Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy

O szkoleniu

Celem szkolenia jest wykształcenie u Uczestników praktycznych umiejętności czytania sprawozdań finansowych oraz dokonywania interpretacji zawartych w nich treści, przy wykorzystaniu ogólnych zależności wynikających ze struktury i dynamiki sprawozdań finansowych oraz użytecznych i najczęściej stosowanych w praktyce wskaźników finansowych. Szkolenie ma na celu również uświadomienie Uczestnikom znaczenia zasad rachunkowości dla oceny i porównywalności sytuacji finansowej różnych firm i organizacji. W trakcie warsztatów podejmowane są także kwestie strategicznego spojrzenia na sytuację finansową przedsiębiorstwa z perspektywy jego wartości, zysków ekonomicznych i kosztu kapitału (WACC). Oprócz statycznej oceny sytuacji finansowej szkolenie obejmuje także dynamiczne prognozowanie przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki udziałowi w szkoleniu Uczestnicy

 • poznają istotę, zawartość i strukturę poszczególnych sprawozdań finansowych, w stopniu umożliwiającym ich prawidłowe odczytanie i interpretowanie,
 • nabędą umiejętność formułowania ocen i wniosków dotyczących bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy struktury i analizy dynamiki sprawozdań finansowych,
 • nabędą umiejętność przewidywania zmian sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w przyszłych okresach na podstawie analizy dynamiki sprawozdań finansowych,
 • poznają kluczowe wskaźniki finansowe stosowane w analizie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz nauczą się je wykorzystywać w procesie podejmowania decyzji menedżerskich lub kredytowych,
 • nauczą się wykorzystywać wskaźniki finansowe do sporządzania planów finansowych,
 • poznają metody syntetycznej oceny sytuacji finansowej firmy, w tym metody przewidywania zagrożeń i niewypłacalności.
Kto powinien wziąć udział?
 • osób odpowiedzialnych za sporządzanie analiz finansowych w przedsiębiorstwie,
 • księgowych i pracowników działów finansowo-księgowych,
 • osób odpowiedzialnych za tworzenie raportów dla inwestorów i właścicieli oraz za inne formy komunikowania z inwestorami,
 • pracowników działów controllingu,
 • pracowników odpowiedzialnych za analizę i ocenę sytuacji finansowej kontrahentów i innych podmiotów gospodarczych,
 • osób odpowiedzialnych za sporządzenie biznesplanów i wniosków kredytowych.

Program szkolenia

1. Sprawozdania finansowe a inne zestawienia finansowe dostępne w firmach:
a. Rodzaj zestawień finansowych dostępnych w różnych typach przedsiębiorstw:
– sprawozdania finansowe,
– deklaracje podatkowe,
– raporty zarządcze,
b. Od czego zależy rodzaj zestawień finansowych sporządzanych przez firmę? – Czyli jakiego rodzaju informacji można oczekiwać lub wymagać od danego typu przedsiębiorstwa?
c. Zakres informacyjny poszczególnych rodzajów zestawień finansowych – na ile przydadzą się one do oceny bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej firmy?

2. Sprawozdania finansowe, jako podstawowe źródło informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa:
a. Bilans – podstawowy raport opisujący sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa – podstawowe właściwości sprawozdania, jego zawartość i struktura:
– czytanie bilansu – analityczne spojrzenie na bilans (analiza przypadku),
– wycena pozycji bilansowych (polityka rachunkowości) –  jej wpływ na porównywalność sprawozdań finansowych oraz na ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – analiza przypadków.
b. Rachunek zysków i strat – sprawozdanie objaśniające rentowność (zyskowność) działalności przedsiębiorstwa – podstawowe właściwości sprawozdania, jego struktura i zawartość:
– jak ocenić wynik finansowy przedsiębiorstwa?
– czy zysk netto zawsze stanowi podstawę do zadowolenia i pozytywnych ocen?
– czy zyskowne przedsiębiorstwo może upaść?
–  co to jest EBIT, EBITDA, EBT, czyli wielkości często używane, a nie zawsze widoczne w sprawozdaniach?
–  zysk księgowy a zysk ekonomiczny (na przykładzie EVA) – użyteczność rachunku zysków i strat dla inwestora i decyzji strategicznych,
– przykładowe pytania, na które znajdziemy odpowiedź w tym obszarze – analiza przypadków.
c. Rachunek przepływów pieniężnych – sprawozdanie objaśniające pieniężne wyniki działalności przedsiębiorstwa – podstawowe właściwości sprawozdania, jego zawartość i struktura:
– jak zysk przedsiębiorstwa przekłada się na gotówkę?
– jak ocenić przyrost gotówki w firmie w ciągu analizowanego okresu?
– skąd się wzięła i na co była wydatkowana gotówka w firmie?
– analiza ośmiu możliwych przypadków sytuacyjnych
– przykładowe pytania, na które znajdziemy odpowiedź w tym obszarze – analiza przypadków.
d. Informacja dodatkowa – istotny element w analizie sprawozdania finansowego:
– poznaj zasady, jakie wykorzystano przy tworzeniu analizowanego sprawozdania finansowego,
– poszukaj informacji, których brakło Ci w bilansie, rachunku zysków i strat czy w rachunku przepływów pieniężnych – analiza przypadków.

3. Przygotowanie sprawozdań finansowych do analizy:
a.  Polityka rachunkowości w przedsiębiorstwie i jej wpływ na ocenę sprawozdań finansowych.
b.  Agregacja i dezagregacja danych. Przygotowanie zestawień pomocniczych.
c. Wpływ inflacji na analizę sprawozdań finansowych i wynikające z niej wnioski.

4. Ogólna ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – WARSZTATY:
a. Analizy struktury:
– bilansu,
– rachunku zysków i strat, w tym szczegółowa analiza kosztów i przychodów przedsiębiorstwa,
– rachunku przepływów pieniężnych.
b. Kluczowe założenia w analizie dynamiki sprawozdań finansowych.
c. Powiązania między sprawozdaniami w analizie dynamiki.
d. Analizy dynamiki:
– bilansu,
– rachunku zysków i strat, w tym szczegółowa analiza kosztów i przychodów przedsiębiorstwa
– rachunku przepływów pieniężnych.
e. Opracowanie wstępnej oceny sytuacji finansowej firmy, stworzenie listy kontrolnej pytań i hipotez wymagających przeprowadzenia analizy wskaźnikowej lub zebrania dodatkowych danych.

5. Pogłębiona ocena sytuacji finansowej na podstawie analizy wskaźnikowej – WARSZTATY:
a. Kluczowe założenia dotyczące analizy wskaźnikowej – elastyczność działania, relatywizm ocen, główne błędy popełniane w analizie wskaźnikowej.
b. Wskaźniki płynności i inne miary obrazujące płynność finansową przedsiębiorstwa:
– istota płynności finansowej przedsiębiorstwa i jej ocena,
– płynność a wypłacalność,
– czy firma o „prawidłowych” wartościach wskaźników płynności może stać się niewypłacalna?
– płynność finansowa w ujęciu statycznym i dynamicznym.
c. Wskaźniki rentowności (ROS, ROA, ROE, ROI):
– jak konstruować wskaźniki i do czego porównywać, aby dokonać właściwej oceny?
– co to jest średni ważony koszt kapitału (WACC) i jak go wykorzystać w kontekście analizy rentowności?
d. Wskaźniki zaangażowania i efektywności wykorzystania majątku i kapitału:
– wskaźniki zaangażowania aktywów (kapitałochłonności),
– wskaźniki efektywności wykorzystania aktywów (obrotowości),
– wskaźniki rotacji zapasów, należności i zobowiązań w dniach – ich ocena i wykorzystanie w procesie planowania finansowego.
e. Wskaźniki zadłużenia:
– ocena wypłacalności i ryzyka finansowego przedsiębiorstwa,
– zadłużenie przedsiębiorstwa a efekt dźwigi finansowej.
f. Syntetyczne metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa:
– piramida Du Ponta,
– modele przewidywania bankructwa przedsiębiorstwa (model Altmana, Model Hołdy oraz Model Gajdki i Stosa),
– analiza punktowa.
g. Dźwignia operacyjna, dźwignia finansowa i dźwignia łączna – miary ryzyka działalności przedsiębiorstwa.

6. Jeden lub dwa case’y – kompleksowy przykład podsumowujący omawiane zagadnienia.

Czas trwania

9:30 – 16:00

Prelegenci

Trener Akademii MDDP

Gdzie i kiedy

Warszawa 26-27 sierpień 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Sopot 8-9 lipiec 2021
brak danych

Sopot

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 17-18 czerwiec 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 10-11 czerwiec 2021
brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 27-28 maj 2021
brak danych

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Kraków 27-28 maj 2021
brak danych

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 22-23 kwiecień 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Wrocław 15-16 kwiecień 2021
brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Katowice 25-26 marzec 2021
brak danych

Katowice

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 18-19 marzec 2021
brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 18-19 luty 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 28-29 styczeń 2021
brak danych

Kraków

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena
za osobę
1 450
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!