Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF

O szkoleniu

Biorąc udział w szkoleniu uzyskacie Państwo praktyczną wiedzę i umiejętności na temat:
- metod wyceny początkowej oraz sposobu ujęcia w księgach rachunkowych zapasów, rzeczowych aktyw trwałych, nieruchomości inwestycyjnych oraz wartości niematerialnych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
- metod wyceny na dzień bilansowy, sposobu dokonywania aktualizacji i jej prezentacji w księgach rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
- sposobu rozliczania kosztów finansowania zewnętrznego – rozpoczęcia i zakończenia aktywowania kosztów, sposobu ich rozliczania;
Kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy księgowych, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowych

Program szkolenia

DZIEŃ I

1. MSR 2 „Zapasy”:
a) klasyfikacja zapasów w bilansie,
b) koszt nabycia zapasów,
c) ustalanie kosztu wytworzenia produktów (wyodrębnianie kosztów stałych i zmiennych, ustalanie „uzasadnionej” części kosztów pośrednich),
d)  ujęcie zakupu zapasów ze znacznie odroczonym terminem zapłaty,
e) ujęcie kosztu wytworzenia produktów w rachunku zysków i strat,
f) wycena zapasów na dzień bilansowy,
g) odpisy aktualizujące wartość zapasów ich ujęcie.

2. MSR 16 „Środki trwałe”:
a) składniki majątkowe zaliczane do środków trwałych,
b) koszt nabycia środka trwałego,
c) ujęcie kosztów demontażu środka trwałego,
d) ujęcie zakupu środka trwałego ze znacznie odroczoną zapłata,
e) ustalanie kosztu środka trwałego finansowanego dotacją rządową,
f) ujęcie późniejszych nakładów na środek trwały (remonty i wymiana części),
g) wycena środków trwałych na dzień bilansowy,
h) przeszacowanie środków trwałych – ujęcie i zasady przeszacowania,
i) zasady prawidłowej amortyzacji środków trwałych (ustalanie okresu użytkowania, dobór metod amortyzacji, amortyzacja metodą jednostek produkcji, amortyzacja w podziale na komponenty, okresowa weryfikacja amortyzacji),
j) leasing finansowy i operacyjny środka trwałego (zgodnie z MSR 17),
k) ujęcie środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży (zgodnie z MSSF 5).

DZIEŃ II

1. MSR 38 „Aktywa niematerialne”:
a) kryteria uznawania aktywów niematerialnych,
b) ustalanie kosztu nabycia składnika aktywów niematerialnych,
c) ujmowanie aktywów niematerialnych wytwarzanych we własnym zakresie (czyli koszty badań i koszty rozwoju),
d) wycena aktywów niematerialnych na dzień bilansowy,
e) okres użytkowania i amortyzacja aktywów niematerialnych.

2. MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”:
a) kiedy nieruchomość powinna być zaliczona do inwestycji?
b) wycena nieruchomości inwestycyjnej na dzień bilansowy (wycena w koszcie a wycena w wartości godziwej – znaczenie wyboru polityki rachunkowości),
c) przeklasyfikowanie nieruchomości, wycena nieruchomości w przypadku przeklasyfikowania.

3. MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”.

4. MSR 36 „Utrata wartości aktywów”:
a) etapy procedury badania utraty wartości,
b) przesłanki utraty wartości,
c) ustalanie wartości odzyskiwanej w testach na utratę wartości,
d) pomiar i ujmowanie odpisów z tytułu utraty wartości oraz „przywrócenie” wartości dla pojedynczego składnika majątkowego,
e) ośrodki wypracowujące środki pieniężne,
f) pomiar i ujmowanie odpisów z tytułu utraty wartości dla ośrodków wypracowujących środki pieniężne.

5. MSR 37 „Rezerwy”:
a) warunki uznania rezerwy,
b) wycena rezerw w różnych sytuacjach (zobowiązania gwarancyjne, zobowiązania do demontażu środka trwałego, wycena rezerw a wartość pieniądza w czasie).

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

prof. nadzw. dr hab. Przemysław Kabalski – na co dzień wykładający rachunkowość międzynarodową i rachunkowość zarządczą oraz prowadzący badania w tym zakresie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik podyplomowego studium „Rachunkowości według MSSF”. Doświadczony wykładowca na kursach dla praktyków. Współpracuje z Akademią Biznesu MDDP od jej powstania, prowadząc szkolenia z MSSF i opracowując ich programy. Ponadto prowadzi obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów. Szkolił z MSSF pracowników różnych instytucji (m.in. Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, Business Centre Club), banków i spółek giełdowych. Doradza przedsiębiorstwom w kwestiach zastosowania MSSF. Autor książek „Wybrane problemy stosowania MSSF w Polsce. Organizacja, kultura, osobowość, język” (2012), „Rachunkowość zarządcza jako źródło informacji do sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF” (2011) oraz „Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF” (2009). Współautor wielu innych książek o MSSF oraz artykułów publikowanych w kraju (m.in. „Rachunkowość”) i za granicą.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena
za osobę
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!