Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ceny-transferowe-2020-aktualne-obowiazki-dokumentacyjne-i-raportowe-oraz-analizy-wykorzystywane-dla-ustalania-i-weryfikowania-cen-73177-id65196

Informacje o szkoleniu

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przystępne zaprezentowanie uczestnikom wymogów dotyczących realizacji aktualnych obowiązków w zakresie dokumentowania i raportowania transakcji w grupach przedsiębiorstw powiązanych. Omówione zostaną kwestie związane z koniecznością stosowania cen rynkowych już na etapie planowania i realizacji transakcji, identyfikacją transakcji podlegających dokumentowaniu oraz praktyczne aspekty sporządzania informacji o cenach transferowych (TPR i inne) przekazywanych do organów podatkowych. W drugiej części szkolenia omawiane są zagadnienia związane z praktycznym aspektami sporządzania analiz porównawczych dla różnych rodzajów transakcji z wykorzystaniem odpowiednich metod i danych.

Przedstawione zostaną również zasady weryfikacji cen i transakcji stosowane przez organy podatkowe podczas kontroli przeprowadzanych u podatników oraz wnioski z dotychczasowych kontroli.Prowadzący stawiają sobie jako priorytetowy cel przejrzyste wskazanie jaki rodzaj i zakres informacji powinien być gromadzony i wykorzystany w procesie przygotowywania dokumentacji podatkowych oraz sporządzania analiz i informacji o cenach stosowanych w grupie aby podjęte działania były adekwatne do wymogów ustawowych oraz praktycznych możliwości podatnika.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do uczestników posiadających już pewne doświadczenie w dokumentowaniu transakcji w swoich jednostkach. Szkolenie nie jest przeznaczone dla doradców i osób usługowo sporządzających dokumentacje i analizy.

 

Program szkolenia:

Ceny transferowe 2020 – Dzień I – obowiązki w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowych oraz obowiązki raportowe

Wprowadzenie do kluczowych regulacji dotyczących cen transferowych

 • podstawowe regulacje dotyczące cen transferowych i ich znaczenie w relacjach międzynarodowych i w relacjach krajowych;
 • wytyczne OECD oraz aktualne, dalsze prace OECD i JTPF;
 • prace nad raportami BEPS, planowane wdrożenie BEPS 2.0;
 • polskie regulacje dotyczące cen transferowych;
 • prace Forum Cen Transferowych i ich znaczenie dla stosowania cen transferowych;
 • aktualne prace nad zmianami przepisów dotyczących cen transferowych na lata 2021 i kolejne.

Obowiązek stosowania cen rynkowych

 • zasada ceny rynkowej - generalne zobowiązanie do stosowania cen rynkowych;
 • pojęcie transakcji kontrolowanej, pojęcie ceny transferowej wg. regulacji 2019/2020;
 • konsekwencje stosowania cen „nierynkowych”;
 • sankcje prawne związane z uchybieniami w zakresie stosowania cen rynkowych;

Identyfikacja podmiotów zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej

 • pojęcie podmiotu powiązanego wg. nowej regulacji 2019;
 • rodzaje powiązań (powiązania kapitałowe, osobowe, pozostałe, kryterium wywierania znacznego wpływu, reguły dotyczące powiązań pośrednich, zasady dotyczące spółek osobowych);
 • praktyczne aspekty identyfikowania powiązań.

Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego

 • nowe limity transakcyjne przewidziane do stosowania od 2019 roku;
 • zasady grupowania transakcji dla potrzeb ustalenia obowiązku dokumentacyjnego i sporządzania dokumentacji podatkowych – wątpliwości, aktualne rozstrzygnięcia organów podatkowych;
 • możliwość sporządzenia jednej dokumentacji dla wielu transakcji;
 • transakcje będące przedmiotem „refakturowania” a obowiązek dokumentacyjny;
 • kryteria determinujące powstanie obowiązku dokumentacyjnego;
 • obowiązek dokumentacyjny w przypadku podmiotów powiązanych;
 • obowiązek dokumentacyjny – transakcje z podmiotami z rajów podatkowych;
 • obowiązek dokumentacyjny w przypadku umów spółek nieposiadających osobowości prawnej;
 • obowiązek dokumentacyjny związany z umowami wspólnego przedsięwzięcia lub z innymi umowami o podobnym charakterze;
 • obowiązek dokumentacyjny związany ze zdarzeniami restrukturyzacyjnymi;

Uproszczone rozwiązania w zakresie realizacji obowiązku dokumentacyjnego

 • zwolnienie transakcji krajowych z obowiązku dokumentacyjnego – zasady stosowania i konsekwencje;
 • zasady stosowania safe harbours dla transakcji finansowych;
 • zasady stosowania safe harbours dla usług o niskiej wartości dodanej;
 • katalog usług o niskiej wartości dodanej;
 • skutki dla podatników w przypadku zastosowania uproszczonych rozwiązań.
 • niezbędne elementy opisu transakcji;
 • zasadność stosowania uproszczonej formy dokumentacji podatkowej;

Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej lokalnej za lata 2019 i 2020

 • zasady dotyczące nowych wymogów formalnych dokumentacji lokalnej,
 • zawartość poszczególnych części dokumentacji: opis podmiotu powiązanego; opis transakcji; analiza cen transferowych, w tym: analiza porównawcza albo analiza wykazująca zgodność warunków na jakich została zawarta transakcja kontrolowana z warunkami jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, informacje finansowe.
 • wykorzystanie wzorów dokumentacji lokalnych stosowanych przez podatników przed nowelizacjami;
 • dokumentacje lokalne dla wielu stron transakcji;
 • przedstawienie i omówienie przykładowej dokumentacji lokalnej;
 • konsekwencje uchybień w zakresie prawidłowego sporządzenia dokumentacji lokalnej.

Dokumentacja grupowa

 • elementy dokumentacji grupowej, zawartość dokumentacji, nowe elementy od 2019 r.;
 • dokumentacja grupowa (master file) a polityka cen transakcyjnych w grupie;
 • powiązanie dokumentacji grupowej (master file) z dokumentacjami lokalnymi;
 • zakres informacji o innych jednostkach, o funkcjonowaniu grupy koniecznych do sporządzenia dokumentacji grupowej, konieczny przepływ informacji;
 • rodzaje dokumentacji grupowych funkcjonujących w grupach;
 • master file otrzymany od jednostki zagranicznej z grupy – praktyczne problemy związane z opracowaniem dokumentacji grupowej, odpowiedzialność za sporządzenie dokumentacji grupowej;
 • obowiązek sporządzenia dokumentacji grupowej (master file) w przypadku grup o rozbudowanej strukturze międzynarodowej;
 • znaczenie dokumentacji grupowej w przypadku weryfikacji cen przeprowadzanej przez organy podatkowe.

Obowiązki raportowe i sprawozdawcze dla podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi

 • oświadczenie o spełnieniu obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej – jednostki i osoby odpowiedzialne za złożenie oświadczenia, zakres oświadczenia;
 • informacja o cenach transferowych TPR-C i TPR-P – pierwsze raporty za 2019;
 • informacja o cenach transferowych TPR – zasady raportowania informacji o transakcjach – analiza projektu formularza;
 • informacja o cenach transferowych TPR – planowane zmiany w 2020 i 2021 roku;
 • CIT-TP i PIT-TP sprawozdanie uproszczone dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi – omówienie formularza;
 • raportowanie według krajów (country – by country):jednostki obowiązane w grupie do raportowania, obowiązek złożenia powiadomienia CBC-P, sporządzanie raportu CBC-R,
 • konsekwencje uchybień w zakresie realizacji obowiązków sprawozdawczych – dla jednostki i osób reprezentujących jednostkę.

Uprzednie porozumienia cenowe (APA)

 • porozumienie APA – podstawowe regulacje i definicje;
 • procedura uzyskania porozumienia APA;
 • korzyści i wady skorzystania z procedury APA;
 • aktualne statystyki dotyczące uzyskiwanych porozumień, kierunki zmian, planowane rozwiązania uproszczone.

Ceny transferowe 2020 – Dzień II – analizy w dokumentacji podatkowej - zasady sporządzania analiz porównawczych, ustalanie i wykorzystanie danych porównawczych, zasady weryfikacji cen przez organy podatkowe

Analizy w dokumentacjach podatkowych – zakres analiz wymaganych w dokumentacjach za lata 2017-2018

Analizy w dokumentacjach podatkowych – zakres analiz wymaganych w dokumentacjach od 2019 roku

 • analiza porównawcza,
 • analiza zgodności,
 • analiza podatnika,
 • analiza funkcjonalna,
 • rola analiz w dokumentacji lokalnej, grupowej, polityce cen transakcyjnych.

Metody szacowania cen – wykorzystanie w analizach sporządzanych przez podatnika i przez organy podatkowe

 • ustalenie ceny realizowanej w transakcji a weryfikacja rynkowego poziomu tej ceny;
 • metody szacowania cen dopuszczalne wg. regulacji 2019;
 • zasady wyboru metody i sposoby ich stosowania;
 • decyzja podatnika co do zastosowania metody – konsekwencje;
 • omówienie podatkowych metod szacowania cen: metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, metoda ceny odprzedaży, metoda rozsądnej marży „koszt plus”, metoda podziału zysków, metoda marży transakcyjnej netto, inne metody – zakres zastosowania, przesłanki, dopuszczalność stosowania innych metod ustalania cen,
 • stosowanie metod szacowania cen przez organy podatkowe;
 • rodzaje analiz sporządzanych w oparciu o metody szacowania cen.

Analiza porównawcza jako element dokumentacji podatkowej

 • analiza porównawcza – dostępność danych, możliwość wykorzystania danych wewnętrznych dostępnych u podatnika oraz podmiotu powiązanego;
 • analiza porównawcza – zasady przeprowadzania badania porównywalności i stosowania kryteriów porównywalności;
 • analiza porównawcza – zasady sporządzania analizy porównawczej w zależności od zastosowanej metody;
 • analiza porównawcza – zakres wykorzystania zewnętrznych danych pochodzących z komercyjnych baz danych;
 • nowa analiza zgodności – przesłanki stosowania;
 • nowa analiza zgodności – zasady sporządzania;
 • praktyczne aspekty wyboru między analizą porównawczą a analizą zgodności;
 • zasady dokonywania korekt;
 • możliwość stosowania zewnętrznych wycen, operatów, analiz biegłych itd.

Procedura sporządzania analizy porównawczej, pozyskiwania i wykorzystania danych porównawczych

 • etapy sporządzania analizy porównawczej określone w Wytycznych OECD;
 • elementy analiz porównawczych w świetle polskich regulacji;
 • sposoby pozyskiwania danych do przeprowadzenia analizy porównawczej;
 • zasady wykorzystania baz danych w analizach porównawczych;
 • bazy danych a charakter transakcji (transakcje materialne, usługowe, finansowe, dotyczące wartości niematerialnych);
 • przykładowe procedury sporządzania analiz porównawczych;
 • sposób prezentacji wyniku przeprowadzonych analiz porównawczych;
 • zasady korygowania wyniku.

Strategia sporządzania analiz porównawczych w grupie kapitałowej w kontekście opracowania polityki cen transakcyjnych oraz dokumentacji grupowej

 • jednostki w grupie wyznaczone do sporządzania analiz porównawczych oraz dokumentacji grupowych;
 • zasady udostępniania danych wewnątrz grupy kapitałowej;
 • wykorzystanie analizy porównawczej sporządzonej przez inne podmioty;
 • analiza funkcjonalna grupowa i jednostkowa, profile funkcjonalne podmiotów powiązanych, znaczenie analizy funkcjonalnej dla opracowania analizy porównawczej;
 • tworzenie jednolitej dokumentacji grupowej dla całej grupy podmiotów powiązanych – praktyczne problemy;
 • stosowanie korekt cen transferowych.

Szczególne rodzaje transakcji z punktu widzenia cen transferowych i analiz

 • transakcje finansowe – pożyczki i finansowanie grupowe;
 • transakcje finansowe – poręczenia i gwarancje;
 • transakcje jednostek produkcyjnych;
 • transakcje dystrybutorów;
 • transakcje związane ze zdarzeniami restrukturyzacyjnymi;
 • transakcje dotyczące znaków towarowych i innych wartości niematerialnych w grupach;
 • transakcje realizowane przez jednostki typu „centrum usług wspólnych”;
 • transakcje rozliczane w oparciu o cenniki wewnątrzgrupowe.

Działania kontrolne administracji publicznej w zakresie cen transferowych

 • skuteczność dotychczasowych kontroli podatkowych w zakresie cen transferowych;
 • dotychczasowe działania Ministra Finansów i podległych organów;
 • planowane, zapowiadane i realizowane kierunki kontroli;
 • nowa organizacja struktur – nowe jednostki wyspecjalizowane w zagadnieniach związanych z cenami transferowymi;
 • przebieg kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych;
 • zasady badania transakcji, dokumentacji i analiz podatnika;
 • analizy porównawcze i bazy danych wykorzystywane w praktyce podatników i organów podatkowych;
 • dokumentacja podatkowa jako dowód w postępowaniu;
 • recharakteryzacja transakcji;
 • praktyka organów podatkowych w zakresie stosowania przepisów sankcyjnych;
 • praktyczne aspekty przygotowania do kontroli cen transferowych.

Informacje o prelegentach:

Leszek Dudkiewicz

Dyrektor Biura w Katowicach. Od 2011 roku związany z Russell Bedford Poland. W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym, przede wszystkim w zakresie cen transakcyjnych, postępowań podatkowych oraz optymalizacji podatkowej. Autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym, cywilnym i międzynarodowym. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1350 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Ceny transferowe 2020 – aktualne obowiązki dokumentacyjne i raportowe oraz analizy wykorzystywane dla ustalania i weryfikowania cen