AKCJA BILANS 2015: RACHUNKOWE I PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU ORAZ SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 ROK

O szkoleniu

.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

Terminy
19 10 2015 - 20 10 2015 - Warszawa
20 10 2015 - 21 10 2015 - Poznań
21 10 2015 - 22 10 2015 - Katowice
26 10 2015 - 27 10 2015 - Wrocław
17 11 2015 - 18 11 2015 - Gdańsk
17 11 2015 - 18 11 2015 - Łódź
23 11 2015 - 24 11 2015 - Warszawa
23 11 2015 - 24 11 2015 - Katowice
24 11 2015 - 25 11 2015 - Poznań
25 11 2015 - 26 11 2015 - Kraków
30 11 2015 - 01 12 2015 - WrocławProgram
Dzień I
Aspekty rachunkowe

1. Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych:
a) jednostki objęte postanowieniami ustawy w pełnym i niepełnym zakresie,
b) składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego,
c) kluczowe daty dla rocznego sprawozdania finansowego,
d) roczne sprawozdanie finansowe większych jednostek,
e) roczne sprawozdanie finansowe jednostek mikro,
f) roczne sprawozdanie finansowe średnich i małych jednostek,
g) roczne sprawozdanie finansowe – łączne,
h) podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego,
i) badanie rocznego sprawozdania finansowego,
j) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
k) udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego,
l) przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego,
m) odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe.

2. Roczne sprawozdanie finansowe – zasady sporządzania:
a) roczne sprawozdanie finansowe i warunki jego przydatności,
b) podstawy sporządzania sprawozdania finansowego,
c) nadrzędne zasady stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego,
d) dane porównawcze i porównywalność.

3. Bilans:
a) bilans i jego budowa,
b) ogólne zasady wyceny,
c) kategorie cen,
d) aktywa trwałe,
e) wartości niematerialne i prawne,
f) rzeczowy majątek trwały,
g) należności, inwestycje oraz inne aktywa długoterminowe,
h) aktywa obrotowe,
i) zapasy,
j) należności krótkoterminowe i roszczenia,
k) inwestycje krótkoterminowe,
l) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
m) kapitał (fundusz) własny,
n) zobowiązania,
o) rezerwy na zobowiązania,
p) zobowiązania,
q) bierne rozliczenia międzyokresowe.

4. Rachunek zysków i strat:
a) ogólna charakterystyka rachunku zysków i strat,
b) wynik ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów – przychody,
c) wynik ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów – koszty,
d) wynik ze sprzedaży niezakończonych długotrwałych usług,
e) szczególne zasady ustalania wyniku ze sprzedaży,
f) pozostałe przychody i koszty operacyjne,
g) przychody i koszty finansowe,
h) zyski i straty nadzwyczajne,
i) wynik finansowy brutto i netto.

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia:
a) objaśnienia do bilansu,
b) objaśnienia do rachunku zysków i strat,
c) kursy przyjęte do wyceny,
d) objaśnienia do instrumentów finansowych,
e) objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych,
f) objaśnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych,
g) objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń,
h) objaśnienia dotyczące składu grupy kapitałowej,
i) informacje o połączeniu spółek,
j) poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności,
k) inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki,
l) spółki publiczne a dodatkowe objaśnienia.

6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

7. Rachunek przepływów pieniężnych:
a) cel i zakres stosowania standardu,
b) przepływy pieniężne i ich prezentacja,
c) przepływy działalności operacyjnej,
d) przepływy działalności inwestycyjnej,
e) przepływy działalności finansowej,
f) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych.

8. Odroczony podatek dochodowy.

9. Przygotowanie do bilansu 2015:
a) harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku,
b) poprawne zamykanie roku w księgach, kompletność dokumentacji, kontrola sald w poszczególnych grupach kont, przeliczanie zapisów w walutach obcych, metody wykrywania błędów,
c) inwentaryzacja i jej konsekwencje w sprawozdaniu finansowym, harmonogram i rozliczanie inwentaryzacji dla poszczególnych kategorii aktywów.

Dzień II
Aspekty podatkowe: CIT, PIT, VAT

1. Określenie roku podatkowego oraz odpowiednie stosowanie zmian w prawie podatkowym:

a) zasady określania roku podatkowego,
b) możliwość zmiany roku podatkowego,
c) ogólne zasady stosowania zmian w CIT a rok podatkowy spółki,
d) pojęcie roku podatkowego na gruncie innych przepisów niż CIT,
e) zmiany w VAT a stosowanie ich do transakcji na przełomie lat podatkowych.

2. Przychody podatkowe:
a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej – wydanie rzeczy, wykonanie usługi i zbycie prawa majątkowego a moment powstania przychodu; praktyczne aspekty związane z ustaleniem daty powstania przychodu,
b) zaliczki i przedpłaty a przychód,
c) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych a przychody podatkowe,
d) refakturowanie a moment powstania przychodu,
e) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (kary umowne, odszkodowania, koszty sądowe itp.),
f) przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych i częściowo nieodpłatnych (zatrzymane dywidendy, nieodpłatne poręczenia, członkowie organów spółki bez wynagrodzenia itp.),
g) zasady dotyczące korygowania przychodów – praktyczne aspekty korygowania przychodów, najnowsze orzecznictwo i planowane zamiany,
h) wpływ ostatnim zmian w przepisach VAT na rozliczanie przychodów w CIT.

3. Koszty uzyskania przychodów:
a) koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami,
b) rozliczanie kosztów w czasie (koszty ponoszone na przełomie lat podatkowych),
c) refakturowanie a moment rozpoznania kosztu,
d) dokumentowanie poniesionych wydatków w tym usług niematerialnych,
e) korygowanie kosztów,
f) zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów od 2013 r.:
– zapłata jako element niezbędny dla rozpoznania kosztu (koszty bezpośrednie i pośrednie oraz odpisy amortyzacyjne),
– zasady dotyczące zmniejszania kosztów uzyskania przychodów (różne terminy płatności, rok podatkowy inny niż kalendarzowy, zakupy na raty, ograniczenia niekorzystnych skutków regulacji).

4. Opodatkowanie różnic kursowych:
a) wybór metody rachunkowej i jej konsekwencje,
b) stosowanie metody podatkowej w praktyce,
c) dodatnie oraz ujemne różnice kursowe w CIT,
d) problem kursu faktycznie zastosowanego,
e) różnice kursowe a środki trwałe,
f) różnice kursowe związane z podatkiem VAT.

5. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie CIT i PIT – koszty i przychody podatkowe (wynagrodzenia i składki, imprezy integracyjne, szkolenia, ubezpieczenia dodatkowe, nagrody, działania socjalne, świadczenia na rzecz członków zarządów i rad nadzorczych, podróże służbowe), omówienie skutków przełomowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.

6. Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych na gruncie CIT i PIT (konsumpcja, konkursy, programy motywacyjne, sprzedaż premiowa, prezenty i gadżety, sponsoring, organizacja i udział w wyjazdach integracyjnych /targach /szkoleniach /konferencjach).

7. Wierzytelności, jako koszty uzyskania przychodów (wierzytelności przedawnione, umorzone, odpisy aktualizujące, wierzytelności nieściągalne, zbywanie wierzytelności).

8. Samochody w działalności firmy:
a) koszty eksploatacji samochodów osobowych (amortyzacja, ubezpieczenia, leasing itp.), samochody niestanowiące składnika majątku podatnika (najem, dzierżawa) – zakres „kilometrówki”, wpływ nowych regulacji w VAT na rozliczenia w CIT,
b) samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne oraz samochody prywatne pracowników wykorzystywane na cele służbowe rozliczenia na gruncie CIT i PIT – ryczałt z tytułu używania samochodu na cele prywatne od stycznia 2015 r.

9. Problematyczne zagadnienia związane z amortyzacją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
a) amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zasady ustalania wartości początkowej, metody i stawki amortyzacji, odłączenie i przyłączenie części składowych i peryferyjnych,
b) remont a ulepszenie, straty w środkach trwałych i likwidacja środków trwałych, rozliczenia dotacji i rabatów, inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji.

10. Podatek u źródła:
a) ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy, stawki podatku,
b) przedmiot opodatkowania – odsetki / należności licencyjne / dywidendy /usługi niematerialne i inne,
c) problematyka związana z brakiem możliwości pozyskania certyfikatu rezydencji – „ubruttowienie” wypłacanych należności
d) certyfikat rezydencji – problemy praktyczne oraz omówienie zmian na rok 2015 r.
e) obliczanie i pobór podatku – informacje i zeznania (IFT – 2R, CIT 10 – Z).

11. Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych:
a) pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
b) deklaracje, zeznania związane z rozliczeniem PIT,
c) obowiązek składania PIT – 8C oraz PIT – 8AR,
d) świadczenia na rzecz pracowników,
e) nieodpłatne świadczenia w kontekście najnowszego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

12. Powstawanie obowiązku podatkowego na gruncie VAT po ostatnich zmianach w przepisach:
a) zmiana zasady ogólnej ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego,
b) moment dokonania dostawy towarów jako moment powstania obowiązku podatkowego,
c) pojęcie dostawy ciągłej w przypadku dostawy paliw,
d) wystawienie faktury przed dostawą a obowiązek podatkowy,
e) ustalenie powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług,
f) opodatkowanie najmu oraz dzierżawy,
g) usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego,
h) opodatkowanie zaliczek, zadatków oraz innych przedpłat,
i) data wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
j) moment otrzymania zapłaty jako moment powstania obowiązku podatkowego.

13. Odliczenie VAT od pojazdów samochodowych oraz paliwa:
a) zasady ograniczeń w odliczaniu VAT od samochodów, paliwa i innych wydatków od 1 kwietnia 2014 r. i 1 lipca 2015 r.,
b) możliwość pełnego odliczenia VAT ze względu na konstrukcję pojazdu,
c) pełne odliczenie VAT od samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej,
d) prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów na potrzeby pełnego odliczenia VAT,
e) nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji przebiegu pojazdu a możliwość odliczenia VAT,
f) korzystanie z samochodu przez pracownika na cele prywatne a możliwość pełnego odliczenia VAT,
g) zmiana prawa do odliczenia VAT w przypadku pojazdów samochodowych,
h) sprzedaż pojazdu samochodowego a korekta VAT,
i) odliczanie VAT w przypadku paliwa z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2015 r.

14. Odliczenie podatku naliczonego:
a) warunki odliczenia podatku naliczonego,
b) źródła odliczenia,
c) terminy odliczenia,
d) odliczenie a wydanie towaru/wykonanie usługi,
e) przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego,
f) proporcja sprzedaży.

15. Korekta podatku naliczonego:
a) korekta roczna,
b) korekta 5- i 10-letnia,
c) zmiana przeznaczenia towaru a obowiązek korekty,
d) zasady korekty w przypadku utraty / zniszczenia środka trwałego – ważne orzecznictwo ETS.

16. Najnowsze orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych w 2015 r.


Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1090 zł + 23% VAT,
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 990 zł/os + 23% VAT.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl, joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Czas trwania

10:00 – 16:00

Prelegenci

Prowadzący
Michał Kołosowski – członek zarządu spółki audytorskiej, biegły rewident. Doświadczenie zdobywał w jednej z czołowych firm audytorskich z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSSF oraz US GAAP. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości m.in. w zakresie MSR/MSSF, środków trwałych, konsolidacji, przepływów pieniężnych.

dr Roman Seredyński – prezes zarządu, biegły rewident. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w katedrze rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw.

Piotr Woźniak – dyrektor departamentu audytu w Poznaniu, doświadczenie zdobywał w międzynarodowej firmie audytorskiej, gdzie zajmował się przeprowadzaniem badań i przeglądów sprawozdań finansowych. Posiada również praktyczną wiedzę niezbędną do sporządzania pakietów konsolidacyjnych, przekształceń sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF i niemieckim prawem bilansowym (HGB).

Samir Kayyali – doradca podatkowy, obecnie prowadzi własną praktykę podatkową. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Nadzorował szereg badań due diligence oraz uczestniczył w obsłudze rachunkowo-podatkowej przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. W latach 2009 – 2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Mec. Marcina Górskiego w Warszawie. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych takich jak łączenie oraz podział spółek kapitałowych, jak również dokonywał analizy transakcji gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych przeprowadzanych pod kątem identyfikacji ryzyka i możliwości optymalizacji. Dodatkowo sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, paliwowej, budowlanej i nieruchomości oraz uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych oraz używania samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego oraz prawa podatkowego.

Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Doświadczony i uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. Szkolił największe polskie przedsiębiorstwa, jak również podmioty z kapitałem zagranicznym. Autor licznych komentarzy dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!