Szkolenie: Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw Jak zapewnić sprawny system kompletowania, przechowywania i ochrony dokumentów firmy?

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/archiwizacja-i-bezpieczenstwo-dokumentacji-przedsiebiorstwjak-zapewnic-sprawny-system-kompletowania-przechowywania-i-ochrony-dokumentow-firmy-68691

Informacje o szkoleniu

 • Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw Jak zapewnić sprawny system kompletowania, przechowywania i ochrony dokumentów firmy?


  ID szkolenia: 68691
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  -
  -
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 20.06.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9-17
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo!

Jednym z wielu obowiązków w zakresie prowadzenia podmiotów gospodarczych jest przestrzeganie formalno-prawnych wytycznych dotyczących archiwizowania i dbałości o bezpieczeństwo oraz ochronę dokumentacji. W jaki sposób zorganizować cały system różnorodnej dokumentacji, która w wyniku podejmowanych działań władz i organów zarządzających firmą jest przetwarzana i przechowywana? Jakie czynności podejmować, aby dokumentacja była bezpieczna? Jakie istnieje ryzyko gospodarcze w zakresie prowadzenia, transferu i archiwizacji dokumentacji? Proponowane szkolenie służy wielostronnemu przygotowaniu pracowników firmy do prawidłowego pod względem prawnym i organizacyjnym przetwarzania i przechowywania dokumentów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA W SZKOLENIU:

Jakie są wymogi formalno-prawne związane z prowadzeniem dokumentacji firmy, których bezwzględnie należy przestrzegać?
W jaki sposób tworzyć, wdrażać i zmieniać instrukcję kancelaryjną i instrukcję archiwalną?
Znaczenie i funkcjonowanie obiegu dokumentacji papierowej i elektronicznej?
Porządkowanie dokumentacji – jak oznaczać sprawy i konstruować rejestry?
Jakich standardów i wytycznych należy przestrzegać w zakresie archiwizowania dokumentów? – regulacje ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Prowadzenie archiwum zakładowego – sposób tworzenia i funkcjonowania
Praktyczne czynności związane z przekazywaniem dokumentacji do archiwum oraz warunki techniczne przechowywania
Dokumentacja objęta klauzulą niejawności – zapewnienie standardów ochrony wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych – kancelaria tajna
Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów oraz najczęściej spotykane naruszenia uprawnień
Niszczenie dokumentów – procedury postępowania
Udostępnianie dokumentów – kto może a kto nie może mieć dostępu do dokumentacji?
Odpowiedzialność pracownicza, cywilna i karna za dokumentację

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie prowadzone w formie wykładowej z elementami dyskusji oraz analizy przykładów, aktów prawnych.

Program szkolenia:

DOKUMENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA - POWSTAWANIE, PODPISYWANIE, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, OBIEG

Podpisywanie dokumentów, poświadczanie dokumentów, pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów
Tworzenie instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji archiwalnych – tworzenie, wdrażanie, zmiany, rodzaje
Przyjmowanie dokumentów – rejestracja, poświadczanie odbioru, itd.
Prawidłowy obieg dokumentacji przedsiębiorstwa – jak zapewnić bezpieczeństwo w:
obiegu dokumentacji papierowej
obiegu dokumentacji elektronicznej
obieg dokumentów księgowych
Pieczątki w obrocie gospodarczym i w firmie
Archiwista jako koordynator czynności kancelaryjnych

NOWELIZACJA USTAWY O NARADOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy?
Państwowy i niepaństwowy zasób archiwalny
Zakończenie działalności instytucji – co z dokumentami?
Kształtowanie i udostępnianie państwowego zasobu archiwalnego
Termin przekazywania dokumentów do archiwów państwowych
Zgoda na niszczenie dokumentów
Pozostawianie archiwaliów następcom prawnym

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI FIRMY – JAKIE PROCEDURY PRAWNE NALEŻY SPEŁNIĆ?

W jaki sposób oznaczać sprawy i dokumenty?
Jak prawidłowo konstruować rejestr?
Tryby postępowania z dokumentami papierowymi i elektronicznymi
Co reguluje ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach? Jakich standardów i wytycznych
w szczególności należy przestrzegać?
Archiwum zakładowe – w jaki sposób je tworzyć i jak powinno funkcjonować?
Usługi firm zewnętrznych w zakresie archiwizacji – zapisy w umowach, realizacja
Jakie są procedury prawne brakowania dokumentacji niearchiwalnej?
Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji w związku z funduszami unijnymi
Jakie są okresy przechowywania dokumentów w archiwum?
Rola archiwisty

PRZETWARZANIE I PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH DANE OSOBOWE

Czym są dane osobowe?
Zabiory danych osobowych – gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie
Nowa rola i zadania ABI
Dokumentacja pracownicza: kwestionariusze osobowe CV, umowy o pracę, zaświadczenia o zatrudnieniu i płacy, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, świadectwa pracy itp. – w jaki sposób przechowywać? Kto może mieć dostęp i jakie są sankcje w przypadku ujawnienia osobom nieupoważnionym?
W jaki sposób chronić dane osobowe? – wymogi dyktowane ustawowo
Przetwarzanie i archiwizacja dokumentacji związanej z danymi osobowymi– jakiego rodzaju mogą to być dane? W jaki sposób powinny być chronione?
Warunki techniczne przetwarzania danych osobowych
Niezbędna dokumentacja w aspekcie ochrony danych osobowych

NISZCZENIE DOKUMENTÓW – PROCEDURY POSTĘPOWANIA

W jaki sposób dokumenty powinny być niszczone?
Jakie dokumenty powinny ulegać niszczeniu a jakie nie?
Korzystanie z usług firm zewnętrznych w zakresie niszczenia dokumentów – istotne elementy umów, kwestie odpowiedzialności

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNICZA, CYWILNA I KARNA ZA DOKUMENTACJĘ

Odpowiedzialność pracodawcy za wytwarzanie dokumentacji w wersji pisemnej i elektronicznej
Odpowiedzialność pracowników za wytwarzaną dokumentację
Udostępnianie informacji
Ochrona informacji niejawnej
Odpowiedzialność prawna za udostępnianie dokumentacji archiwalnej
Zróżnicowanie odpowiedzialności w odniesieniu do poszczególnych typów dokumentów oraz do treści w nich zawartych
Rola kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją ochrony dokumentów

Informacje o prelegentach:

Romana Pietruk
Prawnik z ponad 10 - letnim doświadczeniem, członek zarządu spółki doradczej w obszarze przedsiębiorczości i obsługi spółek kapitałowych.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne UE, absolwentka studiów podyplomowych Prawo Rosyjskiej Federacji.
Specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

Koszt i warunki udziału

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, obiad, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw Jak zapewnić sprawny system kompletowania, przechowywania i ochrony dokumentów firmy?