Szkolenie: Bezpłatne szkolenia dla firm z woj. łódzkiego w ramach projektu: "Menedżer przyszłości" - Zarządzanie finansami.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/bezplatne-szkolenia-dla-firm-z-woj-lodzkiego-w-ramach-projektu-menedzer-przyszlosci-zarzadzanie-finansami-53821-id71

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie "Zarządzanie finansami" w ramach projektu: "Menedżer Przyszłości"

Szkolenie skierowane jest do:

Projekt jest skierowany do:
1) Przedsiębiorcy sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw prowadzący działalność na terenie woj.łódzkiego oraz posiadający na terenie tego województwa siedzibę oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną.
2) Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w następujących branżach: turystyka, hotelarstwo, logistyka, AGD, przemysł ceramiczny, budownictwo, przemysł farmaceutyczny, tekstylno-odzieżowy, przetwórstwo rolno-spożywcze, IT/ICT.
3) Osoby będące pracownikami ww. przedsiębiorstw wykonujące pracę w ramach struktur organizacyjnych znajdujących się w woj. łódzkim, zatrudnione na podstawie umowy o pracę jak również przedsiębiorcy (w tym samozatrudnieni), właściciele pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy, udziałowcy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z tego tytułu korzyści finansowe.
4) Przedsiębiorcy /Przedsiębiorstwa, które mogą ubiegać się o pomoc de minimis

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA
1. Wprowadzenie do rachunkowości i finansów:
• Rola rachunkowości i finansów w przedsiębiorstwie;
- decyzje finansowe i inwestycyjne przedsiębiorstwa;
- decyzje operacyjne; rola rachunkowości w przedsiębiorstwie;
- rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza;
2. Sprawozdania finansowe:
• System rachunkowości a sprawozdania finansowe
• Rola i znaczenie sprawozdań finansowych
• Bilans i jego interpretacja
• Rachunek zysków i strat i jego interpretacja
• Rachunek przepływów pieniężnych i jego interpretacja
• Sprawozdanie z zysku zatrzymanego i jego interpretacja
• Informacja dodatkowa i noty uzupełniające
3. Analiza sprawozdań finansowych i ocena kondycji finansowej:
• Analiza pozioma i pionowa sprawozdań finansowych
• Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych w tym ocena:
- płynności
- rentowności (w tym efektywność wykorzystania zadłużenia)
- efektywności wykorzystania aktywów
- zadłużenia
- ekspozycji na ryzyko operacyjne i finansowe
- oceny pozycji rynkowej
• Ograniczenia w analizie wskaźnikowej
• Metody dyskryminacyjne w analizie i ich znaczenie
4. Metody rachunku kosztów i ich wykorzystanie w decyzjach zarządczych:
• Klasyfikacje kosztów dla potrzeb: wyceny zapasów, kontroli, planowania i decyzji
• Kalkulacja zleceniowa a kalkulacja procesowa
• Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych
• Analiza koszt – wolumen – zysk
• Budżetowanie kosztów
Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie
• Formy kapitału obrotowego
• Cele zarządzania kapitałem obrotowym
• Zarządzanie zapasami
• Zarządzanie należnościami
• Zarządzanie gotówką
• Zarządzanie zobowiązaniami wobec dostawców
• Analiza decyzji operacyjnych w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym
6. Ocena efektywności inwestycyjnej:
• Proste mierniki oceny efektywności inwestycyjnej (okres zwrotu nakładów, księgowa
stopa zwrotu)
• Mierniki oceny efektywności inwestycji bazujące na rachunku dyskontowym – NPV,
IRR, MIRR – ich interpretacja i ograniczenia
• Kryteria oceny efektywności inwestycji
7. Prognozowanie i planowanie finansowe – umiejętność tworzenia projekcji
finansowych
• Etapy tworzenia modelu finansowego
• Tworzenie bilansów pro forma
• Tworzenie rachunku zysków i strat pro forma
• Tworzenie rachunku przepływów finansowych pro forma
• Analiza wrażliwości modelu finansowego
• Ocena projektu w oparciu o model finansowy
8.Wybrane zagadnienia z zakresu podatków PIT, CIT, VAT
• Podatek dochodowy CIT, PIT – obowiązki płatnika i obowiązki podatnika
• Moment ujęcia przychodów oraz kosztów w podstawie opodatkowania.
• Poprawne ustalenie dnia uzyskania przychodu, gdy data faktury różni się od dnia
wydania towaru lub wykonania usługi,
• Przypadki ujmowania przychodów już w momencie otrzymania zapłaty,
• Jak ustalić dzień uzyskania przychodu oraz dzień potrącenia kosztu w przypadku
świadczenia usług o charakterze ciągłym (np. najem, dzierżawa) oraz refakturowania
dostaw towarzyszących (np. energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, dostawy
wody, wywóz śmieci,
• Skutki podatkowe związane z korektą sprzedaży (rabat, premia pieniężna) w aspekcie
momentu ujęcia korekty w podstawie opodatkowania ( wstecz czy na bieżąco?),
• Dzień poniesienia kosztu, a moment jego ujęcia w podstawie opodatkowania na
wybranych przykładach:
- koszty remontów, w tym rozliczanych poprzez „księgowe odpisy amortyzacyjne”
- zasady rozliczania wydatków wynikających z umowy leasingu (pierwsza opłata
leasingowa),
- możliwość ujmowania odsetek od kredytów, jako tzw. koszty bezpośrednie (czy
odsetki powinny być zaliczane do kosztów podatkowych tylko w momencie ich
spłaty?)
• Zasady ustalania różnic kursowych, w tym porównanie metody podatkowej z metodą
rachunkową.
• Koszty związane z utrzymaniem oraz zabezpieczeniem źródła przychodów, w tym:
- kary umowne i odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy przed upływem terminu,
na który została zawarta.
• Strata z tytułu sprzedaży wierzytelności, czyli w jaki sposób korzystnie
zoptymalizować koszty.
• Najnowsze zmiany dotyczące umowy leasingu.
- skrócenie minimalnego czasu trwania umowy leasingu,
- rozszerzenie zakresu przedmiotowego umowy,
- zmiana stron umowy (cesja) w trakcie trwania podstawowego okresu leasingu –
skutki podatkowe dotyczące leasingodawcy i nowego leasingobiorcy,
- ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych, które były już przedmiotem leasingu, w przypadku zawarcia kolejnej
umowy (tzw. ponowny leasing). +
• Aktualne orzecznictwo NSA i ETS w zakresie podatku CIT I PIT
9. Podatek VAT
• Podatnicy podatku VAT
• Przedmiot i zakres opodatkowania –nieodpłatne wydanie towarów
• Obowiązek podatkowy - zasada powstawania obowiązku podatkowego – oderwanie
momentu powstania obowiązku podatkowego od wystawienia faktury – ostatni dzień
miesiąca jako podstawowy moment powstania obowiązku podatkowego
• Zasady fakturowania (faktura i faktura uproszczona), faktury korygujące
zmniejszające
• Zasady prowadzenia ewidencji podatkowych (sposoby ustalania podstawy
opodatkowania, kwoty zmniejszające i zwiększające podstawę opodatkowania,
rabaty)
• Odliczenia i zwrot podatku (powstania prawa do odliczenia podatku VAT)
• Rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksport i import
• Zwolnienia podatkowe – aktualne orzecznictwo i interpretacje
• Aktualne orzecznictwo NSA i ETS w zakresie podatku VAT

Informacje o prelegentach:

Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy, menedżerowie praktycy w danej dziedzinie.

Wydarzenia towarzyszące:

PROFESJONALNA ASYSTENTKA / SEKRETARKA ZARZĄDZANIE SEKRETARIATEM (SZKOLENIE 4-DNIOWE)

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • b b

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, catering, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Tak. bezpłatne objęte pomocą de minimis

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Wypełnienie formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie www.masterscsb.com.pl.
Szkolenie bezpłatne, objęte pomocą de minimis.

Wydarzenie: Bezpłatne szkolenia dla firm z woj. łódzkiego w ramach projektu: "Menedżer przyszłości" - Zarządzanie finansami.