Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/bhp-w-transporcie-wewnatrzzakladowym-oraz-przy-sladowaniu-i-magazynowaniu-73756-id5854

Informacje o szkoleniu

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym jest wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie eksploatacji urządzeń UTB, przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy w celu uniknięcia wypadków przy pracy oraz konsekwencji ze strony organów nadzoru nad warunkami pracy (PIP, UDT).

Warsztaty Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – „case study”. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.
Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracodawców,
 • osób kierujących pracownikami,
 • służb bhp, pracowników służb utrzymania ruchu,
 • pracowników zakładów świadczących usługi przewozu ładunków wymagających podwieszenia przy pracach przeładunkowych,
 • osób dozoru i kierownictwa odpowiedzialnych w zakładzie za transport wewnątrzzakładowy i składowanie.

Program szkolenia:

TRANSPORT WEWNĘTRZNY – DROGI I PRZEJŚCIA, RUCH PIESZYCH I POJAZDÓW

 • Drogi wewnątrzzakładowe i ewakuacyjne, miejsca niebezpieczne w zakładzie, wykorzystanie barw bezpieczeństwa, znaki i sygnały bezpieczeństwa, wymagania Polskich Norm – orzecznictwo w zakresie obowiązku stosowania Polskich Norm i przepisów prawa budowlanego przez organy Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Definicje i wymagania wynikające z PN-68/M-78010.

INSTRUKCJA TRANSPORTU WEWNĄTRZZAKŁADOWEGO

 • Instrukcja transportu wewnątrzzakładowego, wytyczne wynikające w Prawa o ruchu drogowym.
 • Dodatkowe wymagania ppoż. i wynikające z prawa budowlanego, przykłady nieprawidłowości i dobrej praktyki.

EKSPLOATACJA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH – BEZPIECZEŃSTWO

 • Omówienie zmian wprowadzonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym; ujednolicenie oraz doprecyzowanie przepisów w zakresie wydawania uprawnień do obsługi wózków, wyjaśnienie pojęć stosowanych w rozporządzeniu jak: „operator wózka”, „organizator pracy”, „instrukcja wózka jezdniowego”, „instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych”, oraz „prac stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego” wykonywanych na podstawie pisemnego pozwolenia.
 • Wyjaśnienia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dotyczące niektórych zapisów nowego rozporządzenia. Zasady uznawania uprawnień państw członkowskich Unii Europejskiej do obsługi urządzeń transportu bliskiego.
 • Nowelizacja rozporządzenia „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych” w zakresie uprawnień (uproszczeniu procedury).
 • Nowe obowiązki przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych (zezwolenia pisemne).
 • Nowe obowiązki zlecającego pracę z użyciem wózków jezdniowych (w zastępstwie pracodawcy).
 • Obowiązki operatora wózka w zakresie bezpiecznego prowadzenia prac transportowych, przeglądy wózków codzienne oraz dokonywane przez konserwatora, typowe nieprawidłowości i błędy popełniane na etapie eksploatacji.
 • Kryterium zużycia ogumienia w wózkach jezdniowych, osprzęt do podnoszenia – wymagania.
 • Wymagania zasadnicze dla wózków jezdniowych – znakowanie i informacje, tabliczka znamionowa, tablica udźwigu.
 • Modernizacja wózków – rodzaje i zasady wyposażania wózków w dodatkowe urządzenia bezpieczeństwa.
 • Wypadki przy pracy związane z eksploatacją wózków, dobra praktyka – systemy poprawiające bezpieczeństwo operatora.
 • Bezpieczeństwo pracowników firm zewnętrznych biorących udział w procesach transportowych na terenie zakładu – kierowcy samochodów ciężarowych.

URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO – SUWNICE, ŻURAWIE, DŹWIGI, DŹWIGNICE, PODESTY RUCHOME, UKŁADNICE ITP.

 • Wymagania kwalifikacyjne dla „hakowego”, „podsuwnicowego” i „ciężarowego” wynikające z przepisów bhp i przepisów o dozorze technicznym.
 • Obowiązki eksploatującego suwnice w świetle uchylonego rozporządzenia w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy – rozwiązania organizacyjne.
 • Uprawnienia UDT do eksploatacji urządzeń transportu bliskiego.

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI OSPRZĘTU DO PODNOSZENIA
ZAWIESIA
PODZIAŁ ZAWIESI 

 • Zawiesia pasowe, zawiesia linowe i zawiesia łańcuchowe
 • Dokumentacja dostarczana przez producenta – instrukcja użytkowania, świadectwo, znakowanie (CE, DOR, WLL) – obowiązki wynikające z dyrektywy maszynowej 2006/42/WE..
 • Przeglądy, badania okresowe i doraźne, karty oraz rejestry zawiesi
 • Zasady bezpiecznej eksploatacji i kryteria wycofania z użytkowania, składowanie i magazynowanie zawiesi.
 • Uchwyty transportowe, haki i trawersy – bezpieczeństwo eksploatacji.
 • Nieprawidłowości i wypadki przy pracy związane z eksploatacją zawiesi.

RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE – BHP

 • Dyrektywa 90/269/EWG dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznym przemieszczaniu ciężarów oraz przepisy krajowe.
 • Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, które otrzymało nowe – „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym”.
 • Zmiany w dopuszczalnych normach przewożenia ciężarów w tym dla wybranych grup zawodowych (kobiet), wydatek energetyczny – jak go liczyć i co to daje, podnoszenie ciężarów powyżej obręczy barkowej – nowe regulacje.
 • Ergonomia i technika prowadzenia ręcznych prac transportowych, wydatek energetyczny urządzenia pomocnicze (prawidłowa pozycja, urazy kręgosłupa i układu kostnego) – dobra praktyka i nowoczesne rozwiązania – egzoszkielety.
 • Ocena ryzyka zawodowego przy ręcznych pracach transportowych i organizacja stanowisk pracy – metody MAC i KIN.

DRABINY I PRZENOŚNIKI I INNE URZĄDZENIA POMOCNICZE – BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI

 • Znakowanie drabin, wytyczne PN-EN 131:2011.
 • Bezpieczeństwo użytkowania drabin, praca na wysokości – przepisy krajowe,
 • Bezpieczeństwo eksploatacji przenośników – podział, konserwacje, przeglądy, osłony, wyłączniki bezpieczeństwa.
 • Nieprawidłowości i wypadki przy eksploatacji drabin i przenośników.

BHP W MAGAZYNIE – BEZPIECZNE SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE

 • Instrukcja składowania i magazynowania – wymagania i zawartość.
 • Miejsca składowania materiałów w stosach i pryzmach.
 • Urządzenia do składowania towarów; stojaki, wieszaki, regały, podkłady – bezpieczeństwo eksploatacji i wymagania PN.
 • PN-EN 15635:2010 – wytyczne do przeglądu regałów magazynowych paletowych, czasookresy przeglądów, tabliczki regałowe.
 • Wypadki i nieprawidłowości związane z użytkowania urządzeń do składowania.

KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ PRACOWNIKÓW TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO I SKŁADOWANIA

 • Zagrożenia w transporcie wewnętrznym i składowaniu.
 • Szkolenia, badania lekarskie oraz ocena ryzyka zawodowego.
 • Środki ochrony indywidualnej wymagana przy pracach transportowych; hełmy ochronne (przemysłowe i lekkie), obuwie ochronne, rękawice – wymagania i znakowanie.
 • Obowiązki pracodawcy, pracownika i osób kierujących pracownikami.
 • Obowiązki szefa magazynu i specjalisty bhp w obszarze bezpieczeństwa przestrzeni pracy (magazyn, hala produkcyjna) – odpowiedzialność i konsekwencje uchybień.

WYKROCZENIE PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA

 • Podstawa prawna udzielania kar osobom odpowiedzialnym za przestrzeganie przepisów bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy magazynowaniu i składowaniu materiałów.
 • Wysokość udzielanych kar za nieprzestrzeganie przepisów bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy magazynowaniu i składowaniu materiałów.

Kontrole PIP – sankcje i najczęściej stwierdzane uchybienia, kary nakładane na szefów magazynów.

Informacje o prelegentach:

Ekspert posiadający bogate doświadczenie w prowadzeniu kontroli bezpieczeństwa pracy w zakresie transportu wewnątrzzakładowego, magazynowania i składowania. 
Wykładowca na studiach podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” organizowanych w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Specjalizuje się głównie w kontrolach technicznego bezpieczeństwa pracy, w tym m.in. przestrzegania przepisów dyrektyw: maszynowej 2006/42/WE (wymagań zasadniczych dla maszyn i urządzeń technicznych), narzędziowej 2009/104/WE (minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy) oraz w sprawie środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG (znakowanie, dokumentacja, dobór, stosowanie i użytkowanie). Jest autorem artykułów i opracowań w dziedzinie bhp publikowanych na łamach miesięcznika INSPEKTOR PRACY oraz portalu www.znamibezpiecznie.pl.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 690 zł brutto za 1 osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: BHP w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy sładowaniu i magazynowaniu