Analiza FMEA procesów logistycznych

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie, prowadzone w trybie stacjonarnym i online.
Cele szkolenia:
- uzyskanie umiejętności skutecznego wykonywania Analizy PFMEA (Process Failure Mode and Effects Analysis) w zastosowaniu do procesów logistycznych, wg wytycznych AIAG 4th Edition 2008 / SAE J1739:2009, z uwzględnieniem najważniejszych, zapowiadanych zmian w zunifikowanych wytycznych AIAG & VDA (5th Edition),
- uzyskanie wiedzy nt. podstawowych zasad organizacji procesu wykonywania LFMEA,
- poznanie strategii planowania i poprawy jakości procesu bazujących na innych wskaźnikach niż RPN,
- wytworzenie w zespole pozytywnego nastawienia do metody i przekonania o jej wysokiej skuteczności i efektywności.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik uczy się:

 • Tworzyć i czytać podstawowy schemat blokowy procesu pod kątem formułowania danych wejściowych do LFMEA, w szczególności określać funkcje i wymagania dla analizowanych kroków procesu.
 • Formułować wady, przyczyny i skutki wad w sposób dający duży poziom pewności co do niepominięcia zagrożeń w analizowanym procesie.
 • Przewidywać i oceniać ryzyko skutków wad (wskaźnik Znaczenia – „Severity”) wg wytycznych AIAG 4th Edition 2008 / SAE J1739:2009.
 • Określać krytyczność wady i identyfikować właściwości (charakterystyki) specjalne (wymóg klienta, wynik LFMEA).
 • Identyfikować przyczyny różnych kategorii, z uwzględnieniem sekwencji przyczyn („mechanizmów powstawania wady”) i przyczyn źródłowych (diagram Ishikawy, nWhy).
 • Identyfikować bieżące środki prewencyjne w procesie i decydować o potrzebie ich wzmocnienia (doskonalenia).
 • Przewidywać i oceniać ryzyko występowania przyczyn wad (wskaźnik Częstości – „Occurrence”) wg wytycznych AIAG 4th Edition 2008 / SAE J1739:2009.
 • Wnioskować nt. potrzeby stosowania środków kontrolnych na podstawie (częściowo) wykonanej analizy LFMEA.
 • Identyfikować i opisywać stosowane środki kontrolne w procesie produkcyjnym w sposób jednoznaczny i wygodny do opracowywania ewentualnego Planu Kontroli.
 • Oceniać ryzyko niewykrycia problemu przez stosowane środki kontrolne (wskaźnik Wykrywalności – „Detection”) wg wytycznych AIAG 4th Edition 2008 / SAE J1739:2009.
 • Określać priorytety dla działań zapobiegawczych wg innych przesłanek niż RPN („Risk Priority Number”).
 • Identyfikować potrzeby oraz planować działania zapobiegawcze na bardzo wczesnym etapie analizy LFMEA (nie dopiero po uzyskaniu finalnej oceny ryzyka – RPN).
 • Projektować działania zapobiegawcze w różnych wariantach: działania adresowane skutkom / wadzie / przyczynie, działania prewencyjne / detekcyjne.
 • Oceniać ryzyko po wprowadzeniu działań zapobiegawczych.

Uczestnik dowiaduje się:

 • Że Jego problemy z LFMEA są bardzo typowe i powszechne i jakie są warunki ich przezwyciężenia, aby FMEA było opłacalnym wysiłkiem i narzędziem pracy, a nie wyłącznie kolejnym, formalnym dokumentem.
 • Dlaczego doskonalenie procesu za pomocą FMEA jest bardzo skuteczne i racjonalne, mimo, że w większości nie jest oparte na twardych danych statystycznych.
 • Dlaczego Analiza Pareto dla wad nie wystarczy, aby optymalnie doskonalić proces.
 • Jakie jest powiązanie FMEA z kosztami jakości oraz metodami: SPC, DOE, PDCA, MSA, TRIZ, Poka-Yoke.
 • Jakie dokumenty i dane warto przygotować przed przystąpieniem do analizy.
 • Jak zapewnić skuteczność analizy FMEA poprzez jej odpowiednie zorganizowanie, jakie należy zapewnić zasoby, jaka jest rola zespołu i jego lidera oraz kierownictwa.
 • Jakie są różnice i powiązania między LFMEA, FMEA konstrukcji (DFMEA) i procesu produkcyjnego (PFMEA).
 • Jak wykonywać analizę FMEA (wierszami / kolumnami / inaczej) aby jak najszybciej uzyskać korzyści, czyli trafne propozycje działań zapobiegawczych.
 • Jakie są warunki bezpiecznego korzystania z założenia „wejście OK”.
 • Dlaczego „RPN” błędnie informuje o poziomie ryzyka i jakie są obecnie rekomendowane kryteria podejmowania decyzji dot. doskonalenia procesu (inne niż „RPN”).
 • Jakie są alternatywne do „RPN” wskaźniki i strategie prewencyjnego projektowania i doskonalenia procesu (np. SOD, macierze ryzyka, rankingi zagrożeń).
 • Kiedy przeglądać i aktualizować LFMEA.
 • Czym się różnią między sobą warianty formularzy LFMEA.
 • Jakie są zapowiadane najważniejsze zmiany w wytycznych FMEA w branży motoryzacyjnej w związku z opracowywaną unifikacją wytycznych amerykańskich (AIAG 4th Edition) i niemieckich (VDA 4.2).
Kto powinien wziąć udział?

ADRESACI

 • liderzy i członkowie zespołów LFMEA,
 • pracownicy działów logistycznych firm produkcyjnych,
 • pracownicy działów logistycznych firm usługowych i handlowych,
 • osoby odpowiedzialne za zakupy, transport, spedycję, magazynowanie, itp.
 • osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości, auditorzy wewnętrzni,
 • osoby odpowiedzialne za planowanie jakości, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem w procesach,
 • osoby realizujące audity jakości u dostawców, osoby odpowiedzialne za jakość dostawców, pracownicy działów SQA (Supplier Quality Assurance), SQD (Supplier Quality Development),
 • liderzy projektów doskonalących w obszarze logistyki.

Program szkolenia

1. Cele FMEA. FMEA jako metoda ciągłej poprawy jakości oraz jako metoda analizy lub zarządzania ryzykiem.
2. Organizacja analizy FMEA, niezbędne zasoby, rola i skład zespołu.
3. Koncepcja „part-family / generic PFMEA”, powiązanie z cyklem PDCA.
4. FMEA dla konstrukcji (DFMEA), procesu produkcyjnego (PFMEA) i logistycznego (LFMEA) – różnice i powiązania.
5. Przygotowanie danych wejściowych dla LFMEA (wymagania / specyfikacje, identyfikacja procesu - schemat blokowy, zapisy nt. niezgodności).
6. Formułowanie funkcji, wymagań, wad, przyczyn i skutków wad, identyfikacja środków kontrolnych w procesie logistycznym; rozróżnienie między detekcją a prewencją.
7. Identyfikacja i opis właściwości (charakterystyk) specjalnych w LFMEA.
8. Narzędzia pomocnicze w LFMEA:

 • schemat blokowy,
 • analiza Pareto,
 • diagram Ishikawy,
 • nWhy.

9. Dobór wskaźników ryzyka: Z (Znaczenia - Severity), C (Częstości - Occurrence), W (Wykrywalności - Detection) wg wytycznych AIAG 4th Edition 2008 / SAE J1739:2009. Krytyczna interpretacja RPN (Risk Priority Number).
10. Projektowanie działań doskonalących – podejmowanie decyzji na podstawie innych przesłanek niż RPN – nowe wskaźniki (SOD, SD), rankingi zagrożeń, macierze ryzyka.
11. Warianty działań doskonalących - działania adresowane wadzie a działania adresowane przyczynie, działania prewencyjne a działania detekcyjne.
12. Warianty formularzy LFMEA.

Ćwiczenia:

1. Kryteria podejmowania decyzji dot. doskonalenia procesu logistycznego – analiza przypadku.
2. Wykonanie LFMEA dla wybranego procesu logistycznego – praca w zespołach:

 • identyfikacja procesu: schemat blokowy, funkcje, wymagania jakościowe,
 • ocena bieżącego stanu ryzyka dla wybranych kroków procesu (identyfikacja potencjalnych wad, skutków, przyczyn, środków typu detekcja i prewencja, ocena wskaźnikowa ryzyka),
 • określanie priorytetów wg innych przesłanek niż RPN,
 • planowanie działań zapobiegawczych, ocena ich hipotetycznej skuteczności,
 • dyskusja wyników.

Czas trwania

2 dni po 8 godzin

Prelegenci

trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie wdrażania metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 27-28 wrzesień 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22

woj. małopolskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
2 050
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
1 950
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!