Analityk finansowy – praktyczne aspekty

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA:
• Poznanie praktycznych wskazówek i zasad usprawniających pracę finansistów w obszarze analiz i raportowania informacji zarządczej;
• Zdobycie umiejętności sprawnego wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych i innych zaawansowanych narzędzi do kalkulacji i prezentacji informacji analitycznych;
• Przećwiczenie modelowania wielowariantowych analiz „co jeśli” w różnorodnych obszarach finansowych, ich interpretacji i właściwego wnioskowania dla decydentów;
• Usystematyzowanie wiedzy i praktyk związanych z szacowaniem kosztu kapitału dla oceny efektywności projektów.
Kto powinien wziąć udział?
Osoby wspierające decydentów informacją zarządczą, a więc przede wszystkim dyrektorzy finansowi, controllerzy, analitycy finansowi i specjaliści rachunkowości, analitycy produkcji, sprzedaży i marketingu, pragnący poznawać i rozwijać praktyczne umiejętności analityczne, podnoszące jakość wykonywanej pracy.

Program szkolenia

MS Excel


Temat: Optymalne wykorzystanie MS Excel w analizach finansowych,

Sprawne działanie
- tekst jako kolumna
- wklej specjalnie
- przenoszenie kolumn
- rozwiązania sieciowe
- wstawianie obiektów

Szybkie znajdowanie informacji
- funkcje wyszukujące
- sumy częściowe
- znajdź
- filtrowanie
- sortowanie
Tabele przestawne
- tworzenie
- modyfikacja
- wykresy przestawne
Przydatne funkcje
- logiczne
- tekstowe
- statystyczne
- data/godzina
- wyszukujące
Automatyzacja
- wzorce z formułami
- połączenia z innymi plikami i z www
- sprawdzanie poprawności

Analizy sprzedaży i marketingu

Water faile
Analiza symulacji
Solver - dopasowywanie trendów. Optymalizacja modeli

Temat: Analizy sprzedażowe

Tworzenie Raportów sprzedaży
- W rozbiciu na regiony, kanały sprzedaży, rodzaje produktów, segmenty rynku, itp.
- Porównanie do budżetu (planów), analogicznych okresów historycznych
- Estymacja oczekiwanej sprzedaży w danym punkcie sprzedaży (POS)
- Wizualizacja danych w raportach
Analiza przyczyn odchyleń
- Dekompozycja różnicy
- Wizualizacja
- Analiza wspólnego wpływu dwóch elementów
Szacowanie liniowych i nieliniowych trendów (zależności) na podstawie danych
- Wykresy punktowe i analiza trendów
- Trendy nieliniowe
- Trendy z niestandardowymi funkcjami dopasowania

Temat: Analizy marketingowe

Analiza symulacji
Macierz BCG i inne pochodne metody analizy potencjałów poszczególnych rynków/segmentów
Analiza pozycjonowania produktów/marek
- Metody pozyskiwania danych na temat postrzegania pozycjonowania produktów
- Tworzenie map percepcyjnych
- Wnioski i analizy
Wizualizacja - mapa segmentów/produktów

Analizy rentowności

Temat: Analizy rentowności produktów

Analiz rentowności na podstawie ustawowych sprawozdań finansowych - podstawowe wskaźniki rentowności i ich ograniczenia informacyjne
Konstruowanie zarządczych raportów rentowności produktów dla podejmowania decyzji strategicznych
- wielostopniowy rachunek marż pokrycia w zasobowym rachunku kosztów
- raportowanie rentowności i analizy odchyleń w rachunku kosztów standardowych (normatywnych/postulowanych)
Interpretacje i wnioskowanie na podstawie analiz rentowności produktów
- analizy poziomu niewykorzystanych zdolności
- wizualizacja wielostopniowych marż dla decydentów

Temat: Analizy rentowności klientów

Konstrukcja rachunku marż pokrycia dla potrzeb oceny rentowności klientów
- struktura raportów i uzgodnienia wyników z innymi raportami finansowymi
- rentowność segmentów klientów z uwzględnieniem organizacji sieci i kanałów sprzedaży
- analizy rentowności klientów w ujęciu geograficznych regionów sprzedaży (problematyka alokacji kosztów w sprzedaży crossowej)
Szacowanie rentowności klientów z wykorzystaniem metody rachunku kosztów działań sterowanego czasem (Time Driven Activity Based Costing - TD ABC)
- uproszczone kalkulacje kosztów procesów obsługi klienta
- ujęcie TD ABC w rachunku marż pokrycia
Prezentacje rentowności klientów dla decydentów
- analizy z wykorzystanie krzywej wieloryba
- mapy decyzyjne klientów z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników (BSC) i rachunku kosztów działań sterowanego czasem (TD ABC)

Analizy projektów i kosztów kapitału

Analiza projektów inwestycyjnych podnoszących wartość firmy.
- IRR, NPV i inne.
- Wybór najlepszego projektu z pośród innych projektów.
- Benchmarking (wewnętrzny, zewnętrzny) w projektach inwestycyjnych.
- Rekalkulacje projektów inwestycyjnych (efektu uczenia się organizacji).
- Analiza wrażliwości i scenariuszy.
- Wycena ryzyka w projekcie i informacje jakościowe.
- Aspekt płynności finansowej i kapitału pracującego na ocenę projektu, bieżącą wartość projektu (working capital).
Ewidencja projektów, a struktura MPK przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo zarządzane poprzez projekty.
Budżety projektów inwestycyjnych lub budżet inwestycji w kontekście całościowego budżetu firmy.
Koszt kapitału i WACC.
EVA - co to jest, jak liczyć, wady i zalety. System motywacyjny w EVA. Korekty w kalkulacji EVA.
Wycena firmy metodami DCF i EVA. Elementy zarządzania wartością firmy.

Analizy sprawozdań i raportów

Temat: Analizy wskaźnikowe sprawozdań finansowych

Analiza dynamiki, trendów i struktury:
- dynamika wielkości finansowych i jej interpretacja praktyczna
- metody określania trendów jako podstawa do diagnozy i planowania
- analiza struktury jako podstawowa forma analizy przyczynowej
- ćwiczenie interpretacji i wyciągania wniosków z analizy zmienności w czasie i strukturze wielkości finansowych.
Czytanie sprawozdań finansowych i raportów księgowych:
- omówienie podstawowych pozycji rachunku wyników, bilansu i sprawozdania z przepływów pieniężnych. ćwiczenie interpretacji sprawozdań finansowych w zakresie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.
- omówienie zależności pomiędzy poszczególnymi pozycjami sprawozdań finansowych.
- zestawienie obrotów i sald kont księgowych jako źródło danych do pogłębionej analizy finansowej
Wskaźniki i modele finansowe:
- klasyczne wskaźniki finansowe i ich wykorzystanie przy podejmowaniu decyzji menadżerskich
* rentowność
* płynność
* produktywność
* wskaźniki zadłużenia
* wskaźniki rynkowe
- korygowanie klasycznych wskaźników z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa i branży.
- szczegółowa analiza, planowanie i kontrola płynności z uwzględnieniem struktury czasowej rozrachunków
- wskaźniki syntetyczne i modele analityczne
- rynkowa wartość dodana (mve)
Planowanie finansowe i kontrola:
- monitoring zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa
- planowanie przepływów pieniężnych w krótkim i długim okresie czasu
- planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy
- budowanie sprawozdań finansowych pro-forma
Strategie finansowe:
- strategie kapitału obrotowego
* konserwatywna
* umiarkowana
* agresywna
- praktyczne aspekty wyboru strategii kapitału obrotowego
Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego:
- kredyty bankowe
- inwestorzy zewnętrzni
- fundusze podwyższonego ryzyka
- wybór właściwego źródła finansowania przedsiębiorstwa
- praktyczne aspekty związane z poszukiwaniem kapitału
Studium przypadku - Kompleksowa analiza danych finansowych przedsiębiorstwa wzbogacona o zagadnienia zgłoszone przez uczestników warsztatów.
Podsumowanie warsztatów i dyskusja

Temat: Analizy potrzeb gotówkowych

Omówienie przykładów szacowania potrzeb gotówkowych przez controllerów finansowych w ujęciu:
- strategicznym - zapotrzebowanie na kapitał
- operacyjnym - budżetowanie gotówki
- taktycznym - szacunki gotówkowe
Tworzenie modelu planowania potrzeb gotówkowych metodą pośrednią
Analiza przepływów gotówkowych metodą bezpośrednią i pośrednią
- wizualizacja przepływów pieniężnych z wykorzystaniem cash flow bridge
- analiza odchyleń szacowanego i zrealizowanego poziomu gotówki i ich interpretacjaWizualizacja informacji. Wizualizacja danych

Zasady i dobre praktyki wizualizacji informacji
- Kolory i kształty - znaczenie w przekazie informacji analitycznej
- Standaryzacja wizualizacji - rola analityka finansowego w kształtowaniu kultury przekazu informacji zarządczej
- Najlepsze praktyki i najczęściej spotykane błędy w wizualizacji analiz finansowych
Wizualizacja w MS Excel
- Wizualizacja informacji
- Czytelne raportowanie
- Podejmowanie decyzji - pulpity menedżerskie
Zaawansowane narzędzia IT do wizualizacji informacji analitycznych
- Wykorzystanie map myśli w pracy analityków finansowych
- Zastosowanie nakładek analitycznych
- Pulpity menedżerskie w narzędziach Business Intelligence

Angielski dla analityków finansowych


Kurs obejmuje 112h zajęć lekcyjnych

Terminy spotkań:

12-13.04.2014
26-27.04.2014
17-18.05.2014
31.05 - 01.06.2014
14-15.06.2014
28-29.06.2014
12-13.07.2014

Czas trwania

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele, w godzinach 9:00 - 15:45

Terminy spotkań:

14-15.03.2015
28-29.03.2015
11-12.04.2015
25-26.04.2015
09-10.05.2015
23-24.05.2015
13-14.06.2015

Prelegenci

Edyta Szarska
Michał Kot
Przemysław Mastalerz
Wojciech Korsak
Katarzyna Rydz

Gdzie i kiedy

Warszawa 14 marzec-14 czerwiec 2015
BDO

02-676 Warszawa

Postępu 12

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 październik 2012-3 luty 2013
.

00-000 Warszawa

.

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
netto
3 750
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

BDO Sp. z o.o.
02-676 Warszawa
Postępu 12
woj. mazowieckie
BDO jest firmą audytorsko-doradczą o największym doświadczeniu w obsłudze spółek giełdowych w Polsce. Specjalizujemy się w organizacji konferencji, szkoleń otwartych i zamkniętych, kursów zawodowych i studiów podyplomowych. Przeszkolimy Cię z z...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu BDO jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres: szkolenia@bdo.pl lub faksem na numer +48 22 543 17 87.

Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na konto nr 24 1140 1010 0000 5231 5500 1001 , po uprzednim otrzymaniu z BDO potwierdzenia odbycia się szkolenia na 3-4 dni przed szkoleniem.

BDO zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych.

Warunki i zasady rezygnacji.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

BDO Sp. z o.o.
02-676 Warszawa Postępu 12
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!