BILANS 2013. RACHUNKOWE I PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU ORAZ SPORZĄDZANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

O szkoleniu

Promocja cenowa! (*)
7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1721,00 zł netto + VAT)
Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 5.11.2013 r.

Cel szkolenia:
omówienie obowiązków związanych z procesami zamykania ksiąg i przygotowaniem rocznego sprawozdania finansowego.
doskonalenie umiejętności prawidłowego klasyfikowania operacji księgowych i prawidłowego prezentowania pozycji sprawozdania finansowego w codziennej praktyce zawodowej
omówienie najistotniejszych zagadnień podatku VAT, CIT, mających wpływ na sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem zmiany w przepisach obowiązujących w 2013 roku
najważniejsze wyroki sądów administracyjnych - Orzecznictwo ETS - Interpretacje organów skarbowych
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych oraz służb zainteresowanych.

Program szkolenia

I. PRZYGOTOWANIE DO BILANSU / BILANS 2013
1. Harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku.
2. Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego w praktyce. Procedury i etapy: sporządzania, badania, zatwierdzania, publikacji. Stosowanie zasad wynikających z ustawy o rachunkowości oraz MSR. Odpowiedzialność kierownictwa, rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego oraz osoby sporządzającej sprawozdanie finansowe - główny księgowy. Możliwe uproszczenia - warunki stosowania.
3. Poprawne zamykanie roku w księgach. Kompletność dokumentacji. Kontrola sald w poszczególnych grupach kont. Przeliczanie zapisów w walutach obcych. Metody wykrywania błędów.
4. Inwentaryzacja i jej konsekwencje w sprawozdaniu finansowym. Harmonogram i rozliczanie inwentaryzacji dla poszczególnych kategorii aktywów.
5. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - prawidłowe odzwierciedlenie wartości i umorzeń w sprawozdaniu finansowym. Wartość początkowa, środki trwałe w budowie, ujawnienia, ulepszenia oraz pozostałe problemowe zagadnienia praktyczne.
6. Wycena poszczególnych składników pasywów i aktywów: zasady wynikające z przepisów w praktyce. Omówienie problemowych zagadnień m.in. zapasy, podatek odroczony, rezerwy, (MSR 37 oraz a KSR 6) leasing, odpisy aktualizujące, korekta błędu podstawowego.
7. Rozliczenie produkcji w sprawozdaniu finansowym: koszt wytworzenia, wycena produkcji w toku.
8. Prawidłowe odzwierciedlanie zapisów księgowych na pozycjach bilansu. Powiązania, najczęściej popełniane błędy i aktualne problemy prezentacji
9. Kategorie przychodów i kosztów w rachunku zysków i strat (oba warianty). Prawidłowe ustalanie wyniku finansowego. Wynik rachunkowy a wynik podatkowy.
10. Rozliczenie przychodów i kosztów w czasie i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym. Poprawne księgowanie i rozliczenie kosztów na przełomie lat podatkowych.
11. Opodatkowanie różnic kursowych: wybór metody rachunkowej i jej konsekwencje , dodatnie oraz ujemne różnice kursowe w CIT
10. Podsumowanie terminów składania rocznych deklaracji i informacji do Urzędów Skarbowych, GUS, ZUS, oraz ich powiązanie ze sprawozdaniem finansowym.
11. Część opisowa sprawozdania finansowego: zakres i szczegółowość prezentowanych informacji w informacji dodatkowej.
12. Polityka rachunkowości a sprawozdanie finansowe.

II. ZAMKNIĘCIE ROKU - UJĘCIE PODATKOWE - CIT, VAT
Podatek od towarów i usług - VAT
1. VAT jako podatek rozliczany miesięcznie (kwartalnie)
2. Czynności podlegające opodatkowaniu VAT i moment powstania obowiązku podatkowego
3 Nieodpłatne przekazanie towarów w tym świadczenia na rzecz pracowników - określenie podstawy opodatkowania według wartości rynkowej
4. Limity roczne w VAT.
5. Import usług - obowiązek podatkowy, ewidencjonowanie, dokumentacja,
(z uwzględnieniem uregulowań rozporządzenia Rady WE Nr 1777/2005)
6. Odliczanie podatku naliczonego:
a) ogólne zasady rozliczania, określenie współczynnika proporcji sprzedaży
b) źródła podatku naliczonego, (dostawa krajowa, transakcje międzynarodowe)
c) terminy rozliczania VAT naliczonego (odliczanie z duplikatów faktur)
d) zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (nowa linia orzecznicza)
7. Częściowe odliczanie podatku naliczonego w trakcie roku:
8. Faktury - techniczne aspekty związane z korektą obrotu w trakcie roku.
a)Anulowanie (m.in. ograniczenia techniczne a anulowanie faktur
b)Korygowanie (Faktura korygująca, nota korygująca)
c)Faktury zaliczkowe (w obrocie krajowym i międzynarodowym)
d)E-faktury i inne formy wystawiania faktur drogą elektroniczną
e)Refakturowanie usług - podstawy prawne i praktyka
9. „Ulga na złe długi" w podatku od towarów i usług,
10. Sankcje w VAT
11. Inne obowiązki „roczne".

Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT - rozliczenie przychodów na przełomie roku
1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie
2. Okres rozliczeniowy w CIT - rok podatkowy - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego
3. Przychód podatkowy i moment uzyskania.
4. Przychód podatkowy a przychód finansowy - ujęcie w rocznym sprawozdaniu finansowym.
5. Koszty uzyskania przychodu -zasady rozliczania kosztów w czasie:
6. Koszty sporządzenia i badania rocznego sprawozdania finansowego:
a) wydatki stanowiące koszty podatkowe i moment zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych.
7. Dokumentowanie kosztów.
8. Koszty podatkowe a koszty finansowe.
9. Zaliczki na podatek dochodowy opłacane w trakcie roku:
a) uproszczone zaliczki na podatek dochodowy,
b) „zwykłe" zaliczki na podatek dochodowy,
c) konsekwencje błędnego naliczenia zaliczek na podatek dochodowy,
d) błędne zaliczki po zakończeniu roku - czy korygować?
10. Zwolnienia od podatku - roczne obowiązki podatników korzystających ze zwolnień.
11. Zakupy od podmiotów zagranicznych i obowiązki płatnika - podatek „u źródła".
13. Obliczenie podatku:
a) stawka podatku,
b) odliczenia od dochodu,
c) dochody osiągane za granicą RP.
14. Zeznanie roczne.

Czas trwania

21 godzin

Prelegenci

Niezależny ekspert zagadnień księgowych, finansowych i kadrowo-płacowych. Absolwentka uczelni ekonomicznej z wyróżnieniem na specjalizacji "Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw". Doświadczony praktyk w działach finansowo-księgowych, również na stanowisku głównego księgowego i dyrektora finansowego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy, głównie dla międzynarodowych korporacji, doświadczony wykładowca na szkoleniach dla praktyków.

Licencjonowany doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich, autor wielu wykładni i opinii dot. podatków, wykładowca na szkoleniach dla praktyków bardzo wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
z
1 850
Cena zawiera:
  • Pobyt: od 4.12.2013 r. (kolacja) do 7.12.2013 r.(obiad) zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!