Szkolenie

Ceny transferowe 2020 – aktualne obowiązki dokumentacyjne i raportowe oraz analizy wykorzystywane dla ustalania i weryfikowania cen

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przystępne zaprezentowanie uczestnikom wymogów dotyczących realizacji aktualnych obowiązków w zakresie dokumentowania i raportowania transakcji w grupach przedsiębiorstw powiązanych. Omówione zostaną kwestie związane z koniecznością stosowania cen rynkowych już na etapie planowania i realizacji transakcji, identyfikacją transakcji podlegających dokumentowaniu oraz praktyczne aspekty sporządzania informacji o cenach transferowych (TPR i inne) przekazywanych do organów podatkowych. W drugiej części szkolenia omawiane są zagadnienia związane z praktycznym aspektami sporządzania analiz porównawczych dla różnych rodzajów transakcji z wykorzystaniem odpowiednich metod i danych.

Przedstawione zostaną również zasady weryfikacji cen i transakcji stosowane przez organy podatkowe podczas kontroli przeprowadzanych u podatników oraz wnioski z dotychczasowych kontroli.Prowadzący stawiają sobie jako priorytetowy cel przejrzyste wskazanie jaki rodzaj i zakres informacji powinien być gromadzony i wykorzystany w procesie przygotowywania dokumentacji podatkowych oraz sporządzania analiz i informacji o cenach stosowanych w grupie aby podjęte działania były adekwatne do wymogów ustawowych oraz praktycznych możliwości podatnika.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do uczestników posiadających już pewne doświadczenie w dokumentowaniu transakcji w swoich jednostkach. Szkolenie nie jest przeznaczone dla doradców i osób usługowo sporządzających dokumentacje i analizy.

 

Program szkolenia

Ceny transferowe 2020 – Dzień I – obowiązki w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowych oraz obowiązki raportowe

Wprowadzenie do kluczowych regulacji dotyczących cen transferowych

 • podstawowe regulacje dotyczące cen transferowych i ich znaczenie w relacjach międzynarodowych i w relacjach krajowych;
 • wytyczne OECD oraz aktualne, dalsze prace OECD i JTPF;
 • prace nad raportami BEPS, planowane wdrożenie BEPS 2.0;
 • polskie regulacje dotyczące cen transferowych;
 • prace Forum Cen Transferowych i ich znaczenie dla stosowania cen transferowych;
 • aktualne prace nad zmianami przepisów dotyczących cen transferowych na lata 2021 i kolejne.

Obowiązek stosowania cen rynkowych

 • zasada ceny rynkowej - generalne zobowiązanie do stosowania cen rynkowych;
 • pojęcie transakcji kontrolowanej, pojęcie ceny transferowej wg. regulacji 2019/2020;
 • konsekwencje stosowania cen „nierynkowych”;
 • sankcje prawne związane z uchybieniami w zakresie stosowania cen rynkowych;

Identyfikacja podmiotów zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej

 • pojęcie podmiotu powiązanego wg. nowej regulacji 2019;
 • rodzaje powiązań (powiązania kapitałowe, osobowe, pozostałe, kryterium wywierania znacznego wpływu, reguły dotyczące powiązań pośrednich, zasady dotyczące spółek osobowych);
 • praktyczne aspekty identyfikowania powiązań.

Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego

 • nowe limity transakcyjne przewidziane do stosowania od 2019 roku;
 • zasady grupowania transakcji dla potrzeb ustalenia obowiązku dokumentacyjnego i sporządzania dokumentacji podatkowych – wątpliwości, aktualne rozstrzygnięcia organów podatkowych;
 • możliwość sporządzenia jednej dokumentacji dla wielu transakcji;
 • transakcje będące przedmiotem „refakturowania” a obowiązek dokumentacyjny;
 • kryteria determinujące powstanie obowiązku dokumentacyjnego;
 • obowiązek dokumentacyjny w przypadku podmiotów powiązanych;
 • obowiązek dokumentacyjny – transakcje z podmiotami z rajów podatkowych;
 • obowiązek dokumentacyjny w przypadku umów spółek nieposiadających osobowości prawnej;
 • obowiązek dokumentacyjny związany z umowami wspólnego przedsięwzięcia lub z innymi umowami o podobnym charakterze;
 • obowiązek dokumentacyjny związany ze zdarzeniami restrukturyzacyjnymi;

Uproszczone rozwiązania w zakresie realizacji obowiązku dokumentacyjnego

 • zwolnienie transakcji krajowych z obowiązku dokumentacyjnego – zasady stosowania i konsekwencje;
 • zasady stosowania safe harbours dla transakcji finansowych;
 • zasady stosowania safe harbours dla usług o niskiej wartości dodanej;
 • katalog usług o niskiej wartości dodanej;
 • skutki dla podatników w przypadku zastosowania uproszczonych rozwiązań.
 • niezbędne elementy opisu transakcji;
 • zasadność stosowania uproszczonej formy dokumentacji podatkowej;

Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej lokalnej za lata 2019 i 2020

 • zasady dotyczące nowych wymogów formalnych dokumentacji lokalnej,
 • zawartość poszczególnych części dokumentacji: opis podmiotu powiązanego; opis transakcji; analiza cen transferowych, w tym: analiza porównawcza albo analiza wykazująca zgodność warunków na jakich została zawarta transakcja kontrolowana z warunkami jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, informacje finansowe.
 • wykorzystanie wzorów dokumentacji lokalnych stosowanych przez podatników przed nowelizacjami;
 • dokumentacje lokalne dla wielu stron transakcji;
 • przedstawienie i omówienie przykładowej dokumentacji lokalnej;
 • konsekwencje uchybień w zakresie prawidłowego sporządzenia dokumentacji lokalnej.

Dokumentacja grupowa

 • elementy dokumentacji grupowej, zawartość dokumentacji, nowe elementy od 2019 r.;
 • dokumentacja grupowa (master file) a polityka cen transakcyjnych w grupie;
 • powiązanie dokumentacji grupowej (master file) z dokumentacjami lokalnymi;
 • zakres informacji o innych jednostkach, o funkcjonowaniu grupy koniecznych do sporządzenia dokumentacji grupowej, konieczny przepływ informacji;
 • rodzaje dokumentacji grupowych funkcjonujących w grupach;
 • master file otrzymany od jednostki zagranicznej z grupy – praktyczne problemy związane z opracowaniem dokumentacji grupowej, odpowiedzialność za sporządzenie dokumentacji grupowej;
 • obowiązek sporządzenia dokumentacji grupowej (master file) w przypadku grup o rozbudowanej strukturze międzynarodowej;
 • znaczenie dokumentacji grupowej w przypadku weryfikacji cen przeprowadzanej przez organy podatkowe.

Obowiązki raportowe i sprawozdawcze dla podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi

 • oświadczenie o spełnieniu obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej – jednostki i osoby odpowiedzialne za złożenie oświadczenia, zakres oświadczenia;
 • informacja o cenach transferowych TPR-C i TPR-P – pierwsze raporty za 2019;
 • informacja o cenach transferowych TPR – zasady raportowania informacji o transakcjach – analiza projektu formularza;
 • informacja o cenach transferowych TPR – planowane zmiany w 2020 i 2021 roku;
 • CIT-TP i PIT-TP sprawozdanie uproszczone dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi – omówienie formularza;
 • raportowanie według krajów (country – by country):jednostki obowiązane w grupie do raportowania, obowiązek złożenia powiadomienia CBC-P, sporządzanie raportu CBC-R,
 • konsekwencje uchybień w zakresie realizacji obowiązków sprawozdawczych – dla jednostki i osób reprezentujących jednostkę.

Uprzednie porozumienia cenowe (APA)

 • porozumienie APA – podstawowe regulacje i definicje;
 • procedura uzyskania porozumienia APA;
 • korzyści i wady skorzystania z procedury APA;
 • aktualne statystyki dotyczące uzyskiwanych porozumień, kierunki zmian, planowane rozwiązania uproszczone.

Ceny transferowe 2020 – Dzień II – analizy w dokumentacji podatkowej - zasady sporządzania analiz porównawczych, ustalanie i wykorzystanie danych porównawczych, zasady weryfikacji cen przez organy podatkowe

Analizy w dokumentacjach podatkowych – zakres analiz wymaganych w dokumentacjach za lata 2017-2018

Analizy w dokumentacjach podatkowych – zakres analiz wymaganych w dokumentacjach od 2019 roku

 • analiza porównawcza,
 • analiza zgodności,
 • analiza podatnika,
 • analiza funkcjonalna,
 • rola analiz w dokumentacji lokalnej, grupowej, polityce cen transakcyjnych.

Metody szacowania cen – wykorzystanie w analizach sporządzanych przez podatnika i przez organy podatkowe

 • ustalenie ceny realizowanej w transakcji a weryfikacja rynkowego poziomu tej ceny;
 • metody szacowania cen dopuszczalne wg. regulacji 2019;
 • zasady wyboru metody i sposoby ich stosowania;
 • decyzja podatnika co do zastosowania metody – konsekwencje;
 • omówienie podatkowych metod szacowania cen: metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, metoda ceny odprzedaży, metoda rozsądnej marży „koszt plus”, metoda podziału zysków, metoda marży transakcyjnej netto, inne metody – zakres zastosowania, przesłanki, dopuszczalność stosowania innych metod ustalania cen,
 • stosowanie metod szacowania cen przez organy podatkowe;
 • rodzaje analiz sporządzanych w oparciu o metody szacowania cen.

Analiza porównawcza jako element dokumentacji podatkowej

 • analiza porównawcza – dostępność danych, możliwość wykorzystania danych wewnętrznych dostępnych u podatnika oraz podmiotu powiązanego;
 • analiza porównawcza – zasady przeprowadzania badania porównywalności i stosowania kryteriów porównywalności;
 • analiza porównawcza – zasady sporządzania analizy porównawczej w zależności od zastosowanej metody;
 • analiza porównawcza – zakres wykorzystania zewnętrznych danych pochodzących z komercyjnych baz danych;
 • nowa analiza zgodności – przesłanki stosowania;
 • nowa analiza zgodności – zasady sporządzania;
 • praktyczne aspekty wyboru między analizą porównawczą a analizą zgodności;
 • zasady dokonywania korekt;
 • możliwość stosowania zewnętrznych wycen, operatów, analiz biegłych itd.

Procedura sporządzania analizy porównawczej, pozyskiwania i wykorzystania danych porównawczych

 • etapy sporządzania analizy porównawczej określone w Wytycznych OECD;
 • elementy analiz porównawczych w świetle polskich regulacji;
 • sposoby pozyskiwania danych do przeprowadzenia analizy porównawczej;
 • zasady wykorzystania baz danych w analizach porównawczych;
 • bazy danych a charakter transakcji (transakcje materialne, usługowe, finansowe, dotyczące wartości niematerialnych);
 • przykładowe procedury sporządzania analiz porównawczych;
 • sposób prezentacji wyniku przeprowadzonych analiz porównawczych;
 • zasady korygowania wyniku.

Strategia sporządzania analiz porównawczych w grupie kapitałowej w kontekście opracowania polityki cen transakcyjnych oraz dokumentacji grupowej

 • jednostki w grupie wyznaczone do sporządzania analiz porównawczych oraz dokumentacji grupowych;
 • zasady udostępniania danych wewnątrz grupy kapitałowej;
 • wykorzystanie analizy porównawczej sporządzonej przez inne podmioty;
 • analiza funkcjonalna grupowa i jednostkowa, profile funkcjonalne podmiotów powiązanych, znaczenie analizy funkcjonalnej dla opracowania analizy porównawczej;
 • tworzenie jednolitej dokumentacji grupowej dla całej grupy podmiotów powiązanych – praktyczne problemy;
 • stosowanie korekt cen transferowych.

Szczególne rodzaje transakcji z punktu widzenia cen transferowych i analiz

 • transakcje finansowe – pożyczki i finansowanie grupowe;
 • transakcje finansowe – poręczenia i gwarancje;
 • transakcje jednostek produkcyjnych;
 • transakcje dystrybutorów;
 • transakcje związane ze zdarzeniami restrukturyzacyjnymi;
 • transakcje dotyczące znaków towarowych i innych wartości niematerialnych w grupach;
 • transakcje realizowane przez jednostki typu „centrum usług wspólnych”;
 • transakcje rozliczane w oparciu o cenniki wewnątrzgrupowe.

Działania kontrolne administracji publicznej w zakresie cen transferowych

 • skuteczność dotychczasowych kontroli podatkowych w zakresie cen transferowych;
 • dotychczasowe działania Ministra Finansów i podległych organów;
 • planowane, zapowiadane i realizowane kierunki kontroli;
 • nowa organizacja struktur – nowe jednostki wyspecjalizowane w zagadnieniach związanych z cenami transferowymi;
 • przebieg kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych;
 • zasady badania transakcji, dokumentacji i analiz podatnika;
 • analizy porównawcze i bazy danych wykorzystywane w praktyce podatników i organów podatkowych;
 • dokumentacja podatkowa jako dowód w postępowaniu;
 • recharakteryzacja transakcji;
 • praktyka organów podatkowych w zakresie stosowania przepisów sankcyjnych;
 • praktyczne aspekty przygotowania do kontroli cen transferowych.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat

Leszek Dudkiewicz

Dyrektor Biura w Katowicach. Od 2011 roku związany z Russell Bedford Poland. W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym, przede wszystkim w zakresie cen transakcyjnych, postępowań podatkowych oraz optymalizacji podatkowej. Autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym, cywilnym i międzynarodowym. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Gdzie i kiedy

Gdańsk 20 - 21 października 2020
brak danych

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 8 - 9 października 2020
brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 - 23 września 2020
Golden Floor

Warszawa

al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Katowice 9 - 10 września 2020
brak danych

Katowice

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 7 - 8 lipca 2020
Golden Floor

Warszawa

al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
1350 PLN
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Weź udział

Organizator

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
02-017 Warszawa
al. Jerozolimskie 123A
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
02-017 Warszawa al. Jerozolimskie 123A
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!