BEZPŁATNE SZKOLENIE- NEGOCJOWANIE I ZAWIERANIE UMÓW HANDLOWYCH

O szkoleniu

CELE SZKOLENIA:
· poznanie zasad prowadzenia negocjacji w ujęciu praktycznym
· ukierunkowanie negocjatora na odnoszenie sukcesu negocjacyjnego
· przećwiczenie umiejętności oceny partnera negocjacji
· wykształcenie indywidualnego postrzegania procesu negocjacji handlowych
· przećwiczenie umiejętności planowania negocjacji
· poznanie stosowania wywierania wpływu w praktyce
· przećwiczenie umiejętności stosowania technik negocjacyjnych
· ukierunkowanie negocjatora na rozpoznawanie manipulacji
· nabycie umiejętności stosowania analizy transakcyjnej
· nabycie umiejętności asertywnego zachowania się podczas negocjacji
· poznanie podstawowych zagadnień z zakresu umów handlowych
· poznanie sformułowań warunków typowych umów gospodarczych.
· zasady rozwiązywania umów i ich skutki

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA:
· nabycie umiejętności stosowania w praktyce zasad przygotowania i przeprowadzenia
negocjacji
· uzyskanie wiedzy z zakresu np. przygotowania i prowadzenia negocjacji, manipulacji
w negocjacjach, funkcjonowania zespołu negocjacyjnego, itd
· poznanie techniki i narzędzi prowadzenia negocjacji, oraz umiejętności ich doboru w
konkretnych sytuacjach
· nauka jak rozwiązywać problemy związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
negocjacji, oraz jasnego określania celu i angażowania się w rozwiązywanie
problemów
· nabycie umiejętności oceny partnera negocjacyjnego i jego zamierzeń
· poznanie zasad i nabycie praktycznych umiejętności zawierania i rozwiązywania
umów handlowych
Kto powinien wziąć udział?
Przedsiębiorców sektora mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie woj.lubelskiego oraz posiadających na terenie tego województwa siedzibę oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną oraz osób będących pracownikami ww. przedsiębiorstw.

Program szkolenia

I. NEGOCJACJE
1. Negocjacje – istota problemu
 definicje i pojęcia podstawowe
 różnice miedzy pozycyjnym stylem negocjowania a negocjacjami według zasad
(korzyści i straty)
 techniki kreatywnego myślenia

2. Ocena partnera negocjacyjnego
 przewidywanie motywów zachowań i celów negocjacyjnych partnera
 odkrywanie słabych stron partnera negocjacyjnego – określenie płaszczyzn
wywierania wpływu i przekonywania do swoich racji
 ocena stylu negocjacyjnego partnera – sposoby postępowania
 zmiana taktyki w zależności od działań drugiej strony
 podłoże zachowań ryzykownych partnera
 zniekształcenia i błędy w spostrzeganiu rzeczywistości

3. Specyfika negocjacji handlowych
 formułowanie oferty, ocena ofert
 strefa porozumienia w negocjacjach handlowych
 ceny graniczne partnerów a wstępna oferta cenowa
 odpieranie obiekcji i zastrzeżeń

4. Przygotowanie do negocjacji handlowych
 opracowanie scenariusza rozmów
 źródła wiedzy o partnerze
 rozpoznanie rynku i klienta
 przygotowanie oferty cenowej

5. Wywieranie wpływu na partnera negocjacyjnego
 zasady budowy perswazyjnej wypowiedzi – sztuka argumentowania
 dobór technik perswazyjnych i narzędzi wywierania wpływu adekwatnych do
osobowości partnera
 techniki i strategie wywierania wpływu
 obustronne korzyści jako podstawowa strategia wywierania wpływu
 budowanie wiarygodności poprzez dopasowywanie języka ciała do słów

6. Style prowadzenia negocjacji
 twardy i miękki styl negocjowania (korzyści i straty)
 styl efektywny
 strategie negocjacyjne
 style rozwiązywania sporów negocjacyjnych

7. Przebieg negocjacji handlowych
 rozpoczęcie negocjacji
 prezentacja ofert
 negocjacje właściwe
 zawarcie umowy

8. Techniki negocjacyjne
 technika ustępstw cenowych
 argumenty poza cenowe w negocjacjach
 dostosowanie argumentów i sposobów działania do osobowości i charakteru partnera
negocjacyjnego
 stopniowe przekonywanie do swoich racji
 zdobywanie sympatii drugiej strony – strategia komplementowania

9. Zespół negocjacyjny
 cechy dobrego negocjatora – diagnoza własnego stylu negocjowania
 dobór zespołu i podział ról
 współpraca z doradcami, konsultantami
 analiza cech osobowości i nawyków wyznaczających nasze zachowanie w procesie
negocjacji

10. Uwarunkowania w negocjacjach
 miejsce
 czas
 informacje
 uwarunkowania międzykulturowe

11. Rozpoznawanie manipulacji w negocjacjach
 manipulacje samooceną
 manipulacje emocjami
 manipulacje czasem
 zasady przeciwstawiania się manipulacjom

12. Konflikt negocjacyjny
 źródła, dynamika i konsekwencje konfliktu
 trudny partner w negocjacjach
 sposób zachowania się w sytuacji konfliktowej
 unikanie, rywalizacja, akomodacja, kompromis, współpraca
 działania integrujące
 sprawność w rozwiązywaniu konfliktów

13. Zakończenie negocjacji
 zasady budowy kontraktu
 elementy kontraktu
 kontrakt negocjacyjny – unikanie pułapek

II ZAWIERANIE UMÓW HANDLOWYCH
1. Podstawowe zagadnienia z zakresu umów handlowych
· sposoby składania oświadczeń woli, ich skuteczność oraz wady oświadczeń woli,
granice zasady swobody umów
· rodzaje umów (typowe i nienormatywne, umowy przedwstępne, umowy ramowe) i
kryteria doboru rodzaju umowy
· właściwa reprezentacja kontrahenta przy zawieraniu umów gospodarczych poufność
informacji

2. Tryby zawierania umów gospodarczych
· ofertowy ( złożenie, związanie ofertą, odwołanie oferty )
· negocjacyjny ( chwila zawarcia umowy, odpowiedzialność za nielojalne negocjacje)
wzorce umowne
· przetarg (aukcja)
· stosowanie procedur zamówień publicznych w firmie prywatnej

3. Kształtowanie treści umowy i jej modyfikacje
· kategorie klauzul kontraktowych na przykładowych dokumentach
– zastrzeżenie prawa własności
– zastrzeżenie prawa pierwokupu i odkupu
– klauzule waloryzacyjne
– umowne prawo odstąpienia
· klauzule renegocjacyjne
– klauzula konkurencyjna
· warunek i zastrzeżenie terminu
· nietypowe klauzule kontraktowe
· wykładnia umowy
– język umowy
– prawo rządzące umową (wybór prawa)
– klauzula salwatoriańska
– rygor zachowania formy
– metody wykładni postanowień umownych

4. Zabezpieczenie realizacji kontraktów handlowych
· kary umowne
· wymagalność roszczeń pieniężnych a przedawnienie
· opóźnienie a zwłoka w realizacji kontraktu i ich skutki
· hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, poręczenie,
· poręczenie bankowe, przewłaszczenie na zabezpieczenie,
· weksel, ubezpieczenie kredytu kupieckiego
· potrącenie, cesja wierzytelności
· dobrowolne poddanie się egzekucji

5. Rozwiązywanie umów i ich skutki
· zasady rozwiązywania kontraktów
· ustawowe i umowne prawo odstąpienia
· nieważność umowy
· zasady wypowiadania umów
· wzajemne roszczenia kontrahentów w przypadku
· rozwiązania umowy

Czas trwania

48 godzin, zajęcia będą odbywać się 1-2 razy w tygodniu po 8h w dni robocze i/lub w weekendy

Prelegenci

I. Praktycy, negocjatorzy, trenerzy biznesu. Doradcy i konsultanci biznesowi. Eksperci w
zakresie negocjacji, sprzedaży, organizacji przedsiębiorstw i zarządzania. Autorzy szeregu
ekspertyz organizacyjnych, kierownicy i wykonawcy projektów doradczych.

II. Prawnik, właściciel kancelarii prawnej specjalizującej się w zagadnieniach prawa
gospodarczego. Prowadzi praktykę w zakresie kompleksowej pomocy prawnej dla podmiotów
gospodarczych. Autor wielu publikacji w czasopismach prawniczych oraz doświadczony
szkoleniowcem.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Masters CSB

Lublin

Strażacka 8/90

woj. lubelskie

Rejestracja

Cena 1
szkolenie bezpłatne
b.d.
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, profesjonalne materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje,obiady i serwis kawowy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Do projektu mogą być zakwalifikowani Uczestnicy, którzy spełniają następujące warunki:

◦Przedsiębiorcy sektora mikroprzedsiębiorstw prowadzący działalność na terenie woj.lubelskiego oraz posiadający na terenie tego województwa siedzibę oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną. Kwalifikator MŚP: http://www.parp.gov.pl/index/index/72

◦Osoby będące pracownikami ww. przedsiębiorstw wykonujące pracę w ramach struktur organizacyjnych znajdujących się w woj. lubelskim, zatrudnione na podstawie umowy o pracę jak również przedsiębiorcy (w tym samozatrudnieni), właściciele pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy, udziałowcy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z tego tytułu korzyści finansowe

•Przedsiębiorcy /Przedsiębiorstwa, które mogą ubiegać się o pomoc de minimis

Priorytetowo będą kwalifikowane mikroprzedsiebiorstwa które w latach 2007-12 nie korzystały ze wsparcia w postaci szkoleń w ramach konkursów z Poddzialania 8.1.1. i 8.1.2 ogloszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

szkolenie współfinansowane ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!