Szkolenie

Archiwizacja dokumentacji aktowej i technicznej - na podstawie Instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz informacji Naczelnej Dyrekcji Archiwum Państwowego

O szkoleniu

2014.02.27 Warszawa (SOM 14157)

2014.03.13 Wrocław (SOM 14158)

2014.04.04 Warszawa (SOM 14159)

2014.04.17 Poznań (SOM 14160)

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności i zasad prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych i archiwizowania dokumentacji aktowej na stanowiskach pracy na podstawie obowiązujących przepisów prawnych polskich i unijnych, zapewniając tym jednolity sposób - tworzenia, gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania, opracowania, zabezpieczenia, brakowania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników wytwarzających dokumentację aktową, techniczną, kadrowo-płacową, księgową, w tym dokumentację archiwalna (kat. A) i niearchiwalną (kat. B25), w wersji papierowej i elektronicznej, a przede wszystkim kierowane jest do osób pracujących na stanowiskach kierowniczych, archiwistów oraz sprawujących nadzór i kontrolę nad stanowiskami administracyjnym w jednostkach samorządowych, państwowych oraz prowadzących działalność gospodarczą.

Program szkolenia

1. Zapoznanie się z regulacjami prawnymi polskimi i unijnymi dotyczącymi tworzenia, archiwizowania, nadzorowania i ochrony dokumentacji aktowej na podstawie ustawy:
- narodowym zasobie archiwalnym,
- o ochronie danych osobowych,
- Kodeksu postępowania Administracyjnego,
- o dostępie do informacji publicznej,
- o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
- Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji,
- odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych.

2. Prawidłowe tworzenie wewnętrznych aktów normatywnych (legislacja) na podstawie przepisów prawa, w tym: zarządzeń, załączników do zarządzeń, uchwał.

3. Zasady prawidłowego tworzenia decyzji, postanowień, upoważnień, pełnomocnictw, oświadczeń, korespondencji na podstawie standardów polskich i europejskich.

4. Zapoznanie się z zasadami tworzenia dokumentacji aktowej na podstawie „Instrukcji kancelaryjnej” i „Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt”, w tym, m.in.:
- przyporządkowanie pisma do konkretnej sprawy(na podstawie RWA),
- zakładanie teczek w rozbiciu na dokumentację własną i projektów unijnych (opis stron zewnętrznych
i wewnętrznych w zależności od kat. dokumentacji)
- zakładanie spisów spraw (szczegółowe wypełnianie),
- nadawanie znaków spraw (elementy znaku sprawy),
- zakładanie spraw (przyporządkowywanie pism do sprawy),
- układ pism i spraw w obrębie teczek,
- zakładanie spisów zdawczo – odbiorczych (w zależności od rodzaju dokumentacji, w tym: własnej i projektów unijnych).

5. Prawidłowe tworzenie i rozbudowywanie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w tym m.in.: ustalanie kategorii dokumentacji aktowej na podstawie przepisów resortowych.

6. Prawidłowe udostępniani dokumentacji aktowej wewnątrz oraz na zewnątrz jednostki oraz zasady wynoszenia dokumentacji poza jednostkę.

7. Zapoznanie się ze współzależnością przetwarzania dokumentacji aktowej pomiędzy ustawą o ochronie danych osobowych a „Instrukcją kancelaryjną” oraz grożącą odpowiedzialnością.

8. Organizacja i zadania archiwum zakładowego lub składnicy akt, w tym:
- oznaczenie w strukturze organizacyjnej jednostki, zakresu działania archiwum zakładowego (składnicy akt),
- wyposażenia lokalu archiwum (składnicy akt) oraz pomieszczeń pomocniczych,
- prowadzenie ewidencji archiwum (składnicy akt),
- zasady przyjmowania dokumentacji aktowej do archiwum (składnicy akt), w tym m.in.: sprawdzanie przez archiwistę zgodności wytworzonej dokumentacji z „Instrukcją kancelaryjną” i „RWA”,
- dokonywanie korekt w ewidencji archiwum (składnicy akt) w związku ze zmianą oznaczenia kwalifikacji archiwalnej dla dokumentacji niearchiwalnej oraz przekwalifikowanie dokumentacji niearchiwalnej do materiałów archiwalnych,
- zasady udostępniania dokumentacji przechowywanej w archiwum (składnicy akt), w tym: wypożyczenie lub pozostawienie przekazanej dokumentacji do archiwum zakładowego (składnicy akt) na stanowisku pracy,
- podstawy wycofania dokumentacji ze stanu archiwum,
- sprawozdawczość archiwum (składnicy akt).

9. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej:
- sporządzanie spisów dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania,
- zasady powołania komisji ds. brakowania,
- zasady współpracy z Archiwum Państwowym w celu wydania zezwolenia na brakowanie,
- procedury postępowania z dokonanymi zapisami w ewidencji archiwalnej po wydaniu zezwolenia na brakowanie,
- podstawy prawne przy postępowaniu z dokumentacją w razie reorganizacji lub likwidacji jednostki organizacyjnej,
- przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych lub jednostek nadrzędnych.

Czas trwania

9:30 – 14:00

Prelegenci

Cytat
Teresa Curzytek – trener, teoretyk i praktyk, ekspert z zakresu prowadzenia dokumentacji aktowej i technicznej w wersji papierowej i elektronicznej, archiwizacji dokumentacji, z ochrony danych osobowych oraz ZFŚS. Posiada wykształcenie, administracyjno - prawne, psychologiczne oraz uprawnienia kancelaryjno - archiwizacyjne I i II – go stopnia, Trenera NLP. Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, praktyk NLP. Specjalizuje się w opracowywaniu aktów normatywnych dla firm m.in.– „Instrukcji kancelaryjnych”, „Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum lub składnicy akt oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją”, „Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt”, „Instrukcji dokumentacji technicznej”, „Regulaminu ZFŚS”, „Umowy porozumienia prowadzenia wspólnej działalności ZFŚS” oraz w wybranych dziedzinach prawa (Kodeks postępowania administracyjnego) w komunikacji, zarządzaniu zasobami ludzkimi. Publikuje artykuły do „Finanse – kariera” - „daniem eksperta”, „Twoja firma”, „Euro bankier”. Doświadczony szkoleniowiec, posiada 20-letnie doświadczenie praktyczne lat w administracji samorządowej oraz kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla jednostek samorządu terytorialnego, administracji państwowej i podmiotów gospodarczych.. Wybrane instytucje, na rzecz których realizowała szkolenia: Ministerstwa, Kancelaria Prezydenta RP, PGL Lasy Państwowe, Banki, Uczelnie, Sądy, Prokuratury, Szpitale, Urzędy Skarbowe, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Starostwa Powiatowe w tym m.in. Urzędy Pracy, Urzędy Gminy w tym jednostki oświatowe oraz podmioty o działalności gospodarczej w tym koncerny oraz spółki. Wiedzę swoją pogłębia przez ciągłe dokształcanie się oraz czynny udział w licznych seminariach, konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 lutego 2014
- Warszawa - sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP ul. Domaniewska 39A, - Wrocław, Poznań - w hotelu w centrum miasta.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 640 zł + 23% VAT*, - dwóch i więcej osób 590 zł/os +23% VAT*.
640 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

* do podanej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w całości ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższej ceny zostanie doliczony podatek w wysokości 23%.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!