Bezpłatne szkolenia dla firm z woj. łódzkiego w ramach projektu: "Menedżer przyszłości" - Zarządzanie finansami.

O szkoleniu

Szkolenie "Zarządzanie finansami" w ramach projektu: "Menedżer Przyszłości"
Kto powinien wziąć udział?
Projekt jest skierowany do:
1) Przedsiębiorcy sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw prowadzący działalność na terenie woj.łódzkiego oraz posiadający na terenie tego województwa siedzibę oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną.
2) Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w następujących branżach: turystyka, hotelarstwo, logistyka, AGD, przemysł ceramiczny, budownictwo, przemysł farmaceutyczny, tekstylno-odzieżowy, przetwórstwo rolno-spożywcze, IT/ICT.
3) Osoby będące pracownikami ww. przedsiębiorstw wykonujące pracę w ramach struktur organizacyjnych znajdujących się w woj. łódzkim, zatrudnione na podstawie umowy o pracę jak również przedsiębiorcy (w tym samozatrudnieni), właściciele pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy, udziałowcy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z tego tytułu korzyści finansowe.
4) Przedsiębiorcy /Przedsiębiorstwa, które mogą ubiegać się o pomoc de minimis

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA
1. Wprowadzenie do rachunkowości i finansów:
• Rola rachunkowości i finansów w przedsiębiorstwie;
- decyzje finansowe i inwestycyjne przedsiębiorstwa;
- decyzje operacyjne; rola rachunkowości w przedsiębiorstwie;
- rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza;
2. Sprawozdania finansowe:
• System rachunkowości a sprawozdania finansowe
• Rola i znaczenie sprawozdań finansowych
• Bilans i jego interpretacja
• Rachunek zysków i strat i jego interpretacja
• Rachunek przepływów pieniężnych i jego interpretacja
• Sprawozdanie z zysku zatrzymanego i jego interpretacja
• Informacja dodatkowa i noty uzupełniające
3. Analiza sprawozdań finansowych i ocena kondycji finansowej:
• Analiza pozioma i pionowa sprawozdań finansowych
• Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych w tym ocena:
- płynności
- rentowności (w tym efektywność wykorzystania zadłużenia)
- efektywności wykorzystania aktywów
- zadłużenia
- ekspozycji na ryzyko operacyjne i finansowe
- oceny pozycji rynkowej
• Ograniczenia w analizie wskaźnikowej
• Metody dyskryminacyjne w analizie i ich znaczenie
4. Metody rachunku kosztów i ich wykorzystanie w decyzjach zarządczych:
• Klasyfikacje kosztów dla potrzeb: wyceny zapasów, kontroli, planowania i decyzji
• Kalkulacja zleceniowa a kalkulacja procesowa
• Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych
• Analiza koszt – wolumen – zysk
• Budżetowanie kosztów
Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie
• Formy kapitału obrotowego
• Cele zarządzania kapitałem obrotowym
• Zarządzanie zapasami
• Zarządzanie należnościami
• Zarządzanie gotówką
• Zarządzanie zobowiązaniami wobec dostawców
• Analiza decyzji operacyjnych w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym
6. Ocena efektywności inwestycyjnej:
• Proste mierniki oceny efektywności inwestycyjnej (okres zwrotu nakładów, księgowa
stopa zwrotu)
• Mierniki oceny efektywności inwestycji bazujące na rachunku dyskontowym – NPV,
IRR, MIRR – ich interpretacja i ograniczenia
• Kryteria oceny efektywności inwestycji
7. Prognozowanie i planowanie finansowe – umiejętność tworzenia projekcji
finansowych
• Etapy tworzenia modelu finansowego
• Tworzenie bilansów pro forma
• Tworzenie rachunku zysków i strat pro forma
• Tworzenie rachunku przepływów finansowych pro forma
• Analiza wrażliwości modelu finansowego
• Ocena projektu w oparciu o model finansowy
8.Wybrane zagadnienia z zakresu podatków PIT, CIT, VAT
• Podatek dochodowy CIT, PIT – obowiązki płatnika i obowiązki podatnika
• Moment ujęcia przychodów oraz kosztów w podstawie opodatkowania.
• Poprawne ustalenie dnia uzyskania przychodu, gdy data faktury różni się od dnia
wydania towaru lub wykonania usługi,
• Przypadki ujmowania przychodów już w momencie otrzymania zapłaty,
• Jak ustalić dzień uzyskania przychodu oraz dzień potrącenia kosztu w przypadku
świadczenia usług o charakterze ciągłym (np. najem, dzierżawa) oraz refakturowania
dostaw towarzyszących (np. energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, dostawy
wody, wywóz śmieci,
• Skutki podatkowe związane z korektą sprzedaży (rabat, premia pieniężna) w aspekcie
momentu ujęcia korekty w podstawie opodatkowania ( wstecz czy na bieżąco?),
• Dzień poniesienia kosztu, a moment jego ujęcia w podstawie opodatkowania na
wybranych przykładach:
- koszty remontów, w tym rozliczanych poprzez „księgowe odpisy amortyzacyjne”
- zasady rozliczania wydatków wynikających z umowy leasingu (pierwsza opłata
leasingowa),
- możliwość ujmowania odsetek od kredytów, jako tzw. koszty bezpośrednie (czy
odsetki powinny być zaliczane do kosztów podatkowych tylko w momencie ich
spłaty?)
• Zasady ustalania różnic kursowych, w tym porównanie metody podatkowej z metodą
rachunkową.
• Koszty związane z utrzymaniem oraz zabezpieczeniem źródła przychodów, w tym:
- kary umowne i odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy przed upływem terminu,
na który została zawarta.
• Strata z tytułu sprzedaży wierzytelności, czyli w jaki sposób korzystnie
zoptymalizować koszty.
• Najnowsze zmiany dotyczące umowy leasingu.
- skrócenie minimalnego czasu trwania umowy leasingu,
- rozszerzenie zakresu przedmiotowego umowy,
- zmiana stron umowy (cesja) w trakcie trwania podstawowego okresu leasingu –
skutki podatkowe dotyczące leasingodawcy i nowego leasingobiorcy,
- ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych, które były już przedmiotem leasingu, w przypadku zawarcia kolejnej
umowy (tzw. ponowny leasing). +
• Aktualne orzecznictwo NSA i ETS w zakresie podatku CIT I PIT
9. Podatek VAT
• Podatnicy podatku VAT
• Przedmiot i zakres opodatkowania –nieodpłatne wydanie towarów
• Obowiązek podatkowy - zasada powstawania obowiązku podatkowego – oderwanie
momentu powstania obowiązku podatkowego od wystawienia faktury – ostatni dzień
miesiąca jako podstawowy moment powstania obowiązku podatkowego
• Zasady fakturowania (faktura i faktura uproszczona), faktury korygujące
zmniejszające
• Zasady prowadzenia ewidencji podatkowych (sposoby ustalania podstawy
opodatkowania, kwoty zmniejszające i zwiększające podstawę opodatkowania,
rabaty)
• Odliczenia i zwrot podatku (powstania prawa do odliczenia podatku VAT)
• Rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksport i import
• Zwolnienia podatkowe – aktualne orzecznictwo i interpretacje
• Aktualne orzecznictwo NSA i ETS w zakresie podatku VAT

Czas trwania

Zajęcia w godzinach 10.00 - 17.00.
Program obejmuje 6 dni po 8 godzin szkoleniowych.

Prelegenci

Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy, menedżerowie praktycy w danej dziedzinie.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Masterscsb

90-467 Łódź

Kościuszki 46/7a

woj. łódzkie

Rejestracja

Cena 1
b
b.d.
Cena zawiera:
  • Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, catering, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wypełnienie formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie www.masterscsb.com.pl.
Szkolenie bezpłatne, objęte pomocą de minimis.

bezpłatne objęte pomocą de minimis

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!