Biogazownia – własne źródło energii w przetwórstwie, rolnictwie, hodowli

O szkoleniu

Cel szkolenia:

 • Przedstawienie niezbędnych dla rozumienia procesów technicznych i technologicznych biogazowni rolniczej
 • Biogaz rolniczy i nierolniczy, kogeneracja, rozdzielne wytwarzanie, biometan i bioLNG
 • Pozyskanie wiedzy nt. procesu inwestycyjnego biogazowni rolniczej
 • Poznanie uwarunkowań rzeczowej realizacji dla uniknięcia pułapek prawnych i rynkowych i skorzystanie z doświadczeń praktyków
 • Nabycie wiedzy w zakresie niezbędnym do oceny nakładów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych
 • Nabycie wiedzy niezbędnej do oceny dokumentacji projektowej przygotowanej przez podmioty trzecie (due diligence techniczny i biznesowy)
 • Nabycie wiedzy niezbędnej do przygotowania własnej koncepcji biogazowni rolniczej
 • Przedstawienie szczegółowo harmonogramu rzeczowo-finansowego przygotowania proceduralnego, budowy i eksploatacji biogazowni rolniczych
 • Pozyskanie wiedzy dla przygotowania biznesplanu lub analizy finansowej inwestycji w biogazownię rolniczą
 • Ocena możliwości optymalizacyjnej nakładów inwestycyjnych i ich przełożenie na koszty operacyjne
 • Ocena możliwości optymalizacji kosztów operacyjnych dzięki dobrze wykonanemu studium wykonalności na etapie przygotowania i budowy biogazowni rolniczej
 • Poznanie uwarunkowań rynkowych i prawnych mających przełożenie na przychody z działalności operacyjnej
 • Poznanie dostępnych mechanizmów wspierania
 • Nabycie wiedzy w zakresie niezbędnym do negocjacji cenowych ofert dostawy komponentów do biogazowni lub realizacji biogazowni przez firmy technologiczne  
 • Nabycie wiedzy do szybkiej oceny efektów ekonomicznych względem kosztów surowca
 • Nabycie wiedzy do oceny opłacalności przedsięwzięcia realizacji biogazowni lub przygotowania projektu biogazowni rolniczej dedykowanej inwestorom niezależnym
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci – grupa docelowa

 • Rolnicy i hodowcy
 • Przetwórcy sektora rolno-spożywczego
 • Deweloperzy i inwestorzy biogazowni rolniczych
 • Pracownicy firm zajmujących się biogazowniami rolniczymi

Program szkolenia

9.00 - 9.30 Logowanie uczestników
9.30 - 10.15 Wprowadzenie:

 • Krótkie rozpoznanie oczekiwań uczestników od szkolenia
 • Wprowadzenie do rynku energii i procesu inwestycyjnego
 • Co to jest biogaz i kiedy kwalifikuje się pod biogaz rolniczy w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii?
 • Które i na jakiej zasadzie można przetwarzać osady ściekowe w biogazowni rolniczej?
 • Przetwarzanie odpadów w biogazowni
 • Przetwarzanie biomasy leśnej i pochodzenia rolniczego
 • Wykorzystanie biogazu w celach energetycznych: wytwarzanie lokalne energii elektrycznej i ciepła czy wtłaczanie biogazu do sieci?
 • Co to jest kogeneracja i jakie czynniki muszą być spełnione dla kwalifikowania jednostki do wysokosprawnej kogeneracji?
 • Co to jest moc elektryczna zainstalowana jednostki wytwórczej?  – kluczowy parametr podawany w dokumentacji, od którego zależy kwalifikowanie biogazowni do decyzji środowiskowej, wysokosprawnej kogeneracji, czy danego rodzaju konkursu o dofinansowanie czy systemu wsparcia (certyfikaty, dopłaty aukcyjne) a moc silnika gazowego wcale nie jest mocą elektryczną zainstalowaną biogazowni rolniczej.

10.15 - 11.30 Część techniczno-technologiczna:

 • Co się składa na biogazownię? - Elementarna analiza obiektów i sieci technicznych oraz infrastruktury towarzyszącej
 • Technologia wytwarzania biogazu:
 • Fermentacja metanowa: mezofilowa a termofilowa
 • Fermentacja jednostopniowa a wielostopniowa
 • Hydroliza a metanogeneza
 • Sucha a mokra fermentacja
 • Bilans masy: surowce, substraty, odgazowanie, masa pofermentacyjna, sucha masa a sucha masa organiczna
 • Magazyny surowca
 • Bilans energii: jak szacować uzysk biogazu? Jak szacować ilość wytwarzanej energii pierwotnej i końcowej, sprawności procesów.
 • Czas retencji: co to takiego i jak przekłada się na wielkość komór fermentacyjnych?
 • Co się składa na biogazownię? - Elementarna analiza obiektów i sieci technicznych oraz infrastruktury towarzyszącej
 • Plan zagospodarowania terenu: wymagania infrastrukturalne; wymagania powierzchniowe; ruch drogowy; lokalizacja obiektów na działkach o różnych kształtach; minimalne odległości między obiektami, odległości względem granicy działki
 • Urządzenia techniczne: w budynku czy w kontenerach?
 • Magazynowanie masy pofermentacyjnej: zbiorniki czy laguny?
 • Magazynowanie masy pofermentacyjnej: wymagania, czas wyłączony z możliwości aplikowania nawozowego
 • Zbiorniki stalowe czy żelbetowe, monolityczne czy prefabrykowane? - Dostępne technologie
 • Obróbka wstępna surowców i odpadów (rozdrabnianie, higienizacja, sterylizacja)
 • Magazynowanie i oczyszczanie biogazu
 • Obieg biogazu (bezpieczeństwo pracy instalacji)
 • Techniki wprowadzania substratów do zbiorników fermentacji
 • Obieg biomasy, odcieki ze składowiska surowca lub odpadów (wymagania sanitarne)
 • Silniki gazowe a jednostka kogeneracji: przegląd producentów i dostawców – dobór urządzenia pod potrzeby inwestora
 • Instalacje uzdatniania biogazu do parametrów jakościowych sieci gazowych: płuczki wodne, membrany, kriogeniczne systemy uzdatniani
 • Podsumowanie: przedstawienie pułapek technicznych, których warto unikać w procesie inwestycyjnym

11.30 - 11.45 Przerwa
11.45 - 12.45 Część formalno-prawna przygotowania inwestycji:

 • Wybór lokalizacji: zakup, dzierżawa, wyłączenia z produkcji rolnej, uwarunkowania gruntowe, infrastrukturalne, wymagania obszarowe itp.
 • Koncepcja techniczna
 • Przygotowanie do rozpoczęcia procedur administracyjnych
 • Kwalifikacja danej instalacji pod decyzję środowiskową - procedura środowiskowa dla instalacji o mocy powyżej 0,5 MW lub powierzchni zabudowy powyżej 0,5 ha lub 1 ha odpowiednio
 • Procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy (nowe formularze ustawowe)
 • Procedura związana z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • Procedura wydania warunków przyłączeniowych do sieci energetycznej lub dystrybucyjnej gazowej
 • Procedura wydania decyzji pozwoleniu na budowę
 • Przygotowanie do rozpoczęcia budowy: Wybór wykonawców, harmonogram, montaż finansowy, zabezpieczenie interesów Inwestora
 • Procedury oddania do użytkowania
 • Procedury eksploatacyjne w gospodarce nawozowej, odpadowej (przetwarzanie, wytwarzanie – pozwolenia zintegrowane, zezwolenia na wytwarzanie z przetwarzaniem odpadów)
 • Pozostałe procedury

12.45 - 14.00 Część ekonomiczna – ocena opłacalności:

 • Nakłady inwestycyjne biogazowni: dokumentacja projektowa, nabycie nieruchomości, nakłady rozwoju deweloperskiego, koszty przygotowania do budowy, zespołu nadzorującego i zaplecza budowy, koszty robót budowlanych i sieci technicznych, koszt technologii i urządzeń, koszty rozruchu i oddania do użytkowania
 • Koszty operacyjne: surowcowe, serwisowe, podatkowe, osobowe i związane z gospodarką nawozową, media i pozostałe
 • Koszty finansowe
 • Amortyzacja
 • Działania optymalizacyjne na etapie przygotowania i realizacji rzeczowej dla minimalizacji kosztów operacyjnych
 • Analiza produktów i usług biogazowni oraz rynków zbytu generowanych produktów: biogaz (półprodukt lub produkt), energia elektryczna, ciepło, chłód, masa nawozowa
 • Analiza dostępnych mechanizmów wspierania: certyfikaty błękitne „wydzielone” z zielonych; certyfikaty brązowe za ekwiwalent wtłoczenia biogazu do sieci dystrybucyjnej gazowej; ceny referencyjne; dopłaty aukcyjne; dopłaty gwarantowane feed in tariff lub feed in premium; dotacje inwestycyjne; koszty uniknięte; sprzedaż w wyższej cenie niż przypisana cena referencyjna
 • Ceny jednostkowe: regulowane i rynkowe
 • Przychody
 • Analiza opłacalności
 • Podsumowanie: przedstawienie pułapek i barier ekonomiczno-finansowych, których warto unikać w procesie inwestycyjnym

14.00 - 15.00 Część warsztatowa – studia przypadków:

 • Plan zagospodarowania terenu - dobór obiektów i urządzeń z bilansem masy, energii i mocy wytwórczej biogazowni na podstawie wybranych danych wsadowych podanych przez uczestników

15.00 - 16.00 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie spotkania.

*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do 3 tygodni po spotkaniu. Pytania dotyczące tylko zakresu odbytego spotkania.

Czas trwania

9.00-16.00

Prelegenci

Michał Ćwil

 • Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej
 • Przewód doktorski na Politechnice Warszawskiej prowadził z zakresu cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych II generacji
 • W latach 2008-2017 kierownik, następnie dyrektor generalny oraz wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej
 • W latach 2008-2017 związany z Polską Grupą Biogazową S.A. odpowiedzialny za opracowanie koncepcji, analizy opłacalności, budżety inwestycyjne, rozwój, budowę i eksploatację biogazowni
 • Obecnie na stałe współpracuje z Gobarto S.A. grupa Cedrob
 • Zaangażowany w rozwój oraz pracę legislacyjną dotyczącą rynku odnawialnych źródeł energii i kogeneracji – inicjator wielu przyjętych rozwiązań prawnych
 • Kierował międzynarodowymi projektami dot. strategii energetycznych wynikających z wdrażania do prawa krajowego dyrektyw unijnych dedykowanych odnawialnym źródłom energii
 • W roku 2013 otrzymał tytuł Promotora Energetyki Odnawialnej
 • W latach 2010-2015 kierownik i wykładowca czterech edycji studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi wykorzystujących odnawialne źródła energii na Uczelni Łazarskiego
 • Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych i branżowych w tym o cyrkulacji krajowej i międzynarodowej
 • Autor ponad 100 prezentacji na krajowych i zagranicznych konferencjach branżowych poświęconych energetyce
 • W latach 2010-2014 prowadził zajęcia w tym kierowanie kierunkiem „zarządzanie projektami inwestycyjnymi wykorzystującymi odnawialne źródła energii” na studiach podyplomowych Uczelni Łazarskiego we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną oraz Polską Izbą Gospodarczą Energii Odnawialnej.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie odbędzie sie na platformie ZOOM
Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena 1
1 890
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • konsultacje indywidualne
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Szczegóły i rejestracja: https://euro-con.pl/pl/energetyka/855-biogazownia-wlasne-zrodlo-energii-w-przetworstwie-rolnictwie-hodowli

 

KONTAKT I REJESTRACJA
EUROCON
Tel.: 22 631 22 81
Kom.: 503 123 570
biuro@euro-con.pl

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Eurocon Ewelina Walczuk
 • Ulica i nr: Kolejowa 15/17
 • Kod pocztowy: 01-217
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5631987107

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Eurocon Ewelina Walczuk
01-217 Warszawa, Polska
Kolejowa 15/17
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!