Szkolenie: AKREDYTOWANY KURS KANCELARYJNO ARCHIWALNY 1 STOPNIA (30 H)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/akredytowany-kurs-kancelaryjno-archiwalny-1-stopnia-30-h-70800-id8

Informacje o szkoleniu

 • AKREDYTOWANY KURS KANCELARYJNO ARCHIWALNY 1 STOPNIA (30 H)

  ID szkolenia: 70800
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Zarządzanie Prawo Usługi dla biznesu Inne
 • Adres szkolenia:

  IP ALTER
  Al. Warszawska, 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 22-25.10.2019
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN KURSU
  1-4 dzień
  godz. 9.00 - 11.15 /rozpoczęcie, zajęcia 3 godz./
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
  godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.00 - 13.15 /przerwa na kawę/
  godz. 13.15 - 15.30 /c.d. zajęć 3 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

ADRESACI SZKOLENIA
Dyrektorzy kierownicy jednostek i firm, kierownicy działów administracyjnych, archiwiści zakładowi, pracownicy samorządowi, urzędnicy administracji państwowej wszystkich szczebli, osoby odpowiedzialne za prowadzenie i archiwizację dokumentacji, osoby realizujące projekty finansowane z Funduszy Europejskich.

CEL SZKOLENIA
Głównym celem kursu jest dobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie tworzenia, obiegu i archiwizacji dokumentów w instytucji, firmie, projekcie.

Cele szczegółowe:

- Uzyskanie wiedzy nt. zasad prawidłowej archiwizacji akt oraz procedurami brakowania

- Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania normatywów kancelaryjnych,

- Nabycie umiejętności właściwego kwalifikowania i klasyfikowania dokumentów

Nabyta wiedza oraz umiejętności przygotują uczestników do samodzielnego postępowania w zakresie tworzenia własnych dokumentów oraz archiwizowania całości dokumentacji instytucji, firmy, projektu.

METODYKA SZKOLENIA
• metoda warsztatowa;
• omawianie przypadków (case study);
• praca z wybranymi aktami prawnymi;
• konsultacje w zakresie tworzenia własnych przepisów wewnętrznych przez uczestników szkolenia.


KURS JEST AKREDYTOWANY PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY DECYZJĄ NR 15/2015

PAMIETAJ ŻE MOŻESZ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ KURSU

ORGANIZACJA SZKOLENIA
Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem

Szkolenie skierowane jest do:

Dyrektorzy kierownicy jednostek i firm, kierownicy działów administracyjnych, archiwiści zakładowi, pracownicy samorządowi, urzędnicy administracji państwowej wszystkich szczebli, osoby odpowiedzialne za prowadzenie i archiwizację dokumentacji, osoby realizujące projekty finansowane z Funduszy Europejskich.

Program szkolenia:

Wprowadzenie do archiwistyki – wymagania w zakresie archiwizowania dokumentacji w jednostce organizacyjnej/firmie.
Wybrane zagadnienia oraz najważniejsze zasady stosowane w archiwistyce;
Przegląd ważniejszych terminów kancelaryjno-archiwalnych: dokumentacja archiwalna i niearchiwalna, kategoria archiwalna, symbol klasyfikacyjny, narodowy zasób archiwalny itp.;
Podstawy prawne postępowania z dokumentacją – Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych;
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
Klasyfikacja dokumentacji wynikająca z zapisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym;
Podstawowe rodzaje dokumentacji wydzielone wg kryteriów rzeczowych – dokumentacja kadrowa, księgowa, dot. zarządzania jednostka itp.;
Podstawowe współczesne systemy kancelaryjne – system bezdziennikowy, dziennikowy oraz mieszany;
Organizacja pracy kancelarii i sekretariatu;
Wymogi w zakresie usytuowania oraz wyposażenia technicznego archiwum zakładowego (składnicy akt);
Normy techniczne przechowywania w archiwum poszczególnych rodzajów dokumentacji. Klasyfikacje wg okresu przechowywania oraz rodzaju nośnika;
Najważniejsze zadania realizowane przez archiwum zakładowe (składnicę akt);
Zasady formowania oraz opisywania jednostek archiwalnych;
Porządkowanie dokumentacji jednostki organizacyjnej według kryterium macierzystych komórek;
Procedury oceny dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął. Tworzenie protokołu oceny oraz brakowania dokumentów;
Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

G. Z - dyplomowany archiwista, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy archiwistycznej w ramach, której opracowano oraz wdrożono wiele instrukcji kancelaryjnych oraz innych normatywów regulujących obieg i archiwizację dokumentacji w instytucjach państwowych oraz firmach komercyjnych

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1400 netto - VAT ZW

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem

Tytuł wydarzenia: AKREDYTOWANY KURS KANCELARYJNO ARCHIWALNY 1 STOPNIA (30 H)