Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/audytor-wewnetrzny-ilub-pelnomocnik-iso-20000-1-30899-id353

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest: - prezentacja wymagań normy dotyczących systemu zarządzania usługami, - identyfikacja i omówienie niezbędnych procesów systemu zarządzania usługami, - zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami podejścia procesowego, modelowania oraz optymalizacji procesów, - omówienie dokumentów i zapisów wymaganych przez normę.

Szkolenie skierowane jest do:

Wszyscy pracownicy organizacji chcący poszerzyć lub zdobyć wiedzę na temat systemu zarządzania usługami na bazie normy ISO 20000-1, pełnomocnicy, audytorzy wewnętrzni.

Program szkolenia:

W ramach szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z procesami systemu zarządzania usługami, a następnie dla wybranych procesów zastanowią się nad oceną skuteczności ich funkcjonowania, będą modelować ich przebieg oraz zastanowią się nad zagrożeniami (analiza ryzyka) dla funkcjonowania systemu, udokumentują stosowane zabezpieczenia, opracują wymagane normą dokumenty i zapisy: plany i politykę zarządzania usługami, raport z usług i inne. Szkolenie będzie przeprowadzone w formie zajęć warsztatowych, przeplatanych krótkimi wprowadzeniami teoretycznymi. Ćwiczenia będą polegały na realizowaniu zadań szkoleniowych przez uczestników szkolenia podzielonych na kilkuosobowe grupy, a następnie rezultaty ich prac zostaną zaprezentowane pozostałym grupom w ramach wymiany poglądów i doświadczeń.

Program szkolenia:
===================
► Wprowadzenie
W ramach ujednolicania poziomu wiedzy uczestników oraz wyjaśnienia pojęć uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z podstawowymi wymaganiami normy ISO 20000-1. Omówione zostaną wymagania dotyczące procesów systemu, niezbędnej dokumentacji oraz zapisów, które powstają w wyniku funkcjonowania systemu.
► Operacyjne zarządzanie procesami, w tym ich ciągłe usprawnianie:
Ustalanie celów dla procesów oraz określenie sposobu ich pomiarów, zadania właściciela procesu.
Uczestnicy szkolenia podzielą się na grupy i każdej z grup zostanie przydzielony proces z mapy procesów. Zadaniem uczestników będzie opracowanie odpowiedzi na pytanie: „Skąd wiemy, że proces działa poprawnie?”. W części warsztatowej grupy będą realizować zadania warsztatowe dla przydzielonym im procesów, a wyniki zostaną zaprezentowane pozostałym uczestnikom.
► Modelowanie procesów
Modelowanie procesów: określenie wejść-wyjść procesu, podział na działalności i zadania, odpowiedzialność i uprawnienia uczestników procesu, dokumenty i zapisy.
W przypadku projektowania nowego procesu jednym z istotnych elementów jest ustalenie zasad dokumentowania wyników w celu zapewnienia jednolitego podejścia oraz zapewnienia zrozumienia rezultatów przez wszystkich zainteresowanych. W części teoretycznej zostaną zaprezentowane zasady modelowania procesów, które zostaną praktycznie przećwiczone w części warsztatowej. Omówiona zostaje notacja przyjęta do opisu procesu na przykładzie notacji BPMN (Business Process Modelling Notation) i diagramów przepływów danych DFD (Data Flow Diagram).
► Modelowanie procesów - kontynuacja
W ramach części warsztatowej uczestnicy szkolenia kontynuują modelowanie procesów.
► Analiza ryzyka Funkcjonowanie procesów, wdrażanie zmian, czy też zapewnienie bezpieczeństwa usług realizowane jest na bazie analizy ryzyk, mogących wystąpić w czasie realizacji. W tej części szkolenia zostanie zaprezentowana metodyka analizy ryzyka wraz z jej praktycznym
zastosowaniem podczas warsztatów.
► Bezpieczeństwo informacji Jednym z wymaganych procesów systemu zarządzania usługami jest zarządzanie bezpieczeństwem informacji na przykładzie normy ISO/IEC 17799 (ISO/IEC 27002). Omówione zostaną jej podstawowe wymagania i sposoby realizacji wymaganych zabezpieczeń.

Informacje o prelegentach:

Waldemar Gełzakowski

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1650 cena netto

Cena zawiera:

Certyfikaty auditora wewnętrznego i/lub pełnomocnika, materiały szkoleniowe, obiad

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenia można dokonać poprzez portal lub stronę internetową www.centrum-doskonalenia.pl, płatność dokonywana jest przelewem bankowym na podstawie faktury pro-forma

Wydarzenie: Audytor wewnętrzny i/lub Pełnomocnik ISO 20000-1