Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-kurs-na-specjaliste-ds-funduszy-unijnych-54231-id8286

Informacje o szkoleniu

 • Certyfikowany kurs na Specjalistę ds. Funduszy Unijnych


  ID szkolenia: 54231
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Fian
  Chałubińskiego 38
  Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-15.30
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom szkolenia zasad realizacji projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz przygotowanie ich do prawidłowego opracowywania oraz realizacji projektów unijnych, poprzez podniesienie ich wiedzy i umiejętności w tym obszarze. Uczestnicy nabędą umiejętności związane z analizą, opracowywaniem oraz zarządzaniem projektami unijnymi, aby skutecznie aplikować i realizować projekty w ramach obecnej i przyszłej perspektywy finansowej.
Szkolenie przeznaczone dla pracowników podmiotów i organizacji korzystających lub zamierzających korzystać z dofinansowania planowanych projektów z funduszy Unii Europejskiej w obecnej i nowej perspektywie 2014-2020 (EFS, EFRR i FS).

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

Podsumowanie obecnej perspektywy 2007-2013

Parada sukcesów … - wnioski dla przyszłych Beneficjentów
Gdzie jeszcze są środki?

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 - nowy system i zasady realizacji projektów

Stan prac nad dokumentami, czyli kiedy ruszy nowa perspektywa?
Instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy
11 celów tematycznych - czyli co w Nowej Perspektywie 2014-2020 jest w cenie i na co będą środki?
Programy krajowe i regionalne
Propozycje Programów Operacyjnych 2014-2020:
PO Infrastruktura i Środowisko
PO Inteligentny Rozwój
PO Wiedza, Edukacja, Rozwój
PO Polska Cyfrowa
PO Polska Wschodnia
PO Pomoc Techniczna
Jak odnaleźć się w nowych Programach Operacyjnych?
Rodzaje projektów i typy Beneficjentów
Poziom dofinansowania

System wyboru projektów - projektowane zmiany

Tryby wyboru projektów
Kryteria oceny i wyboru projektów
Wskaźniki produktu i rezultatu najistotniejszym ogniwem układanki

Projektowane zmiany w systemie finansowania i realizacji projektów w nowej perspektywie 2014-2012

System zaliczek dla Beneficjentów
Kwalifikowalność wydatków - istotne zmiany
Trwałość projektu - istotne zmiany
Zaostrzenie kontroli projektów
Uproszczone formy rozliczania wydatków
Projekty generujące dochód
Pomoc publiczna

Przygotowanie projektu – czyli droga od pomysłu do wniosku o dofinansowanie (obecna i nowa perspektywa)

Pomysł a źródło finansowania
Montaż finansowy – o jakie dofinansowanie się staramy?
Kilka prostych pytań drogą do dobrego projektu
Sami czy w partnerstwie – za i przeciw

Zasady gry w projektach unijnych – czyli jak się zabrać za realizację projektu (obecna i nowa perspektywa)

Gra w punkty – czyli jakie wymogi musi spełnić wniosek, aby mieć szanse na dofinansowanie?
Wybór projektu i podpisanie umowy o dofinansowanie, z uwzględnieniem zmian w nowej perspektywie
Najczęstsze błędy w dotychczasowych wnioskach o dofinansowanie

Prawidłowa zawartość wniosku o dofinansowanie - zasady uniwersalne

Cel projektu i uzasadnienie - czyli zacznijmy od początku
Działania, w tym informacja i promocja – wymogi na poziomie projektu
Produkty, rezultaty – wskaźniki kluczowym elementem projektu

Analiza ryzyka
Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem
Realizacja polityk wspólnotowych
Metodologia SMART stosowana przez oceniających – jak przełożyć ją na zapisy we wniosku?

Warsztaty pisania i oceny wniosków o dofinansowanie na przykładach fragmentów wniosków
Wybór wykonawców w ramach projektu unijnego w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020
Kwalifikowalność wydatków w obecnej perspektywie ze zwróceniem uwagi na zmiany dotyczące nowej perspektywy:

Matryca logiczna kwalifikowalności
Kwalifikowalność a zapisy dokumentacji konkursowej i umowy o dofinansowanie
Kwalifikowalność wydatków w czasie trwania projektu
Zasady kwalifikowalności wydatków (w tym m.in. wynagrodzenia, koszty zarządzania projektem, cross-financing, środki trwałe, amortyzacja, zakup nieruchomości gruntowej i zabudowanej, VAT itp.)
Koszty niekwalifikowane
Zagrożenia uznania wydatków za niekwalifikowane - jak im przeciwdziałać?

Budżet i harmonogram realizacji projektu - warsztat praktyczny
Kwalifikowalność a prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu

Zasady rachunkowości projektów unijnych
Wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji
Prawidłowe opisywanie, obieg i przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych
Dodatkowe dokumenty potwierdzające prawidłowość realizacji projektu i kwalifikowalność wydatków

Zarządzanie projektem unijnym w obecnej i nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Monitoring postępu rzeczowego i finansowego projektu w czasie
Planowanie finansowe w projekcie a płynność finansowa projektu
Wniosek o płatność i sprawozdawczość w projektach
Wprowadzanie zmian do projektu (zakres i możliwości)

Kontrola projektu:

Kto ma prawo nas kontrolować?
Rodzaje kontroli
Obowiązek Projektodawcy poddania się kontroli
Jak przygotować się do kontroli?

Główne obszary zainteresowania kontroli – na co zwrócić szczególną uwagę realizując projekt unijny, aby nie narazić się na zarzut nieprawidłowości:

Prawo krajowe i wspólnotowe
Rachunkowość projektu
Kwalifikowalność wydatków
Postęp rzeczowy a postęp finansowy
Wskaźniki produktu i rezultatu
Informacja i promocja
Polityki horyzontalne

Zamknięcie projektu – jak przygotować dokumentację projektową do archiwizacji

Informacje o prelegentach:

Ingrid Szrajer

Wydarzenia towarzyszące:

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE DOTYCZĄCE ZWROTU ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UE
KONTROLA I AUDYT PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH
Zamówienia publiczne: Stosowanie Prawa zamówień publicznych przy realizacji projektów unijnych. Wskazanie na najczęściej popełnianie błędy

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1890 gdy szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników. (Przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit.

Cena zawiera:

szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertem po szkoleniu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty. Uczestnictwo w szkoleniu dodaje 370 punktów w Programie Premiowym APEXnet.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

.

Wydarzenie: Certyfikowany kurs na Specjalistę ds. Funduszy Unijnych