Analiza finansowa w praktyce

O szkoleniu

Umiejętność dokonywania sprawnej i efektywnej oceny sytuacji finansowej naszego przedsiębiorstwa jak
i naszych kontrahentów jest niezbędna każdemu współczesnemu menedżerowi, który odpowiada za finanse firmy.

Dzięki tym kwalifikacjom podejmowane przez Państwa decyzje finansowe będą bardziej optymalne i poparte kompleksową wiedzą o kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Tą wiedzę możecie Państwo wykorzystać dla własnych decyzji menedżerskich w firmie, do przeprowadzania analizy finansowej w przypadku przejmowania przedsiębiorstw lub łączenia się z innymi firmami. Również w sytuacjach gdy planowany jest projekt inwestycyjny, zaciągnięcie kredytu w banku lub emisję akcji albo długu, potrzebujecie Państwo dokładnej informacji o stanie faktycznym i perspektywach finansowych waszej firmy.

Seminarium „Analiza finansowa w praktyce” odpowiada na wyzwania współczesnego otoczenia ekonomicznego, które wymaga podejmowania szybkich i racjonalnych decyzji w oparciu o rzetelną analizę danych finansowych oraz odpowiednią ich interpretację.

Poprzez liczne ćwiczenia praktyczne, symulacje obliczeniowe i pracę na studiach przypadków oraz prezentacje przykładów uczestnicy zaangażowani zostaną do samodzielnego rozwiązywania problemów
z zakresu m.in.:

* podejmowania optymalnych decyzji finansowych i biznesowych w przedsiębiorstwie
* sposobów wykorzystania bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych w celu oceny kondycji finansowej spółki
* praktycznej interpretacji najważniejszych wskaźników finansowych
* oceny danych finansowych w warunkach zwiększonego ryzyka ekonomicznego
* metod oceny efektywności realizowanych przez Państwa firmy przedsięwzięć inwestycyjnych
Kto powinien wziąć udział?
Wszyscy zainteresowani wyżej wymienioną tematyką

Program szkolenia

PROGRAM PIERWSZEGO DNIA SEMINARIUM

1. Sposoby wykorzystania analizy finansowej w praktyce gospodraczej

­ analiza finansowa jako narzędzie decyzji menedżerskich
­ porównanie strategii biznesowej firmy i jej polityki finansowej
­ zarządzanie finansami w krótkim i długim okresie
­ metody, narzędzia i techniki analityczne

2. Sprawozdanie finansowe jako źródło danych do analizy działalności przedsiębiorstwa

­rodzaje analiz sprawozdań finansowych
­zasady sporządzania sprawozdań finansowych
­rachunkowość finansowa a zarządzanie finansami
­podstawowe elementy sprawozdania finansowego
­wymogi i terminy związane z prezentacją sprawozdań finansowych

3. Bilans jako podstawowe źródło informacji o majątku firmy i sposobach jego finansowania – cz. I

­aktywa i pasywa czyli o konstrukcji bilansu
­charakterystyka poszczególnych kategorii aktywów i pasywów
­metody wyceny składników bilansu i ich wpływ na interpretacje wartości bilansowych
­majątek trwały: znaczenie i cechy charakterystyczne w ujęciu różnych branż
­majątek obrotowy, czynniki kształtujące elementy płynności zapasów i należności
­ finansowanie bieżących potrzeb firmy: pojęcie kapitału pracującego, praktyczna analiza płynności
­aktywa finansowe i składniki pieniężne bilansu
analiza rozliczeń międzyokresowych: „aktywowanie kosztów”

4. Bilans jako podstawowe źródło informacji o majątku firmy i sposobach jego finansowania – cz. II

pasywa czyli źródła finansowania firmy
kapitał własny (akcje i udziały własne, kapitał z aktualizacji wyceny, kapitały rezerwowe, zysk zatrzymany)
rezerwy na zobowiązania; tworzenie i interpretacja
zobowiązania finansowe: krótkoterminowe i długoterminowe
zachowanie proporcji w finansowaniu majątku trwałego firmy kapitałem własnym oraz kapitałem stałym
zobowiązania handlowe: finansowanie kredytem kupieckim
zobowiązania publiczne
rozliczenia międzyokresowe przychodów – przychody przyszłych okresów
praktyczne zasady wykorzystaniem poszczególnych źródeł finansowania w działalności przedsiębiorstwa, wpływ zadłużenia na ryzyko firmy
pozycje pozabilansowe interpretacja finansowa i analiza czynników ryzyka
zestawienie zmian w kapitale własnym jako uzupełnienie informacji o ruchach
kapitale firmy

ĆWICZENIE: Bilans –szybkie czytanie i interpretacja relacji bilansowych

ĆWICZENIE: Wyznaczanie relacji bilansowych

5. Rachunek zysków i strat jako informacja o wyniku finansowymi efektach działalności gospodarczej

analiza poszczególnych poziomów przychodów i kosztów
układ kalkulacyjny i porównawczy: porównanie i zastosowanie
wynik finansowy na poszczególnych poziomach działalności
interpretacja rentowności firmy w różnych rodzajach działalności

Case Study: Analiza porównawcza 2 rachunków wyników na przykładach różnych działalności

6. Analiza przepływów środków pieniężnych (cash flow) – znaczenie gotówki

konstrukcja i charakterystyka rachunku przepływów pieniężnych,
rola i znaczenie rachunku przepływów pieniężnych jako narzędzia oceny źródeł generowania gotówki,
związki pomiędzy bilansem, rachunkiem wyników i cash flow
analiza strumieni gotówki na wszystkich poziomach działalności
przyczyny i identyfikacja trudności finansowych na podstawie Cash FlowPROGRAM DRUGIEGO DNIA SEMINARIUM

1. Analiza wskaźnikowa jako skuteczna metoda oceny sytuacji finansowej

2. Struktura majątkowa i źródła finansowania

pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym i kapitałem stałym
kapitał pracujący – bieżące finansowanie działalności
prawidłowe relacje między majątkiem i źródłami finansowania
granice zadłużenia firmy, interpretacja dla odbiorców danych finansowych

3. Ocena płynności finansowej

czynniki wpływające na sytuację płynnościową firmy
płynność bieżąca i szybka (I i II stopnia)
rola płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem

4. Analiza zadłużenia i zdolności firmy do spłaty długu

poziom zadłużenia ogółem i problemy ewidencyjne i podatkowe związane z korzystaniem z obcych źródeł finansowania
relacja między kapitałem własnym i długiem
zadłużenie długoterminowe w firmie: rodzaje i koszty obsługi
pojęcie zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego w interpretacji banków, firm leasingowych i faktoringowych
zasady współpracy z bankiem i innymi instytucjami finansowymi przy ubieganiu się
o finansowanie zewnętrzne
zasady oceny obecnej i przyszłej kondycji finansowej podmiotu gospodarczego przez banki i inne instytucje finansowe – pojęcie ratingów podmiotu gospodarczego

ĆWICZENIE: Obliczanie zdolności kredytowej firmy na podstawie sprawozdań finansowych
5. Syntetyczna ocena efektywności i rentowności

mierzenie efektywności wykorzystania majątku i rentowność sprzedaży
piramida Du Ponta
stopa zwrotu kapitałów własnych
dźwignia finansowa, zwiększanie efektywności w polityce finansowej
analiza progu rentowności

6. Ocena zdolności przedsiębiorstwa do kreacji wartości na rzecz właścicieli

koncepcja EVA i jej wykorzystanie w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa
pojęcie średniego ważonego kosztu kapitału (WACC)
drzewo ROIC jako narzędzie diagnozy firmy z perspektywy jej zdolności do kreowania wartości na rzecz właścicieli
wykorzystanie wartości EVA w ocenie projektów inwestycyjnych kreujących wartość na rzecz właścicieli

7. Ocena sprawności zarządzania majątkiem obrotowym i zobowiązaniami krótkoterminowymi

rotacja należności
rotacja zapasów
rotacja zobowiązań
cykl obrotowy w firmie

Case study: Analiza wskaźnikowa na podstawie danych finansowych

8. Ocena przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych

zasady identyfikowania przepływów przyrostowych w ocenie projektów inwestycyjnych
najczęściej spotykane błędy w prognozach finansowych
ocena efektywności ekonomicznej projektu inwestycyjnego
wyliczanie cash flow i strumieni operacyjnych w ujęciu FCFF i FCFE
proste i dyskontowe mierniki efektywności projektu inwestycyjnego
wartość bieżąca netto (NPV)
wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)

Czas trwania

2 dni (16 godzin)

Prelegenci

Prelegent:

Jakub MAKURAT

Przez 15 lat związany z sektorem usług finansowych, głównie z bankowością korporacyjną gdzie zajmował istotne stanowiska zarówno w sprzedaży, doradztwie jak i ocenie ryzyka kredytowego. Posiada duże doświadczenie w obszarze globalnych rynków finansowych oraz finansowaniu i obsłudze transakcji handlu zagranicznego. Zarządzał Departamentem Rynków Finansowych w Deutsche Bank. Doradzał przy realizacji wielu złożonych transakcji w Polsce i za granicą. Posiada ugruntowaną, praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie analizy finansowej, zarządzania ryzykiem finansowym i pozyskiwania finansowania. Z powodzeniem zrealizował wiele zadań i projektów biznesowych osiągając wybitne rezultaty w sprzedaży, zarządzaniu zespołem i zarządzaniu ryzykiem kredytowym i finansowym. Publikuje artykuły z zakresu bankowości i finansów. Od 2004 roku prowadzi wiele projektów szkoleniowych z zakresu finansów dla pracowników i kadry menedżerskiej znaczących instytucji finansowych w Polsce oraz wielu przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Oxford Tower

00-613 Warszawa

Chałubińskiego

woj. mazowieckie

Oxford Tower

00-613 Warszawa

Chałubińskiego 8

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
/osobę
1 490
Cena zawiera:
  • Zajęcia dydaktyczne,komplet materiałów szkoleniowych i pomocniczych,obiady oraz poczęstunki podczas szkolenia,zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,konsultacje poszkoleniowe.
Zapisz się

Organizator

Eurofinance Training Sp. z o.o.
00-029 Warszawa
Nowy Świat 27
woj. mazowieckie
Grupa Eurofinance została stworzona w odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiego rynku finansowego, a następnie rozszerzyła swoją doradczą działalność na rynek usług, handlu oraz główne sektory produkcji przemysłowej. Oferujemy kompleksową obsługę w zak...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Opłacenie kosztów szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eurofinance Training Sp. z o.o.
00-029 Warszawa Nowy Świat 27
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!