Szkolenie

Ceny transferowe - dokumentowanie transakcji z podmiotami powiązanymi 2017-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne z możliwością indywidualnych konsultacji.

O szkoleniu

-
Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa

Właściciele firm, dyrektorzy finansowi, główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm, pracownicy biur rachunkowych, wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci), inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.
 

Cel szkolenia

Celem niniejszego szkolenia jest omówienie podstawowych krajowych regulacji dot. cen transferowych włącznie z kluczowymi aspektami dot. sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Korzyści dla uczestników

Zapoznanie Uczestników z obszarem cen transferowych, dokumentacją podatkową local file oraz master file, praktyczne wskazówki dotyczące analizy porównawczej, dygresje z praktyki wykładowcy, interaktywna formuła.

Metodologia
Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

Program szkolenia

Dzień 1
1) WPROWADZENIE DO OBOWIĄZKU DOKUMENTOWANIA TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI:
a) Przedstawienie przepisów prawa regulujących obowiązek dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku od towarów i usług, a także kluczowe rozporządzenia.
b) Definicje prawne z zakresu obowiązku dokumentacyjnego.
c) Wyłączenia z obowiązku dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi (podatkowa grupa kapitałowa, porozumienia cenowe z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej).
d) Przesłanki zastosowania 50% stawki sankcyjnej.
e) Przesłanki szacowania dochodu podatnika w transakcjach z podmiotami powiązanymi.
f) Przykłady procedur dotyczących kontroli cen transakcyjnych.
g) Korekta dochodów podmiotów powiązanych po kontroli cen transakcyjnych – warunki korekty.
2) PODMIOTY POWIĄZANE (przed i po dniu 1 stycznia 2017 roku):
a) Podmiot krajowy oraz podmiot zagraniczny a podatnik.
b) „Udział w kapitale”, „udział w kontroli” oraz „udział w zarządzaniu”.
c) Powiązanie pośrednie oraz bezpośrednie.
d) Powiązanie osobowe poprzez małżeństwo, pokrewieństwo oraz powinowactwo.
e) Funkcje zarządzające, kontrolne oraz nadzorcze. Łączenie funkcji.
f) Powiązania ze spółkami osobowymi.
g) Powiązania z indywidualną działalnością gospodarczą podatnika.
h) Powiązania wynikające ze stosunku pracy.
i) Powiązania majątkowe.
j) Stały zakład (zagraniczny) jako podatnik podatku dochodowego.
k) Przykłady interpretacji indywidualnych oraz wyroków dotyczących powiązań pomiędzy podmiotami.
3) POJĘCIE „TRANSAKCJI” (przed i po dniu 1 stycznia 2017 roku):
a) Transakcja jako „umowa” w orzecznictwie sądów oraz praktyce organów podatkowych.
b) Sumowanie transakcji zgodnie z limitami ustawowymi przed dniem 1 stycznia 2017 roku.
c) Pojęcie „rodzaju” transakcji lub innego zdarzenia po dniu 1 stycznia 2017 roku.
d) Przychody lub koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
e) Limity ustawowe po dniu 1 stycznia 2017 roku.
f) Przeliczanie limitów przed i po dniu 1 stycznia 2017 roku.
g) Przykłady interpretacji indywidualnych oraz wyroków dotyczących określenia „transakcja”
h) Sporządzanie dokumentacji na żądanie organu podatkowego.

Dzień 2
1) Dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi przed i po dniu 1 stycznia 2017 roku:
a) Pełnione funkcje, użyte aktywa oraz podejmowane ryzyko przez podmioty uczestniczące w transakcji.
b) Określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty.
c) Określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot.
d) Wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki.
e) Określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.
f) Opis transakcji lub innych zdarzeń dokonywanych pomiędzy podatnikiem i podmiotami z nimi powiązanymi, zawierający: wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub innych zdarzeń, dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące tych transakcji lub innych zdarzeń, dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te zdarzenia, opis przebiegu tych transakcji lub innych zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych przez podatnika i podmioty z nimi powiązane, angażowanych przez nich aktywów bilansowych i pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk.
g) Opis danych finansowych podatnika pozwalający na porównanie rozliczeń z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
h) Informacje o podatniku obejmujące opis: struktury organizacyjnej i struktury zarządczej, przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności, realizowanej strategii gospodarczej, w tym przeprowadzonych w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę) podatnika, otoczenia konkurencyjnego.
i) Przykładowe dokumentacje podatkowe transakcji z podmiotami powiązanymi:
-Transakcja sprzedaży towarów handlowych.
-Transakcja pożyczki.
-Transakcja najmu.
-Transakcja świadczenia usług doradczych.
-Transakcja świadczenia usług budowlanych.
-Transakcja świadczenia usług transportowych.
-Transakcja udzielenia licencji.
j) Szczególne zasady sporządzania dokumentacji dotyczące wybranych rodzajów transakcji np. wartości niematerialne i prawne, usługi wewnątrzgrupowe CUW, transakcje wspólnych przedsięwzięć, restrukturyzacja działalności.
k) Usługi o niskiej wartości dodanej: katalog usług o niskiej wartości dodanej, niezbędne elementy opisu transakcji oraz zasadność stosowania tej uproszczonej formy dokumentacji podatkowej.
l) Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej grupowej:
-wskazanie podmiotu, który sporządził dokumentację grupową,
-elementy dokumentacji grupowej,
-informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik,
-struktura organizacyjna grupy podmiotów powiązanych – zakres i sposób prezentacji,
-polityka cen transakcyjnych w dokumentacji grupowej i jako narzędzie zarządzania cenami wewnątrz grupy kapitałowej.
2) Metoda i sposób kalkulacji dochodu (straty) podatnika:
a) Uzasadnienie wyboru metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika.
b) Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (w wariancie wewnętrznego porównania cen oraz zewnętrznego porównania cen),
c) Metoda ceny odprzedaży (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),
d) Metoda rozsądnej marży „koszt plus” (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto).
e) Metoda podziału zysków (w wariancie analizy rezydualnej oraz w wariancie analizy udziału).
f) Metoda marży transakcyjnej netto (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski netto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski netto).
g) Nie-podatkowe metody szacowania stosowane w analizach porównawczych.
h) Analiza porównawcza:
-podmioty obowiązane do przeprowadzenia analiz porównawczych,
-przedmiotowy zakres danych wykorzystywanych w analizach,
-dostępność danych niezbędnych do sporządzenia analizy porównawczej – stwierdzenie braku dostępności danych i konsekwencje
-moment na który sporządzana jest analiza porównawcza,
-możliwość wykorzystania danych dostępnych wewnętrznie,
-możliwość wykorzystania danych wieloletnich,
-aktualizacja analizy danych porównawczych,
-przypadki braku obowiązku sporządzenia analizy danych porównawczych,
-opis zgodności warunków transakcji jako alternatywa dla analizy porównawczej,
3) Obowiązki raportowe i sprawozdawcze dla podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi:
a) oświadczenie o spełnieniu obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej - jednostki i osoby odpowiedzialne za złożenie oświadczenia, zakres oświadczenia,
b) CIT-TP sprawozdanie uproszczone dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi – omówienie formularza.
 

Informacje organizacyjne

Szkolenie stacjonarne

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

  • szkolenie trwa 2 dni (16h)
  • zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  • ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  • w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad


Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat

Doradca podatkowy, prawnik z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, jako doradca podatkowy dla klienta kancelarii prawniczych, spółek doradztwa podatkowego (z tzw. Wielkie Czwórki), a także wewnętrzny doradca podatkowy w Dziale Księgowości i Finansów w ramach niemiecko-austriackiej grupy kapitałowej o zasięgu międzynarodowym odpowiedzialna m.in. za proces dokumentowania cen transferowych, raportowania podatku u źródła, raportowania schematów podatkowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa podatnika. Ponadto, posiada doświadczenie reprezentowania podczas postępowań kontrolnych (m.in. akcyza, VAT, ceny transferowe), przed sądami administracyjnymi. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomii i Biznesu w Wiedniu, uzyskując tytuł prawniczy LL.M z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego. W wolnych chwilach pasjonuje ją czytanie interesujących biografii. Uważa, że obecne czasy uczą, że „To nie więksi pokonują mniejszych tylko szybsi wolniejszych.” (U.S.)

Gdzie i kiedy

Kraków 17 - 18 grudnia 2020
Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 16 - 17 listopada 2020
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
1250 PLN
Cena zawiera:
  • -uczestnictwo w szkoleniu, -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych] -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis] -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia -konsultacje poszkoleniowe -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Zapisz się

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. To instytucja głównie specjalizująca się w realizacji projektów...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a   następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).  


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań Libelta 1a/2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!