Szkolenie: Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej- Jak wspierać, zabezpieczać i ułatwiać pracę organów spółki?

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-asystent-zarzadu-i-rady-nadzorczej-jak-wspierac-zabezpieczac-i-ulatwiac-prace-organow-spolki-68273

Informacje o szkoleniu

 • Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej- Jak wspierać, zabezpieczać i ułatwiać pracę organów spółki?


  ID szkolenia: 68273
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  -
  -
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 24-25.04.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Certyfikowane warsztaty dla Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej to zbiór najistotniejszej wiedzy prawno-organizacyjnej w obsłudze organów spółki. Podczas dwudniowych zajęć uczestnicy poznają nie tylko interpretacje zapisów, najnowsze orzecznictwo, ale prześledzą metody postępowania i stosowania skutecznych rozwiązań w zakresie organizacji i wsparcia organów spółki. Szczegółowa analiza dokumentacji pojawiającej się w obsłudze zarządu oraz rady nadzorczej ma stanowić wsparcie dla tworzenia bezpiecznego i funkcjonalnego wsparcia dla organów spółki.

Praktyczne przykłady z działalności polskich spółek
Metody wewnętrznej organizacji działania spółki
Analiza dokumentów i zapisów prawnych
Przygotowanie posiedzeń i prezentacji z poziomu asystenckiego
Dobre praktyki w zakresie zabezpieczania procesów i dokumentów
Tworzenie procedur i usprawnień

12 KLUCZOWYCH BLOKÓW TEMATYCZNYCH W PRACY ASYSTENÓW:

Aktualne przepisy i regulacje prawne wytyczające prawidłowe działanie spółek
Struktura organizacyjna i prawna spółki
Współpraca z akcjonariuszami/wspólnikami spółki
Przygotowanie i obsługa posiedzeń zarządu/rady nadzorczej
Wsparcie w protokołowaniu przebiegu posiedzeń
Koordynacja postępowania kontraktowego
Obsługa dokumentacji spółki
Koordynacja obiegu dokumentów
Bezpieczeństwo dostępu do dokumentów spółki
Aktualizacje i zmiany w umowie/statucie spółki
Regulaminy – tworzenie i aktualizacja
Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów spółki

PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ:

Jak stosować i interpretować najnowsze regulacje prawne dla spółek
Jak funkcjonuje zarząd i rada nadzorcza
Jakie uprawnienia mają wspólnicy i akcjonariusze
Jak przygotować i koordynować przebieg posiedzeń
Jak prowadzić zapis przebiegu posiedzenia
Jak analizować zapisy umowne i koordynować proces kontraktowania
Jak postępować z różnego rodzaju dokumentacją pojawiającą się w biurze obsługi organów
Jak organizować sprawny system obiegu dokumentów występujących w firmie
Jak zabezpieczać dokumenty i chronić tajemnice przedsiębiorstwa
Jak wprowadzane są zmiany do umów/statutów i jakie ma to konsekwencje dla funkcjonowania spółki
Jak optymalizować zapisy w regulaminach spółki
Jak stosować bezpieczne rozwiązania w zakresie przechowywania dokumentów spółki

Szkolenie ma formę warsztatów, podczas których omówione zostaną kluczowe zapisy prawne wpływające na praktykę funkcjonowania spółek. Pogłębiona analiza poszczególnych elementów obsługi zarządu ma za zadanie pokazać optymalizujące i usprawniające rozwiązania dla sprawnej obsługi zarządu.

Szkolenie skierowane jest do:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

Asystenci Zarządu, Asystenci Rady Nadzorczej
Asystenci Prezesa, Asystenci Kierownika Biura Zarządu
Specjaliści ds. obsługi władz spółki
Specjaliści ds. organizacyjnych
Referenci w biurach zarządu

Program szkolenia:

BUDOWANIE WYSOKICH STANDARDÓW OBSŁUGI WŁADZ SPÓŁKI
Profesjonalne kierowanie procesem zarządzania biurem

Oczekiwania zarządu/rady nadzorczej wobec jakości obsługi biura
Myślenie procesowe w obsłudze biura zarządu spółki
Zasady, normy, wartości w organizacji, a jej postrzeganie
Obsługa zarządu/rady nadzorczej, jako wsparcie kluczowego klienta wewnętrznego
Rozpoznawanie i zaspokajanie oczekiwań władz spółki

DOSKONALENIE STANDARDÓW W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE
Efektywna obsługa organów pod kątem kilku projektów

Oczekiwania organów spółki wobec multizadaniowości asystenta
Efektywne ułożenie struktury i wykorzystanie czasu pracy
Techniki pracy pod presją czasu

KOMPETENCJE DORADCZE ASYSTENT WOBEC NAJWYŻSZYCH WŁADZ SPÓŁKI
Asystent zarządu jako wsparcie w procesie podejmowania decyzji strategicznych

Zrozumienie perspektywy drugiej strony
Tworzenie zaangażowania
Tworzenie nowego punktu widzenia i wizji stanu docelowego
Technika zobowiązania – ustalenie dalszych działań wobec danej sytuacji, problemu

PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI NA WYSTĄPIENIE PRZEŁOŻONEGO
Techniki tworzenia efektywnej, ciekawej i realizującej cele wystąpienia profesjonalnej prezentacji?

Jak zbudować efektywną prezentację?
Jakie informacje i w jaki sposób zebrać, aby przygotować prezentację?
Założenia merytoryczne prezentacji – czyli jakie są cele ogólne i szczegółowe?
Praktyczne przygotowanie planu. Charakterystyka elementów składowych – czas, układ merytoryczny
Przygotowanie i konstrukcja materiałów sprzyjających realizacji celów
Przygotowanie miejsca prezentacji
Prezentacja w ostatniej chwili ( praktyczne rady)

PRZYGOTOWANIE SPOTKAŃ I ZEBRAŃ - ZAAWANSOWANE TECHNIKI KOMUNIKACYJNE
Zarządzanie procesem przygotowania, prowadzenia i zamykania spotkań, zebrań, narad.

Przygotowanie spotkania na zlecenie przełożonego
Ustalenie porządku obrad
Komunikacja celów spotkania i rezultatów
Rozpoczęcie spotkania i komunikacja oczekiwań
Stawianie konstruktywnych pytań
Prezentowanie możliwy rozwiązań – język otwartości i budowania przestrzeni dla drugiej strony
Przedstawianie rekomendacji
Techniki odpowiadania na zastrzeżenia
Zamknięcie zebrania, podsumowanie wyników i rozwiązań oraz ustalenie planu działania
Działania zamykające i inicjujące pracę po spotkaniu.

ASYSTENCKI ZESTAW PRZEPISÓW PRAWNYCH REGULUJĄCYCH FUNKCJONOWANIE FIRMY
Jak stosować najnowsze regulacje i kluczowe przepisy w sprawniejszej obsłudze organów spółki?

Wrażliwe punkty obsługi zarządu – regulacje KSH, KC oraz innych ustaw – interpretacje, orzecznictwo
Praktyki prawno-formalne pozakodeksowe – jak usprawniać obsługę zarządu?
Obowiązki informacyjne spółki – czego należy przestrzegać, a co grozi w przypadku uchybień?
Informacje o spółce ujawniane na stronie internetowej
Zmiany w kapitale zakładowym
Case study: najnowsze orzecznictwo

ORIENTACJA W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ I PRAWNEJ FIRMY ORAZ ZNAJOMOŚĆ UPRAWNIEŃ ORGANÓW SPÓŁKI
Jaka wiedza o funkcjonowaniu spółki usprawni realizację asystenckich zadań?

Jak zorganizowane są władze w różnych formach prawnych spółek?
Jakie są możliwe formy organizacji zarządów?
W jaki sposób powoływany jest zarząd?
W jakich sprawach zarząd podejmuje decyzje i jak przebiega ich realizacja?
W jakich sprawach zarząd reprezentuje interesy spółki?
Jak powoływani są pełnomocnicy zarządu?
Wygasanie mandatów, a odwołanie członka zarząd – procedury, pisma, uregulowania wewnętrzne
Rola rady nadzorczej
Uprawnienia rady nadzorczej oraz jej członkowie
Jakimi sprawami zajmuje się rada nadzorcza?
Jak przebiega proces powołania i odwołania członka rady nadzorczej?
Case study: Zarząd, a pełnomocnik zarządu
Case study: Uprawnienia, a działania rady nadzorczej w praktyce
Case study: Wyjątkowe formy funkcjonowania zarządu i rady nadzorczej

ASYSTENT W BIURZE OBSŁUGI ORGANÓW W KONTAKCIE ZE WSPÓLNIKAMI/AKCJONARIUSZAMI
Jak z poziomu biura obsługi organów współpracować ze wspólnikami/akcjonariuszami?

Wspólnicy spółki z o.o., akcjonariusze mniejszościowi vs większościowy w spółce akcyjnej
Jakie uprawnienia mają wspólnicy/akcjonariusze?
Czego mogą żądać ze strony biura obsługi organów?
Prawo indywidualnej kontroli spraw spółki przez wspólników/udziałowców, udział pośredników, a udostępnianie dokumentacji
W jakich sprawach spółki decyduje Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie Wspólników?
Case study: Żądanie informacji i wyjaśnień przez Wspólników/Akcjonariuszy

PRZYGOTOWANIE I OBSŁUGA POSIEDZEŃ ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ
Jak zorganizować posiedzenia zgodnie z przepisami oraz wewnętrznymi uregulowaniami?

W jakich sprawach zwoływane są posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia akcjonariuszy/zgromadzenia wspólników?
Jak wygląda proces organizacji posiedzenia?
Co należy przygotować do posiedzenia?
Jak przygotować projekt uchwały?
Jakie są różne zasady zwoływania posiedzeń? Jakie są pułapki tego procesu? Jakie są najlepsze rozwiązana w zakresie powiadamiania o posiedzeniu?
Porządek obrad – w jaki sposób powinno przebiegać posiedzenie?
Możliwe rodzaje głosowań oraz ich skutki
Case study: projekt uchwały
Case study: procedury przygotowania posiedzeń

ORGANIZACJA PROCESU PROTOKOŁOWANIA OBRAD ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ
Jak prowadzić zapis przebiegu posiedzenia?

Obligatoryjne elementy protokołu
Tworzenie protokołów
Udostępnianie protokółu, kto podpisuje i przechowuje protokół?
Przechowywanie protokołów w księdze protokołów
Udostępnianie protokołów
Case study: Protokoły z posiedzeń

KOORDYNACJA POSTĘPOWANIE KONTRAKTOWEGO
Jak analizować zapisy umowne i koordynować proces kontraktowania?

Reprezentacja spółki, a powoływanie pełnomocników handlowych?
Udzielanie pełnomocnictw, czas ich trwania, skutki wygaśnięcia
Do czego może zostać uprawniony pełnomocnik w umowach handlowych?
Specyfika umów handlowych z udziałem członków zarządów i pełnomocników zarządów; kluczowe zapisy
Jakie zapisy zabezpieczają umowę i jak wyłapać niekorzystne dla spółki zapisy?
Case study: Odpowiedzialność pełnomocników, a przekroczenie uprawnień
Case study: Skutki błędów w umowach handlowych

Informacje o prelegentach:

Romana Pietruk
Ekspert w zakresie prawa gospodarczego, postępowania administracyjnego, umów w obrocie gospodarczym, ochrony danych osobowych, windykacji i zabezpieczenia należności.
Trener prawa. Wspólnik kancelarii prawnej; Prowadziła szkolenia dla sektora bankowego i instytucji finansowych, przedsiębiorców oraz administracji publicznej; Trener z zakresu m.in. Systemu NKW;
Prowadziła zajęcia dla kadry Wydziałów Ksiąg Wieczystych; sędziów, referendarzy, sekretarzy sądowych, pracowników administracji i informatyków; pracowników Ośrodków Migracyjnych; Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa.

Małgorzata Głębocka - Szurko
Przedsiębiorca, Ekspert w zakresie transferu filozofii LEAN i KAIZEN i zarządzania zasobami ludzkimi.
Zarządzała międzynarodowymi projektami i zespołami w Chinach, Dani, Holandii, Norwegii, Wietnamie i USA. Posiada doświadczenie w zakresie wdrażania zmian (restrukturyzacje, połączenia). Uczestniczyła i była odpowiedzialna za zasoby ludzkie w procesach transferu linii produkcyjnych do/z Polski, Holandii, Danii, Chin i Wietnamu.
Wdrażała systemy motywacyjne Kaizen dla pracowników produkcyjnych w Polsce i zagranicą. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami typu “Green-field”. Posiada wiedzę oraz doświadczenie w zakresie międzynarodowego Prawa Pracy, filozofii Lean Management, projektów międzykulturowych.
Podczas jej pracy w Sonion Polska, firma była wielokrotnie wyróżniana, m.in. godłem „Inwestor w kapitał ludzki" (2002), dwukrotnie bursztynową statuetką „Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi": za partnerstwo w zarządzaniu (2004) i innowacyjność (2005) oraz złotą statuetką za całokształt osiągnięć w dziedzinie Zarządzania Zasobami Ludzkimi (2006).
Międzynarodowy Trener NLP, coach, doradca HR. Zaraża pasją inspiruje do zmian, rozwoju i podnoszenia efektywności organizacji.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1670 - +

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 07.04.2017 - 1 670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 08.04.2017 - 2 070 PLN + 23% VAT

Szkolenie, kurs: Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej- Jak wspierać, zabezpieczać i ułatwiać pracę organów spółki?