Szkolenie

Ceny transferowe - dokumentowanie transakcji z podmiotami powiązanymi 2017-2020. Certyfikowane szkolenie online.

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w certyfikowanym szkoleniu z cen transferowych. w trakcie którego omówimy podstawowe krajowe regulacje podatkowe z zakresu cen transferowych włącznie z kluczowymi aspektami sporządzania dokumentacji cen transferowych.
Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa

Właściciele firm, dyrektorzy finansowi, główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm, pracownicy biur rachunkowych, wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci), inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.
 

Korzyści dla uczestników

Zapoznanie Uczestników z obszarem cen transferowych, dokumentacją podatkową local file oraz master file, praktyczne wskazówki dotyczące analizy porównawczej, dygresje z praktyki wykładowcy, interaktywna formuła.

Metodologia

Metody pracy podczas szkolenia on-line:

 • wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel
 • szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników
 • bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
 • pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
 • podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym
 • otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
 • masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
 • otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Program szkolenia

Dzień 1
1) WPROWADZENIE DO OBOWIĄZKU DOKUMENTOWANIA TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI:
a) Przedstawienie przepisów prawa regulujących obowiązek dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku od towarów i usług, a także kluczowe rozporządzenia.
b) Definicje prawne z zakresu obowiązku dokumentacyjnego.
c) Wyłączenia z obowiązku dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi (podatkowa grupa kapitałowa, porozumienia cenowe z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej).
d) Przesłanki zastosowania 50% stawki sankcyjnej.
e) Przesłanki szacowania dochodu podatnika w transakcjach z podmiotami powiązanymi.
f) Przykłady procedur dotyczących kontroli cen transakcyjnych.
g) Korekta dochodów podmiotów powiązanych po kontroli cen transakcyjnych – warunki korekty.
2) PODMIOTY POWIĄZANE (przed i po dniu 1 stycznia 2017 roku):
a) Podmiot krajowy oraz podmiot zagraniczny a podatnik.
b) „Udział w kapitale”, „udział w kontroli” oraz „udział w zarządzaniu”.
c) Powiązanie pośrednie oraz bezpośrednie.
d) Powiązanie osobowe poprzez małżeństwo, pokrewieństwo oraz powinowactwo.
e) Funkcje zarządzające, kontrolne oraz nadzorcze. Łączenie funkcji.
f) Powiązania ze spółkami osobowymi.
g) Powiązania z indywidualną działalnością gospodarczą podatnika.
h) Powiązania wynikające ze stosunku pracy.
i) Powiązania majątkowe.
j) Stały zakład (zagraniczny) jako podatnik podatku dochodowego.
k) Przykłady interpretacji indywidualnych oraz wyroków dotyczących powiązań pomiędzy podmiotami.
3) POJĘCIE „TRANSAKCJI” (przed i po dniu 1 stycznia 2017 roku):
a) Transakcja jako „umowa” w orzecznictwie sądów oraz praktyce organów podatkowych.
b) Sumowanie transakcji zgodnie z limitami ustawowymi przed dniem 1 stycznia 2017 roku.
c) Pojęcie „rodzaju” transakcji lub innego zdarzenia po dniu 1 stycznia 2017 roku.
d) Przychody lub koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
e) Limity ustawowe po dniu 1 stycznia 2017 roku.
f) Przeliczanie limitów przed i po dniu 1 stycznia 2017 roku.
g) Przykłady interpretacji indywidualnych oraz wyroków dotyczących określenia „transakcja”
h) Sporządzanie dokumentacji na żądanie organu podatkowego.

Dzień 2
1) Dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi przed i po dniu 1 stycznia 2017 roku:
a) Pełnione funkcje, użyte aktywa oraz podejmowane ryzyko przez podmioty uczestniczące w transakcji.
b) Określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty.
c) Określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot.
d) Wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki.
e) Określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.
f) Opis transakcji lub innych zdarzeń dokonywanych pomiędzy podatnikiem i podmiotami z nimi powiązanymi, zawierający: wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub innych zdarzeń, dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące tych transakcji lub innych zdarzeń, dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te zdarzenia, opis przebiegu tych transakcji lub innych zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych przez podatnika i podmioty z nimi powiązane, angażowanych przez nich aktywów bilansowych i pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk.
g) Opis danych finansowych podatnika pozwalający na porównanie rozliczeń z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
h) Informacje o podatniku obejmujące opis: struktury organizacyjnej i struktury zarządczej, przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności, realizowanej strategii gospodarczej, w tym przeprowadzonych w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę) podatnika, otoczenia konkurencyjnego.
i) Przykładowe dokumentacje podatkowe transakcji z podmiotami powiązanymi:
-Transakcja sprzedaży towarów handlowych.
-Transakcja pożyczki.
-Transakcja najmu.
-Transakcja świadczenia usług doradczych.
-Transakcja świadczenia usług budowlanych.
-Transakcja świadczenia usług transportowych.
-Transakcja udzielenia licencji.
j) Szczególne zasady sporządzania dokumentacji dotyczące wybranych rodzajów transakcji np. wartości niematerialne i prawne, usługi wewnątrzgrupowe CUW, transakcje wspólnych przedsięwzięć, restrukturyzacja działalności.
k) Usługi o niskiej wartości dodanej: katalog usług o niskiej wartości dodanej, niezbędne elementy opisu transakcji oraz zasadność stosowania tej uproszczonej formy dokumentacji podatkowej.
l) Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej grupowej:
-wskazanie podmiotu, który sporządził dokumentację grupową,
-elementy dokumentacji grupowej,
-informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik,
-struktura organizacyjna grupy podmiotów powiązanych – zakres i sposób prezentacji,
-polityka cen transakcyjnych w dokumentacji grupowej i jako narzędzie zarządzania cenami wewnątrz grupy kapitałowej.
2) Metoda i sposób kalkulacji dochodu (straty) podatnika:
a) Uzasadnienie wyboru metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika.
b) Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (w wariancie wewnętrznego porównania cen oraz zewnętrznego porównania cen),
c) Metoda ceny odprzedaży (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),
d) Metoda rozsądnej marży „koszt plus” (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto).
e) Metoda podziału zysków (w wariancie analizy rezydualnej oraz w wariancie analizy udziału).
f) Metoda marży transakcyjnej netto (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski netto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski netto).
g) Nie-podatkowe metody szacowania stosowane w analizach porównawczych.
h) Analiza porównawcza:
-podmioty obowiązane do przeprowadzenia analiz porównawczych,
-przedmiotowy zakres danych wykorzystywanych w analizach,
-dostępność danych niezbędnych do sporządzenia analizy porównawczej – stwierdzenie braku dostępności danych i konsekwencje
-moment na który sporządzana jest analiza porównawcza,
-możliwość wykorzystania danych dostępnych wewnętrznie,
-możliwość wykorzystania danych wieloletnich,
-aktualizacja analizy danych porównawczych,
-przypadki braku obowiązku sporządzenia analizy danych porównawczych,
-opis zgodności warunków transakcji jako alternatywa dla analizy porównawczej,
3) Obowiązki raportowe i sprawozdawcze dla podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi:
a) oświadczenie o spełnieniu obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej - jednostki i osoby odpowiedzialne za złożenie oświadczenia, zakres oświadczenia,
b) CIT-TP sprawozdanie uproszczone dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi – omówienie formularza.
 

Informacje organizacyjne

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

 • szkolenie trwa 2 dni (łącznie 12h) i możesz w nim uczestniczyć z dowolnego miejsca dołączając do wirtualnego pokoju konferencyjnego wykorzystując urządzenie z dostępem do internetu
 • zajęcia odbywają się w godzinach 09.00-15.00 każdego dnia według harmonogramu:


Dzień I
Godz.09:00-10.30-szkolenie
Godz.10:30 -10.40 -przerwa
Godz. 10.40-12.00 -szkolenie
Godz.12.00-12.15 -przerwa
Godz.12:15-13.30 -szkolenie
Godz.13.30-13.40 -przerwa
Godz.13.40-15.00 -szkolenie
Dzień II
Godz.09:00-10.30-szkolenie
Godz.10:30 -10.40 -przerwa
Godz. 10.40-12.00 -szkolenie
Godz.12.00-12.15 -przerwa
Godz.12:15-13.30 -szkolenie
Godz.13.30-13.40 -przerwa
Godz.13.40-15.00 -szkolenie

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat

Doradca podatkowy, prawnik z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, jako doradca podatkowy dla klienta kancelarii prawniczych, spółek doradztwa podatkowego (z tzw. Wielkiej Czwórki), a także wewnętrzny doradca podatkowy w Dziale Księgowości i Finansów w ramach niemiecko-austriackiej grupy kapitałowej o zasięgu międzynarodowym odpowiedzialna m.in. za proces dokumentowania cen transferowych, raportowania podatku u źródła, raportowania schematów podatkowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa podatnika. Ponadto, posiada doświadczenie reprezentowania podczas postępowań kontrolnych (m.in. akcyza, VAT, ceny transferowe), przed sądami administracyjnymi. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomii i Biznesu w Wiedniu, uzyskując tytuł prawniczy LL.M z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego. W wolnych chwilach pasjonuje ją czytanie interesujących biografii. Uważa, że obecne czasy uczą, że „To nie więksi pokonują mniejszych tylko szybsi wolniejszych.” (U.S.)

Gdzie i kiedy

Online 17-18 grudzień 2020

Gdzie i kiedy

Online 16-17 listopad 2020

Zapisz się

Cena za osobę
1150 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • zajęcia on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, renomowany certyfikat w wersji elektronicznej lub papierowej, konsultacje poszkoleniowe, 10% zniżki na wszystkie nasze kolejne szkolenia otwarte i online
Zapisz się

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. To instytucja głównie specjalizująca się w realizacji projektów...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER prosimy o wypełnienie formularza rejestracji dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać wszelkie niezbędne informacje organizacyjne, w tym dotyczące płatności.

Wymagania techniczne: Komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu z prędkością łącza od 512 KB/sek.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań Libelta 1a/2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!