Akademia PIT - praktyczne warsztaty kurs 4-dniowy

O szkoleniu

2014.04.10 - 2014.04.24 Warszawa

Warszawa:
Cz. I 2014.04.10-11
Cz. II 2014.04.23-24

Celem Akademii PIT jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osiąganych przez osoby fizyczne w Polsce. Podczas Akademii uczestnicy poznają fundamentalne pojęcia w podatku PIT i mechanizmy jego działania. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładowo-warsztatowej co pozwoli uczestnikom stosować w praktyce zdobytą wiedzę.
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

DZIEŃ I

1. Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych:
a) osoba fizyczna – definicja i znaczenie dla celów PIT,
b) zakres przedmiotowy ustawy PIT,
c) gospodarstwo rolne i działalność rolnicza
d) gospodarka leśna,
e) moment uzyskania przychodów – regulacje ogólne i szczególne,
f) przychody niepodlegające opodatkowaniu PIT,
g) podział wspólnego majątku a przychód w PIT.

2. Opodatkowanie dochodów osiągniętych w Polsce i zagranicą:
a) rezydencja podatkowa – omówienie pojęcia,
b) nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy – znaczenie dla celów PIT,
c) zmienne miejsce pobytu, zmiana rezydencji,
d) metody unikania podwójnego opodatkowania,
e) konwencja Modelowa OECD – znaczenie dla celów opodatkowania PIT,
f) certyfikat rezydencji – znaczenie, termin ważności.

3. Działalność wykonywana osobiście jako źródło przychodów:
a) różnica pomiędzy działalnością wykonywaną osobiście, a działalnością gospodarczą,
b) rodzaje przychodów zaliczanych do źródła działalności wykonywanej osobiście,
c) formalna rejestracja działalności gospodarczej, a działalność wykonywana osobiście,
d) moment rozpoznania przychodów – przychód otrzymany, a przychód należny,
e) koszty uzyskania przychodów w działalności wykonywanej osobiście,
f) spółki managerskie.

4. Działy specjalne produkcji rolnej jako źródło przychodów:
a) sposób ustalenia przychodów ze źródła działów specjalnych produkcji rolnej,
b) zeznanie roczne,
c) działy specjalne a podatek rolny,
d) sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
e) specyficzne zagadnienia dotyczące działów specjalnych produkcji rolnej.

5. Emeryci i renciści – opodatkowanie dochodów:
a) przychody uzyskiwane przez emerytów i rencistów,
b) wypłata świadczenia w przypadku śmierci posiadacza IKZE,
c) kwoty wypłacone przez fundusz emerytalny w związku ze śmiercią członka,
d) pracownicze Programy Emerytalne w Polsce i zagranicą,
e) świadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów – byłych pracowników,
f) emerytury i renty otrzymywane z zagranicy,
g) odprawa emerytalna.

6. Przychody z innych źródeł jako odrębne źródło przychodów:
a) moment uzyskania przychodu,
b) przychody z IKZE,
c) wypłaty kapitału po zmarłym uczestniku PPE,
d) abolicja składek ZUS,
e) sposób opodatkowania przychodów z innych źródeł.

DZIEŃ II

1. Kapitały pieniężne:
a) rodzaje przychodów z kapitałów pieniężnych,
b) ryczałtowe opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych,
c) unikanie podwójnego opodatkowania w przypadku kapitałów pieniężnych,
d) obrót papierami wartościowymi,
e) odsetki i dyskonto,
f) udział w funduszach kapitałowych,
g) udział w zyskach osób prawnych,
h) moment uzyskania przychodów,
i) omówienie praktycznych przykładów.

2. Księgi podatkowe:
a) PKPiR a księgi rachunkowe,
b) kasy rejestrujące w podatku PIT,
c) dokumentowanie zakupu towarów i usług,
d) okres i miejsce przechowywania ksiąg,
e) prowadzenie ksiąg a podatnicy z UE oraz krajów trzecich,
f) pojęcie rzetelności i niewadliwości ksiąg,
g) spis z natury przy likwidacji działalności,
h) przedsiębiorstwa wielozakładowe.

3. Najem, dzierżawa, inne umowy o podobnym charakterze jako odrębne źródło przychodów:
a) najem jako część działalności gospodarczej,
b) najem prywatny – definicja, sposoby opodatkowania,
c) moment uzyskania przychodu,
d) dzierżawa znaku towarowego, WNiP,
e) współwłasność – podział dochodów z najmu,
f) odsetki od kredytu mieszkaniowego.

4. Zbycie nieruchomości jako źródło przychodów:
a) moment powstania obowiązku podatkowego,
b) nieruchomość włączona do majątku małżonków,
c) ustalenie wysokości przychodu,
d) koszty zbycia nieruchomości – szczególne regulacje,
e) zamiana nieruchomości,
f) zwolnienia przy zbyciu nieruchomości,
g) wyliczenie dochodu objętego zwolnieniem,
h) nabycie nieruchomości poza Polską,
i) zakup udziału w lokalu mieszkalnym.

5. Wspólne rozliczenie podatku:
a) dochody małoletnich dzieci,
b) dochody dziecka pełnoletniego,
c) wspólne rozliczanie podatku przez małżonków,
d) ograniczony obowiązek podatkowy, a wspólne opodatkowanie małżonków,
e) wspólne rozliczanie małżonków, a podatek liniowy,
f) rozliczanie osoby samotnie wychowującej dziecko,
g) konkubinat a ulga,
h) omówienie praktycznych przykładów.

6. Prawa majątkowe jako źródło przychodów:
a) prawa autorskie do utworu,
b) udzielenie licencji na programy komputerowe,
c) zbycie udziałów spółki,
d) handel wierzytelnościami,
e) koszty autorskie,
f) przeniesienie prawa do znaku towarowego,
g) omówienie praktycznych przykładów.

DZIEŃ III

1. Odliczenia od dochodu:
a) darowizny,
b) organizacje Pożytku Publicznego,
c) dowody dokonywania darowizn,
d) darowizna rzeczowa,
e) ulga internetowa na nowych zasadach,
f) ulga rehabilitacyjna,
g) zakup leków i suplementów diety,
h) ubezpieczenia społeczne i IKZE.

2. Odliczenia od podatku:
a) ulga na dzieci,
b) opiekun prawny dziecka,
c) ubezpieczenia zdrowotne.

3. Pozarolnicza działalność gospodarcza jako odrębne źródło przychodów:
a) definicja działalności gospodarczej,
b) cechy wyróżniające działalność gospodarczą od stosunku pracowniczego,
c) brak formalnego zarejestrowania działalności, a osiąganie dochodów tego źródła,
d) jednorazowy handel a działalność gospodarcza,
e) wyprzedaż majątku osobistego, a działalność gospodarcza,
f) sposoby opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej,
g) podatek liniowy – kiedy warto wybrać?
h) przychód otrzymany, a przychód należny,
i) zakończenie działalności gospodarczej,
j) przychody zwolnione od podatku w ramach działalności gospodarczej.

4. Koszty uzyskania przychodów:
a) środek trwały na gruncie podatku PIT,
b) amortyzacja środków trwałych – metody,
c) wartości niematerialne i prawne – definicja, amortyzacja,
d) ewidencja środków trwałych i WNiP – znaczenia dla celów podatku PIT,
e) pojęcie kosztów uzyskania przychodów,
f) wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności,
g) moment zaliczenia wydatków do KUP – konieczność zapłaty,
h) odpisy i wpłaty na fundusze,
i) reklama i reprezentacja,
j) potrącanie kosztów w czasie – koszty pośrednie i bezpośrednie,
k) leasing,
l) pracownicze koszty uzyskania przychodów,
m) koszty uzyskania przychodów na przykładzie wybranych źródeł przychodów,
n) samochody w firmie,
o) omówienie kosztów uzyskania przychodów na praktycznych przykładach.

DZIEŃ IV

1. Zbycie rzeczy ruchomych źródłem przychodów:
a) czy tylko sprzedaż jest odpłatnym zbyciem?
b) handel zwierzętami,
c) zbycie składnika majątku wycofanego z działalności gospodarczej,
d) wartość rynkowa rzeczy, cena z umowy, a wartość przychodu,
e) podatek od spadku, a koszty zbycia rzeczy,
f) zbycie rzeczy otrzymanych w drodze darowizny.

2. Stosunek pracy i zrównane z nim jako odrębne źródło przychodów:
a) definicja stosunku pracy dla celów podatku PIT,
b) moment otrzymania przychodu,
c) przychód w walucie obcej,
d) obcokrajowcy pracujący w Polsce „na etacie” – konsekwencje w podatku PIT,
e) delegacja, a przychód ze stosunku pracy,
f) świadczenia dodatkowe, abonamenty medyczne, karnety sportowe,
g) odprawy i odszkodowania w ramach stosunku pracy,
h) skala podatkowa, kwota wolna od podatku, zaliczki na podatek,
i) pracodawca jako płatnik podatku PIT – obowiązki i uprawnienia,
j) omówienie praktycznych przykładów.
3. Nieujawnione źródła przychodów:
a) pojęcie nieujawnionych źródeł przychodów,
b) Prowadzenie postępowania dowodowego,
c) orzeczenie TK – znaczenia dla celów podatku PIT,
d) opodatkowanie dochodów z nieujawnionych źródeł,
e) omówienie praktycznych przykładów.

4. Zaliczki na podatek PIT:
a) czym jest zaliczka na podatek?
b) terminy i wysokość zaliczek z tytułu działalności gospodarczej,
c) zaliczki kwartalne – możliwość wyboru,
d) zaliczki ze stosunku pracy,
e) możliwość ograniczenia zaliczki na podatek.

5. Zeznania roczne:
a) typy zeznań rocznych i terminy na ich złożenie,
b) rozliczenie rocznych zeznań przez płatników,
c) korygowanie rocznych zeznań,
d) nadpłata w podatku dochodowym,
e) omówienie praktycznych przykładów.

6. Zwolnienia w podatku PIT:
a) zwolnienia przedmiotowe – definicja i znaczenie dla opodatkowania,
b) zwolnienia w podatku PIT w zakresie odszkodowań,
c) odsetki od odszkodowania,
d) odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy, uszkodzenia ciała,
e) stypendia,
f) zapomoga z MOPS-u,
g) alimenty,
h) umorzenie kredytów mieszkaniowych,
i) wygrane na terenie UE,
j) prezent otrzymany w ramach promocji,
k) omówienie praktycznych przykładów.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Samir Kayyali – doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum w/w miasta lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 1690 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1590 zł/os + 23% VAT.
1 690
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!