Szkolenie: Certyfikowany Compliance Oficer program CCO - poziom 1 - XIX edycja

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-compliance-oficer-program-cco---poziom-1---xix-edycja-69857

Informacje o szkoleniu

 • Certyfikowany Compliance Oficer program CCO - poziom 1 - XIX edycja


  ID szkolenia: 69857
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Adres szkolenia:

  Conference Center at The Tides
  ul. Wioślarska 8
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 26.02.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  6
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU DLA FIRM:

Zdobędą Państwo specjalistyczną wiedzę, która pozwoli zrealizować Państwa plany zawodowe.
Program szkolenia dla firm jest stworzony przez najlepszych praktyków w kraju i taki jest też materiał szkoleniowy – zawiera dokładnie to, czego potrzebuje praktyk.
Zdobędą Państwo kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych.
O randze programu świadczy certyfikat, potwierdzający zdanie egzaminu przed komisją, w której skład wchodzą eksperci compliance.
Szkolenia otwarte umożliwią Państwu spotkanie wielu osób z działów compliance, co posłuży za cenne źródło wymiany doświadczeń

Szkolenie skierowane jest do:

SZKOLENIE SKIEROWANE DO:

Szefów Departamentów Compliance
Pracowników Departamentów Compliance
Pracowników Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
Pracowników Działów Ryzyka Operacyjnego
Osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML
Szefów działów ryzyka, prawników, doradców
Członków Zarządu
Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance

Program szkolenia:

I ETAP: SZKOLENIE
ROLA COMPLIANCE W SEKTORZE FINANSOWYM
Założenia dotyczące Funkcji Compliance

Compliance w organizacji
Modele funkcji Compliance w organizacji
Zasada proporcjonalności
Różnice wynikające z charakteru działalności.
Kto jest odpowiedzialny za Compliance?

Rola zarządu i rady nadzorczej
Rola menadżerów wyższego stopnia oraz innych działów biznesu
Odpowiedzialność działu Compliance
Compliance poza działem Compliance
Model 3 lini obrony
Dział prawny, ryzyka, audytu a dział Compliance
FUNKCJA COMPLIANCE
Miejsce i misja Compliance w organizacji

Niezależność funkcji Compliance
Formalny status
Zapobieganie konfliktom interesów
Dostęp do informacji i personelu
Odpowiednie zasoby i szkolenia
ZADANIA COMPLIANCE
Zakres regularnych zadań Compliance

Etyka i postępowanie
Zaangażowanie w przegląd polityk wewnętrznych i procedur
Dostarczanie odpowiednich treningów
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM COMPLIANCE
Wewnętrzne akty normatywne oraz program działu Compliance

Polityki
Procedury wewnętrzne
Program działu Compliance

Mapowanie świata Compliance
Mapowanie regulacji
Regulacje a Twoja firma
Mapowanie struktury firmy
Firmy i inne podmioty
Jednostki biznesu
Zewnętrzni dostawcy usług
Doradzanie i edukacja
Identyfikacja, pomiar i ocena ryzyka Compliance
Monitorowanie, testowanie i mapa ryzyka
Relacje z regulatorami i działami wewnętrznymi
KRAJOWI REGULATORZY I INNE PODMIOTY NADZORU
Nadzór nad podmiotami sektora finansowego

KNF, UOKIK, GIIF, GIODO, NBP, BF, Inne, Giełda, KDPW
Inne podmioty Nadzoru
PRAWO I REGULACJE POLSKIE
Regulacje w Compliance

Główne regulacje polskie
Hierarchia aktów prawnych i regulacji
Uchwała i rekomendacja KNF
Dobre praktyki
REGULACJE UNIJNE
Wspólny rynek oraz Europejski system nadzoru nad rynkiem finansowym

ESRB, EBA, ESMA, EIOPA, ECB
System prawny Unii Europejskiej

Dyrektywy,
Rozporządzenia
Rekomendacje
REGULACJE W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH
Sfery regulacji w instytucji finansowej

Kredyty i działalność kredytowa
AML, produkty inwestycyjne
Bank Assurance
Ład Korporacyjny
Ochrona informacji, ochrona konkurencji i konsumentów

II ETAP: EGZAMIN

Egzamin trwa 180 minut. Każdy z uczestników, po zdanym egzaminie, otrzyma Certyfikat Compliance Oficer CCO1 potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe. Certyfikat wystawiany jest przez Stowarzyszenie Compliance Polska. Uczestnicy, którzy nie zdecydują się na udziału w egzaminie, otrzymują Dyplom ukończenia szkolenia.

,,Zdobądź prestiżowy Certyfikat Stowarzyszenia Compliance Polska”

,, Zasiadający w Radzie Programowej szefowie Działów Compliance zapewniają, że program jest zgodny z oczekiwaniami instytucji i rynku”

MATERIAŁY I EGZAMIN:

Materiały szkoleniowe to unikalny skrypt przygotowany przez praktyków Compliance pod nadzorem Rady Programowej. Każdy z uczestników otrzyma wersję papierową. Egzamin przeprowadzi Komisja Egzaminacyjna powołana przez Stowarzyszenie Compliance. Potrwa on maksymalnie dwie godziny. Każdy z uczestników, po zdanym egzaminie, otrzyma Certyfikat Compliance Officer CCO1 potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy, którzy nie zdecydują się wziąć udziału w egzaminie otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia.

Informacje o prelegentach:

Paweł Kuskowski
Szef praktyki Ryzyka Regulacyjnego i Compliance w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland.
Specjalista ds. compliance i przeciwdziałania praniu pieniędzy, posiadający wieloletnią praktykę w prowadzeniu globalnych projektów dla krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych oraz szerokie doświadczenie we współpracy z organami nadzoru.
Podczas swojej kariery zawodowej pracował m.in. w banku RBS (The Royal Bank of Scotland), gdzie kierował międzynarodowymi zespołami ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, wdrażając globalne procesy i rozwiązania w tym zakresie, oraz w polskim oddziale szwajcarskiego banku UBS jako szef działu compliance i ryzyka operacyjnego. Pracował również w wiodącej irlandzkiej kancelarii prawnej – Matheson Ormsby Prentice, w której zajmował się doradztwem w zakresie compliance. W AIG Investment w Irlandii odpowiedzialny był za wdrażanie dyrektywy MiFID oraz MAD/MAR.
Doradzał wielu instytucjom finansowym w zakresie wdrażania procedur dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, budowania struktur compliance oraz dostosowywania działalności organizacji do wymogów regulatorów. Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu we współpracę pomiędzy różnego rodzaju podmiotami oraz krajowymi i międzynarodowymi regulatorami doskonale zna rynek i kierunki jego rozwoju.
Posiada szeroką wiedzę w zakresie kryptowaluty (Bitcoina), w szczególności w aspekcie Compliance i AML. Współpracuje z najbardziej innowacyjnymi firmami w tym zakresie.
Jest twórcą prestiżowych programów szkoleniowych i certyfikujących w zakresie compliance i AML. Od czterech lat pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska, zrzeszającego przedstawicieli 100 firm i instytucji, współpracującego z KNF, GIIF, IDM oraz GPW. Jest też członkiem rady doradczej przy International Compliance Association.
Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również Bankowość i Finanse na Uniwersytecie w Udine we Włoszech.

Dariusz Szlas
Prawnik i certyfikowany ekspert w dziedzinie compliance Dariusz Szlas ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Kontynuując swoją edukację ukończył liczne profesjonalne szkolenia prowadzone przez takie podmioty jak Komisja Nadzoru Finansowego, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Warszawski Instytut Bankowości, kancelarie prawne CMS, Clifford Chance, Allen & Overy i Gessel, Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, OGMA i Biuro Informacji Kredytowej m. in. w zakresie: nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych; klauzuli obejścia prawa i zmian w prawie podatkowym; zasad podejmowania decyzji pomiędzy obligatariuszami; umów powierniczych w praktyce bankowej; prawie ochrony konkurencji; nowelizacji ustawy o obligacjach; zasad ochrony danych osobowych; techniczno-prawnych aspektów budowy produktu ubezpieczeniowego; systemów wymiany informacji; ustawy o usługach płatniczych; compliance w świetle regulacji nadzorczych oraz funkcji kontroli i zarządzania ryzykiem w banku komercyjnym; ochrony konsumentów rynku finansowego w Polsce; ubezpieczeń oraz Bancassurance.
Specjalizuje się w prawie bankowym i cywilnym, zwłaszcza w zakresie ubezpieczeń oraz obrotu nieruchomościami; prawie ochrony danych osobowych, prawie konsumenckim oraz zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym monitoringiem i kontrolą zgodności, tj. w zakresie ładu korporacyjnego oraz identyfikacji, ocenie i mitygacji ryzyk regulatorskich. W ramach pracy zawodowej współpracował z firmami deweloperskimi, ubezpieczycielami, kancelariami prawnymi oraz bankami.
Podczas swojej kariery zawodowej pracował jako prawnik lub ekspert compliance m.in. w Banku Handlowym w Warszawie S.A., Banku BPH S.A. oraz STU Ergo Hestia S.A. Współpracował także z kancelariami adwokackimi i radcowskimi przy zagadnieniach związanych z oceną ryzyka braku zgodności. Członek Stowarzyszenia Compliance Polska.
Miał okazję prowadzić liczne sesje szkoleniowe zarówno wewnętrzne (w zakresie regulacji dotyczących ochrony konsumentów, wymogów prawnych i regulatorskich dla materiałów marketingowych, jak i umiejętności miękkich takich jak asertywność czy konstruktywna informacja zwrotna), jak i zewnętrzne (Nowelizacja Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece dla Stowarzyszenia Pomorskich Pośredników w Obrocie Nieruchomościami; Rekomendacja U wydana przez KNF – jako prelegent w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji Compliance, Certyfikowany Oficer Compliance CCO1).

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1570 - 1870

Cena zawiera:

--

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 31.01.2018 - 1570 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 01.02.2018 - 1870 PLN

Wydarzenie: Certyfikowany Compliance Oficer program CCO - poziom 1 - XIX edycja