Szkolenie: Budowa dróg z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/budowa-drog-z-uwzglednieniem-najnowszych-zmian-w-przepisach-69340

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest omówienie:
■głównych etapów procesu inwestycyjno–budowlanego przy budowie dróg
■najczęściej występujących problemów przy uzyskiwaniu czy też wydawaniu decyzji administracyjnych związanych z budową dróg.
■wymaganych druków w postępowaniu administracyjnym - przy realizacji inwestycji budowlanych (z wykorzystaniem praktycznych komentarzy)

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do pracowników wydziałów inwestycji w urzędach gmin, powiatów i urzędach marszałkowskich, pracowników zarządów dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, pracowników powiatowych i wojewódzkich organów administracji architektoniczno–budowlanej oraz powiatowego i wojewódzkiego nadzoru budowlanego.

Program szkolenia:

1. Wstęp – obowiązujące przepisy - normy prawne dotyczące tematu szkolenia

2. Główne etapy – fazy procesu inwestycyjno – budowlanego przy budowie dróg

3. Uczestnicy procesu budowlanego – ich obowiązki i uprawnienia:
■inwestor
■ projektant
■inspektor nadzoru inwestorskiego
■kierownik budowy – robót

4. Warunki wstępne rozpoczęcia robót budowlano - drogowych

5. Przepisy ustawy – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
■rola i obligatoryjne zapisy ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP)” w procesie inwestycyjno – budowlanym (dotyczącym inwestycji drogowych)
■ ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

6. Zakres regulacji procesu inwestycyjno - budowlanego przede wszystkim ustawą Prawo budowlane, dotyczący takich zagadnień jak:
■dokumentacja techniczna (projekt budowlany i wykonawczy oraz specyfikacje techniczne)
■pozwolenie na budowę
■omówienie nowego (aktualnego) wniosku o pozwolenia na budowę z uwagami praktycznymi
■procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
■rozpoczęcie i realizacja inwestycji drogowych (robót budowlano-montażowych)
■ogólne omówienie przykładowej umowy o roboty budowlane (zobowiązania stron)
■wykorzystanie zasad FIDIC w procesie budowlanym
■protokólarne przejęcie terenu budowy (placu budowy)
■prace geodezyjne i ich ważna rola w procesie budowlanym szczególnie inwestycji drogowych
■kiedy obowiązuje i co zawiera plan BIOZ
■odstępstwa od projektu ich kwalifikacja i sposób postępowania
■jak uniknąć samowoli budowlanej lub zminimalizować koszty jej legalizacji
■ jak zgodnie z prawem zakończyć budowę i oddać obiekt liniowy - drogowy do użytkowania
■obowiązkowa dokumentacja budowy i ważna rola Dziennika Budowy
■nadzór, kontrole na budowie i odbiory robót budowlano-montażowych (dokumentowanie czynności kontrolnych i odbiorowych – uwagi praktyczne)
■zgłaszanie robót do odbioru wniosek (z załącznikami) – o pozwolenie na użytkowanie
■obowiązkowa kontrola organów nadzoru budowlanego (PINB, WINB protokół)
■uzyskanie decyzjio pozwoleniu na użytkowanie

7. Odbiory budowlane i ich rodzaje – wymagania formalno-prawne i dokumentacja:
■odbiór częściowy, branżowy, robót zanikających (zakrytych)
■odbiór prób, sprawdzeń, badan laboratoryjnych itp.
■odbiór końcowy (inwestorski)
■odbiór ostateczny inwestycji

8. Omówienie (z praktycznymi komentarzami) wymaganych druków w postępowaniu administracyjnym - przy realizacji inwestycji budowlanych (w tym: budowy dróg)

9. Orzecznictwo sadowe i organów administracji publicznej - w sprawie realizacji inwestycji budowlano-drogowych

10. Zakres regulacji obowiązującej ,,Specustawy drogowej” przy realizacji inwestycji drogowych:
■wprowadzenie( zakres stosowania tej normy prawnej)
■postępowania poprzedzające rozpoczęcie robót budowlano-drogowych
■wniosek i jego zawartość - o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej(dalej - ZRID)
■decyzja administracyjna (zgoda – pozwolenie na budowę) – ZRID - odwołania - procedury odwoławcze
■zasady nabywania nieruchomości na realizacje inwestycji drogowych (dysponowanie nimi na cele budowlane),
■przebieg realizacji inwestycji drogowych
■zgłoszenie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie liniowych obiektów budowlanych(inżynierskich - drogowych)

11. Odpowiedzi na pytania, konsultacje i dyskusja.

Informacje o prelegentach:

Wieloletni doświadczony wykładowca i trener z zakresu: Prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych i zarządzania. Były szef Biura Inspekcyjno-Kontrolnego GUNB, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, dyrektor ds. Infrastruktury w dużej instytucji publicznej. Posiada uprawnienia budowlane i jest rzeczoznawcą branżowym. Autor publikacji z zakresu procesu budowlanego i prawidłowego użytkowania obiektów budowlanych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 6 - +

Cena zawiera:

przerwa kawowa, lunch, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie przesłane faxem, mailem lub przez internet, płatność na podstawie proformy lub faktury VAT

Wydarzenie: Budowa dróg z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach