Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/bezpieczne-zarzadzani-budynkami-i-innymi-obiektami-budowlanymi-wg-aktualnych-w-2019-r-zmienionych-przepisow-prawa-budowlanego-71769-id8

Informacje o szkoleniu

 • BEZPIECZNE ZARZĄDZANI BUDYNKAMI I INNYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI - WG AKTUALNYCH W 2019 R. – ZMIENIONYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO


  ID szkolenia: 71769
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Budownictwo, architektura
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Sale Omega
  Dąbrowskiego 79 A/11
  60-529 Poznań
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień szkolenia:

  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Głównym celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy oraz umiejętności nt. zmian legislacyjnych wprowadzonych w do ustawy Prawo budowlane, oraz wypracowanie odpowiednich postaw społecznych.

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:

Wiedzy: Zdobycie znowelizowanej wiedzy z zakresu obowiązków dotyczących wykonywania przez właścicieli i zarządców zadań z zakresu z zakresu zarządzania / administrowania nieruchomościami.

Umiejętności: Nabycie umiejętności w zakresie poprawnego wykonywania zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz wymaganiami dotyczącymi bezpiecznego zarządzania budynkami i zasadami postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zapoznanie uczestników z kolejnymi zmianami przepisów oraz projektami ustaw.

Postaw społecznych:Uczestnik po szkoleniu w sposób pewny i kompetentny będzie wykorzystywał nabytą wiedzę na swoim stanowisku w pracy.

Szkolenie skierowane jest do:

Zapraszamy:

właścicieli firm,
członków wspólnot mieszkaniowych,
zarządców wspólnot mieszkaniowych,
osób na stanowiskach administratora nieruchomości, zarządcy nieruchomości,
administratorów w zasobach spółdzielni mieszkaniowych,
zarządców budynków komunalnych,
pracowników nieruchomości publicznych i instytucjonalnych.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie – obowiązujące normy prawne dotyczące tematu szkolenia

2. Ostatnie nowelizacje Prawa budowlanego

3. Obowiązkowe kontrole stanu technicznego budynków:

przeglądy i kontrole ,,półroczne”
kontrole co najmniej raz w roku
kontrole 5 – letnie
obowiązkowe kontrole kotłów, instalacji i urządzeń grzewczych oraz chłodniczych
kontrole nadzwyczajne
4. Kto może dokonywać kontroli okresowych obiektów budowlanych i jakie powinien posiadać uprawnienia.

5. Przygotowanie właściciela, zarządcy – administratora do kontroli okresowej.

6. Co koniecznie powinny zawierać protokoły z przeprowadzonych kontroli obiektu budowlanego – wzory protokołów.

7. Jakie załączniki powinny być załączone do protokołów kontroli.

8. Zasady prowadzenia ,,Książki obiektu budowlanego” ( dalej KOB):

co zawiera KOB
kto musi prowadzić KOB i kogo może upoważnić do jej prowadzenia
w jakiej formie powinno być upoważnienie
kiedy założyć i jak przepisowo prowadzić KOB
jak prawidłowo dokonywać regularnych zapisów
rejestracja poszczególnych zapisów m.in. z okresowych kontroli i remontów oraz innych robót budowlanych
jak się zachować i czego dokonać gdy dotychczas nie była prowadzona KOB (lub zaniechano prowadzenia).
9. Jaka obowiązkowa dokumentacja powinna być dołączona do KOB.

10. Najczęstsze błędy popełniane przy prowadzeniu KOB.

11. Co inspektorzy nadzoru budowlanego w Polsce kontroluję wg. aktualnych przepisów i wytycznych - Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

12. Panel dyskusyjny – odpowiedzi na pytania i porady.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

W. B - Przeprowadził ponad 600 szkoleń, seminariów i wykładów komercyjnych z zakresu problematyki budowlanej w tym procesu inwestycyjnego. Podczas dotychczasowej pracy zawodowej, nabył bardzo dużego doświadczenia na różnych stanowiskach (w budownictwie m.in., inwestycjach, eksploatacji i utrzymania obiektów, a także w urzędach państwowych (Szef Biura Inspekcyjno – Kontrolnego GUNB i Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego). Posiada duże doświadczenie w kierowaniu i realizacji inwestycji, prowadzeniu prac remontowych i eksploatacji obiektów budowlanych. Cechuje go obowiązkowość, operatywność, wysoka kultura osobista oraz sumienne wykonywanie powierzonych mu obowiązków.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 550 netto + 23% VAT

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem

Wydarzenie: BEZPIECZNE ZARZĄDZANI BUDYNKAMI I INNYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI - WG AKTUALNYCH W 2019 R. – ZMIENIONYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO