Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/akademia-uslugowe-prowadzenie-ksiag-136hkurs-przygotowujacy-do-egzaminu-panstwowego-kurs-weekendowy-57092-id367

Informacje o szkoleniu

 • Akademia usługowe prowadzenie ksiąg (136h)kurs przygotowujący do egzaminu państwowego kurs weekendowy


  ID szkolenia: 57092
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  centrum w/w miast.
  ul. Domaniewska 39A
  02-672 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.45

  Warszawa:
  Sesja I, 27 – 28 września 2014 r.
  Sesja II, 11 – 12 października 2014 r.
  Sesja III, 25 – 26 października 2014 r.
  Sesja IV, 15 – 16 listopada 2014 r.
  Sesja V, 29 – 30 listopada 2014 r.
  Sesja VI, 13 – 14 grudnia 2014 r.
  Sesja VII, 10 – 11 stycznia 2015 r.
  Sesja VIII, 17 – 18 stycznia 2015 r.
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Biznesu MDDP
  Domaniewska 39 A
  02-672 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Program kursu jest ściśle dostosowany do zakresu zagadnień objętych egzaminem sprawdzającym kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, określonych w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Poszczególne zagadnienia z zakresu rachunkowości, wybranych zagadnień z niektórych dziedzin prawa, zobowiązań podatkowych, rozrachunków z ZUS, opłat oraz zobowiązań o charakterze podatkowym są omawiane w formie licznych pytań testowych zbliżonych do pytań egzaminacyjnych. Ponadto z rachunkowości i podatków rozwiązywane są zadania sytuacyjne.
Szkolenie kończy się egzaminem symulacyjnym przeprowadzanym według zasad obowiązujących na egzaminie państwowym, a określonych w załączniku nr 5 do wspomnianego wyżej rozporządzenia.
Uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały, w tym przepisy prawne, materiały autorskie, pytania testowe i zadania.

Szkolenie skierowane jest do:

Kurs skierowany jest do osób, które zamierzają prowadzić biuro rachunkowe, kancelarię podatkową bądź świadczyć profesjonalne usługi księgowe.

Program szkolenia:

I. RACHUNKOWOŚĆ

1. Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości:
a) teoretyczne podstawy rachunkowości;
b) podstawowe pojęcia rachunkowości;
c) podstawowe cechy jakościowe rachunkowości;
d) nadrzędne zasady rachunkowości;
e) zasady pomiaru i klasyfikacji informacji w rachunkowości;
f) organizacja rachunkowości jednostki.

2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
a) zakres podmiotowy jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych;
b) dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości;
c) dowody księgowe;
d) dziennik;
e) konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych;
f) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych;
g) otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych;
h) poprawianie błędów stwierdzonych w dowodach i zapisach księgowych;
i) ochrona i zasady przechowywania dokumentacji (dowodów, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych);
j) stosowanie techniki komputerowej przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych;
k) miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych.

3. Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów:
a) metody i terminy przeprowadzania inwentaryzacji;
b) ujęcie w księgach rachunkowych stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych.

4. Wycena bieżąca, bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ujęcie w księgach rachunkowych różnic z tej wyceny.

5. Zasady ewidencji zdarzeń, w tym operacji gospodarczych, dotyczących:
a) rzeczowych i finansowych aktywów trwałych;
b) rzeczowych i finansowych aktywów obrotowych;
c) aktualizacji wartości aktywów;
d) kapitałów (funduszy) własnych w jednostkach różnego typu (spółki handlowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i inne);
e) zobowiązań, rezerw na zobowiązania i zobowiązań warunkowych;
f) rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów;
g) przychodów i kosztów z działalności operacyjnej;
h) przychodów i kosztów finansowych;
i) zysków i strat nadzwyczajnych;
j) obowiązkowych zmniejszeń zysku (zwiększeń straty).

6. Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych (ujawnionych) po dniu bilansowym.

7. Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach: rozpoczęcie działalności, przekształcenie, postępowanie naprawcze, likwidacja, upadłość.

8. Zasady ustalania wyniku finansowego oraz dochodu (straty) na potrzeby podatkowe.

9. Podział i rozliczenie wyniku finansowego.

10. Sprawozdania finansowe:
a) ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych;
b) zakres informacyjny rocznego sprawozdania finansowego w tym:
- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- rachunku przepływów pieniężnych,
- informacji dodatkowej,
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;
c) obowiązek sporządzania i zakres informacyjny sprawozdania z działalności jednostki;
d) tryb i terminy sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych.

11. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie, badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych.

12. Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej:
a) porównanie rachunkowości finansowej i zarządczej;
b) pojęcie kosztów i kryteria ich klasyfikacji;
c) koszty wytworzenia produktów;
d) metody kalkulacji kosztu jednostkowego;
e) koszty produkcji niezakończonej;
f) koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych;
g) modele rachunku kosztów (rachunek kosztów pełnych i zmiennych).

13. Podstawowe zasady zawodowej etyki w rachunkowości.

II. PRAWO PODATKOWE

1. Pojęcie podatku.

2. System podatków w Polsce.

3. Organizacja organów podatkowych oraz elementy procedury postępowania podatkowego, kontroli podatkowej i czynności sprawdzających.

4. Podatki pośrednie:
a) podatek od towarów i usług (zakres podmiotowy i przedmiotowy, obowiązek podatkowy, miejsce świadczenia, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia, odliczanie i zwrot podatku, odliczanie częściowe, rejestracja, deklaracje i informacje podsumowujące, zapłata podatku, dokumentacja, procedury szczególne);
b) podatek akcyzowy (zakres podmiotowy i przedmiotowy, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia, deklaracje podatkowe).

5. Podatki bezpośrednie:
a) podatek dochodowy od osób prawnych (podmiot i przedmiot opodatkowania, przychody, koszty uzyskania przychodów, zwolnienia, podstawa opodatkowania i wysokość podatku, w tym ulgi i odliczenia, pobór podatku, deklaracje podatkowe);
b) podatek dochodowy od osób fizycznych (podmiot i przedmiot opodatkowania, źródła przychodów, zwolnienia przedmiotowe, koszty uzyskania przychodów, szczególne zasady ustalania dochodu, podstawa obliczenia i wysokość podatku, w tym ulgi i odliczenia, pobór podatku, zaliczki na podatek, w tym pobierane przez płatnika, zeznania i inne deklaracje podatkowe, formy i zasady opodatkowania dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej i rodzaje prowadzonej ewidencji podatkowej).

6. Podatki i opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego:
a) podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn (podmiot i przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia i ulgi);
b) opłaty lokalne: targowa, miejscowa, uzdrowiskowa oraz od posiadania psów (podmiot, przedmiot i stawki);
c) opłata skarbowa (podmiot, przedmiot, stawki i zwolnienia);
d) zakres władztwa podatkowego gmin.

III. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

1. System ubezpieczeń społecznych:
a) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym;
b) zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstaw ich wymiaru;
c) zasady, tryb i terminy:
- zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych,
- prowadzenia ewidencji ubezpieczonych i płatników składek,
- rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego,
- opłacania składek na ubezpieczenia społeczne;
d) zasady prowadzenia kont ubezpieczonych oraz kont płatników składek;
e) zasady kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych.

2. Zasady naliczania składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

IV. PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO I GOSPODARCZEGO

1. Podstawy prawa pracy: stosunek pracy i związane z nim obowiązki pracodawcy i pracownika.

2. Podstawy prawa cywilnego:
a) przepisy ogólne prawa cywilnego:
- formy wymagane dla ważności czynności prawnych,
- terminy,
- przedawnienie roszczeń;
b) własność i inne prawa rzeczowe;
c) zobowiązania.

3. Podstawy prawa handlowego i działalności gospodarczej:
a) podstawowe pojęcia;
b) powstawanie, funkcjonowanie i likwidacja (spółki handlowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i inne).

4. Podstawowe formy współpracy między przedsiębiorcą a instytucjami finansowymi (banki, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, instrumenty rynku kapitałowego).

Informacje o prelegentach:

Zajęcia prowadzone będą przez zespół wybitnych ekspertów specjalizujących się w problematyce rachunkowej i podatkowej – biegłych rewidentów, doradców podatkowych, prawników oraz przedstawicieli środowiska akademickiego. Wszystkie osoby są doświadczonymi wykładowcami, posiadającymi dużą wiedzę w zakresie omawianych zagadnień, jak również imponującą praktyką zawodową. Są autorami licznych publikacji z zakresu zagadnień rachunkowych i podatkowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2990 zł (VAT zw.) Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 2990 zł (VAT zw.)

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Wydarzenie: Akademia usługowe prowadzenie ksiąg (136h)kurs przygotowujący do egzaminu państwowego kurs weekendowy