Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/archiwizacja-dokumentacji-70826-id7

Informacje o szkoleniu

 • Archiwizacja dokumentacji


  ID szkolenia: 70826
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  sale szkoleniowe
  Towarowa 22
  00-015 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00-17:00
 • Organizator szkolenia:

  EMPRIZ Group
  Chłodna 29
  00-867 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
EMPRIZ Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

SZKOLENIE UWZGLĘDNIA ZMIANY WPROWADZONE NOWELIZACJAMI PRZEPISÓW KANCELARYJNO-ARCHIWALNYCH

Podczas zajęć Uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi zasadami i procedurami postępowania z aktami i dokumentami w firmie według aktualnych przepisów prawnych.

Wiadomo jest, że jednym z podstawowych obowiązków wszystkich instytucji i podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Polsce jest prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji powstającej w trakcie ich działalności. Dokumentacja powinna być uporządkowana, oznaczona, sklasyfikowana i przekazana do archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do osób:
* zajmujących się archiwizowaniem dokumentów
* pracujących w sekretariatach i kancelariach
* zamierzających podjąć pracę która będzie wymagała od nich wiedzy i umiejętności z zakresu archiwizowania dokumentacji.

Program szkolenia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

PODSTAWY PRAWNE POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ
* formy ochrony prawnej dokumentacji
* obowiązki aktotwórcy - instytucji tworzącej dokumentację
* skutki prawne wadliwie zarchiwizowanej dokumentacji

PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO
* ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
* rozporządzenia wykonawcze, w tym m.in. Ministra Kultury w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
* Instrukcja kancelaryjna
* Rzeczowy Wykaz Akt
* Instrukcja Archiwalna

RODZAJE I POSTAĆ WSPÓŁCZESNEJ DOKUMENTACJI
* dokument - pojęcie i rodzaje
* podział dokumentacji zgodnie z formą, przeznaczeniem, dostępnością, znaczeniem

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA ARCHIWUM, SKŁADNICY AKT
* archiwum zakładowe a składnica akt
* rola i znaczenie archiwum zakładowego/składnicy akt
* zadania archiwum
* organizacja pracy w archiwum
* organizacja przechowywania dokumentów w archiwum
* warunki do archiwizowania dokumentów
* przepisy wewnętrzne
* pomieszczenie
* organizacja archiwum
* organizacja prac archiwizacyjnych
* organizacja przechowywania dokumentów w archiwum
* wyposażenie archiwum
* produkty do przechowywania dokumentów
* porządek w ewidencji archiwum
* profilaktyka i konserwacja akt

TWORZENIE ORGANIZACJI ARCHIWIZOWANIA DOKUMENTÓW
* zasady efektywnej organizacji przechowywania dokumentów
* dobór produktów do archiwizowania dokumentów
* organizacja prac archiwizacyjnych
* organizacja przechowywania dokumentów spraw zamkniętych

KWALIFIKACJA ARCHIWALNA DOKUMENTACJI I OKRESY PRZECHOWYWANIA NAJWAŻNIEJSZYCH AKT POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII ARCHIWALNYCH
* klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji
* materiały archiwalne typowe i specyficzne
* dokumentacja niearchiwalna, kategoria BE
* okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej
* zasady i sposoby porządkowania zalegającej, nieuporządkowanej dokumentacji aktowej

ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW
* znaczenie dokumentów
* kryteria podziału i rodzaje dokumentacji
* dokumentacja aktowa
* dokumentacja z projektów unijnych
* dokumentacja techniczna
* kategorie archiwalne
* przekazanie akt spraw zakończonych z komórki organizacyjnej do archiwum zakładowego
* sporządzenie odpowiednich spisów zdawczo - odbiorczych dla różnych kategorii archiwalnych
* dokonanie opisu teczek
* paginacja teczki kat. A
* nadanie teczkom sygnatur akt
* prowadzenie wykazu spisów zdawczo–odbiorczych

ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ
* nośniki danych
* elektroniczna skrzynka odbiorcza z BIP
* imienna skrzynka elektronicznej poczty

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI Z ARCHIWUM
* podstawy prawne - co, komu, jak, na ile?
* procedura udostępnienia dokumentacji
* procedura wypożyczenia dokumentacji
* stosowane druki i procedury
* wypełnienie karty wypożyczenia-udostępnienia akt oraz karty zastępczej

BRAKOWANIE DOKUMENTÓW
* zasady wydzielania, oceny i brakowania
* przygotowanie dokumentów do brakowania
* warunki i tryby uzyskiwania zgody na brakowanie
* przekazywanie wybrakowanej dokumentacji
* opracowanie zarządzenia powołującego komisję do brakowania
* wypełnienie protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej
* wypełnienie wniosku do archiwum państwowego o wydanie zezwolenia na zniszczenie akt

POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ W PRZYPADKU REORGANIZACJI LUB LIKWIDACJI ORGANIZACJI
* podstawowe obowiązki spoczywające na syndykach i likwidatorach
* obowiązki organów założycielskich
* obowiązki spadkobierców prawnych
* współpraca z Archiwum Państwowym i archiwami depozytowymi

PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH LUB JEDNOSTEK NADRZĘDNYCH

Zajęcia odbywają się według poniższego harmonogramu:
09:45 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 17:00 Czas trwania zajęć
13:00 - 13:30 Przerwa obiadowa

Informacje o prelegentach:

Osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym z omawianej tematyki.
Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 370 netto/brutto, koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu w okresie rabatowym
 • 490 netto/brutto, koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po okresie rabatowym

Cena zawiera:

ena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Wydarzenie: Archiwizacja dokumentacji