CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW - weekendowo WROCŁAW

O szkoleniu

Przygotowanie uczestników kursu do pracy na stanowiskach związanych z działami kadr i płac oraz umożliwienie słuchaczom zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie sprawnego posługiwania się programami kadrowo-płacowymi.
Kto powinien wziąć udział?
kandydaci do pracy w działach kadrowo-płacowych firm
pracownicy działów kadrowo-płacowych w firmie
kandydaci do pracy na samodzielnych stanowiskach w działach personalnych firm
kierownicy działów personalnych firm
właściciele, pracownicy biur rachunkowych
właściciele małych firm
studenci studiów: w zakresie kadr, płac

Program szkolenia

1. Zasady zatrudniania pracowników. Zasady współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną
2. Przyjęcie pracownika : dokumenty związane z przyjęciem pracownika.
3. Kompletowanie teczki pracowniczej. Układ, weryfikacja dokumentów, przechowywanie
teczek pracowników - zajęcia praktyczne
4. Umowa o pracę jako podstawowy dokument nawiązania stosunku pracy
• definicja stosunku pracy
• dokument umowy o pracę , elementy niezbędne umowy o pracę, informacja uzupełniająca
• umowa o zakazie konkurencji jako specyficzna umowa z pracownikiem
5. Rodzaje umów o pracę
• umowy o pracę (na okres próbny, czas określony, czas nieokreślony, umowa na
zastępstwo, na czas wykonywania określonej pracy )
• cechy charakterystyczne poszczególnych typów umów o pracę
6. Zgłoszenie pracownika i członków rodziny do ZUS .
Kody tytułów ubezpieczenia, dokumentacja.
Obsługa programu PŁATNIK.
Zajęcia praktyczne dotyczące tworzenia dokumentów : zgłoszenia / wyrejestrowania /
zmiany danych pracownika z wykorzystaniem programu PŁATNIK.
System eWuś – obowiązki płatnika.
7. Ustalanie uprawnień pracowniczych w oparciu o dokumentację kadrowo-płacową
8. Urlopy wypoczynkowe
• prawo i wymiar urlopu wypoczynkowego
• ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
• ewidencja urlopowa, wniosek urlopowy, urlop na żądanie, plan urlopów
• zajęcia praktyczne z ustalania prawa / wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika
9. Okoliczności usprawiedliwiające nieobecność pracownika, dokumentacja
• urlopy bezpłatne
• czas choroby pracownika i członków rodziny
• uprawnienia wynikające z rodzicielstwa
• urlopy „okolicznościowe”
• inne typy nieobecności pracownika
10. Czas choroby pracownika , dziecka, osób dorosłych pozostających pod opieką pracownika
• dokument ZUS ZLA , kontrola poprawności dokumentu
• okres choroby pracownika .Ustalanie prawa do świadczenia, dokumentacja.
• okres choroby członków rodziny pracownika. Ustalanie prawa do świadczenia,
dokumentacja.
• kody ZUS stosowane w celu rozliczenia czasu choroby, zasiłków chorobowych
11. Uprawnienia związane z rodzicielstwem
• Art. 188 KP, urlopy : macierzyński , ojcowski, urlop rodzicielski , wychowawczy
• obowiązki pracodawcy w zakresie ustalania prawa, dokumentacji uprawnień związanych
z rodzicielstwem w świetle najnowszych przepisów i projektów zmian
12. Czas pracy – definicja czasu pracy
• systemy czasu pracy : podstawowy, równoważny, ruch ciągły
• zadaniowy system czasu pracy
13. Normy czasu pracy, zasady ustalania przekroczeń
• nominalny czas pracy, okres rozliczeniowy, normy dobowa, tygodniowa
• przekroczenia norm dziennych i tygodniowych – zasady ustalania, ewidencjonowania
i rozliczania
• godziny nadliczbowe, ewidencja godzin nadliczbowych
• praca w święta i niedziele –w różnych systemach czasu pracy
• praca w porze nocnej
• projekty nadchodzących zmian w zakresie czasu pracy pracowników
14. Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych
• zasady dokumentowania, rozliczania godzin nadliczbowych
• wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
• ustalanie wynagrodzenia wraz dodatkiem za godziny nadliczbowe - zajęcia praktyczne
15. Dokumentacja dotycząca czasu przepracowanego
• listy obecności, ewidencje czasu pracy, RCP
• przechowywanie dokumentacji dotyczącej czasu pracy
• czas pracy kierujących zakładem pracy
• zajęcia praktyczne z planowania, rozliczania czasu pracy pracowników
16. Definicja wynagrodzenia za pracę. Koszty uzyskania przychodów, ulga podatkowa, progi
podatkowe, obniżenie progu podatkowego przychody zwolnione z opodatkowania,
oskładkowania ZUS, kwota graniczna do oskładkowania ZUS w skali roku. Dokumentacja.
17. Systemy wynagrodzeń ,wynagrodzenie za pracę, zasady naliczania wynagrodzeń
18. Ustalanie wynagrodzenia za czas nieprzepracowany : wynagrodzenie za czas choroby,
urlopu, zasiłku opiekuńczego, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
19. Proces naliczania wynagrodzenia – od brutto do netto. Zajęcia praktyczne
• wynagrodzenie łączne
• ustalanie, potrącanie składek ZUS
• ustalenie dochodu do opodatkowania, zaliczka na podatek dochodowy
• wynagrodzenie netto do wypłaty
• koszty wynagrodzeń dla pracodawcy ( składki na ubezpieczenie społeczne płacone
przez pracodawcę, inne koszty zatrudnienia pracowników)
20. Potrącenia z wynagrodzenia
• ochrona wynagrodzenia za pracę
• potrącenia wynikające z rozrachunków z pracodawcą
• alimenty, potrącenia komornicze, inne zajęcia wynagrodzenia pracownika
21. Rozliczenia wynagrodzeń pracowników na deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Zajęcia
praktyczne z tworzenia deklaracji rozliczeniowej w oparciu o program PŁATNIK
22. Rozwiązanie umowy o pracę
• tryby rozwiazywania umów o pracę, okresy wypowiedzenia
• ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę
• szczególne przypadki rozwiązania umowy o pracę
23. Świadectwo pracy
• treść świadectwa pracy
• zasady wystawiania świadectwa pracy
24. Wyrejestrowanie pracownika i członków rodziny z ZUS. Termin wyrejestrowania, kody
wyrejestrowania, przesłanie dokumentów do ZUS w PŁATNIKU. Zajęcia praktyczne
z wykorzystaniem programu PŁATNIK.
25. Dokumentacja dotycząca wynagrodzeń, obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń
i statystyki ( RP-7, ZUS Z-3, PIT-y, PFRON, GUS)
26. Regulaminy pracy i wynagradzania
• obowiązki pracodawcy w zakresie tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania
• konsultacje ze związkami zawodowymi
• wprowadzenie, ogłoszenie regulaminów
• regulamin pracy
• regulamin wynagradzania
27. ZFŚS w firmie
• zakres działania
• odpis podstawowy / korekta odpisu podstawowego
• przeznaczenie środków na działalność socjalną
• świadczenia z ZFŚS a składki ZUS i obowiązek podatkowy

Czas trwania

64 godziny

Prelegenci

Ekspert FRR

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Wrocław

centrum miasta

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena 1
za całość
990
Cena zawiera:
  • W cenę wliczone są autorskie materiały szkoleniowe.
Zapisz się

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/418/certyfikowany-kurs-kadry-i-place-od-podstaw-weekendowo-kod-zawodu-242307242310

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice Moniuszki 4/8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!