Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/budowanie-dlugotrwalych-relacji-biznesowych-71398-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Opis szkolenia i cel
Trening jest dwudniowym spotkaniem dydaktycznym przeprowadzonym w formie aktywizującej i przeżyciowej. W programie wykorzystane są konwencje psychologicznego wpływu negocjacyjnego na poziomie paleopsychicznym (wpływ podświadomy) oraz techniki wpływu na poziomie świadomym psychiki partnera w m.in. w celu budowania dobrych relacji.
Dodatkowym wzmocnieniem efektu stanowić będzie rozszerzony program z komunikacji interpersonalnej, który dodatkowo wzmocni efekt adaptacji wiedzy o procesach negocjacyjnych.
Celem tego szkolenia jest zaprezentowanie najskuteczniejszej wiedzy z zakresu Psychologii Poznawczej oraz Psychologii Komunikacji Międzyludzkiej. Przedstawione zostaną techniki wykorzystywane przez najskuteczniejszych negocjatorów, sprzedawców, handlowców oraz menedżerów, służące uzyskiwaniu celów biznesowych. W trakcie szkolenia uczestnicy wezmą udział w warsztatach i ćwiczeniach z zakresu komunikacji, bazujących na prezentowanej wiedzy.

Korzyści dla uczestników
UCZESTNICY SZKOLENIA:
• Poszerzą wiedzę na temat istoty konfliktów i będą potrafili omówić sposoby ich rozwiązywania.
• Wyróżnią różne metody negocjacji i wymienią niezbędne warunki do zaistnienia procesu negocjacyjnego.
• W zainscenizowanych sytuacjach wykażą się praktyczną umiejętnością pokonywania typowych barier współpracy.
• Wykażą się znajomością struktury procesu negocjacji. Potrafią omówić kolejne etapy i ich znaczenia dla negocjacji.
• Nauczą się aktywnie słuchać. W ćwiczeniach zademonstrują umiejętność posługiwania się parafrazą, pytaniami precyzującymi, dopasowaniem werbalnym i pozawerbalnym.
• Będą potrafili w zainscenizowanych dialogach wykorzystać wzorce werbalne języka wpływu, perswazji, pokonywania obiekcji.
• Zademonstrują w przygotowanych scenkach sposoby wykorzystania metod negocjacji oraz technik perswazji.

Szkolenie skierowane jest do:

Pracownicy Działu Zakupu,pracownicy Działu Handlowego, menedżerowie średniego i wysokiego szczebla.

Program szkolenia:

Dzień I – w trakcie dnia pierwszego skupimy się na powtórzeniu wiedzy i umiejętności zdobytej podczas odbytych szkoleń a następnie skupimy się na opanowaniu umiejętności Słuchania Odzwierciedlającego, niezbędnego do skutecznej komunikacji oraz zapoznaniu się z najczęściej występującymi „Przeszkodami komunikacyjnymi”, które wpływają na powstawianie sytuacji „trudnych” w kontakcie z klientem w kontekście budowania relacji z klientami w perspektywie długofalowej.

1.Budowanie długotrwałych relacji. Myślenie strategicznie, czyli … 3 lata później:
• życie toczy się rundami. Tydzień później, miesiąc później, kwartał później… siedem lat później…,
• budowanie relacji B2B,
• reguły wywierania wpływu wg Prof. Roberta Cialdiniego.

2.Wzmacnianie partnerskich relacji z klientami wewnętrznymi oraz zarządzanie relacjami w kluczowym klientem. Co już wiemy i potrafimy, czyli jak postrzegamy kontakt z klientem na dzień dzisiejszy. Techniki zarządzania relacją z Klientem:
• techniki i narzędzia do przeprowadzenia pełnego procesu obsługi Klienta - od nawiązania kontaktu, poprzez badanie potrzeb, do "dziękuję" ze strony Klienta,
• właściwe proporce w procesie komunikacji z klientem: słuchanie, pytanie, odpowiadanie,
• model 4P, czyli w 4 słowach - czego Klient od nas oczekuje,
• jak budować relację sprzyjającą satysfakcji Klienta? Komunikacja jawna i niejawna,
• co każdy Klient chciałby usłyszeć – słowa klucze do budowania długofalowych relacji,
• język korzyści – czyli jak etycznie skierować Klienta ku optymalnemu rozwiązaniu.

3.Jak precyzyjnie zadawać pytania, czyli najskuteczniejsze narzędzia w postaci pytań, służące do dochodzenia przyczyn sytuacji konfliktowych i problematycznych w trakcie kontaktu z drugim człowiekiem. Zapoznanie z tzw. Meta Modelem.

4.Ćwiczenie ” Doradcy pozytywni i negatywni”. Czas trwania: 60 minut.

5.Satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi, wymagają byśmy mieli wyczucie dla niewypowiedzianych myśli partnera oraz sami uświadomili sobie to, że mamy w głowie mnóstwo myśli, których nie wszystkich jesteśmy świadomi. To ćwiczenie komunikacji uwrażliwia uczestników i stwarza im możliwość zajmowania się niewypowiedzianymi myślami, które zawsze są w tle, gdy rozmawiamy z drugim człowiekiem.

6.Błędy w komunikacji prowadzące najczęściej do sytuacji konfliktowych i sposoby radzenia sobie z nimi. Wykorzystanie tzw. Modelu Miltona, czyli narzędzia służące do prowokowania sytuacji konfliktowych i problematycznych.

7.Długotrwałe relacje i myślenie strategiczne w biznesie. Patrzenie na biznes z szerokiej i długofalowej perspektywy w oparciu o koncepcję Poziomów Logicznych, wg Georga Batesona:
• prezentacja Koncepcji Poziomów Logicznych, czyli wszystkie płaszczyzny na jakich postrzegany jest biznes i korporacje,
• wpływ poszczególnych poziomów na siebie i na system oraz analiza charakterystycznych i specyficznych problemów na styku poszczególnych poziomów,
• poziom Pierwszy: Środowisko. Przegląd i analiza dostępnych zasobów i możliwości ich wykorzystania do realizacji celów biznesowych firmy, czyli najbliżsi współpracownicy, klienci wewnętrzni zi zewnętrzni, przełożeni,
• poziom Drugi: Obserwowalne zachowania w konkretnym środowisku. Analiza własnych zachowań, czyli w jaki sposób ja sam najczęściej się zachowuje w stosunku do moich klientów i współpracowników i jakie najczęściej osiągam rezultaty i czy w pełni jestem z nich zadowolony,
• poziom Trzeci: Umiejętności. Przegląd kompetencji i umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania zajmowanej funkcji,
• poziom Czwarty: Przekonania/Wartości promowanych przez firmę. Wpływ przekonań na realizacje celów biznesowych i na funkcjonowaniu ludzi w organizacji,
• poziom Piąty: Tożsamość. Charakterystyka i zdefiniowanie roli, zachowań, przekonań, sposobów działania, czyli co tak naprawdę oznacza dla mnie: „Być pracownikiem firmy?”,
• poziom Szósty: Misja, Wizja, Strategia firmy.

Dzień II - ta część szkolenia będzie poświęcona ćwiczeniu zaawansowanych umiejętności niezbędnych w skutecznej komunikacji w budowaniu relacji długofalowych. Dodatkowo ta część szkolenia będzie poświęcona rozwijaniu umiejętności z zakresu negocjacji i wywierania wpływu oraz uświadomieniu sobie własnych wzorców reagowania na, konkretne zachowania drugiego człowieka.

1.Jak budować dobre i długofalowe relacje, czyli poznanie koncepcji Rapportu:
• dopasowanie (rapport) na poziomie zachowania i słownictwa,
• dopasowanie vs małpowanie zachowania? Jak nie popełniać podstawowych błędów w sztuce dopasowywania się.

2.Na czym polega myślenie i planowanie strategiczne?:
• zagrożenia wynikające z orientacji tylko na jeden kierunek myślenia,
• myślenie analityczne i całościowe w kontekście zajmowanego stanowiska i realizowanych zadań.

3.Techniki i narzędzia ukierunkowane na myślenie i planowanie strategiczne:
• rangowanie elementów, określanie priorytetów i tworzenie hierarchii działań,
• badanie współzależności procesów realizowanych działań,
• istota i znaczenie analizy ABC,
• problematyka badania spójności elementów (analiza spójności elementów cząstkowych względem celów/funkcji końcowych badanych zbiorowości).

4.Analityczne podejście do przyczyn problemu:
• określenie przyczyn problemu i znajdowanie odpowiednich i skutecznych rozwiązań, znajdowanie powiązań pomiędzy przyczynami problemu.

5.Rozwiązywanie problemów w kontekście długofalowym:
• identyfikacja, fazy rozwiązywania problemów (od rozpoznania poprzez analizę, generowanie możliwych rozwiązań i ich ocenę do wdrożenia wybranego rozwiązania),
• identyfikacja i analiza przyczyn problemu,
• analiza powiązań między przyczynami problemu,
• generowanie wariantów rozwiązań problemu,
• porównanie wariantów i wybór rozwiązania problemu (Analiza SWOT).

6.Style Poznawcze i ich wpływ na myślenie i ocenianie innych ludzi i sytuacji:
• styl poznawczy Globalny – Szczegółowy, warunkujący między innymi podejście do myślenia o otaczającej rzeczywistości,
• globalny – Szczegółowy styl poznawczy a różnice w komunikacji i sposobie myślenia,
• styl poznawczy Podobieństwa – Różnice, odpowiedzialny za dostrzeganie unikalnych, kreatywnych rozwiązań,
• sposób komunikacji i techniki rozwoju Stylu poznawczego Podobieństwa - Różnice.

7.Techniki analityczne i syntetyczne w praktyce:
• rozwiązanie problemu metodą analityczną oraz syntetyczną,
• przykład problemu rozwiązanego metodą analityczną (twardą),
• przykład problemu rozwiązanego metodą syntetyczną,
• myślenie analityczne i koncepcyjne: pokazanie zalet, wad, możliwości i ograniczeń obu sposobów myślenia.

8.Ćwiczenie ” Budować relacje? Czyli czy z „wroga”, można uczynić „przyjaciela?. Czas trwania: 30 minut.

9.Wymiana doświadczeń uczestników szkolenia – studia przypadków: Skuteczne i nieskuteczne metody i techniki osadzone w realnych sytuacjach uczestników szkolenia.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1390 zł

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Budowanie długotrwałych relacji biznesowych