Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ceny-transferowe-warsztaty-praktyczne-25629-id695

Informacje o szkoleniu

 • Ceny transferowe – warsztaty praktyczne


  ID szkolenia: 25629
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  -
  -
  Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni = 16 godzin wykładowych
 • Organizator szkolenia:

  ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zagadnienie cen transferowych, z uwagi na niezwykle szerokie uprawnienia organów podatkowych oraz stale wzrastającą liczbę kontroli w tym zakresie, nabiera aktualnie dla podatników szczególnie istotnego znaczenia. Efektywne ograniczanie ryzyka zakwestionowania cen transferowych, z uwagi na stopień skomplikowania wiążących regulacji i dynamikę tej tematyki, wymaga dogłębnej znajomości i orientacji w obowiązujących przepisach.
Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane m.in.:

* metody ustalania cen transferowych preferowane przez administrację podatkową oraz sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i skutecznej obrony cen transferowych
* aktualne wymogi dotyczące dokumentacji podatkowej i zasady jej prawidłowego sporządzania

Przedstawione zostaną także przykłady dokumentacji podatkowej dla wybranych transakcji typowo występujących pomiędzy podmiotami powiązanymi, co pozwoli uczestnikom uniknąć błędów w przygotowywaniu dokumentacji własnych transakcji oraz ograniczyć ryzyko zakwestionowania warunków transakcji przez organy podatkowe.

Szkolenie skierowane jest do:

Do udziału w szkoleniu zaproszeni są w szczególności Dyrektorzy Finansowi, Główni Księgowi, Dyrektorzy Ekonomiczni, Dyrektorzy ds. Controllingu, Menedżerowie i Specjaliści ds. Podatków oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką cen transferowych.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy

1. Geneza i pojęcie cen transferowych
* Międzynarodowy aspekt cen transferowych - Wytyczne OECD
* Zasada pełnej konkurencji
* Pojęcie ceny transferowej
* Regulacje w zakresie cen transferowych w polskim prawie podatkowym
2. Kategorie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - obszary ryzyka podatkowego
* Identyfikacja kręgu podmiotów powiązanych w świetle obowiązujących przepisów
* Typowe transakcje zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi
* Przykłady transakcji ukierunkowanych na transfer dochodu
3. Preferowane metody szacowania cen
* Metody tradycyjne szacowania cen
* Metody zysku transakcyjnego
* Szczególne metody dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług
4. Aktywne formy zarządzania ryzykiem w obszarze cen transferowych – polityka cen transferowych, porozumienia cenowe
* Organizacja prac nad cenami transferowymi - tworzenie polityki cen transferowych
* Porozumienia w sprawie cen transakcyjnych – element strategii cen transferowych

Dzień drugi

1. Standaryzacja i centralizacja dokumentacji podatkowej na poziomie unijnym - wytyczne Unii Europejskiej w zakresie dokumentacji podatkowej
* Elementy dokumentacji unijnej
2. Dokumentacja podatkowa w świetle aktualnych regulacji prawnych
* Obowiązek sporządzenia dokumentacji
o próba zdefiniowania pojęcia transakcja
o zakres obowiązku dokumentacyjnego
* Elementy dokumentacji podatkowej:
o analiza funkcjonalna: wykonywane funkcje, zaangażowane aktywa oraz podejmowane ryzyko
o analiza kosztowa: określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formy i terminu zapłaty
o opis zastosowanej metody kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji
o określenie strategii gospodarczej
o wskazanie innych czynników mających wpływ na wartość przedmiotu transakcji
o określenie oczekiwanych korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń niematerialnych
3. Ceny transferowe a bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa
* Stawka 50%
* Odpowiedzialność karno – skarbowa
* Praktyka organów skarbowych – doświadczenia dotychczasowych kontroli
* Interpretacje i orzeczenia w zakresie cen transferowych - analiza
4. Przykłady dokumentowania cen transferowych na przykładzie wybranych transakcji
* Dokumentacja podatkowa transakcji dostawy
* Dokumentacja podatkowa transakcji pożyczki
* Dokumentacja podatkowa transakcji sprzedaży usług

Informacje o prelegentach:

Ewa Ścierska

Dyrektor Departamentu Cen Transferowych

Doradca podatkowy; prawnik; przez szereg lat współpracownik działu doradztwa podatkowego w międzynarodowej firmie doradztwa podatkowego; specjalizuje się w opracowywaniu projektów polityki cen transferowych oraz dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi; posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej transakcji międzynarodowych; uznany wykładowca i autorka publikacji z zakresu problematyki cen transferowych.

Paweł Babicz

Z-ca Dyrektora Departamentu Cen Transferowych

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; specjalizuje się w opracowaniu projektów polityki cen transferowych, jak również dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi; wykładowca i autor publikacji z zakresu problematyki cen transferowych

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 850 -

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy na stronie ecddp.pl

Wydarzenie: Ceny transferowe – warsztaty praktyczne