Szkolenie

Akademia środków trwałych w świetle KSR nr 5,11, MSSF nr 16, podatku dochodowego. Środki trwałe oraz umowy leasingowe - ujęcie bilansowe, podatkowe i międzynarodowe standardy. Zmiany w zakresie amorty

O szkoleniu

Cel szkolenia
Podczas zajęć zostanie omówiona tematyka rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, koszty finansowania zewnętrznego, leasing oraz inwentaryzacja. Omówione zostaną najczęściej pojawiające się problemy.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestników:

 • Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej przepisów podatkowych i rachunkowych dotyczących środków trwałych
 • Utrwalenie podstawowych pojęć i definicji środków trwałych
 • Nabycie umiejętności kwalifikowania kosztów poniesionych na remonty, podniesienie wartości oraz ulepszenie środków trwałych
 • Zapoznanie się z wymogami ewidencyjnymi dla celów  podatkowych  i bilansowych
 • Podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ewidencji i wyceny środków trwałych i WNiP w świetle obowiązujących przepisów.

 

 

Kto powinien wziąć udział?

Akademia  przeznaczona jest dla osób, które:

 • chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym
 • pracują już na ww. stanowisku, a chcą rozszerzyć swoje wiadomości

Program szkolenia

Program

18.08.2021 - Dzień I  - Środki trwałe według ustawy o rachunkowości oraz nowego Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 ,,Środki trwałe":

    1.Kryteria zaliczania składników do środków trwałych
    2. Zastosowanie zasady istotności - składniki o mało znaczącej wartości
    3. Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych (KŚT)
    4. Ujęcie środków trwałych w księdze inwentarzowej
    5. Prawidłowe ustalenie wartości początkowej:

 • cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych
 • koszty finansowania nabycia lub budowy środków trwałych

    6. Okres ekonomicznej użyteczności i wartość rezydualna
    7. Metody amortyzacji środków trwałych (liniowa, degresywna, zróżnicowanych odpisów) 
    8. Uproszczone rozwiązania w zakresie amortyzowania środków trwałych
    9. Weryfikacja okresów i stawek amortyzacyjnych
   10. Późniejsze nakłady - remont czy ulepszenie?
   11. Przeszacowanie środków trwałych
   12. Trwała utrata wartości środków trwałych - szacowanie odpisów
   13. Sprzedaż i likwidacja środków trwałych
   14. Inwentaryzacja środków trwałych i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych 
   15. Wycena środków trwałych do bilansu

19.08.2021 - Dzień  II  - Środki trwałe w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

    1. Warunki zaliczania składników do środków trwałych w prawie podatkowym
    2.Obowiązek ujęcia składnika w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
    3. Wartość początkowa środków trwałych - czy obejmuje odsetki i różnice kursowe?
    4. Wykaz stawek amortyzacyjnych i jego znaczenie
    5. Metody amortyzacji podatkowej
    6.  Zastosowanie współczynników podwyższających i zmniejszających
    7.  Indywidualne stawki amortyzacyjne
    8.  Rozwiązania dla składników o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł
    9. Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją
  10.  Wyłączenia z amortyzacji podatkowej
  11.  Wydatki ulepszeniowe a wydatki odtworzeniowe
  12.  Odłączenie lub przyłączenie części składowej bądź peryferyjnej
  13.  Inwestycje w obcych środkach trwałych
  14.  Likwidacja środków trwałych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych
  15. Zmiany od 2019 roku w zakresie amortyzacji samochodów osobowych  (podwyższenie limitu do amortyzacji,    ograniczenie kosztów związanych z użytkowaniem samochodów osobowych) .

30.08.2021 - Dzień  III - Umowy leasingowe od strony leasingobiorcy - w świetle znowelizowanego KSR nr 5  ,,Leasing, najem i dzierżawa" oraz według prawa podatkowego:


      1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przedmiotem umowy leasingowej
      2. Klasyfikacja umów leasingowych w przepisach rachunkowych
      3. Podział umów leasingowych dla celów podatku dochodowego
      4. Skutki w podatku VAT uznania umowy za leasing finansowy lub operacyjny w świetle przepisów podatku dochodowego
      5. Ujęcie opłaty manipulacyjnej
      6. Opłata wstępna i zasady jej  rozliczania
      7. Podział rat leasingowych na część kapitałową i część odsetkową
      8. Ujęcie w księgach rachunkowych umowy leasingu finansowego uznanej dla celów podatkowych za leasing:

 • finansowy
 • operacyjny

      9. Ewidencja księgowa leasingu operacyjnego
    10. Umowy leasingowe samochodów osobowych
    11. Leasing zwrotny i jego ujęcie w księgach
    12. Zmiany od 2019 roku w zakresie rozliczania dla celów podatkowych opłat z tytułu używania samochodu osobowego na podstawie umowy najmu, dzierżawy oraz leasingu

31.08.2021 - Dzień  IV - Rzeczowe aktywa trwałe oraz umowy leasingowe według międzynarodowych standardów rachunkowości:

I.  Rzeczowe aktywa trwałe  w MSR nr 16
      1. Zakres przedmiotowy środków trwałych w MSR nr 16
      2. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych
      3. Koszty finansowania nabycia lub budowy środków trwałych zgodnie z  MSR nr 23
      4. Ustalenie okresu ekonomicznej użyteczności, wartości rezydualnej i podstawy amortyzacji
      5. Wybór metody amortyzacji
      6. Metoda komponentów
      7. Ujmowanie późniejszych nakładów na rzeczowe aktywa trwałe
      8. Odpisy z tytułu trwałej  utraty wartości

II. Umowy leasingowe według nowego MSSF 16:

      1. Główne założenia nowego MSSF 16 Leasing - jeden rodzaj umów od  strony leasingobiorcy
      2. Kryteria uznania umowy za umowę leasingową
      3. Uproszczenia dla leasingów krótkoterminowych oraz leasingów niskocennych
      4. Ustalenie okresu trwania leasingu
      5. Wycena prawa do użytkowania  aktywu
      6. Wycena zobowiązania leasingowego
      7. Wyodrębnienie z umowy leasingowej elementów nieleasingowych
      8. Zmiany warunków umowy

 

Czas trwania

09.30-15.30

Prelegenci

Cytat

 

Elżbieta Kida - biegły rewident, doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhauseCoopers,  TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.

 

Gdzie i kiedy

Online 18-31 sierpień 2021

Zapisz się

Cena
za osobę, udział w transmisji on-line w czterech dniach
1520 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena za osobę
cena za udział w jednym, wybranym dniu szkolenia
400 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

BDO Sp. z o.o.
02-676 Warszawa
Postępu 12
woj. mazowieckie
BDO jest firmą audytorsko-doradczą o największym doświadczeniu w obsłudze spółek giełdowych w Polsce. Specjalizujemy się w organizacji konferencji, szkoleń otwartych i zamkniętych, kursów zawodowych i studiów podyplomowych. Przeszkolimy Cię z z...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • Prosimy o wypełnienie formularza rejestracji na szkolenie dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.
 • Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule numer faktury proforma.
 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).

Komputer z dostępem do Internetu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

BDO Sp. z o.o.
02-676 Warszawa Postępu 12
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!