Szkolenie

Akademia usługowe prowadzenie ksiąg (136h)kurs przygotowujący do egzaminu państwowego kurs weekendowy

O szkoleniu

Program kursu jest ściśle dostosowany do zakresu zagadnień objętych egzaminem sprawdzającym kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, określonych w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Poszczególne zagadnienia z zakresu rachunkowości, wybranych zagadnień z niektórych dziedzin prawa, zobowiązań podatkowych, rozrachunków z ZUS, opłat oraz zobowiązań o charakterze podatkowym są omawiane w formie licznych pytań testowych zbliżonych do pytań egzaminacyjnych. Ponadto z rachunkowości i podatków rozwiązywane są zadania sytuacyjne.
Szkolenie kończy się egzaminem symulacyjnym przeprowadzanym według zasad obowiązujących na egzaminie państwowym, a określonych w załączniku nr 5 do wspomnianego wyżej rozporządzenia.
Uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały, w tym przepisy prawne, materiały autorskie, pytania testowe i zadania.
Kto powinien wziąć udział?
Kurs skierowany jest do osób, które zamierzają prowadzić biuro rachunkowe, kancelarię podatkową bądź świadczyć profesjonalne usługi księgowe.

Program szkolenia

I. RACHUNKOWOŚĆ

1. Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości:
a) teoretyczne podstawy rachunkowości;
b) podstawowe pojęcia rachunkowości;
c) podstawowe cechy jakościowe rachunkowości;
d) nadrzędne zasady rachunkowości;
e) zasady pomiaru i klasyfikacji informacji w rachunkowości;
f) organizacja rachunkowości jednostki.

2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
a) zakres podmiotowy jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych;
b) dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości;
c) dowody księgowe;
d) dziennik;
e) konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych;
f) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych;
g) otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych;
h) poprawianie błędów stwierdzonych w dowodach i zapisach księgowych;
i) ochrona i zasady przechowywania dokumentacji (dowodów, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych);
j) stosowanie techniki komputerowej przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych;
k) miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych.

3. Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów:
a) metody i terminy przeprowadzania inwentaryzacji;
b) ujęcie w księgach rachunkowych stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych.

4. Wycena bieżąca, bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ujęcie w księgach rachunkowych różnic z tej wyceny.

5. Zasady ewidencji zdarzeń, w tym operacji gospodarczych, dotyczących:
a) rzeczowych i finansowych aktywów trwałych;
b) rzeczowych i finansowych aktywów obrotowych;
c) aktualizacji wartości aktywów;
d) kapitałów (funduszy) własnych w jednostkach różnego typu (spółki handlowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i inne);
e) zobowiązań, rezerw na zobowiązania i zobowiązań warunkowych;
f) rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów;
g) przychodów i kosztów z działalności operacyjnej;
h) przychodów i kosztów finansowych;
i) zysków i strat nadzwyczajnych;
j) obowiązkowych zmniejszeń zysku (zwiększeń straty).

6. Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych (ujawnionych) po dniu bilansowym.

7. Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach: rozpoczęcie działalności, przekształcenie, postępowanie naprawcze, likwidacja, upadłość.

8. Zasady ustalania wyniku finansowego oraz dochodu (straty) na potrzeby podatkowe.

9. Podział i rozliczenie wyniku finansowego.

10. Sprawozdania finansowe:
a) ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych;
b) zakres informacyjny rocznego sprawozdania finansowego w tym:
- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- rachunku przepływów pieniężnych,
- informacji dodatkowej,
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;
c) obowiązek sporządzania i zakres informacyjny sprawozdania z działalności jednostki;
d) tryb i terminy sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych.

11. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie, badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych.

12. Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej:
a) porównanie rachunkowości finansowej i zarządczej;
b) pojęcie kosztów i kryteria ich klasyfikacji;
c) koszty wytworzenia produktów;
d) metody kalkulacji kosztu jednostkowego;
e) koszty produkcji niezakończonej;
f) koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych;
g) modele rachunku kosztów (rachunek kosztów pełnych i zmiennych).

13. Podstawowe zasady zawodowej etyki w rachunkowości.

II. PRAWO PODATKOWE

1. Pojęcie podatku.

2. System podatków w Polsce.

3. Organizacja organów podatkowych oraz elementy procedury postępowania podatkowego, kontroli podatkowej i czynności sprawdzających.

4. Podatki pośrednie:
a) podatek od towarów i usług (zakres podmiotowy i przedmiotowy, obowiązek podatkowy, miejsce świadczenia, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia, odliczanie i zwrot podatku, odliczanie częściowe, rejestracja, deklaracje i informacje podsumowujące, zapłata podatku, dokumentacja, procedury szczególne);
b) podatek akcyzowy (zakres podmiotowy i przedmiotowy, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia, deklaracje podatkowe).

5. Podatki bezpośrednie:
a) podatek dochodowy od osób prawnych (podmiot i przedmiot opodatkowania, przychody, koszty uzyskania przychodów, zwolnienia, podstawa opodatkowania i wysokość podatku, w tym ulgi i odliczenia, pobór podatku, deklaracje podatkowe);
b) podatek dochodowy od osób fizycznych (podmiot i przedmiot opodatkowania, źródła przychodów, zwolnienia przedmiotowe, koszty uzyskania przychodów, szczególne zasady ustalania dochodu, podstawa obliczenia i wysokość podatku, w tym ulgi i odliczenia, pobór podatku, zaliczki na podatek, w tym pobierane przez płatnika, zeznania i inne deklaracje podatkowe, formy i zasady opodatkowania dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej i rodzaje prowadzonej ewidencji podatkowej).

6. Podatki i opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego:
a) podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn (podmiot i przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia i ulgi);
b) opłaty lokalne: targowa, miejscowa, uzdrowiskowa oraz od posiadania psów (podmiot, przedmiot i stawki);
c) opłata skarbowa (podmiot, przedmiot, stawki i zwolnienia);
d) zakres władztwa podatkowego gmin.

III. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

1. System ubezpieczeń społecznych:
a) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym;
b) zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstaw ich wymiaru;
c) zasady, tryb i terminy:
- zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych,
- prowadzenia ewidencji ubezpieczonych i płatników składek,
- rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego,
- opłacania składek na ubezpieczenia społeczne;
d) zasady prowadzenia kont ubezpieczonych oraz kont płatników składek;
e) zasady kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych.

2. Zasady naliczania składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

IV. PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO I GOSPODARCZEGO

1. Podstawy prawa pracy: stosunek pracy i związane z nim obowiązki pracodawcy i pracownika.

2. Podstawy prawa cywilnego:
a) przepisy ogólne prawa cywilnego:
- formy wymagane dla ważności czynności prawnych,
- terminy,
- przedawnienie roszczeń;
b) własność i inne prawa rzeczowe;
c) zobowiązania.

3. Podstawy prawa handlowego i działalności gospodarczej:
a) podstawowe pojęcia;
b) powstawanie, funkcjonowanie i likwidacja (spółki handlowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i inne).

4. Podstawowe formy współpracy między przedsiębiorcą a instytucjami finansowymi (banki, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, instrumenty rynku kapitałowego).

Czas trwania

soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.45

Warszawa:
Sesja I, 27 – 28 września 2014 r.
Sesja II, 11 – 12 października 2014 r.
Sesja III, 25 – 26 października 2014 r.
Sesja IV, 15 – 16 listopada 2014 r.
Sesja V, 29 – 30 listopada 2014 r.
Sesja VI, 13 – 14 grudnia 2014 r.
Sesja VII, 10 – 11 stycznia 2015 r.
Sesja VIII, 17 – 18 stycznia 2015 r.

Prelegenci

Cytat
Zajęcia prowadzone będą przez zespół wybitnych ekspertów specjalizujących się w problematyce rachunkowej i podatkowej – biegłych rewidentów, doradców podatkowych, prawników oraz przedstawicieli środowiska akademickiego. Wszystkie osoby są doświadczonymi wykładowcami, posiadającymi dużą wiedzę w zakresie omawianych zagadnień, jak również imponującą praktyką zawodową. Są autorami licznych publikacji z zakresu zagadnień rachunkowych i podatkowych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 września 2014 - 18 stycznia 2015
centrum w/w miast.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 15 września - 8 grudnia 2012
Centrum Miasta

Warszawa

Centrum Miasta

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 2990 zł (VAT zw.)
2990 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!