Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/cash-flow-przyjazny-dla-sporzadzajacego-i-czytajacego-50251-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Podczas szkolenia powiemy co czytający sprawozdanie musi wiedzieć o sporządzaniu Cash Flow? Dlaczego sporządzający Cash flow musi wiedzieć, jak się je czyta? Jakie znaczenie ma rachunek przepływów pieniężnych w analizie kondycji finansowej przedsiębiorstwa?
Program szkolenia obejmuje m.in. omówienie zasad memoriałowej i kasowej a także konsekwencje ich wyboru. Omówione zostaną m.in. zagadnienia związane ze strukturą sprawozdania, zawartością pozycji sprawozdania według KSR 1 i MSR 7, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się w praktyce problemów.

Szkolenie skierowane jest do:

• Jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń
• księgowych, głównych księgowych, biegłych rewidentów, osób sporządzających rachunek przepływów pieniężnych
• analityków finansowych, kadry zarządzającej, pracowników komórek kredytowych banków

Program szkolenia:

Dzień I - Co czytający sprawozdanie musi wiedzieć o sporządzaniu Cash flow ?:
1. Dlaczego czytający Cash flow musi wiedzieć, jak się je sporządza?
2. Zasada memoriałowa i zasada kasowa - konsekwencje wyboru w rachunkowości w długim i krótkim okresie.
3. Przepływy pieniężne w polskim prawie bilansowym - Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych – aktualizacja z roku 2010.
4. Wybrane regulacje krajowe i międzynarodowe w zakresie przepływów pieniężnych a praktyka polska – KSR 1
i MSR 7.
5. Metodologia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - metody: bezpośrednia i pośrednia, informacje objaśniające do rachunku przepływów.
6. Zawartość merytoryczna poszczególnych pozycji sprawozdania
7. Cash Flow w raporcie biznesowym jednostki gospodarczej.

Dzień II - Co sporządzający sprawozdanie musi wiedzieć o interpretacji i analizie Cash flow?:
1. Dlaczego sporządzający Cash flow musi wiedzieć, jak się go czyta?
2. Znaczenie rachunku przepływów pieniężnych w analizie kondycji finansowej przedsiębiorstwa
3. Wprowadzenie do analizy informacji o przepływach pieniężnych – ocena efektywności działalności – rentowność memoriałowa i kasowa jednostki.
4. Interpretacja informacji o przepływach pieniężnych – kształtowanie się strumieni pieniężnych z poszczególnych obszarów działalności:
• analiza pionowa i pozioma
• analiza 8 przypadków na wybranych przykładach liczbowych
5. Analiza wskaźnikowa cash flow – przydatność w ocenie standingu finansowego jednostki.
6. Cash flow jako element systemu wczesnego ostrzegania w jednostce – identyfikacja symptomów kryzysu finansowego przedsiębiorstwa.
7. Przepływy pieniężne w ujęciu ex post – kierunki zmian w sprawozdawczości przepływów pieniężnych.

Informacje o prelegentach:

Prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek - pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, renomowany wykładowca akademicki i ceniony trener-konsultant. Otrzymała I nagrodę w konkursie im. S. Skrzywana za najlepszą pracę doktorską z dziedziny rachunkowości. Na stałe współpracuje z Polskim Komitetem Standardów Rachunkowości. Brała udział w pracach nad nowelizacją ustawy o rachunkowości, jest twórcą Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych. Jest autorką wielu publikacji na temat przepływów pieniężnych oraz współautorką podręczników akademickich i komentarzy do znowelizowanej ustawy o rachunkowości.

Michał Wiatr - specjalista w zakresie badań i analizy sprawozdań finansowych, organizacji systemu rachunkowości, zarządzania finansami, doradztwa transakcyjnego, analiz due diligence. Autor wielu publikacji z zakresu rachunkowości, wyceny przedsiębiorstw. Konsultant firm doradczych, współtwórca projektów z rachunkowości finansowej i zarządczej dla wielu polskich przedsiębiorstw.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 800 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Cash Flow przyjazny dla sporządzającego i czytającego