Szkolenie

Akademia VAT – po kompleksowej nowelizacji ustawy w 2014 roku – kurs 4-dniowy

O szkoleniu

Warszawa:
Cz. I 2014.03.27-28
Cz. II 2014.04.10-11
Gdańsk:
Cz. I 2014.04.14-15
Cz. II 2014.05.7-8
Bydgoszcz:
Cz. I 2014.04.16-17
Cz. II 2014.05.6-7
Warszawa:
Cz. I 2014.04.22-23
Cz. II 2014.05.12-13
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

Dzień I
1. Podatek od wartości dodanej w prawie unijnym:
a) źródła prawa unijnego – dyrektywy a rozporządzenia
unijne,
b) zasady konstrukcyjne podatku od wartości dodanej,
c) sprzeczność przepisów krajowych z prawem unijnym,
d) możliwość bezpośredniego stosowania przepisów
unijnych,
e) sprzeczności regulacji krajowych z prawem unijnym
w zakresie podatku VAT,
f) r ola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwe-
stii interpretacji przepisów istotnych dla podatku VAT.
2. Podatek od towarów i usług w Polsce:
a) źródła prawa krajowego – Konstytucja RP , ustawa
o VAT oraz akty wykonawcze,
b) indywidualne interpretacje podatkowe,
c) organy podatkowe właściwe w przedmiocie podatku VAT,
d) postępowanie podatkowe przed organami podatko-
wymi oraz sądami administracyjnymi,
e) rola orzecznictwa sądowo-administracyjnego w wy-
kładni przepisów.
3. Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT:
a) zasada powszechności podatku VAT,
b) czynności podlegające opodatkowaniu a czynności
opodatkowane,
c) forma prawna czynności a jej opodatkowanie.
4. Czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem
VAT:
a) przekształcenia kapitałowe – zbycie przedsiębiorstwa,
pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
aporty, darowizny,
b) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie
skutecznej umowy,
c) czynności niestanowiące dostawy towarów oraz
świadczenia usług.
5. Odpłatna dostawa towarów jako czynność podlegają-
ca opodatkowaniu VAT:
a) pojęcie towaru,
b) dostawa towarów a przeniesienie własności towaru,
c) warunki dostawy a moment dokonania dostawy towarów,
d) utrata towaru podczas transportu,
e) dostawy towarów o charakterze ciągłym,
f) moment dokonania dostawy towarów,
g) dostawa pakietowa,
h) dostawa towarów połączona z transportem,
i) sprzedaż z odroczonym terminem płatności,
j) sprzedaż na próbę,
k) wieczyste użytkowanie gruntów,
l) leasing finansowy.
6. Odpłatne świadczenie usług:
a) pojęcie świadczenia,
b) wpływ klasyfikacji statystycznych na opodatkowanie
usług,
c) czynności niestanowiące świadczenia usług,
d) usługi kompleksowe,
e) moment wykonania usługi,
f) usługi o charakterze ciągłym, usługi wykonywane eta-
powo,
g) refakturowanie usług.
7. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług:
a) darowizny,
b) przekazania w ramach reprezentacji i reklamy,
c) poczęstunek kontrahentów,
d) przekazania na rzecz pracowników,
e) imprezy integracyjne, okolicznościowe, jubileusze fir-
mowe,
f) nieodpłatne udostępnienie samochodu służbowego
oraz telefonu służbowego na cele prywatne,
g) akcje marketingowe,
h) sprzedaż premiowa,
i) prezenty o małej wartości,
j) próbki,
k) zmiany w zakresie nieodpłatnych dostaw towarów
obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r. (nowe regulacje
dotyczące prezentów o malej wartości, drukowanych
materiałów reklamowych i informacyjnych, próbek
oraz towarów wytworzonych we własnym zakresie).
8. Podatnik podatku VAT:
a) pojęcie działalności gospodarczej,
b) przykłady czynności niestanowiących działalności go-
spodarczej,
c) działalność socjalna finansowana ze środków ZFŚS
a opodatkowanie VAT,
d) opodatkowanie umów cywilnoprawnych – możliwości
optymalizacji podatkowej,
e) podatnicy zagraniczni,
f) odwrotne obciążenie w VAT – ważne zmiany obowią-
zujące od 1 kwietnia 2013 r.
g) samonaliczenie podatku a podatnik VAT,
h) rozliczenie VAT przez nabywcę dostawy złomu, odpa-
dów oraz praw do emisji gazów cieplarnianych,
i) obowiązek rejestracji jako podatnik VAT,
j) zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe z obowiązku
rejestracji.
9. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT
– czynności krajowe – rewolucyjne zmiany w 2014 r.:
a) nowa zasada ogólna powstawania obowiązku podat-
kowego,
b) data dokonania czynności podlegającej opodatkowa-
niu (data sprzedaży) – zasady prawidłowego określania,
c) obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek,
d) moment wystawienia faktury a moment powstania
obowiązku podatkowego,
e) szczególne zasady ustalania momentu powstania
obowiązku podatkowego – budownictwo, media, na-
jem, dzierżawa.
10. Określanie podstawy opodatkowania – ważne zmiany
w 2014 r.:
a) pojęcie zapłaty,
b) czynności krajowe,
c) czynności nieodpłatne,
d) wymiana barterowa,
e) dotacje opodatkowane podatkiem VAT,
f) opakowania zwrotne,
g) podstawa opodatkowania a koszty dodatkowe trans-
akcji,
h) podstawa opodatkowania w przypadku transakcji roz-
liczanych z odwrotnym obciążeniem.
11. Stawki podatku VAT i zwolnienia przedmiotowe z po-
datku:
a) stawki i zwolnienia podatkowe,
b) przepisy przejściowe dotyczące podwyższenia sta-
wek podatkowych,
c) najczęstsze przykłady stosowania stawki preferencyj-
nej w wysokości 8% (m. in. budownictwo mieszkanio-
we, produkty lecznicze, media, honoraria autorów),
d) praktyczne przykłady opodatkowania transakcji staw-
ką w wysokości 5%,
e) stawka 0% w przypadku transakcji krajowych,
f) zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT (m. in.
usługi opieki medycznej, szkolenia, usługi finansowe,
ubezpieczeniowe, dostawa towarów, sprzedaż samo-
chodów osobowych).
Dzień II
(pełen program znajduje się na stronie 21-22)
1. Przepisy dotyczące fakturowania.
2. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT
– ważne zmiany w 2014 r.
3. Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej.
4. Praktyczne aspekty wystawiania faktur korygujących.
5. Zasady wystawiania not korygujących.
6. Zasady przechowywania faktur.
7. Refakturowanie.
8. Odliczanie podatku VAT na podstawie faktury VAT.
Dzień III
(pełen program znajduje się na stronie 22-23)
1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji
zagranicznych.
2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).
3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
4. Transakcje łańcuchowe i trójstronne.
5. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru.
6. Eksport towarów.
7. Import towarów.
8. Świadczenie usług w obrocie zagranicznym.
Dzień IV
1. Odliczenie podatku naliczonego:
a) warunki odliczenia podatku naliczonego,
b) źródła odliczenia,
c) terminy odliczenia – ważne zmiany obowiązujące od 1
stycznia 2014 r.,
d) odliczenie a wydanie towaru/wykonanie usługi,
e) przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczo-
nego.
2. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:
a) odliczanie VAT od samochodów osobowych oraz pali-
wa, regulacje obowiązujące w 2013
b) odliczanie VAT w przypadku samochodów od 1 stycz-
nia 2014 r. – ważna zmiana przepisów,
c) planowane zmiany dotyczące odliczania VAT w przy-
padku samochodów wykorzystywanych do działalno-
ści gospodarczej i do celów prywatnych – zmiany na
2014 r., projekt decyzji Rady w sprawie wniosku dero-
gacyjnego Polski,
d) kwalifikacja wydatku na gruncie podatku dochodowe-
go a odliczenie w VAT,
e) usługi noclegowe oraz gastronomiczne,
f) faktury od nieuczciwych kontrahentów,
g) odliczanie w przypadku nieprawidłowo wystawionych
faktur.
3. Odliczanie w oparciu o współczynnik sprzedaży:
a) obowiązek odliczania VAT w oparciu o proporcję,
b) ustalenie współczynnika z naczelnikiem urzędu skar-
bowego,
c) zasady ustalania współczynnika sprzedaży,
d) obrót wyłączony z obliczania współczynnika – ważne
zmiany obowiązujące w 2014 r.
4. Korekta podatku naliczonego:
a) korekta roczna,
b) korekta 5- i 10-letnia,
c) zmiana przeznaczenia towaru a obowiązek korekty,
d) zasady korekty w przypadku utraty / zniszczenia środ-
ka trwałego – ważne orzecznictwo ETS.
5. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym:
a) podstawowe zasady zwrotu,
b) terminy zwrotu,
c) postępowanie kontrolne a zwrot,
d) zabezpieczenie majątkowe,
e) zwrot w terminie przyśpieszonym,
f) zwrot w braku sprzedaży.
6. Ulga na złe długi:
a) pojęcie nieściągalnej wierzytelności,
b) warunki skorzystania z ulgi,
c) ujęcie ulgi w deklaracjach VAT,
d) zasady dokonywania korekty podatku należnego
przez sprzedawcę oraz podatku naliczonego przez
nabywcę.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Cytat
Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy.
Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz
postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontro-
lę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finan-
sowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych,
uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT.
Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor portalu TaxFin.pl. Doświadczenie za-
wodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Pełno-
mocnik podczas wielu kontroli oraz postępowań podatkowych i skarbowych. Autor licznych artykułów z zakresu prawa
podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, CIT, podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz procedury podatkowej.
Samir Kayyali – doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach
świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szcze-
gólności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji
w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Absolwent mię-
dzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Wrocławskim.
Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zaj-
muje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa
podatkowego, a także komentarzy i odpowiedzi na pytania czytelników (m.in. w Pulsie Biznesu, Rzeczpospolitej, Gaze-
cie Podatkowej). Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu
prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.
dr Paweł Selera – doradca podatkowy współpracujący z MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa
podatkowego sp. z o.o., doktor nauk prawnych w zakresie prawa finansowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w
Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Ceł Komisji Europejskiej w Brukseli, a następnie w międzynarodowych firmach do-
radztwa podatkowego zaliczanych do tzw. wielkiej czwórki. Prowadził i nadzorował liczne przeglądy podatkowe mające
na celu weryfikację poprawności rozliczeń podatkowych przedsiębiorców. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu
podatku VAT oraz europejskiego prawa podatkowego publikowanych w Polsce oraz za granicą.
Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli po-
datkowej, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując
w Urzędzie Skarbowym na stanowisku Zastępcy Naczelnika oraz jako trener podatkowy przy Centrum Edukacji Zawo-
dowej Resortu Finansów. Wykładowca wyższej uczelni w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa
podatkowego. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniową.

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 - 28 marca 2014
centrum ww. miast lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Warszawa

.

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 1890 zł + VAT - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1790 zł/os + VAT
1890 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego
potwierdzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!