Bezpłatne szkolenia dla firm z woj. łódzkiego w ramach projektu: "Menedżer przyszłości" - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

O szkoleniu

Szkolenie "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" w ramach projektu: "Menedżer Przyszłości"
Kto powinien wziąć udział?
Projekt jest skierowany do:
1) Przedsiębiorcy sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw prowadzący działalność na terenie woj.łódzkiego oraz posiadający na terenie tego województwa siedzibę oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną.
2) Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w następujących branżach: turystyka, hotelarstwo, logistyka, AGD, przemysł ceramiczny, budownictwo, przemysł farmaceutyczny, tekstylno-odzieżowy, przetwórstwo rolno-spożywcze, IT/ICT.
3) Osoby będące pracownikami ww. przedsiębiorstw wykonujące pracę w ramach struktur organizacyjnych znajdujących się w woj. łódzkim, zatrudnione na podstawie umowy o pracę jak również przedsiębiorcy (w tym samozatrudnieni), właściciele pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy, udziałowcy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z tego tytułu korzyści finansowe.
4) Przedsiębiorcy /Przedsiębiorstwa, które mogą ubiegać się o pomoc de minimis

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:
I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
1. Podstawowe terminy i pojęcia związane z zasobami ludzkimi
2. Zarządzanie Zasobami ludzkimi, a zarządzanie organizacją
3. Strategie biznesowe, a strategie personalne w firmie
4. Zarządzanie zasobami ludzkimi, a kreowanie kultury firmy
5. Polityki, systemy, procesy związane z ZZL
6. Nowe orientacje ZZL podniesienia efektywności systemu ZZL
II. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRAKTYCE
1. Planowanie zatrudnienia w firmie
2. Kryteria doboru kadr
• Techniki rekrutacyjne
• Proces selekcji: pre-selekcja czyli analiza aplikacji, na co zwracamy uwagę
czytając życiorys lub ankietę personalną?
• Planowanie procesu selekcji – dobór metod odpowiednich dla danej komórki w
firmie
• Rozmowa kwalifikacyjna
- Cel rozmowy kwalifikacyjnej
- Przygotowanie rozmowy kwalifikacyjnej
- Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych
- Etapy rozmowy kwalifikacyjnej
- Techniki i reguły prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
- Scenariusz prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
- Najczęstsze błędy popełniane przez prowadzących wywiad kwalifikacyjny
- Psychologiczne pułapki przy ocenie kandydatów
Rekrutacja na wybrane stanowisko w wybranej komórce firmy - Case study
• Planowanie zatrudnienia,
• Planowanie rekrutacji: przedstawienie sytuacji w firmie – stworzenie opisu
stanowiska pracy,
• Stworzenie profilu osobowego jednego ze stanowisk,
• Zaplanowanie i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej uwzględniając
wszystkie jej etapy,
• Zaplanowanie Assesment Center.
4. Wdrożenie nowego pracownika – co powinien zawierać program wdrożenia
nowego członka organizacji i czemu ma to służyć?
5. Tworzenie systemów ocen pracowników
• Miejsce systemu ocen okresowych w polityce personalnej firmy
- Najważniejsze cele oceny
- Formy oceny
- Wymagania stawiane systemom ocen
- Oczekiwania pracowników wobec systemu ocen okresowych
Studium przypadku
• Wprowadzenie systemu ocen okresowych
- Planowanie działania
- Szkolenie osób oceniających
 Wybór rodzaju szkolenia
 Problem wspólnego udziału w szkoleniu przełożonych i podwładnych
 Ćwiczenia z użyciem kamery wideo
- Przygotowanie osób oceniających
Studium przypadku
• Metody oceny pracowników
• Ustalenie kryteriów oceny
• Zasady prowadzenia rozmów z ocenianymi pracownikami – Case study
• Błędy w procesie oceniania
• Ocena przełożonych przez podwładnych
• System ocen okresowych a pozostałe aspekty polityki personalnej firmy
- SOO a polityka płacowa
- SOO a polityka szkoleniowa
- SOO a kształtowanie ścieżek kariery zawodowej pracowników
- SOO a zwalnianie pracowników
Studium przypadku
6. Motywowanie pracowników
• Przesłanki tworzenia systemu motywacyjnego w firmie
• Motywowanie za pomocą płac
• Kształtowanie płacy zasadniczej oraz premiowanie pracowników
• Motywowanie pozapłacowe
• Sposoby sprawdzania skuteczności systemu motywacyjnego – Case study
7. Zwalnianie pracowników
III. Zarządzanie rozwojem pracowników
1. System zarządzania kompetencjami
2. Diagnozowanie i rozwój potencjału pracowników
3. Budowanie ścieżek kariery
Pojęcie „ścieżki kariery”
• Planowanie ŚK pracowników jako działanie systemowe
• Zasada „5 kroków”
• ŚK jako element systemu motywacyjnego
• Rola ŚK w budowaniu systemu szkoleń
Case study
4. Szkolenie pracowników
• Rola szkoleń w firmie
• Analiza potrzeb szkoleniowych
• Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
• Analiza skuteczności szkoleń
Case study
IV. PRAWO PRACY w praktyce – wybrane zagadnienia
1. Sposoby świadczenia pracy
• Treść umowy o pracę. Korzyści i skutki wynikające z ich zastosowania.
• Charakterystyka poszczególnych umów o pracę oraz sposoby ich nawiązywania i
rozwiązywania.
• Zastosowanie rodzaju umowy o pracę w zależności od potrzeb pracodawców
2. Zmiany w stosunku pracy:
• Uchwała SN III PZP 7/12 z 20 grudnia 2012 r. w sprawie nieprzekazania przez
organizację związkową w terminie określonym art. 251
ust. 2 ustawy z dnia 23 maja
1991 r. o związkach zawodowych pracodawcy informacji o łącznej liczbie członków
tej organizacji?
• Wypowiedzenie zmieniające - obowiązek konsultacji związkowej.
• Porozumienie zmieniające.
3. Rozwiązanie stosunku pracy.
• Sposoby rozwiązywania umów o pracę.
• Prawidłowe sformułowanie przyczyny oraz tryb przekazania pracownikowi
wypowiedzenia umowy o pracę.
(Jak liczyć terminy wypowiedzeń?, Zasady wydawania świadectw pracy: jak liczyć
termin 24 miesięcy, czy można wydać wcześniej świadectwo pracy?)
4. Obowiązki pracodawcy w związku z zasadą równego traktowania w zatrudnieniu
(zakaz dyskryminacji) oraz zapobieganiu mobbingowi w miejscu pracy (tworzenie
procedur antymobbingowych).
5. Urlopy pracownicze:
• Urlopy wypoczynkowe:
- prawo do pierwszego urlopu,
- wymiar urlopu,
- urlop proporcjonalny,
- zmiana terminu wykorzystania urlopu zaległego: zwykłego i ,,na żądanie" –
stanowisko GIP z 16.12.2011 r. w sprawie urlopów zaległych,
- przedawnie prawa do urlopu wypoczynkowego.
• Urlopy dodatkowe: pracowników niepełnosprawnych (w jakich sytuacjach urlop jest
proporcjonalny, czy urlop ,,przechodzi" na następny rok?), urlop pracowników
socjalnych.
• Urlop macierzyński i ojcowski: zmiany wprowadzone ustawą z dnia 28 maja 2013 r. o
zmianie ustawy
• Urlop wychowawczy: zmiany wprowadzone ustawą z dnia 28 maja 2013 r.
• Prawo obniżenia wymiaru czasu pracy a ochrona stosunku pracy.
6. Wynagrodzenie za pracę:
• Prawo do wynagrodzenia.
• Ochrona wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzenia: rozszerzenie uprawnień
komorników.
• Projekt zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu.
7. Wybrane zagadnienia z zakresu czasu pracy:
• Omówienie podstawowych pojęć:
- pozostawanie w dyspozycji pracodawcy.
- doba pracownicza i tydzień pracowniczy.
- odpoczynek dobowy i tygodniowy.
- okres rozliczeniowy.
• Norma i wymiar czasu pracy: ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2.10.12 r.
i jego konsekwencje dla rozliczania czasu pracy; jak obliczamy wymiar czasu pracy
w 2013 i 2014 roku?
• Niekonstytucyjność przepisów o czasie pracy niepełnosprawnych: nowy wyrok
Trybunału Konstytucyjnego z 13 czerwca 2013 r.
• Charakterystyka systemów czasu pracy.
• Czym jest rozkład czasu pracy? Kiedy i na podstawie jakich uregulowań możemy
zmienić harmonogram czasu pracy pracownika?
• Praca w godzinach nadliczbowych: szczególne przypadki rozliczania godzin
nadliczbowych - godziny nadliczbowe niepełnoetatowców, godziny nadliczbowe
w równoważnym systemie czasu pracy .
• Zmiany w zakresie czasu pracy: wydłużenie okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy,
wprowadzenie ruchomego czasu pracy.
8. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu
• Rekrutacja a ochrona danych osobowych
- jakich danych można żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
- jak długo przechowywać dane zgromadzone w procesie rekrutacji.
• Ochrona danych osobowych w czasie trwania zatrudnienia:
- przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych - podstawa prawna, definicja,
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, zakres udostępnianych
danych, podmioty upoważnione do żądania danych osobowych o pracownikach,
zakres danych osobowych przy współpracy ze związkami zawodowymi
- Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2012 r.- III PZP 6/12 w sprawie
udzielania przez organizację związkową informacji o pracownikach korzystających
z ochrony.
• Ochrona danych osobowych po ustaniu zatrudnienia.
9. Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników
i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem
skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego – ,,nowa
ustawa antykryzysowa” z dnia 4 marca 2013 r.
• Założenia nowej ustawy antykryzysowej
• Podmioty objęte wsparciem
• Na czym będzie polegała pomoc?
• Procedura uzyskania wspracia

Czas trwania

Zajęcia w godzinach 10.00 - 17.00.

Prelegenci

Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy, menedżerowiwie praktycy w danej dziedzinie.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Masterscsb

90-467 Łódź

Kościuszki 46/7a

woj. łódzkie

Rejestracja

Cena 1
b
b.d.
Cena zawiera:
  • Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, catering, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wypełnienie formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie www.masterscsb.com.pl.
Szkolenie bezpłatne, objęte pomocą de minimis.

bezpłatne objęte pomocą de minimis

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!