Szkolenie: Bezpłatne szkolenia dla firm z woj. łódzkiego w ramach projektu: "Menedżer przyszłości" - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/bezplatne-szkolenia-dla-firm-z-woj-lodzkiego-w-ramach-projektu-menedzer-przyszlosci-zarzadzanie-zasobami-ludzkimi-53955-id71

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" w ramach projektu: "Menedżer Przyszłości"

Szkolenie skierowane jest do:

Projekt jest skierowany do:
1) Przedsiębiorcy sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw prowadzący działalność na terenie woj.łódzkiego oraz posiadający na terenie tego województwa siedzibę oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną.
2) Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w następujących branżach: turystyka, hotelarstwo, logistyka, AGD, przemysł ceramiczny, budownictwo, przemysł farmaceutyczny, tekstylno-odzieżowy, przetwórstwo rolno-spożywcze, IT/ICT.
3) Osoby będące pracownikami ww. przedsiębiorstw wykonujące pracę w ramach struktur organizacyjnych znajdujących się w woj. łódzkim, zatrudnione na podstawie umowy o pracę jak również przedsiębiorcy (w tym samozatrudnieni), właściciele pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy, udziałowcy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z tego tytułu korzyści finansowe.
4) Przedsiębiorcy /Przedsiębiorstwa, które mogą ubiegać się o pomoc de minimis

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA:
I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
1. Podstawowe terminy i pojęcia związane z zasobami ludzkimi
2. Zarządzanie Zasobami ludzkimi, a zarządzanie organizacją
3. Strategie biznesowe, a strategie personalne w firmie
4. Zarządzanie zasobami ludzkimi, a kreowanie kultury firmy
5. Polityki, systemy, procesy związane z ZZL
6. Nowe orientacje ZZL podniesienia efektywności systemu ZZL
II. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRAKTYCE
1. Planowanie zatrudnienia w firmie
2. Kryteria doboru kadr
• Techniki rekrutacyjne
• Proces selekcji: pre-selekcja czyli analiza aplikacji, na co zwracamy uwagę
czytając życiorys lub ankietę personalną?
• Planowanie procesu selekcji – dobór metod odpowiednich dla danej komórki w
firmie
• Rozmowa kwalifikacyjna
- Cel rozmowy kwalifikacyjnej
- Przygotowanie rozmowy kwalifikacyjnej
- Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych
- Etapy rozmowy kwalifikacyjnej
- Techniki i reguły prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
- Scenariusz prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
- Najczęstsze błędy popełniane przez prowadzących wywiad kwalifikacyjny
- Psychologiczne pułapki przy ocenie kandydatów
Rekrutacja na wybrane stanowisko w wybranej komórce firmy - Case study
• Planowanie zatrudnienia,
• Planowanie rekrutacji: przedstawienie sytuacji w firmie – stworzenie opisu
stanowiska pracy,
• Stworzenie profilu osobowego jednego ze stanowisk,
• Zaplanowanie i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej uwzględniając
wszystkie jej etapy,
• Zaplanowanie Assesment Center.
4. Wdrożenie nowego pracownika – co powinien zawierać program wdrożenia
nowego członka organizacji i czemu ma to służyć?
5. Tworzenie systemów ocen pracowników
• Miejsce systemu ocen okresowych w polityce personalnej firmy
- Najważniejsze cele oceny
- Formy oceny
- Wymagania stawiane systemom ocen
- Oczekiwania pracowników wobec systemu ocen okresowych
Studium przypadku
• Wprowadzenie systemu ocen okresowych
- Planowanie działania
- Szkolenie osób oceniających
 Wybór rodzaju szkolenia
 Problem wspólnego udziału w szkoleniu przełożonych i podwładnych
 Ćwiczenia z użyciem kamery wideo
- Przygotowanie osób oceniających
Studium przypadku
• Metody oceny pracowników
• Ustalenie kryteriów oceny
• Zasady prowadzenia rozmów z ocenianymi pracownikami – Case study
• Błędy w procesie oceniania
• Ocena przełożonych przez podwładnych
• System ocen okresowych a pozostałe aspekty polityki personalnej firmy
- SOO a polityka płacowa
- SOO a polityka szkoleniowa
- SOO a kształtowanie ścieżek kariery zawodowej pracowników
- SOO a zwalnianie pracowników
Studium przypadku
6. Motywowanie pracowników
• Przesłanki tworzenia systemu motywacyjnego w firmie
• Motywowanie za pomocą płac
• Kształtowanie płacy zasadniczej oraz premiowanie pracowników
• Motywowanie pozapłacowe
• Sposoby sprawdzania skuteczności systemu motywacyjnego – Case study
7. Zwalnianie pracowników
III. Zarządzanie rozwojem pracowników
1. System zarządzania kompetencjami
2. Diagnozowanie i rozwój potencjału pracowników
3. Budowanie ścieżek kariery
Pojęcie „ścieżki kariery”
• Planowanie ŚK pracowników jako działanie systemowe
• Zasada „5 kroków”
• ŚK jako element systemu motywacyjnego
• Rola ŚK w budowaniu systemu szkoleń
Case study
4. Szkolenie pracowników
• Rola szkoleń w firmie
• Analiza potrzeb szkoleniowych
• Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
• Analiza skuteczności szkoleń
Case study
IV. PRAWO PRACY w praktyce – wybrane zagadnienia
1. Sposoby świadczenia pracy
• Treść umowy o pracę. Korzyści i skutki wynikające z ich zastosowania.
• Charakterystyka poszczególnych umów o pracę oraz sposoby ich nawiązywania i
rozwiązywania.
• Zastosowanie rodzaju umowy o pracę w zależności od potrzeb pracodawców
2. Zmiany w stosunku pracy:
• Uchwała SN III PZP 7/12 z 20 grudnia 2012 r. w sprawie nieprzekazania przez
organizację związkową w terminie określonym art. 251
ust. 2 ustawy z dnia 23 maja
1991 r. o związkach zawodowych pracodawcy informacji o łącznej liczbie członków
tej organizacji?
• Wypowiedzenie zmieniające - obowiązek konsultacji związkowej.
• Porozumienie zmieniające.
3. Rozwiązanie stosunku pracy.
• Sposoby rozwiązywania umów o pracę.
• Prawidłowe sformułowanie przyczyny oraz tryb przekazania pracownikowi
wypowiedzenia umowy o pracę.
(Jak liczyć terminy wypowiedzeń?, Zasady wydawania świadectw pracy: jak liczyć
termin 24 miesięcy, czy można wydać wcześniej świadectwo pracy?)
4. Obowiązki pracodawcy w związku z zasadą równego traktowania w zatrudnieniu
(zakaz dyskryminacji) oraz zapobieganiu mobbingowi w miejscu pracy (tworzenie
procedur antymobbingowych).
5. Urlopy pracownicze:
• Urlopy wypoczynkowe:
- prawo do pierwszego urlopu,
- wymiar urlopu,
- urlop proporcjonalny,
- zmiana terminu wykorzystania urlopu zaległego: zwykłego i ,,na żądanie" –
stanowisko GIP z 16.12.2011 r. w sprawie urlopów zaległych,
- przedawnie prawa do urlopu wypoczynkowego.
• Urlopy dodatkowe: pracowników niepełnosprawnych (w jakich sytuacjach urlop jest
proporcjonalny, czy urlop ,,przechodzi" na następny rok?), urlop pracowników
socjalnych.
• Urlop macierzyński i ojcowski: zmiany wprowadzone ustawą z dnia 28 maja 2013 r. o
zmianie ustawy
• Urlop wychowawczy: zmiany wprowadzone ustawą z dnia 28 maja 2013 r.
• Prawo obniżenia wymiaru czasu pracy a ochrona stosunku pracy.
6. Wynagrodzenie za pracę:
• Prawo do wynagrodzenia.
• Ochrona wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzenia: rozszerzenie uprawnień
komorników.
• Projekt zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu.
7. Wybrane zagadnienia z zakresu czasu pracy:
• Omówienie podstawowych pojęć:
- pozostawanie w dyspozycji pracodawcy.
- doba pracownicza i tydzień pracowniczy.
- odpoczynek dobowy i tygodniowy.
- okres rozliczeniowy.
• Norma i wymiar czasu pracy: ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2.10.12 r.
i jego konsekwencje dla rozliczania czasu pracy; jak obliczamy wymiar czasu pracy
w 2013 i 2014 roku?
• Niekonstytucyjność przepisów o czasie pracy niepełnosprawnych: nowy wyrok
Trybunału Konstytucyjnego z 13 czerwca 2013 r.
• Charakterystyka systemów czasu pracy.
• Czym jest rozkład czasu pracy? Kiedy i na podstawie jakich uregulowań możemy
zmienić harmonogram czasu pracy pracownika?
• Praca w godzinach nadliczbowych: szczególne przypadki rozliczania godzin
nadliczbowych - godziny nadliczbowe niepełnoetatowców, godziny nadliczbowe
w równoważnym systemie czasu pracy .
• Zmiany w zakresie czasu pracy: wydłużenie okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy,
wprowadzenie ruchomego czasu pracy.
8. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu
• Rekrutacja a ochrona danych osobowych
- jakich danych można żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
- jak długo przechowywać dane zgromadzone w procesie rekrutacji.
• Ochrona danych osobowych w czasie trwania zatrudnienia:
- przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych - podstawa prawna, definicja,
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, zakres udostępnianych
danych, podmioty upoważnione do żądania danych osobowych o pracownikach,
zakres danych osobowych przy współpracy ze związkami zawodowymi
- Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2012 r.- III PZP 6/12 w sprawie
udzielania przez organizację związkową informacji o pracownikach korzystających
z ochrony.
• Ochrona danych osobowych po ustaniu zatrudnienia.
9. Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników
i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem
skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego – ,,nowa
ustawa antykryzysowa” z dnia 4 marca 2013 r.
• Założenia nowej ustawy antykryzysowej
• Podmioty objęte wsparciem
• Na czym będzie polegała pomoc?
• Procedura uzyskania wspracia

Informacje o prelegentach:

Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy, menedżerowiwie praktycy w danej dziedzinie.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • b b

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, catering, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Tak. bezpłatne objęte pomocą de minimis

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Wypełnienie formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie www.masterscsb.com.pl.
Szkolenie bezpłatne, objęte pomocą de minimis.

Wydarzenie: Bezpłatne szkolenia dla firm z woj. łódzkiego w ramach projektu: "Menedżer przyszłości" - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi