Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/awanse-akademickie-w-swietle-konstytucji-dla-nauki-ustawa-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce-74525-id72

Informacje o szkoleniu

 • Awanse akademickie w świetle konstytucji dla nauki (ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)


  ID szkolenia: 74525
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Edukacja, nauka, szkolnictwo Prawo
 • Termin szkolenia:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  - komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  - przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
  - używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
  - głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
  - NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
  - Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
  - na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00 – 14:00
 • Organizator szkolenia:

  Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
  Międzyborska 50
  04-041 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Nowa Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce (tak zwana Konstytucja dla nauki) radykalnie zmienia system polskiego szkolnictwa wyższego. Z jednej strony – nadawanie stopni naukowych oraz występowanie o nadanie tytułu naukowego (profesora) zostaje precyzyjniej opisane w samej ustawie. Z drugiej – nakłada na uczelnie oraz jednostki naukowe prowadzące kształcenie doktorantów obowiązek wprowadzenia szeregu istotnych zmian. Kluczowa zmiana polega na obowiązku prowadzenia tego kształcenia w ramach nowego rozwiązania – szkoły doktorskiej. Warto od razu zauważyć, że powołanie szkół doktorskich i zupełnie nowa procedura nadawania stopnia doktora powoduje zniknięcie dawnej procedury otwierania przewodu doktorskiego.

Proponowane szkolenie ma zapoznać uczestników z obowiązkami i zadaniami, przed jakimi stają uczelnie wobec wprowadzonych zmian. Ma przygotować uczestników do sprawnego przeprowadzenia przez jednostki procedur nadawania stopni naukowych oraz zorganizowania szkoły doktorskiej w uczelni czy jednostce naukowej.

Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669) jasno określa, że wszystkie procedury awansu akademickiego wszczynane po 1 października 2019 roku muszą być prowadzone już na nowych zasadach. Natomiast procedury wszczęte na starych zasadach muszą się zakończyć do dnia 31 grudnia 2021 roku, w innym wypadku „niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się” (art. 179. ust. 4).

Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce znacząco zmienia tak procedury nadawania stopni, jak i zasady kształcenia doktorantów. Zdając sobie sprawę z odmiennych możliwości i wyzwań poszczególnych uczelni oraz jednostek naukowych – szkolenie będzie otwarte na pytania uczestników. Z tych samych względów – integralną częścią szkolenia będą indywidualne konsultacje.

Szkolenie skierowane jest do:

osób zajmujących się obsługą procedury nadawania stopni w uczelniach i jednostkach naukowych.

Choć osoby, które przygotowują się do własnego awansu akademickiego także dowiedzą, jak wyglądają procedury.

Program szkolenia:

 • Zasady, tryb i warunki przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora:
  • ustawowe określenie wymagań stawianych rozprawom doktorskim oraz tryb przygotowania i składania prac doktorskich:
   • istota pracy doktorskiej jako osiągnięcia naukowego,
   • wymagania stawiane promotorowi i recenzentom,
   • warunki nadania stopnia doktora w dyscyplinie oraz/lub dziedzinie,
   • sposoby określania i realizowania indywidualnego planu badawczego,
   • rola oceny śródokresowej,
   • wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora,
   • wymagania formalne w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora:
    • niezbędne informacje w systemie POL-on,
    • sprawdzenie w systemie antyplagiatowym,
    • zadania uczelni w zakresie dostępu do informacji publicznej (BIP).
  • niezbędne regulacje wewnętrzne w zakresie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora:
   • powoływanie komisji dla przeprowadzenie postępowania,
   • egzaminy doktorskie (zgodnie z 8. poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji),
   • dodatkowe wymagania możliwe do określenia przez uczelnię.
  • rola i miejsce Rady Doskonałości Naukowej w procesie nadawania stopnia doktora
   • procedura odwoławcza
 • Przebieg postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego:
  • ustawowe określenie wymagań stawianych w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego:
   • definicja osiągnięcia naukowego,
   • procedura wszczyna postępowania,
   • wymagania stawiane recenzentom,
   • warunki nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie oraz dyscyplinie,
   • kolokwium habilitacyjne.
  • rola uczelni w procedurze nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego; regulacje wewnętrzne:
   • definiowanie wymagań stawianych osiągnieciu naukowemu oraz kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego,
   • wyznaczanie komisji habilitacyjnej.
  • rola i miejsce Rady Doskonałości Naukowej w procesie nadawania stopnia doktora habilitowanego:
   • miejsce RDN w procesie wszczynania procedury,
   • rola RDN w procesie wyznaczania składu komisji habilitacyjnej,
   • rola RDN w procedurze odwoławczej.
 • Konsekwencje wycofania wniosków o nadanie stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego.
 • Zawieranie umów z recenzentami/członkami komisji - terminowość przygotowywanie recenzji.
 • Procedura nadawania tytułu naukowego:
  • ustawowe wymagania dotyczące wniosku o tytuł naukowy - osiągnięcia kandydata,
  • działania RDN w procedurze nadawania tytułu naukowego - odmowa wszczęcia postępowania i procedura odwoławcza.

Informacje o prelegentach:

Justyna Bugaj

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Częstochowskiej. Od lutego 2018 roku Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia UJ. Autorka licznych artykułów z zakresu strategicznego zarządzania uczelnią oraz procesów personalnych na uczelniach, a także wielu raportów i ekspertyz pisanych na zlecenie polskich i zagranicznych organizacji, w tym szkół wyższych, MNiSW i instytucji europejskich. Jest aktywną uczestniczką wielu krajowych i międzynarodowych projektów oraz konferencji. W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wpływów między strategią, zarządzaniem, jakością i relacjami z pracownikami, w ostatnim czasie w szczególnym stopniu zajmuje się badaniem rozwoju nauczycieli akademickich. W 2016 roku opublikowała monografię pt. Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce.

Radosław Rybkowski

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 2013; pierwsza habilitacja wydziałowa w dziedzinie nauk społecznych); doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalizacja – historia teatru amerykańskiego (Uniwersytet Jagielloński, 2000); od września 2016 roku dyrektor Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych; od stycznia 2016 roku – członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk społecznych i prawnych. Wielokrotny stypendysta różnych programów Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund; dwukrotny stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (New York University, 2004 i 2009); Visiting Professor w University of Rochester (2005 i 2008); dwukrotnie otrzymywał granty Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego Kanady (2010 i 2012). W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wzajemnych wpływów pomiędzy polityką i kulturą; w szczególnym stopniu zainteresowany analizą północnoamerykańskiej oraz europejskiej polityki wobec szkolnictwa wyższego. Autor monografii z tej tematyki Upadek stopni – stopnie upadku, (2011) oraz Ziemią i pieniędzmi. Tworzenie federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w USA, (2012) oraz licznych artykułów, publikowanych w Polsce i za granicą.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 690 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 14 sierpnia
 • 790 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 15 sierpnia

Cena zawiera:

udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Wydarzenie: Awanse akademickie w świetle konstytucji dla nauki (ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)