Ceny transferowe 2014 – z uwzględnieniem znowelizowanego rozporządzenia

O szkoleniu

2014.03.11 - 2014.03.12 Poznań

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom aktualnych informacji z zakresu transfer pricingu. Omówione będą zarówno metody szacowania cen transferowych, procedura sporządzania podatkowej dokumentacji cen transferowych jak i przedstawiona zostanie w szczególności metodologia sporządzania analizy porównawczej (ang. benchmark study).
Dodatkowo wskazane zostaną potencjalne zagrożenia wynikające z kodeksu karnego skarbowego oraz omówione zostaną sposoby optymalizacji podatkowej transakcji narażonych na szczególne ryzyko kontrolne UKS.
Na szkoleniu omówione zostaną szczegółowo nowe przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie cen transferowych, które weszło w życie 18 lipca 2013r. Znowelizowane rozporządzenie wprowadza dodatkowe obowiązki sprawozdawcze dla podmiotów powiązanych m.in. obowiązek przygotowywania odrębnej dokumentacji podatkowej dla usług o niskiej wartości dodanej oraz obowiązek sporządzania analizy porównawczej opartej o wskaźniki rentowności badanych spółek na podstawie m.in. piramidy Du Ponta.
Kto powinien wziąć udział?
Warsztaty skierowane są do osób zajmujących się rozliczanie transakcji dokonywanych przez podmioty powiązane w grupach kapitałowych, do księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych.

Program szkolenia

DZIEŃ I

1. Przepisy z zakresu cen transferowych:
a) definicja ceny transferowej,
b) omówienie zbioru przepisów polskich i OECD,
c) obowiązki sprawozdawcze w zakresie transfer pricingu,
d) omówienie przepisów cen transferowych w wybranych krajach.

2. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w zakresie cen transferowych od 18 lipca 2013r.:
a) zniesienie hierarchii stosowania metod szacowania cen transferowych,
b) nowe zasady dokumentowania transakcji usług o niskiej wartości,
c) zmiana w zakresie sporządzania analizy porównywalności,
d) wprowadzenie nowej definicji tzw. kosztów akcjonariusza,
e) wprowadzenie przepisów dotyczących restrukturyzacji działalności,
f) nowelizacja przepisów w zakresie eliminowania podwójnego opodatkowania.

3. Podmioty powiązane – definicje, rodzaje powiązań.

4. Metody szacowania cen transferowych na podstawie praktycznych przykładów:
a) omówienie zasad stosowania metod szacunku:
- metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
- metoda marzy odsprzedaży,
- metoda koszt plus,
- metoda podziału zysku z podziałem na formule (i) analizy udziału i (ii) analizy rezydualnej,
- metoda marzy transakcyjnej netto.
b) metody szacowania z podziałem na rodzaje transakcji.

5. Transakcje finansowe – ryzyka podatkowe i formuły optymalizacji podatkowej:
a) pożyczki wewnątrzgrupowe,
b) cash pooling,
c) gwarancje/poręczenia bankowe,
d) niedostateczna kapitalizacja,
e) pożyczki obligacyjne,
f) pożyczki fasadowe.

6. Transakcje niematerialne - ryzyka podatkowe i formuły optymalizacji podatkowej:
a) opłaty licencyjne,
b) umowy o repartycji kosztów (ang. Cost Contribution Arrangements),
c) umowy produkcji kontraktowej (ang. Contract Manufacturing),
d) transakcje wsparcia w zakresie IT,
e) transakcje zagregowane,
f) zakup udziałów,
g) refakturowanie.

7. Zasady korekty dochodów w ramach metody podziału zysku.

8. Zakład (ang. permanent establishment):
a) istota prowadzenia działalności w formule zakładu,
b) metody ustalania kosztów,
c) rozliczanie straty zakładu.

9. Podatkowa grupa kapitałowa na gruncie przepisów o cenach transferowych:
a) warunki do utworzenia PGK,
b) preferencje podatkowe dla PGK.

DZIEŃ II

1. Ceny transferowe na gruncie ustawy VAT:
a) ograniczenia w dysponowaniu lub używaniu towaru na gruncie art.32 VAT,
b) związki pomiędzy kontrahentami,
c) sposoby ustalenia ceny transakcyjnej,
d) zasady ustalania podstawy opodatkowania.

2. Analiza porównawcza:
a) metodologia sporządzenia „benchmark study:
- dobór wskaźników badawczych,
- dobór próby badawczej.
b) sposoby przygotowywania analizy porównawczej,
c) bazy danych wykorzystywane w analizie porównawczej.

3. Omówienie zasad sporządzania podatkowej dokumentacji cen transferowych. Case study.:
a) elementy dokumentacji podatkowej,
b) analiza funkcjonalna transakcji,
c) sposób kalkulacji cen transakcyjnych.

4. Wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie cen transferowych.

5. Odpowiedzialność karna skarbowa:
a) kodeks karny skarbowy,
b) ustawa ordynacja podatkowa,
c) ustawa o rachunkowości,
d) ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

6. Metody obrony w przypadku kontroli skarbowych:
a) metody prawa materialnego,
b) metody w oparciu o benchmark study,
c) metody prawa procesowego.

7. Kontrole UKS w zakresie cen transferowych:
a) struktura kontrolowanych podmiotów,
b) najczęściej kontrolowane transakcje,
c) sposoby obrony w przypadku kontroli organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Jarosław F.Mika – partner, doradca podatkowy, leader zespołu cen transferowych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego. Najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625). Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego oraz książki: "Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa", która ukazała się nakładem wydawnictwa C.H. Beck. Doktorant w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w tematyce powiązań pomiędzy cenami transferowymi a wynikami finansowymi spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wykładowca akademicki prawa podatkowego oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum w/w. miast lub siedziba Akademia Biznesu MDDP

Poznań

*

woj. wielkopolskie

Rejestracja

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 1190 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1090 zł/os + 23% VAT.
1 190
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!