Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/cash-flow-od-podstaw-warsztaty-praktyczne-z-wykorzystaniem-komputera-49109-id503

Informacje o szkoleniu

BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

zkolenie ma aspekt bardzo praktyczny. Przeznaczone jest dla wszystkich osób, które chcą się nauczyć sporządzać rachunek przepływów pieniężnych od podstaw, ale również dla osób, które chcą wiedzieć co kryje się pod poszczególnymi pozycjami rachunku przepływów pieniężnych. Wiedza merytoryczna poparta będzie w trakcie szkolenia bardzo wieloma przykładami. W drugim dniu szkolenia przedstawiane będą praktyczne przykłady z użyciem komputera.

Szkolenie skierowane jest do:

brak danych

Program szkolenia:

I dzień:

1) Znaczenie informacji o środkach pieniężnych i ich przepływach

2) Konstrukcja rachunku przepływów pieniężnych

zasady zaliczania wpływów i wydatków do określonych rodzajów działalności
obowiązek sprawozdawczy z przepływów pieniężnych

3) Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią - działalność operacyjna

4) Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią - działalność operacyjna

5) Działalność inwestycyjna i finansowa w rachunku przepływów pieniężnych

6) Dokładne omówienie poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych

ujęcie bilansowych zmian stanu
prezentacja różnic kursowych
prezentacja umów leasingowych
prezentacja odsetek i dywidend
prezentacja operacji niepieniężnych

II dzień - warsztat komputerowy:

1) Dokładne omówienie poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy

ujęcie nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
ujęcie zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
ujęcie instrumentów pochodnych
ujęcie kredytów i pożyczek
środki pieniężne w rachunku przepływów pieniężnych

2) Praktyczny przykład całościowy sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (od zapisu księgowego do rachunku przepływów pieniężnych - Excel)

3) Podobieństwa i różnice w krajowych i międzynarodowych standardach rachunkowości w zakresie przepływów pieniężnych (KSR 1 i MSR 7)

4) Dodatkowe informacje i objaśnienia a rachunek przepływów pieniężnych (Excel)

5) Analiza rachunku przepływów pieniężnych

wykorzystanie informacji o przepływach pieniężnych
pionowa i pozioma analiza rachunku przepływów pieniężnych

6) Konsultacje

Informacje o prelegentach:

Katarzyna Rydz - Biegły rewident, od 6 lat związana z BDO. Posiada licencję Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Posiada bogate doświadczenie w koordynowaniu oraz przeprowadzaniu badań i przeglądów jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z polskimi jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości, w tym również spółek giełdowych. Wykładowca na kursach i szkoleniach organizowanych przez BDO zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 890 zł +23% VAT cena za osobę

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia

Wydarzenie: Cash flow od podstaw. Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem komputera