Szkolenie

CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW - weekendowo [kod zawodu - 242307; 242310]

O szkoleniu

Przygotowanie uczestników kursu do pracy na stanowiskach związanych z działami kadr i płac oraz umożliwienie słuchaczom zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie sprawnego posługiwania się programami kadrowo-płacowymi. Szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca – pracownik. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacją w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych. Zapoznanie się z komputerowymi programami do obsługi zagadnień kadrowo-płacowych.
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia:
- osoby, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę do rozpoczęcia pracy w działach kadr i płac
- osoby pracujące w działach innych, niż kadry i płace, pragnące poznać lub zaktualizować wiedzę z tematyki objętej szkoleniem
- osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników
- osoby pracujące w działach finansowo – księgowych, które chcą rozszerzyć wiedzę z zakresu obsługi kadrowo-płacowej pracowników

Program szkolenia

1. Podstawy prawa pracy; zasady nawiązywania stosunku pracy; cechy stosunku pracy rodzaje umów o pracę; nawiązywanie stosunku pracy; obowiązki pracownika i pracodawcy; regulamin pracy i regulamin wynagradzania; umowa o zakazie konkurencji

2. Cechy i zasady rozliczania umów cywilno prawnych.

3. Zasady naliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz systemy wynagrodzeń

4. Dodatki do wynagrodzenia kodeksowe i regulaminowe.

5. Zasady naliczania wynagrodzeń za czas nie wykonywania pracy:
• Wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent za urlop
• Wynagrodzenie za chorobę / zasiłki chorobowe
• Inne usprawiedliwione nieobecności w pracy

6. Zasady naliczania dodatków za pracę w szczególnych warunkach

7. Rozliczenia publiczno – prawne:
• Z tytułu ubezpieczenia społecznego
• Z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
• Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
• Fundusz pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Fundusz Emerytur Pomostowych

8. Czas pracy i jego ewidencja
• Normy, wymiar i systemy czasu pracy
• Praca w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta oraz porze nocnej
• Ewidencja czasu pracy
• Czas pracy kadry kierowniczej
• Urlopy pracowników oraz inne ustawowe zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

9. Ochrona stosunku pracy oraz rozwiązywanie stosunku pracy:
• W trybie zwykłym
• W trybie szczególnym

10. Akta osobowe i dokumentacja pracownicza – warsztaty praktyczne
• Dokumentacja kadrowa
• Dokumentacja płacowa
• Dokumentacja dla potrzeb ZUS i Urzędu Skarbowego

11. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
• Istota i cel funduszu
• Określenie podmiotów tworzących fundusz
• Zasady gospodarowania środkami funduszu
• Regulamin gospodarowania środkami
• Obliczanie obowiązkowych i fakultatywnych odpisów na fundusz
• Rola i znaczenie związków zawodowych

12. PFRON
• Istota i cel funduszu
• Określenie obowiązku odprowadzania obowiązkowej wpłaty
• Obliczanie wysokości obowiązkowej wpłaty

13. Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników młodocianych

14. Podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) i inne pozapłacowe świadczenia pracownicze

15. Zasady rekrutacji i selekcji pracowników
• Metody rekrutacji i selekcji
• Najczęściej popełniane błędy podczas procesu rekrutacji i selekcji
• Zasady przeprowadzania i znaczenie testów psychologicznych

16. Controlling personalny
• Zadania controllingu personalnego
• Organizowanie controllingu personalnego
• Najczęściej popełniane błędy w ocenie pracowników

17. Koszty pracy oraz wyniki pracy jako instrument zarządzania
• Czynniki wpływające na poziom kosztów pracy w przedsiębiorstwie
• Racjonalizacja kosztów pracy
• Wartościowanie pracy jako metoda ustalania wynagrodzenia
• Czynniki determinujące poziom efektywności pracy

18. Sporządzanie listy płac – warsztaty praktyczne, praca na podstawie dokumentacji źródłowej pracowniczej

19. Obsługa programu Płatnik

20. Obsługa programu Symfonia


Dodatkowe atuty szkolenia:
-do każdego omawianego tematu przygotowany jest zestaw ćwiczeń problematycznych rozwiązywanych na zajęciach z wykładowcą
-poza materiałami szkoleniowymi do każdego tematu przygotowany jest zestaw oryginalnych dokumentów kadrowych, płacowych i ZUS-owskich.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu:
Specjalista ds. Kadr – kod zawodu 242307

Specjalista ds. Wynagrodzeń - kod zawodu 242310

Czas trwania

9:00-16:45 - 64 GODZIN

Prelegenci

Cytat
Ekspert FRR

Gdzie i kiedy

Katowice 11 kwietnia - 10 maja 2015
Centrum Szkoleniowe FRR

40-005 Katowice

4/8

woj. śląskie

Weź udział

Cena 1
zł brutto
1190 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, serwis kawowy, catering, opieka merytoryczna wykładowcy
Weź udział

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie na podstawie formularz, który można pobrać ze strony
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/418/intensywny-certyfikowany-kurs-kadry-i-place-od-podstaw-weekendowo-kod-zawodu-242307242310

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice Moniuszki 4/8
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!