Awanse akademickie w świetle konstytucji dla nauki (ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

O szkoleniu

Nowa Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce (tak zwana Konstytucja dla nauki) radykalnie zmienia system polskiego szkolnictwa wyższego. Z jednej strony – nadawanie stopni naukowych oraz występowanie o nadanie tytułu naukowego (profesora) zostaje precyzyjniej opisane w samej ustawie. Z drugiej – nakłada na uczelnie oraz jednostki naukowe prowadzące kształcenie doktorantów obowiązek wprowadzenia szeregu istotnych zmian. Kluczowa zmiana polega na obowiązku prowadzenia tego kształcenia w ramach nowego rozwiązania – szkoły doktorskiej. Warto od razu zauważyć, że powołanie szkół doktorskich i zupełnie nowa procedura nadawania stopnia doktora powoduje zniknięcie dawnej procedury otwierania przewodu doktorskiego.

Proponowane szkolenie ma zapoznać uczestników z obowiązkami i zadaniami, przed jakimi stają uczelnie wobec wprowadzonych zmian. Ma przygotować uczestników do sprawnego przeprowadzenia przez jednostki procedur nadawania stopni naukowych oraz zorganizowania szkoły doktorskiej w uczelni czy jednostce naukowej.

Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669) jasno określa, że wszystkie procedury awansu akademickiego wszczynane po 1 października 2019 roku muszą być prowadzone już na nowych zasadach. Natomiast procedury wszczęte na starych zasadach muszą się zakończyć do dnia 31 grudnia 2021 roku, w innym wypadku „niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się” (art. 179. ust. 4).

Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce znacząco zmienia tak procedury nadawania stopni, jak i zasady kształcenia doktorantów. Zdając sobie sprawę z odmiennych możliwości i wyzwań poszczególnych uczelni oraz jednostek naukowych – szkolenie będzie otwarte na pytania uczestników. Z tych samych względów – integralną częścią szkolenia będą indywidualne konsultacje.
Kto powinien wziąć udział?

osób zajmujących się obsługą procedury nadawania stopni w uczelniach i jednostkach naukowych.

Choć osoby, które przygotowują się do własnego awansu akademickiego także dowiedzą, jak wyglądają procedury.

Program szkolenia

 • Zasady, tryb i warunki przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora:
  • ustawowe określenie wymagań stawianych rozprawom doktorskim oraz tryb przygotowania i składania prac doktorskich:
   • istota pracy doktorskiej jako osiągnięcia naukowego,
   • wymagania stawiane promotorowi i recenzentom,
   • warunki nadania stopnia doktora w dyscyplinie oraz/lub dziedzinie,
   • sposoby określania i realizowania indywidualnego planu badawczego,
   • rola oceny śródokresowej,
   • wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora,
   • wymagania formalne w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora:
    • niezbędne informacje w systemie POL-on,
    • sprawdzenie w systemie antyplagiatowym,
    • zadania uczelni w zakresie dostępu do informacji publicznej (BIP).
  • niezbędne regulacje wewnętrzne w zakresie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora:
   • powoływanie komisji dla przeprowadzenie postępowania,
   • egzaminy doktorskie (zgodnie z 8. poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji),
   • dodatkowe wymagania możliwe do określenia przez uczelnię.
  • rola i miejsce Rady Doskonałości Naukowej w procesie nadawania stopnia doktora
   • procedura odwoławcza
 • Przebieg postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego:
  • ustawowe określenie wymagań stawianych w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego:
   • definicja osiągnięcia naukowego,
   • procedura wszczyna postępowania,
   • wymagania stawiane recenzentom,
   • warunki nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie oraz dyscyplinie,
   • kolokwium habilitacyjne.
  • rola uczelni w procedurze nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego; regulacje wewnętrzne:
   • definiowanie wymagań stawianych osiągnieciu naukowemu oraz kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego,
   • wyznaczanie komisji habilitacyjnej.
  • rola i miejsce Rady Doskonałości Naukowej w procesie nadawania stopnia doktora habilitowanego:
   • miejsce RDN w procesie wszczynania procedury,
   • rola RDN w procesie wyznaczania składu komisji habilitacyjnej,
   • rola RDN w procedurze odwoławczej.
 • Konsekwencje wycofania wniosków o nadanie stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego.
 • Zawieranie umów z recenzentami/członkami komisji - terminowość przygotowywanie recenzji.
 • Procedura nadawania tytułu naukowego:
  • ustawowe wymagania dotyczące wniosku o tytuł naukowy - osiągnięcia kandydata,
  • działania RDN w procedurze nadawania tytułu naukowego - odmowa wszczęcia postępowania i procedura odwoławcza.

Czas trwania

09:00 – 14:00

Prelegenci

Justyna Bugaj

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Częstochowskiej. Od lutego 2018 roku Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia UJ. Autorka licznych artykułów z zakresu strategicznego zarządzania uczelnią oraz procesów personalnych na uczelniach, a także wielu raportów i ekspertyz pisanych na zlecenie polskich i zagranicznych organizacji, w tym szkół wyższych, MNiSW i instytucji europejskich. Jest aktywną uczestniczką wielu krajowych i międzynarodowych projektów oraz konferencji. W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wpływów między strategią, zarządzaniem, jakością i relacjami z pracownikami, w ostatnim czasie w szczególnym stopniu zajmuje się badaniem rozwoju nauczycieli akademickich. W 2016 roku opublikowała monografię pt. Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce.

Radosław Rybkowski

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 2013; pierwsza habilitacja wydziałowa w dziedzinie nauk społecznych); doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalizacja – historia teatru amerykańskiego (Uniwersytet Jagielloński, 2000); od września 2016 roku dyrektor Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych; od stycznia 2016 roku – członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk społecznych i prawnych. Wielokrotny stypendysta różnych programów Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund; dwukrotny stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (New York University, 2004 i 2009); Visiting Professor w University of Rochester (2005 i 2008); dwukrotnie otrzymywał granty Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego Kanady (2010 i 2012). W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wzajemnych wpływów pomiędzy polityką i kulturą; w szczególnym stopniu zainteresowany analizą północnoamerykańskiej oraz europejskiej polityki wobec szkolnictwa wyższego. Autor monografii z tej tematyki Upadek stopni – stopnie upadku, (2011) oraz Ziemią i pieniędzmi. Tworzenie federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w USA, (2012) oraz licznych artykułów, publikowanych w Polsce i za granicą.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

- komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
- przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
- używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
- głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
- NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
- Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
- na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 14 sierpnia
690
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 15 sierpnia
790
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!