Akademia zaawansowanej księgowości (112 h) kurs weekendowy

O szkoleniu

Celem kursu jest poszerzenie posiadanej wiedzy z dziedziny rachunkowości o elementy niezbędne do prowadzenia pełnej księgowości w wymiarze krajowym i międzynarodowym oraz rozbudowanie jej o elementy związane z prawem podatkowym oraz ubezpieczeniami społecznymi. Uzyskana w trakcie kursu wiedza umożliwi swobodne przystąpienie do egzaminów na certyfikaty księgowe oraz na usługowe prowadzenie ksiąg. Będzie także doskonałą bazą dla osób ubiegających się o stanowiska analityka finansowego lub przystępujących do egzaminów na doradcę podatkowego (moduł rachunkowość). Zaletą kursu jest także profesjonalna ocena kursantów pod katem wyboru odpowiedniej ścieżki kariery w zakresie rachunkowości oraz możliwość przystąpienia do egzaminu na certyfikacje zawodu (księgowy, główny księgowy).
Kto powinien wziąć udział?
Adresatami kursu są osoby, które pragną poszerzyć lub odświeżyć swoją wiedzę z rachunkowości finansowej oraz wzbogacić ją o elementy umożliwiające samodzielne (lub usługowe) prowadzenie pełnej księgowości. Kurs będzie odpowiedni także dla osób, które przygotowują się do egzaminów od certyfikacji zawodu księgowego ( księgowy, główny księgowy) po usługowe prowadzenie ksiąg.

Program szkolenia

Moduł 1

RACHUNKOWOŚĆ

1. Wstęp do rachunkowości:
a) podmiot przedmiot rachunkowości,
b) zasady i metody rachunkowości,
c) rachunkowość a prawo podatkowe.

2. Kierownik jednostki , główny księgowy – rola, obowiązki, odpowiedzialność.

3. Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie:
a) polityka rachunkowości,
b) UoR. a MSR,
c) księgi rachunkowe,
d) dowody księgowe, analiza, kontrola,
e) audyt, przygotowanie do kontroli.

4. Aktywa Trwałe:
a) klasyfikacja i podział Aktywów Trwałych,
b) ujmowanie w księgach,
c) przyjęcie, ulepszenie i likwidacja ŚT,
d) wycena bilansowa i podatkowa.

5. Aktywa Obrotowe:
a) klasyfikacja i podział Aktywów Obrotowych,
b) ujmowanie w księgach,
c) wycena LIFO, FIFO, AVCO.

6. Rozrachunki:
a) publiczno-prawne,
b) z dostawcami,
c) z pracownikami,
d) unijne i zagraniczne.

7. Pasywa przedsiębiorstwa:
a) klasyfikacja i podział Pasywów,
b) ujmowanie w księgach,
c) wycena bilansowa,
d) podwyższanie i tworzenie kapitału podstawowego i zapasowego.

8. Przychody i koszty w przedsiębiorstwie:
a) klasyfikacja i sposób ujmowania przychodów,
b) klasyfikacja i sposób ujmowania kosztów,
c) rachunek kosztów,
d) przychody i koszty w ujęciu rachunkowym i podatkowym.

9. Inwentaryzacja:
a) metody inwentaryzacji,
b) rozliczanie powstałych różnic inwentaryzacyjnych,
c) terminy inwentaryzacji.

10 .Amortyzacja:
a) metody amortyzacji,
b) terminy amortyzacji,
c) amortyzacja podatkowa.

11. Wynik Finansowy:
a) procedura tworzenia,
b) terminy,
c) przekazywanie na cele inwestycyjne.

12. Podatek odroczony:
a) tworzenie rezerw,
b) ujęcie w sprawozdaniu finansowym.

13. Rozliczenia międzyokresowe:
a) klasyfikacja,
b) zastosowanie,
c) ujęcie w księgach.

14. Rachunkowość jednostek w specyficznych sytuacjach:
a) rozpoczęcie działalności,
b) przekształcenie,
c) likwidacja,
d) upadłość.

15. Formy rozliczeń między kontrahentami:
a) Czeki i Weksle,
b) Kredyty kupieckie,
c) akredytywa i inkaso.

16. Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych po dniu bilansowym.

17. Sprawozdanie Finansowe przedsiębiorstwa:
a) wartość informacyjna sprawozdania finansowego,
b) budowa sprawozdania finansowego,
c) przygotowania do badania sprawozdania,
d) tryb i metody sporządzania oraz badania i ogłaszania sprawozdań,
e) odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań,
f) ujmowanie zdarzeń powstałych po dniu bilansowym,
g) analiza sprawozdania finansowego – ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Moduł 2

PODATKI I PRAWO PODATKOWE

1. Pojęcie, konstrukcja i funkcje podatków.

2. Podatek od towarów i usług:
a) podstawa prawna,
b) podmiot opodatkowania,
c) przedmiot opodatkowania (WDT, WNT, EXP. IMP),
d) podstawa opodatkowania,
e) stawka podatku,
f) VAT należny i naliczony,
g) ewidencja podatku,
h) pobór podatku.

3. Podatek akcyzowy:
a) podstawa prawna,
b) przedmiot opodatkowania,
c) podmiot opodatkowania,
d) podstawa opodatkowania,
e) stawka podatku,
f) sposób poboru podatku,
g) składy podatkowe,
h) dokumentacja w międzynarodowym obrocie towarowym.

4. Podatek dochodowy od osób prawnych:
a) podstawa prawna,
b) podmiot i przedmiot opodatkowania,
c) podstawa opodatkowania,
d) stawka podatku,
e) sposób poboru,
f) koszty uzyskania przychodu.

5. Podatek dochodowy od osób fizycznych:
a) podstawa prawna,
b) podmiot i przedmiot opodatkowania,
c) podstawa opodatkowania,
d) stawka podatku,
e) sposób poboru,
f) koszty uzyskania przychodu oraz odpowiadające im przychody.

6. Sytuacyjne zadania księgowe związane z obrotem na terenie UE oraz poza teren UE.

7. Prawa i obowiązki podatnika, zobowiązana i postępowania podatkowe:
a) organy podatkowe,
b) zobowiązanie podatkowe (powstanie i wygaśnięcie),
c) obowiązek podatkowy,
d) odpowiedzialność podatnika za zobowiązanie podatkowe,
e) postępowanie podatkowe,
f) wszczynanie, strony, termin oraz prowadzenie postępowania podatkowego.

Moduł 3

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

1. System ubezpieczeń społecznych:
a) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym,
b) zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstaw ich wymiaru,
c) zasady, tryb i terminy:
- zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych,
- prowadzenia ewidencji ubezpieczonych i płatników składek,
- rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego,
- opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,
d) zasady prowadzenia kont ubezpieczonych oraz kont płatników składek,
e) zasady kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych,
f) sankcje za niewykonanie obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych.

2. Zasady naliczania składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

3. Zbieg tytułów ubezpieczeń.

Czas trwania

soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.00

Sesja I, 26 – 27 kwietnia 2014 r.
Sesja II, 10 – 11 maja 2014 r.
Sesja III, 24 – 25 maja 2014 r.
Sesja IV, 7 – 8 czerwca 2014 r.
Sesja V, 14 – 15 czerwca 2014 r.
Sesja VI, 28 – 29 czerwca 2014 r.
Sesja VII, 5 – 6 lipca 2014 r.

Prelegenci

*

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 kwiecień-6 lipiec 2014
centrum w/w miast.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Koszt uczestnictwa jednej osoby: 2290 zł (VAT zw.)
2 290
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!