Szkolenie

BHP w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy sładowaniu i magazynowaniu

O szkoleniu

Celem szkolenia Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym jest wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie eksploatacji urządzeń UTB, przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy w celu uniknięcia wypadków przy pracy oraz konsekwencji ze strony organów nadzoru nad warunkami pracy (PIP, UDT). Warsztaty Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – „case study”. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów. Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.
Kto powinien wziąć udział?
 • pracodawców,
 • osób kierujących pracownikami,
 • służb bhp, pracowników służb utrzymania ruchu,
 • pracowników zakładów świadczących usługi przewozu ładunków wymagających podwieszenia przy pracach przeładunkowych,
 • osób dozoru i kierownictwa odpowiedzialnych w zakładzie za transport wewnątrzzakładowy i składowanie.

Program szkolenia

TRANSPORT WEWNĘTRZNY – DROGI I PRZEJŚCIA, RUCH PIESZYCH I POJAZDÓW

 • Drogi wewnątrzzakładowe i ewakuacyjne, miejsca niebezpieczne w zakładzie, wykorzystanie barw bezpieczeństwa, znaki i sygnały bezpieczeństwa, wymagania Polskich Norm – orzecznictwo w zakresie obowiązku stosowania Polskich Norm i przepisów prawa budowlanego przez organy Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Definicje i wymagania wynikające z PN-68/M-78010.

INSTRUKCJA TRANSPORTU WEWNĄTRZZAKŁADOWEGO

 • Instrukcja transportu wewnątrzzakładowego, wytyczne wynikające w Prawa o ruchu drogowym.
 • Dodatkowe wymagania ppoż. i wynikające z prawa budowlanego, przykłady nieprawidłowości i dobrej praktyki.

EKSPLOATACJA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH – BEZPIECZEŃSTWO

 • Omówienie zmian wprowadzonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym; ujednolicenie oraz doprecyzowanie przepisów w zakresie wydawania uprawnień do obsługi wózków, wyjaśnienie pojęć stosowanych w rozporządzeniu jak: „operator wózka”, „organizator pracy”, „instrukcja wózka jezdniowego”, „instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych”, oraz „prac stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego” wykonywanych na podstawie pisemnego pozwolenia.
 • Wyjaśnienia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dotyczące niektórych zapisów nowego rozporządzenia. Zasady uznawania uprawnień państw członkowskich Unii Europejskiej do obsługi urządzeń transportu bliskiego.
 • Nowelizacja rozporządzenia „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych” w zakresie uprawnień (uproszczeniu procedury).
 • Nowe obowiązki przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych (zezwolenia pisemne).
 • Nowe obowiązki zlecającego pracę z użyciem wózków jezdniowych (w zastępstwie pracodawcy).
 • Obowiązki operatora wózka w zakresie bezpiecznego prowadzenia prac transportowych, przeglądy wózków codzienne oraz dokonywane przez konserwatora, typowe nieprawidłowości i błędy popełniane na etapie eksploatacji.
 • Kryterium zużycia ogumienia w wózkach jezdniowych, osprzęt do podnoszenia – wymagania.
 • Wymagania zasadnicze dla wózków jezdniowych – znakowanie i informacje, tabliczka znamionowa, tablica udźwigu.
 • Modernizacja wózków – rodzaje i zasady wyposażania wózków w dodatkowe urządzenia bezpieczeństwa.
 • Wypadki przy pracy związane z eksploatacją wózków, dobra praktyka – systemy poprawiające bezpieczeństwo operatora.
 • Bezpieczeństwo pracowników firm zewnętrznych biorących udział w procesach transportowych na terenie zakładu – kierowcy samochodów ciężarowych.

URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO – SUWNICE, ŻURAWIE, DŹWIGI, DŹWIGNICE, PODESTY RUCHOME, UKŁADNICE ITP.

 • Wymagania kwalifikacyjne dla „hakowego”, „podsuwnicowego” i „ciężarowego” wynikające z przepisów bhp i przepisów o dozorze technicznym.
 • Obowiązki eksploatującego suwnice w świetle uchylonego rozporządzenia w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy – rozwiązania organizacyjne.
 • Uprawnienia UDT do eksploatacji urządzeń transportu bliskiego.

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI OSPRZĘTU DO PODNOSZENIA
ZAWIESIA
PODZIAŁ ZAWIESI 

 • Zawiesia pasowe, zawiesia linowe i zawiesia łańcuchowe
 • Dokumentacja dostarczana przez producenta – instrukcja użytkowania, świadectwo, znakowanie (CE, DOR, WLL) – obowiązki wynikające z dyrektywy maszynowej 2006/42/WE..
 • Przeglądy, badania okresowe i doraźne, karty oraz rejestry zawiesi
 • Zasady bezpiecznej eksploatacji i kryteria wycofania z użytkowania, składowanie i magazynowanie zawiesi.
 • Uchwyty transportowe, haki i trawersy – bezpieczeństwo eksploatacji.
 • Nieprawidłowości i wypadki przy pracy związane z eksploatacją zawiesi.

RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE – BHP

 • Dyrektywa 90/269/EWG dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznym przemieszczaniu ciężarów oraz przepisy krajowe.
 • Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, które otrzymało nowe – „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym”.
 • Zmiany w dopuszczalnych normach przewożenia ciężarów w tym dla wybranych grup zawodowych (kobiet), wydatek energetyczny – jak go liczyć i co to daje, podnoszenie ciężarów powyżej obręczy barkowej – nowe regulacje.
 • Ergonomia i technika prowadzenia ręcznych prac transportowych, wydatek energetyczny urządzenia pomocnicze (prawidłowa pozycja, urazy kręgosłupa i układu kostnego) – dobra praktyka i nowoczesne rozwiązania – egzoszkielety.
 • Ocena ryzyka zawodowego przy ręcznych pracach transportowych i organizacja stanowisk pracy – metody MAC i KIN.

DRABINY I PRZENOŚNIKI I INNE URZĄDZENIA POMOCNICZE – BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI

 • Znakowanie drabin, wytyczne PN-EN 131:2011.
 • Bezpieczeństwo użytkowania drabin, praca na wysokości – przepisy krajowe,
 • Bezpieczeństwo eksploatacji przenośników – podział, konserwacje, przeglądy, osłony, wyłączniki bezpieczeństwa.
 • Nieprawidłowości i wypadki przy eksploatacji drabin i przenośników.

BHP W MAGAZYNIE – BEZPIECZNE SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE

 • Instrukcja składowania i magazynowania – wymagania i zawartość.
 • Miejsca składowania materiałów w stosach i pryzmach.
 • Urządzenia do składowania towarów; stojaki, wieszaki, regały, podkłady – bezpieczeństwo eksploatacji i wymagania PN.
 • PN-EN 15635:2010 – wytyczne do przeglądu regałów magazynowych paletowych, czasookresy przeglądów, tabliczki regałowe.
 • Wypadki i nieprawidłowości związane z użytkowania urządzeń do składowania.

KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ PRACOWNIKÓW TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO I SKŁADOWANIA

 • Zagrożenia w transporcie wewnętrznym i składowaniu.
 • Szkolenia, badania lekarskie oraz ocena ryzyka zawodowego.
 • Środki ochrony indywidualnej wymagana przy pracach transportowych; hełmy ochronne (przemysłowe i lekkie), obuwie ochronne, rękawice – wymagania i znakowanie.
 • Obowiązki pracodawcy, pracownika i osób kierujących pracownikami.
 • Obowiązki szefa magazynu i specjalisty bhp w obszarze bezpieczeństwa przestrzeni pracy (magazyn, hala produkcyjna) – odpowiedzialność i konsekwencje uchybień.

WYKROCZENIE PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA

 • Podstawa prawna udzielania kar osobom odpowiedzialnym za przestrzeganie przepisów bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy magazynowaniu i składowaniu materiałów.
 • Wysokość udzielanych kar za nieprzestrzeganie przepisów bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy magazynowaniu i składowaniu materiałów.

Kontrole PIP – sankcje i najczęściej stwierdzane uchybienia, kary nakładane na szefów magazynów.

Czas trwania

9:00-16:00

Prelegenci

Cytat

Ekspert posiadający bogate doświadczenie w prowadzeniu kontroli bezpieczeństwa pracy w zakresie transportu wewnątrzzakładowego, magazynowania i składowania. 
Wykładowca na studiach podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” organizowanych w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Specjalizuje się głównie w kontrolach technicznego bezpieczeństwa pracy, w tym m.in. przestrzegania przepisów dyrektyw: maszynowej 2006/42/WE (wymagań zasadniczych dla maszyn i urządzeń technicznych), narzędziowej 2009/104/WE (minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy) oraz w sprawie środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG (znakowanie, dokumentacja, dobór, stosowanie i użytkowanie). Jest autorem artykułów i opracowań w dziedzinie bhp publikowanych na łamach miesięcznika INSPEKTOR PRACY oraz portalu www.znamibezpiecznie.pl.

Gdzie i kiedy

Online 20 listopada 2020

Gdzie i kiedy

Katowice 18 września 2020
Park Inn by Radisson Katowice ****

40-147 Katowice

Bytkowska 1A

woj. śląskie

Weź udział

Cena 1
zł brutto za 1 osobę za szkolenie stacjonarne
690 PLN
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch.
Weź udział
Cena 2
zł brutto za 1 osobę za szkolenie online
550 PLN
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch.
Weź udział

Organizator

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice
ul. Kozielska 137d
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice ul. Kozielska 137d
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!