Szkolenie: Bezbłędny przetarg po nowelizacji 2016 krok po kroku dla praktyków

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/bezbledny-przetarg-po-nowelizacji-2016krok-po-kroku-dla-praktykow-66562-id8286

Informacje o szkoleniu

 • Bezbłędny przetarg po nowelizacji 2016 krok po kroku dla praktyków


  ID szkolenia: 66562
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Administracja publiczna
 • Adres szkolenia:

  Golden Floor
  Aleje Jerozolimskie 123A
  02-017 warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 21-22.07.2016
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-15.30
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cena: 990zł netto

Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu bezbłędnego przeprowadzania przetargu po nowelizacji 2016.

Szkolenie skierowane jest do:

--

Program szkolenia:

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia
Aspekty społeczne, w tym wymagania:
zatrudnienia osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w zamówieniach na usługi i roboty budowlane
w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników
Zasady klasyfikacji zamówień mieszanych:
zamówienia wielorodzajowe (składające się z co najmniej dwóch rodzajów zamówień spośród zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane)
zamówienia mieszane, do których udzielania stosuje się różne przepisy ustawy Pzp (np. zamówienia składające się z zamówień klasycznych oraz sektorowych)
zamówienia obejmujące zamówienia podlegające przepisom ustawy Pzp oraz zamówienia wyłączone
Ogłoszenie o zamówieniu - wymagana zawartość, ogłoszenia obowiązkowe i fakultatywne
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
- Warunki udziału w postępowaniu
- Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania
- Warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- Wykazywanie spełniania warunków w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich
- Jednolity europejski dokument zamówienia (struktura, zawartość, zasady wypełniania)
- Oświadczenia wymagane w postępowaniu prowadzonym w procedurze krajowejPropozycje zapisów umowy dotyczących sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawców wymagań społecznych oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań)
Konstruowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- Dobór kryteriów oceny ofert
- Zamówienia z zakazem przyjmowania w stosunku do kryterium ceny większej wagi niż 60%
- Opis kryteriów oceny
- Przykłady pozacenowych kryteriów oceny ofert

Przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego:
zasady publikacji ogłoszenia o zamówieniu
krótsze terminy w procedurze unijnej
nowe zasady obliczania terminów
Przyspieszona procedura nieograniczona
udostępnianie SIWZ
zadawanie pytań do SIWZ, udzielanie odpowiedzi i zmiana treści SIWZ
otwarcie ofert - nowy obowiązek publikacji protokołu z otwarcia w Internecie
post kwalifikacja jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia
Nowe zasady składania oświadczeń o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
oferta – badanie i ocena po nowelizacji:
- Nowe przesłanki odrzucenia oferty
- Rażąco niska cena lub koszt
Zawiadomienie o wyborze oferty
Zasady publikacji ogłoszeń o udzielonych zamówieniach publicznych

Informacje o prelegentach:

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku,

na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Do 2004 r. ekspert zamówień publicznych w urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Autor książek i publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • -- - --

Cena zawiera:

Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach Dostęp do EDUstrefy Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

UWAGA!

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków

publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen

należy doliczyć 23% podatek VAT.

Wydarzenie: Bezbłędny przetarg po nowelizacji 2016 krok po kroku dla praktyków