Audyt podatności na zagrożenia przestępczością gospodarczą

O szkoleniu

Uczestnik uzyska wiedzę o występujących w sferze życia publicznego i gospodarczego zjawiskach korupcyjnych, pozna praktyczne i prawne zasady zapobiegania korupcji, w szczególności charakterystykę, cele i miejsce w organizacji systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. Nabędzie również umiejętności pozwalające na prawidłową realizację obowiązku przeciwdziałania praktykom korupcyjnym, a nadto na zminimalizowanie ryzyka korupcji w urzędzie lub przedsiębiorstwie, do poziomu pozwalającego na uniknięcie negatywnych skutków ujawnienia procederu korupcyjnego przez organy ścigania.

Dlaczego warto wziąć udział?

Udział umożliwia zdobycie:

 • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia, Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych
Kto powinien wziąć udział?
 1. Przedsiębiorcy, kadra kierownicza i zarządzająca instytucji publicznych oraz firm.
 2. Osoby uczestniczące w procesach o podwyższonym ryzyku wystąpienia zjawisk korupcyjnych i innych patologii, związanych z:
  • zarządzaniem bądź realizacją projektów finansowanych z krajowych lub unijnych funduszy celowych,
  • prowadzeniem postępowań dotyczących prywatyzacji i komercjalizacji,
  • udzielaniem i uzyskiwaniem zamówień publicznych,
  • rozporządzaniem mieniem jednostek lub przedsiębiorców zaliczanych do sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych otrzymujących środki publiczne i przedsiębiorców z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
  • przyznawaniem i wykorzystywaniem koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji kredytowych.
 3. Pracownicy komórek kadrowych (HR), księgowości, marketingu, inspektorzy ochrony danych, administratorzy systemów informatycznych, pełnomocnicy ds. przeciwdziałania korupcji, pracownicy pionu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.
 4. Audytorzy oraz pracownicy komórek kontroli wewnętrznej i anti-fraud.

Program szkolenia

Fenomen korupcji we współczesnej gospodarce – obszary zagrożeń

Omówienie obszarów życia gospodarczego „zainfekowanych” korupcją; wskazanie negatywnych i pozytywnych cech korupcji; czynniki prawne, ekonomiczne i cywilizacyjne wpływające na korupcję; normy kształtujące postrzeganie korupcji; korupcja jako „trampolina” do innych nadużyć i patologii.

Korupcja w aspekcie prawnym – przepisy antykorupcyjne w ujęciu praktycznym/biznesowym

Zdefiniowanie: korupcji, funkcjonariusza publicznego, osoby pełniącej funkcje publiczne, korupcji czynnej, biernej; omówienie ustawowych znamion przepisów korupcyjnych w ujęciu praktycznym; nietypowe zachowania w aspekcie korupcji werbalnej i pozawerbalnej oraz korzyści osobistej.

Naruszenie przepisów antykorupcyjnych - odpowiedzialność w wymiarze indywidualnym

Wskazanie odpowiedzialności osoby fizycznej za czyny zagrożone karą w aspekcie karnym i cywilnym; odpowiedzialność pracownicza oraz odpowiedzialność podżegaczy, pomocników, współsprawców przestępstw; odpowiedzialność kierowników i menadżerów w aspekcie sprawstwa z polecenia i sprawstwa kierowniczego; środki karne stosowane wobec podejrzanych/skazanych.

Przedsiębiorca i podmiot zbiorowy w aspekcie odpowiedzialności karnej, administracyjnej i cywilnej

Odpowiedzialność biznesowa – sankcje karne, administracyjne i cywilne wobec przedsiębiorców, spółek i innych podmiotów gospodarczych oraz możliwe skutki tych sankcji dla organizacji, w aspekcie finansowym, wizerunkowym i prawnym.

Współpraca i współdziałanie z organami ścigania – prawa i obowiązki organizacji oraz osoby; kompetencje służb policyjnych i specjalnych

Uprawnienia i obowiązki CBA, ABW, KAS, CBŚP oraz innych służb specjalnych i policyjnych związane ze zwalczaniem przestępczości korupcyjnej i nadużyć; zasady i przepisy regulujące współpracę i współdziałanie przedsiębiorców i instytucji publicznych z organami ścigania; świadek koronny, mały świadek koronny, klauzule bezkarności i inne instytucje o charakterze abolicyjnym.

Podatność organizacji na korupcję – wybrane czynniki obniżające bezpieczeństwo funkcjonowania organizacji

Omówienie kilkunastu, najczęściej identyfikowanych przez organy ścigania czynników korupcjogennych, stwarzających zagrożenie dla prawidłowego działania organizacji; skutki „toksycznego” ataku na organizację ze strony konkurencji, grup przestępczych, itp.

Identyfikacja zagrożenia nadużyciami i korupcją

Omówienie cech wyróżniających audyt antykorupcyjny organizacji, a także działania kontroli wewnętrznej w aspekcie „pewników” stanowiących podstawę do wdrożenia profilaktyki „anti fraud”.

Ocena ryzyka o charakterze korupcyjnym

Omówienie zasad oceny i określania poziomu akceptacji ryzyka antykorupcyjnego; pojęcie luki w mechanizmach kontroli i nadzoru oraz wskazanie sposobów jej ujawniania i „zamykania”.

Budowa wewnętrznego systemu zapobiegania nadużyciom i korupcji

Istota i organizacja „tarczy antykorupcyjnej”; budowa skutecznych mechanizmów kontrolnych; zasady efektywnego monitorowania czynników korupcjogennych.

Zarządzanie ryzykiem antykorupcyjnym w wymiarze praktycznym – neutralizacja negatywnych skutków po ich wystąpieniu.

Minimalizacja ryzyka korupcji – uniknie i transfer, rozproszenie; organizacja skutecznego zarządzania ryzykiem w wymiarze indywidualnym; prawne i praktyczne postawy minimalizujące skutki ujawnienia przestępstw korupcyjnych i nadużyć.

Sposoby zachowania się w sytuacjach korupcyjnych – studium przypadku

Wskazanie uczestnikom, podczas zajęć warsztatowych, prawidłowych postaw antykorupcyjnych, opracowanych na podstawie faktycznych działań przestępnych, ujawnionych przez służby specjalne.

Konflikt interesów – środki unikania zagrożeń

Unikanie zagrożeń korupcyjnych przez osoby pełniące funkcje publiczne i przedsiębiorców, w aspekcie obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz przepisów, planowanych do wprowadzenia, ustawą o jawności życia publicznego.

Prawne i praktyczne skutki braku efektywnych procedur przeciwdziałania nadużyciom i korupcji

Skutki ujawnienia korupcji w organizacji w ujęciu przepisów prawa zamówień publicznych, projektu, z dnia 28 maja 2018 r., nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723), obowiązującej do 13 lipca 2018 r.; odpowiedzialność za brak skutecznej polityki antykorupcyjnej w organizacji.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Dariusz Kozłowski, młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku.

Ukończył prawo na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej. W latach 1994 - 2010 pełnił służbę w policyjnych pionach do walki z przestępczością gospodarczą i zorganizowaną, zaś w latach 2010 - 2017 w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Kierował zespołami operacyjno-śledczymi, komórkami i jednostkami organizacyjnymi tych formacji. Realizował sprawy dotyczące zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się fałszowaniem i praniem pieniędzy, oszustwami bankowymi i ubezpieczeniowymi, wyłudzaniem podatku VAT i akcyzowego, przestępstwami przeciwko obrotowi gospodarczemu, a także handlem narkotykami, bronią palną i materiałami wybuchowymi oraz sprawy korupcyjne dotyczące funkcjonariuszy administracji rządowej, samorządowej, służb specjalnych i wymiaru sprawiedliwości.

Specjalizuje się w teorii i praktyce działania Policji i służb specjalnych, w tym metodologii i metodyce prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących korupcji i przestępczości ekonomicznej,  a także czynności kontrolnych w sprawach oświadczeń majątkowych i zamówień publicznych oraz w prewencji antykorupcyjnej. Wykładowca prawa karnego materialnego i formalnego. Prowadzi również szkolenia z zakresu prewencji antykorupcyjnej dla instytucji samorządowych, rządowych i przedsiębiorców. Ekspert w dziedzinie wykorzystania pozakodeksowych dowodów w postępowaniu karnym.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
1 185
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa
Sienna 93 lok. 35
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa Sienna 93 lok. 35
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!