Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikat-ksiegowy-weekendowy-kurs-przygotowujacy-od-podstaw-do-panstwowego-egzaminu-na-uslugowe-prowadzenie-ksiag-rachunkowych-37038-id10322

Informacje o szkoleniu

 • Certyfikat księgowy. WEEKENDOWY kurs przygotowujący od podstaw do państwowego egzaminu na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.


  ID szkolenia: 37038
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Sale szkoleniowe w centrum Wrocławia.
  Komandorska 118/120
  53-345 Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  120 godzin (soboty i niedziele 8.30-17.30)
 • Organizator szkolenia:

  MileStep
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Kurs prezentuje wszystkie treści i zagadnienia wymagane do zdania egzaminu na usługowe prowadzenie ksiąg, przechodząc przez liczne testy i zestawy zadań przygotowane specjalnie pod tym kątem. W szczególności uwaga skupiona jest na tematach: podatek VAT, CIT, PIT, podstawy prawa cywilnego i gospodarczego, system ubezpieczeń społecznych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja, sprawozdania roczne, ewidencja kosztów i przychodów, rozliczanie i ewidencja wynagrodzeń. Kurs przygotowuje merytorycznie do wykonywania obowiązków głównego księgowego. Omawiane treści poparte są licznymi przykładami praktycznymi na dokumentach księgowych.

Szkolenie skierowane jest do:

Kurs prowadzony jest całkowicie od podstaw i dedykowany jest przede wszystkim dla osób chcących przygotować się od podstaw do egzaminu na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Kurs stanowi także kompendium niezbędnej i aktualnej wiedzy księgowego. Jeśli więc chcesz:
-wiązać swoją przyszłość z działem księgowo-finansowym
-pogłębić swoje kompetencje księgowe
-objąć stanowisko głównego księgowego
-przygotować się do kierowania zespołem księgowych
-zdobyć praktyczne umiejętności przydatne w pracy w księgowości
to niniejsze szkolenie jest dla Ciebie.

Program szkolenia:

MODUŁ pierwszy
1. Ordynacja podatkowa i ustawa karno-skarbowa.
2. Podatek VAT (należny i naliczony, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia, odliczenia częściowe, deklaracje, procedury szczególne, rodzaje faktur, korekty).
3. Podatek akcyzowy.
4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (koszty uzyskania, ulgi, darowizny, deklaracje, podatkowa księga przychodów i rozchodów).
5. Podatek dochodowy od osób prawnych (przychody podatkowe, koszty uzyskania, koszty reprezentacji, darowizny, podstawa opodatkowania, zapłata podatku).
6. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn. Opłaty lokalne i skarbowe.
7. System ubezpieczeń społecznych (zgłoszenia, rozliczenia, kontrola).
8. Prawo cywilne i gospodarcze. (prawa rzeczowe, zobowiązania, powstawanie
i likwidacja podmiotów prawa handlowego).

MODUŁ drugi
9. Podstawy rachunkowości (ustawa, akty wykonawcze, dyrektywy i standardy).
10. Obowiązki głównego księgowego i etyka zawodowa.
11. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (dowody księgowe, systemy informatyczne, rodzaje kont, ewidencja syntetyczna oraz analityczna, zdarzenia po dniu bilansowym).
12. Inwentaryzacja.
13. Sprawozdanie finansowe (obowiązki sprawozdawcze, elementy składowe, podział aktywów i pasywów, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych).
14. Ewidencja kosztów i przychodów (zasady ustalania wyniku finansowego, kalkulacja kosztów, ewidencja sprzedaży
wyrobów i usług, przychody i koszty finansowe, zyski i straty nadzwyczajne).
15. Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy.
16. Ewidencja na kontach bilansowych (aktywa obrotowe, , środki pieniężne, rozrachunki, aktywa trwałe, kapitały własne).
17. Rozliczanie i ewidencja wynagrodzeń.
18. Metody i techniki organizacji pracy.

MODUŁ trzeci (case studies oraz testy i zadania egzaminacyjne)
19. Ewidencja wybranych zdarzeń gospodarczych i analiza przypadków.
20. Sporządzanie sprawozdań finansowych.
21. Ustalanie wyniku finansowego oraz dochodu na potrzeby podatkowe.

Informacje o prelegentach:

Kurs prowadzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie finansów i księgowości - wykładowcy akademiccy, biegli rewidenci i główni księgowi.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1050 zł

Cena zawiera:

Zapewniamy materiały szkoleniowe, dyplom ukończenia szkolenia, poczęstunki kawowe, sale szkoleniowe w centrum miasta Wrocław.

Dostępne zniżki:

 • Przy zapisach do końca lutego cena 1050 zł (rabat 30%). W przeciwnym wypadku obowiązuje cena regularna 1500zł.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie formularza rejestracyjnego najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu i zapłata za szkolenie najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia.

Wydarzenie: Certyfikat księgowy. WEEKENDOWY kurs przygotowujący od podstaw do państwowego egzaminu na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.