Szkolenie: BUDŻET ZADANIOWY W ŚWIETLE USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/budzet-zadaniowy-w-swietle-ustawy-o-finansach-publicznych-69232

Informacje o szkoleniu

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do planowania, realizacji oraz oceny wyniku ewaluacji z zastosowaniem budżetu zadaniowego. Możliwe będzie to poprzez nabycie przez uczestników szkolenia teoretycznej i praktycznej wiedzy z obszaru oceny efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów zgodnie z wymogiem art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Cele szczegółowe:
1) Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu tego, czym jest monitoring i ewaluacja przy wykorzystaniu systemu budżetu zadaniowego, jak powinna być projektowana i przeprowadzana, oraz – w przypadku zamawiających usługi ewaluacyjne – jakimi standardami i wymaganiami warto kierować się przy organizacji współpracy z wykonawcami.
2) Poznanie efektywnych metod i technik badawczych, co umożliwi podniesienie umiejętności włączania ewaluacji do każdego działania podejmowanego w jednostce sektora finansów publicznych, jako jego integralnego elementu, który pomaga osiągać cele, jakie stawia sobie kierownictwo jednostki i jej pracownicy w ramach budżetu zadaniowego.
3) Podniesienie umiejętności wykorzystywania wyników/ wniosków z ewaluacji do rozwoju systemu zarządzania finansami publicznymi w jednostce.

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia:

Pracownicy państwowych jednostek budżetowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych. Wszystkie osoby wymienione w powyższym zbiorze muszą uczestniczyć w realizacji zadań zwianych z budżetem zadaniowym.

Program szkolenia:

1. Budżet zadaniowy – dostosowanie do prawa obowiązującego w Polsce (ustawa o finansach publicznych i polskie uwarunkowania dla wprowadzania budżetu zadaniowego)
2. Koncepcja budżetu zadaniowego.
3. Budżet tradycyjny a budżet zadaniowy
4. Metodologia planowania i ewidencji wydatków w układzie zadaniowym
5. Budżet zadaniowy – plusy i minusy, znaczenie dla jednostki.
6. Skutki nowelizacji ustawy o finansach publicznych w kontekście budżetu zadaniowego.
7. Definiowanie zadań, podzadań, działań i celów, mierników oraz określenie wartości bazowej i docelowej mierników.
8. Jak sprawnie zaplanować budżet zadaniowy w jednostce.
- plan działalności bieżącej w układzie zadaniowym;
- plan inwestycyjny.
9. Etapy wdrożenia budżetowania zadaniowego.
10. Wyznaczanie celów nadrzędnych, celów podrzędnych, celów szczegółowych i działań przy tworzeniu budżetu zadaniowego.
11. Badania ewaluacyjne w kontekście budżetowania zadaniowego

Czym jest ewaluacja przy wykorzystaniu systemu budżetu zadaniowego?
Czym nie jest ewaluacja?
Dlaczego przeprowadza się ewaluację przy wykorzystaniu budżetu zadaniowego?
Ewaluacja zadań, podzadań i działań budżetu zadaniowego.
Ewaluacja celów i miar budżetu zadaniowego.

12. Metody i techniki monitoringu i ewaluacji stosowane przy ocenie wydatków publicznych
13. Jakie zagadnienia poruszane są podczas ewaluacji przy wykorzystaniu budżetu zadaniowego?
14. Kluczowe zagadnienia ewaluacji.
15. Przeprowadzanie ewaluacji przy wykorzystaniu systemu budżetu zadaniowego.
16. Przedstawienie modeli ewaluacji.
17. Techniki zbierania danych.
18. Techniki analizy danych.
19. Przegląd wydatków (spending reviews) narzędziem ewaluacji.
20. Metodyka oceny sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych.
21. Metodyka analizy ryzyk i wrażliwości w kontekście osiągania celów i realizacji zadań publicznych.
23. Źródło analizy ryzyk w systemie kontroli zarządczej.
24. Typologia ryzyka.
25. Ocena ryzyka.
26. Proponowana metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu budżetowania zadaniowego.

Informacje o prelegentach:

Atutem naszych szkoleń są wybitni, uznani trenerzy. Do każdego z tematów szkoleniowych wyznaczone zostały osoby z bogatym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami, przede wszystkim praktycy.
Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania, controllingu finansowego, sprawozdawczości budżetowej, budżetów zadaniowych, aplikacji i rozliczania środków współfinansowanych z Unii Europejskiej. Z wykształcenia ekonomista i finansista.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 12 - zł netto

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, lunch, - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, - istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika - ankieta oceniająca szkolenie - test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą.

Zgłoszenia znajdują się pod linkiem: http://www.orylion.pl/pliki-do-pobrania,10,48,65.html

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej:

http://www.orylion.pl

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ! ! !

Szkolenie, kurs: BUDŻET ZADANIOWY W ŚWIETLE USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH