Szkolenie

Certyfikowany kurs na Specjalistę ds. Funduszy Unijnych

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom szkolenia zasad realizacji projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz przygotowanie ich do prawidłowego opracowywania oraz realizacji projektów unijnych, poprzez podniesienie ich wiedzy i umiejętności w tym obszarze. Uczestnicy nabędą umiejętności związane z analizą, opracowywaniem oraz zarządzaniem projektami unijnymi, aby skutecznie aplikować i realizować projekty w ramach obecnej i przyszłej perspektywy finansowej.
Szkolenie przeznaczone dla pracowników podmiotów i organizacji korzystających lub zamierzających korzystać z dofinansowania planowanych projektów z funduszy Unii Europejskiej w obecnej i nowej perspektywie 2014-2020 (EFS, EFRR i FS).
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

Podsumowanie obecnej perspektywy 2007-2013

Parada sukcesów … - wnioski dla przyszłych Beneficjentów
Gdzie jeszcze są środki?

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 - nowy system i zasady realizacji projektów

Stan prac nad dokumentami, czyli kiedy ruszy nowa perspektywa?
Instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy
11 celów tematycznych - czyli co w Nowej Perspektywie 2014-2020 jest w cenie i na co będą środki?
Programy krajowe i regionalne
Propozycje Programów Operacyjnych 2014-2020:
PO Infrastruktura i Środowisko
PO Inteligentny Rozwój
PO Wiedza, Edukacja, Rozwój
PO Polska Cyfrowa
PO Polska Wschodnia
PO Pomoc Techniczna
Jak odnaleźć się w nowych Programach Operacyjnych?
Rodzaje projektów i typy Beneficjentów
Poziom dofinansowania

System wyboru projektów - projektowane zmiany

Tryby wyboru projektów
Kryteria oceny i wyboru projektów
Wskaźniki produktu i rezultatu najistotniejszym ogniwem układanki

Projektowane zmiany w systemie finansowania i realizacji projektów w nowej perspektywie 2014-2012

System zaliczek dla Beneficjentów
Kwalifikowalność wydatków - istotne zmiany
Trwałość projektu - istotne zmiany
Zaostrzenie kontroli projektów
Uproszczone formy rozliczania wydatków
Projekty generujące dochód
Pomoc publiczna

Przygotowanie projektu – czyli droga od pomysłu do wniosku o dofinansowanie (obecna i nowa perspektywa)

Pomysł a źródło finansowania
Montaż finansowy – o jakie dofinansowanie się staramy?
Kilka prostych pytań drogą do dobrego projektu
Sami czy w partnerstwie – za i przeciw

Zasady gry w projektach unijnych – czyli jak się zabrać za realizację projektu (obecna i nowa perspektywa)

Gra w punkty – czyli jakie wymogi musi spełnić wniosek, aby mieć szanse na dofinansowanie?
Wybór projektu i podpisanie umowy o dofinansowanie, z uwzględnieniem zmian w nowej perspektywie
Najczęstsze błędy w dotychczasowych wnioskach o dofinansowanie

Prawidłowa zawartość wniosku o dofinansowanie - zasady uniwersalne

Cel projektu i uzasadnienie - czyli zacznijmy od początku
Działania, w tym informacja i promocja – wymogi na poziomie projektu
Produkty, rezultaty – wskaźniki kluczowym elementem projektu

Analiza ryzyka
Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem
Realizacja polityk wspólnotowych
Metodologia SMART stosowana przez oceniających – jak przełożyć ją na zapisy we wniosku?

Warsztaty pisania i oceny wniosków o dofinansowanie na przykładach fragmentów wniosków
Wybór wykonawców w ramach projektu unijnego w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020
Kwalifikowalność wydatków w obecnej perspektywie ze zwróceniem uwagi na zmiany dotyczące nowej perspektywy:

Matryca logiczna kwalifikowalności
Kwalifikowalność a zapisy dokumentacji konkursowej i umowy o dofinansowanie
Kwalifikowalność wydatków w czasie trwania projektu
Zasady kwalifikowalności wydatków (w tym m.in. wynagrodzenia, koszty zarządzania projektem, cross-financing, środki trwałe, amortyzacja, zakup nieruchomości gruntowej i zabudowanej, VAT itp.)
Koszty niekwalifikowane
Zagrożenia uznania wydatków za niekwalifikowane - jak im przeciwdziałać?

Budżet i harmonogram realizacji projektu - warsztat praktyczny
Kwalifikowalność a prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu

Zasady rachunkowości projektów unijnych
Wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji
Prawidłowe opisywanie, obieg i przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych
Dodatkowe dokumenty potwierdzające prawidłowość realizacji projektu i kwalifikowalność wydatków

Zarządzanie projektem unijnym w obecnej i nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Monitoring postępu rzeczowego i finansowego projektu w czasie
Planowanie finansowe w projekcie a płynność finansowa projektu
Wniosek o płatność i sprawozdawczość w projektach
Wprowadzanie zmian do projektu (zakres i możliwości)

Kontrola projektu:

Kto ma prawo nas kontrolować?
Rodzaje kontroli
Obowiązek Projektodawcy poddania się kontroli
Jak przygotować się do kontroli?

Główne obszary zainteresowania kontroli – na co zwrócić szczególną uwagę realizując projekt unijny, aby nie narazić się na zarzut nieprawidłowości:

Prawo krajowe i wspólnotowe
Rachunkowość projektu
Kwalifikowalność wydatków
Postęp rzeczowy a postęp finansowy
Wskaźniki produktu i rezultatu
Informacja i promocja
Polityki horyzontalne

Zamknięcie projektu – jak przygotować dokumentację projektową do archiwizacji

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

Cytat
Ingrid Szrajer

Gdzie i kiedy

Kraków 28 - 30 maja 2014
Hotel Fian

Kraków

Chałubińskiego 38

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
gdy szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników. (Przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit.
1890 PLN
Cena zawiera:
  • szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertem po szkoleniu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty. Uczestnictwo w szkoleniu dodaje 370 punktów w Programie Premiowym APEXnet.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!