Akademia MSR/MSSF ( 80 godz)- Katowice

O szkoleniu

Na zakończenie kursu wręczone będzie Państwu zaświadczenie ukończenie kursu. Zaświadczenie to wydane będzie na drukach Polskiej Akademii Rachunkowości S.A
Kto powinien wziąć udział?
pracowników działów finansowo- księgowych i działów rachunkowości

Program szkolenia

Program kursu

1. Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
2. Zakres i obowiązek stosowania MSSF/MSR
3. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych
* cel sprawozdań
* zasada memoriału i kontynuacji działalności
* cechy jakościowe sprawozdania
* składniki sprawozdania finansowego
* ujmowanie poszczególnych składników i ich wycena
* koncepcje kapitału i zachowania kapitału
4. MSSF 1 zastosowanie MSSF po raz pierwszy
* bilans otwarcia według MSSF
* zasady rachunkowości
* zwolnienia i wyjątki dotyczące retrospektywnego zastosowania innych MSSF
* prezentacja i ujawnianie informacji (porównawczość , wyjaśnienia)
5. MSSF 2 płatność w formie akcji
* transakcje płatności w formie akcji rozliczane w instrumentach kapitałowych
* transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych
* transakcje płatności w formie akcji z alternatywą rozliczenia w środkach pieniężnych
6. MSSF 3 połączenia jednostek gospodarczych
* identyfikacja połączenia jednostek
* metoda rozliczania
* stosowanie metody nabycia
7. MSSF 4 umowy ubezpieczeniowe
* zakres , ujmowanie , wycena
8. MSSF 5 aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana
* klasyfikacja aktywów trwałych jako przeznaczone do sprzedaży
* wycena przeznaczonych do sprzedaży aktywów trwałych
* prezentacja działalności zaniechanej
* wyniki dotyczące działalności kontynuowanej
9. MSSF 6 poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych
* ujmowanie aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych
* wycena i prezentacja tych aktywów
* utrata wartości
10. MSSF 7 instrumenty finansowe – ujawnianie informacji
* kategorie instrumentów finansowy i zakres ujawnianych informacji
* wpływ instrumentów finansowych na sytuację finansową i wynik działalności
* charakter i zakres ryzyka związanego z instrumentami finansowymi
11. MSSF 8 segmenty operacyjne
* segmenty operacyjne a segmenty sprawozdawcze
* ujmowanie informacji i wycena
* ujawnienie informacji na temat jednostki jako całości
12. MSR 1 prezentacja sprawozdań finansowych
* cel i części składowe sprawozdań finansowych
* zasady ogólne sprawozdawczości
* struktura i treść sprawozdania finansowego
13. MSR 2 zapasy
* wycena zapasów
* obciążanie kosztów okresu
14. MSR 7 rachunek przepływów pieniężnych
* korzyści z informacji o przepływach pieniężnych
* prezentacja rachunku przepływów pieniężnych
* sprawozdawczość dotycząca działalności operacyjnej , inwestycyjnej i finansowej
* przepływy w kwotach netto , przepływy w walutach obcych
* odsetki , dywidendy , podatek
* transakcje bezgotówkowe
* środki pieniężne i ich ekwiwalenty
15. MSR 8 zasady (polityka) rachunkowości , zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów
* polityka rachunkowości
* zmiany wartości szacunkowych
* retrospektywne zastosowanie
16. MSR 10 zdarzenia następujące po dniu bilansowym
* ujmowanie i wycena
* kontynuacja działalności
* ujawnianie informacji
17. MSR 11 umowy o usługę budowlaną
* łączenie i rozdzielanie umów o usługę budowlaną
* przychody z umów i ich koszty
* ujmowanie przewidywanych strat
* zmiany szacunków
18. MSR 12 podatek dochodowy
* wartość podatkowa
* ujmowanie bieżących zobowiązań i należności podatkowych
* ujmowanie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego i aktywów z tytułu tego podatku
* ujmowanie podatku bieżącego i odroczonego
* prezentacja
19. MSR 16 rzeczowe aktywa trwałe
* wartość początkowa rzeczowych aktywów trwałych oraz nakłady w późniejszym terminie
* wycena następująca po początkowym ujęciu
20. MSR 17 leasing
* klasyfikacja leasingu
* leasing u leasingobiorców
* leasing u leasingodawców
* sprzedaż i leasing zwrotny
21. MSR 18 przychody
* ustalenie wysokości przychodów
* identyfikacja transakcji
* sprzedaż dóbr i świadczenie usług
* odsetki , tantiemy , dywidendy
22. MSR 19 świadczenia pracownicze
* krótkoterminowe świadczenia pracownicze
* świadczenia po okresie zatrudnienia: programy określonych składek i świadczeń
* pozostałe długoterminowe świadczenia pracownicze
* świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy
23. MSR 20 dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej
* dotacje i ich prezentacja
24. MSR 21 skutki zmian kursów wymiany walut obcych
* wykazywanie transakcji w walutach obcych w walucie funkcjonalnej
* stosowanie waluty prezentacji innej niż waluta funkcjonalna
* skutki podatkowe różnic kursowych
25. MSR 23 koszty finansowania zewnętrznego
* koszty finansowania zewnętrznego podejście wzorcowe i alternatywne
26. MSR 24 ujmowanie informacji na temat podmiotów powiązanych
* cel ujawniania informacji na temat podmiotów powiązanych
27. MSR 26 rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych
* programy określonych składek
* programy określonych świadczeń
28. MSR 27 skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe
* prezentacja i zakres skonsolidowanego sprawozdania
* procedury konsolidacyjne
* szczegóły ujawniania informacji
29. MSR 28 inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
* zastosowanie metody praw własności
30. MSR 29 sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji
* przekształcenie sprawozdań finansowych
31. MSR 31 udziały we wspólnych przedsięwzięciach
* wspólnie kontrolowana działalność
* wspólnie kontrolowane aktywa
* współkontrolowane podmioty
* transakcje , udziały , zarządzanie we wspólnych przedsięwzięciach
32. MSR 32 instrumenty finansowe : prezentacja
* miejsca prezentacji instrumentów finansowych
33. MSR 33 zysk przypadający na jedną akcję
* podstawowy zysk przypadający na jedną akcję
* rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję
* korekty retrospektywne
34. MSR 34 śródroczna sprawozdawczość finansowa
* treść śródrocznego raportu finansowego
* ujmowanie i wycena
35. MSR 36 utrata wartości aktywów
* identyfikacja aktywów, w przypadku których mogła nastąpić utrata wartości
* wycena wartości odzyskiwalnej
* odpis aktualizujący i jego odwrócenie
36. MSR 37 rezerwy , zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
* rezerwy a zobowiązania warunkowe
* ujmowanie i wycena
* zmiany stanu rezerw i ich wykorzystanie
37. MSR 38 wartości niematerialne
* ujęcie i wycena wartości niematerialnych
* określony i nieokreślony okres użytkowania
* odpisy aktualizujące
* wycofanie z użytkowania i zbycie
38. MSR 39 instrumenty finansowe : ujmowanie i wycena
* wbudowane instrumenty pochodne
* zabezpieczenia
39. MSR 40 nieruchomości inwestycyjne
* wycena po początkowym ujęciu
* przeniesienia , zbycie
40. MSR 41 rolnictwo
* ujmowanie i wycena
41. Interpretacje Komitetu ds. Interpretacji MSR oraz Stałego Komitetu ds. Interpretacji
42. Analiza praktycznego zastosowania MSR i MSSF na przykładach spółek stosujących Standardy i ich danych

Czas trwania

Na zajęcia zapraszamy w soboty i niedziele w godz. 09:00-15:45 w następujących terminach:
2-3 kwiecień 2011
16-17 kwiecień 2011
14-15 maj 2011
28-29 maj 2011
18-19 czerwiec 2011

Prelegenci

Zespół ekspertów PAR S.A pod kierownictwem Joanny Szymańskiej

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

-

Katowice

-

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
PLN
49
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe; materiały po- szkoleniowe; bufet kawowy; profesjonalny wykładowca
Zapisz się

Organizator

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa
Świętokrzyska 36 lok. 61
woj. mazowieckie
Polska Akademia Rachunkowości S.A., to nowoczesna firma edukacyjna specjalizująca się w szkoleniach i publikacjach oraz usługach doradczych. Misją Akademii jest praktyczna edukacja w dziedzinie podatków, rachunkowości i finansów. Akademia kszta...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie zgłoszenia i wpłacenie odpowiedniej kwoty do czasu rozpoczęcia kursu
Od 1 stycznia cena kursów i szkoleń wzrasta o 23% VAT!

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa Świętokrzyska 36 lok. 61
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!