BEZPIECZNE I SKUTECZNE ZAWIERANIE UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM Rabat -10% przy zgłoszeniu do 20.08.2013.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z procesem zawierania umów cywilno-prawnych.
Kto powinien wziąć udział?
wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia

SPOSÓB REPREZENTACJI PRZEDSIĘBIORCÓW:
1. Osoby uprawnione do reprezentacji spółek i innych przedsiębiorców (w jaki sposób szybko ustalić kto jest uprawniony do reprezentacji przedsiębiorcy)
2. Zawieranie umów z przedsiębiorcami pozostającymi w związku małżeńskim (zabezpieczenie umowy odpowiedzialnością małżonków majątkiem wspólnym)
3. Pełnomocnictwo (kto jest pełnomocnikiem przedsiębiorcy, przekroczenie zakresu umocowania), prokura - sposób ustalenia, kto jest prokurentem, zakres umocowania prokurenta
POJĘCIE I RODZAJE UMÓW. WYBÓR NAJWŁAŚCIWSZEJ UMOWY W ODNIESIENIU DO PROFILU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. MOŻLIWE MODYFIKACJE MOCĄ UMOWY TREŚCI OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW:
1. Ogólne rodzaje umów
2. Umowa przedwstępna
3. Poszczególne rodzaje umów (umowa sprzedaży, dostawy, zlecenia, o dzieło, najem).
4. Wzorce kontraktowe (ogólne warunki, wzory i regulaminy). Sposób czytania wzorców kontraktowych
DODATKOWE POSTANOWIENIA UMOWNE I ICH PRAKTYCZNE KONSEKWENCJE:
1. Zadatek
2. Umowne prawo odstąpienia.
3. Umowa o zwolnienie z długu.
4. Odstępne.
5. Zastrzeżenie prawa własności.
PRAWNE FORMY ZABEZPIECZANIA NALEŻNOŚCI Z UMÓW W OBROCIE HANDLOWYM W CHWILI ZAWARCIA UMOWY. DLACZEGO WARTO USTANAWIAĆ ZABEZPIECZENIA. KONSTRUOWANIE UMOWY GWARANTUJĄCEJ SZYBKIE I TANIE DOCHODZENIE ROSZCZEŃ. WYBÓR NAJSKUTECZNIEJSZYCH FORM ZABEZPIECZEŃ. KONSEKWENCJE PRAKTYCZNE POSZCZEGÓLNYCH ZABEZPIECZEŃ.
1. Hipoteka.
2. Zastaw zwykły i rejestrowy
3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
4. Weksel
5. Poręczenie cywilne.
6. Gwarancja bankowa
7. Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym.
JEDNOSTRONNE ROZWIĄZANIE UMOWY. DOPUSZCZALNOŚĆ, MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA DO TREŚCI UMOWY W CHWILI JEJ ZAWARCIA PRAWA DO JEDNOSTRONNEGO ROZWIĄZANIA UMOWY.
1. Wypowiedzenie umowy.
2. Odstąpienie od umowy.
ZMIANY TREŚCI UMOWY PO JEJ ZAWARCIU.
WYKONANIE ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO I NIEPIENIĘŻNEGO
1. Sposób zarachowania zapłaty na rachunek długu (kto decyduje, za którą z faktur następuje zapłata.
2. Zastrzeżenie w umowie prawa do wskazywania faktury płatności. Konsekwencje dowolnego zarachowywania faktur).
3. Miejsce i termin wykonania zobowiązania.
4. Terminy płatności.
ZABEZPIECZENIE NIEWYKONANIA UMOWY PO JEJ ZAWARCIU
1. Zagadnienia materialnoprawne (prawo zatrzymania, prawo powstrzymania, prawo żądania udzielenia zabezpieczenia).
2. Zagadnienia proceduralne (wniosek o zabezpieczenie powództwa).
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON W ZAKRESIE WYKONANIA WYBRANYCH UMÓW: UMOWY SPRZEDAŻY, O DZIEŁO, ROBOTY BUDOWLANE, NAJMU, ZLECENIA, ITD.
Ćwiczenie: zredagowanie umowy.
1. Niezbędne elementy umów sprzedaży, o dzieło, o roboty budowlane itd,
2. Rękojmia i gwarancja – regulacje ustawowe, możliwości ich modyfikacji
3. Dozwolone przez prawo ograniczenia dowodowe w zakresie stwierdzenia wykonania umowy.
4. Tryb odbioru wykonania umowy oraz konsekwencje prawne zachowań stron podczas odbioru wykonania umowy.
RÓŻNICE W UMOWACH DOTYCZĄCYCH OBROTU KONSUMENCKIEGO I OBROTU POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEWYKONANIA UMÓW. REGULACJA USTAWOWA
MOŻLIWA MODYFIKACJA W UMOWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ.ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIEJSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAHENTA
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OKOLICZNOŚCI PRZERYWAJĄCYCH BIEG TERMINU PRZEDAWNIENIA
POSTĘPOWANIE WINDYKACYJNE
1. Rejestr dłużników niewypłacalnych (tryb zgłoszenia, przesłanki).
2. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej (opłaty, korzyści).
3. Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym.
4. Postępowanie zabezpieczające (wniosek, przesłanki).
5. Postępowanie nakazowe, upominawcze i uproszczone.
6. Potrącenie wierzytelności, cesja wierzytelności.

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Sędzia Sądu Okręgowego, doświadczony wykładowca

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel Haffner****

Sopot

centrum

woj. pomorskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
2 200
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!