Błędy i nieprawidłowości przy stosowaniu nowego PZP na podstawie orzecznictwa KIO, opinii UZP i interpretacji

O szkoleniu

Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie! 2 dni praktycznej wiedzy od eksperta ds. zamówień publicznych!

Na szkoleniu poznasz jakie są najczęstsze błędy i nieprawidłowości przy stosowaniu nowego Prawa zamówień publicznych, dzięki czemu nauczysz się bezbłędnie korzystać z nowego Pzp.
Dlaczego warto wziąć udział?

W trakcie szkolenia omówione zostaną ważne kwestie dotyczące:

 • elektronizacji zamówień publicznych
 • zasady jawności i dokumentowania postępowania
 • weryfikacja podmiotowa wykonawców
 • badanie ofert i prawa i obowiązki Zamawiąjących w postępowaniu kontrolnym!
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy do:

 • osób, które zajmują się zamówieniami publicznymi,
 • urzędników,
 • osób wykonujących zamówienia publiczne,
 • wszystkich zainteresowanych tematem.

Program szkolenia

Elektronizacja zamówień

 1. Definicja dokumentu elektronicznego;
 2. W jakim formacie można składać oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa oraz zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby?
 3. Czy oferta sporządzona w postaci papierowej, a następnie zeskanowana i opatrzona podpisem elektronicznym osoby uprawnionej podlega odrzuceniu?
 4. Które z dokumentów, oświadczeń, bądź informacji przekazywanych przez Zamawiającego i Wykonawców wymaga opatrzenia podpisem?
 5. Zasada pisemności w nPZP - co to jest pisemna zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą oraz na wybór oferty, której termin związania minął?

Zasada jawności i dokumentowanie postępowania

 1. Sporządzenie protokołu postępowania – kto musi go podpisać, jakim podpisem (własnoręcznym, elektronicznym kwalifikowanym, zaufanym bądź osobistym) jego forma, zawartość i termin wypełnienia;
 2. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu – czy oferty podlegają udostępnieniu z urzędu i czy raport z realizacji umowy oraz analiza potrzeb i wymagań stanowią załączniki do protokołu?
 3. Sytuacje zobowiązujące Zamawiającego do udostępniania kosztorysu inwestorskiego na wniosek wykonawcy przed terminem składania ofert;
 4. Oświadczenia o konflikcie interesów i niekaralności – kto jest zobowiązany je złożyć (czy osoba przygotowująca opis przedmiotu zamówienia jest osobą mogącą wpłynąć na wynik tego postępowania) i w jakim terminie;
 5. Ograniczenia jawności – kiedy i jakiś informacji nie wolno udostępniać oraz czy dane osobowe zawarte w ofercie lub podmiotowych środkach dowodowych podlegają animizacji?
 6. Zmiany w zakresie przechowywania i zwrotu próbek złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Weryfikacja podmiotowa Wykonawców

 1. Składanie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji – kto składa przedmiotowe oświadczenie, jaki zakres jego wskazać w postępowaniach poniżej progów unijnych, trzy wyjątki dopuszczające rezygnację z żądania jego złożenia;
 2. Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych – czy zawsze konieczne? minimalny i maksymalny zakres żądania, przypadki złożenia stosownych środków samodzielnie przez Wykonawców, jak rozumieć zapis „wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków”;
 3. Czy realizacja zamówienia z udziałem osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia świadczy o korzystaniu z zasobu podmiotu trzeciego?
 4. Ponowne wezwanie do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczenia z art. 125, podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń lub dokumentów składanych w postępowaniu – ile razy należy wezwać, czy pełnomocnictwo, oświadczenie z art. 117 ust 4, bądź zobowiązanie podmiotu trzeciego mogą być uzupełniane?
 5. Procedura odwrócona – czym jest, kiedy może być stosowana, jakie ma korzyści, a jakie wady, czy decydując się na żądanie oświadczenia JEDZ wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona można to zrobić jednocześnie z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych i czy konieczne jest wówczas żądanie oświadczenia o aktualności informacji zawartych w JEDZ?
 6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – kiedy jest składane, czy zamawiający musi go wymagać, jak postąpić w przypadku złożenia wyłącznie jednej oferty? 
 7. Samooczyszczenie i przypadki kiedy wykluczenie wykonawcy byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne.
 8. „Pułapki” zawarte w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń – kiedy KRS i CEiDG sporządzona ma być w dowolnym terminie, a kiedy nie wcześniej niż przez 3 lub 6 miesięcy przed jej złożeniem?
 9. O czym informować wykonawców w przypadku wystąpienia przesłanki wykluczenia z postępowania lub niespełnienia warunku udziału w postępowania.

Badanie oferty

 1. Weryfikacja przedmiotowych środków dowodowych – etap ich złożenia, stosowanie wezwania do ich ponownego złożenia lub uzupełnienia;
 2. Przesłanki odrzucenia oferty i informowanie o tej czynności wykonawców;
 3. Rażąco niska cena – przypadki i zawartość wezwania do wyjaśnień, możliwość zwracania się do Wykonawcy kilkukrotnie, zawartość wyjaśnień;
 4. Poprawienie omyłek – jak poprawić omyłkę w elektronicznej ofercie, zakres korekty, informowanie wykonawców o tej czynności, poprzedzanie czynności korekty omyłki wyjaśnieniami z Wykonawcą, rodzaje omyłek;
 5. Próbki – kiedy próbki są przedmiotowymi środkami dowodowymi, a kiedy podmiotowymi i wynikające z tego podziału obowiązki?
 6. Wyjaśnianie treści oferty – podstawa prawna i zakres dokonywania tej czynności.

Prawa i obowiązki Zamawiającego w postępowaniu kontrolnym

 1. Rodzaje kontroli w zamówieniach publicznych;
 2. Zasada współpracy i uwzględniania wyników kontroli przeprowadzonych przez organy kontroli;
 3. Obowiązek dokonywania kontroli na podstawie kwestionariusza przekazanego zamawiającemu;
 4. Podstawy negatywnego wyniku kontroli.

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

GRZEGORZ CZABAN

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Gdzie i kiedy

Online 24-25 luty 2022

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!