Certyfikowany kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na trzydniowe szkolenie online! Cel szkolenia to zbudowanie solidnego fundamentu (podstaw wiedzy z zakresu zamówień publicznych), jako punktu wyjścia do prawidłowego rozwoju zawodowego na stanowisku Specjalisty ds. Zamówień Publicznych po wejściu w życie nowej ustawy.

Dlaczego warto wziąć udział?

Po szkoleniu...

Nabędziesz umiejętność rozpoznawania naruszenia zasady uczciwej konkurencji, zdasz egzamin potwierdzający zdobytą wiedzę i otrzymasz Certyfikat Specjalisty.

Kto powinien wziąć udział?

Odbiorcy szkolenia

 • osoby chcące zostać Specjalistami ds. Zamówień Publicznych
 • kontrolujący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pracownicy zamówień publicznych pragnący uporządkować i odświeżyć swoją wiedzę

Program szkolenia

CO TO JEST ANALIZA POTRZEB I WYMAGAŃ?

 1. Czy wszyscy Zamawiający są zobowiązani dokonać analizę potrzeb i wymagań?
 2. W odniesieniu do jakich zamówień wymagane jest dokonanie analizy potrzeb i wymagań?
 3. Co musi obejmować analiza potrzeb i wymagań?
 4. W jakiej formie powinna być dokonania analiza potrzeb i wymagań?
 5. Kiedy musi być dokonana analiza potrzeb i wymagań?
 6. Ile razy należy sporządzić analizę potrzeb i wymagań w odniesieniu do zamówień powtarzających się w następnych latach?

CO TO JEST RAPORT Z REALIZACJI ZAMÓWIENIA?

 1. Czy wszyscy Zamawiający są zobowiązani sporządzać raport z realizacji zamówienia?
 2. Kiedy należy sporządzić raport z realizacji zamówienia?
 3. Co musi zawierać ten raport?
 4. Czy raport z realizacji zamówienia stanowi załącznik do protokołu postępowania?

CO TO JEST OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY?

 1. Kto musi zamieszczać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 2. Gdzie należy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 3. Co musi zawierać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 4. Czy Wykonawca może wykorzystać ogłoszenie o wykonaniu umowy jako substytut referencji?
 5. Jaka jest przydatność ogłoszenia o wykonaniu umowy dla innych Zamawiających oraz organów kontrolnych?
 6. Czy należy publikować te ogłoszenie w przypadku zamówień o wartości przekraczającej progi UE?

CO TO JEST INFORMACJA O ZŁOŻONYCH WNIOSKACH O DOPUSZCZENIE LUB OFERTACH?

 1. Kto musi przekazywać informację o złożonych wnioskach lub ofertach?
 2. W jakim terminie należy przekazać informację o złożonych wnioskach lub ofertach?
 3. Co musi zawierać taka informacja?
 4. Komu przekazuje się taką informację?
 5. W jaki sposób należy przekazywać informację o złożonych wnioskach lub ofertach?

DLACZEGO NIE MOŻNA ZŁOŻYĆ JEDNEGO OŚWIADCZENIA O BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW I NIEKARALNOŚCI?

 1. Co to jest konflikt interesów?
 2. Popełnienie jakich przestępstw powoduje konieczność wykluczenia osoby po stronie Zamawiającego?
 3. Dlaczego więcej osób składa oświadczenie o niekaralności, a mniej o braku konfliktu interesów?
 4. Kiedy należy złożyć oświadczenie o braku konfliktu interesów, a kiedy o istnieniu konfliktu interesów?
 5. Kiedy należy złożyć oświadczenie o niekaralności?
 6. Jakie są konsekwencje braku złożenia oświadczeń o niekaralności i braku istnienia konfliktu interesów?
 7. W jakiej formie muszą być złożone te oświadczenia?

JAK UDZIELAĆ ZAMÓWIENIA W TRYBIE PODSTAWOWYM?

 1. Dlaczego nie można udzielać zamówień o wartości mniejszej niż progi UE w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnego?
 2. Co to jest tryb podstawowy: bez negocjacji; z możliwością negocjacji; z negocjacjami?
 3. Czy należy zamieszczać ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń?
 4. Czy w trybie podstawowym możliwe jest zastosowanie procedury odwróconej?
 5. Dlaczego warto stosować tryb podstawowy z możliwością negocjacji?
 6. Kiedy Zamawiający musi sporządzić i udostępnić specyfikacje warunków zamówienia (SWZ), a kiedy opis potrzeb i wymagań (OPiW)
 7. Jakie są terminy składania ofert i ofert ostatecznych w trybach podstawowych?
 8. Dlaczego nie wolno ustalać kwoty wadium w wysokości 3% wartości zamówienia?
 9. Na jakie czynności lub zaniechania Zamawiającego przysługuje Wykonawcy odwołanie do Prezesa KIO?

PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE POSTĘPOWANIA ORAZ UBIEGANIE SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POW. I PON. PROGÓW UE?

 1. Na co zwrócić uwagę szacując wartość zamówienia? - Jak szacować wartość zamówienia na dostawy udzielane w częściach? Jak szacować wartość zamówienia na usługi lub roboty budowlane udzielane w częściach? Kiedy należy ustalić wartość zamówienia? Czy należy aktualizować wartość zamówienia udzielanego w częściach, przed wszczęciem postępowania na kolejne jego części?
 2. Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia w sytuacji, gdy konieczne jest użycie do tego celu znaku towarowego?
 3. Dlaczego należy udzielać wyjaśnień na pytania dotyczące SWZ i OPiW mimo, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął po upływie dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert?
 4. W jakich sytuacjach zmiana ogłoszenia lub SWZ musi prowadzić do unieważnienia postępowania?
 5. Dlaczego nie wolno podawać w SWZ terminu związania ofertą liczbą dni?
 6. Jak zwracać wadium w formie elektronicznej gwarancji lub poręczenia?
 7. Czy można złożyć ofertę w innej formie niż elektronicznej (innej niż w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)?
 8. Jak wygląda sesja otwarcia ofert?
 9. Co zrobić, gdy z powodu awarii systemu teleinformatycznego nie jest możliwe otwarcie ofert?
 10. Czy Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert?
 11. Czy udostępnienie ofert następuje dopiero po złożeniu wniosku w tej sprawie?
 12. W jaki sposób udostępnić oferty wraz z załącznikami?
 13. Jak przechowywać oferty i inne załączniki do protokołu?
 14. Czy można przechowywać protokół postępowania oraz załączniki do protokołu w systemie teleinformatycznym firmy zewnętrznej?
 15. Jak udostępniać i przechowywać próbki?
 16. Czy próbka jest przedmiotowym czy podmiotowym środkiem dowodowym?
 17. Czy można samodzielnie zwrócić próbki, bez wniosku Wykonawcy?
 18. Dlaczego Wykonawca nie składa przedmiotowych środków dowodowych dopiero na wezwanie kierowane do Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona
 19. Dlaczego nie zawsze wolno uzupełniać przedmiotowych środków dowodowych?
 20. Co to jest zdolność do występowania w obrocie gospodarczym?
 21. Czy można wykluczyć Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu?
 22. Co zrobić, gdy Wykonawca przygotuje ofertę elektroniczną o treści zgodnej z warunkami zamówienia, ale błędnie pod względem wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzenia lub przekazania pliku zawierającego ofertę?
 23. Co zrobić gdy oferta elektroniczna wpłynie po terminie?
 24. Czy można wybrać ofertę pomimo, że minął termin związania ofertą?
 25. Czy Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą?
 26. Czy konieczne jest opublikowanie ogłoszenia o unieważnieniu postępowania, czy tylko ogłoszenia o udzieleniu zamówienia?
 27. Dlaczego nie wolno żądać od Wykonawców złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert?
 28. Co zrobić, gdy wybrany Wykonawca uchyli się od zawarcia umowy, a Zamawiający nie wybierze oferty kolejnego Wykonawcy?
 29. Co zrobić w sytuacji, gdy w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki nie uda się wynegocjować akceptowalnych warunków zamówienia?
 30. Jak udzielać zamówień na usługi społeczne, w sytuacji, gdy nie występuje w nowej ustawie Pzp odpowiednik art. 138o?

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O UMOWACH O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE?

 1. Jakich postanowień nie wolno wprowadzać do umów o zamówienie publiczne?
 2. Jakie postanowienia muszą być wprowadzone do każdej umowy w sprawie zamówień publicznych?
 3. Jakie postanowienia muszą być wprowadzone do umów w sprawie zamówień publicznych zawieranych na okres ponad 12 miesięcy?
 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy po zmianach.

ZMIANY DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ

 1. Przywrócenie możliwości wnoszenia odwołań na każdą czynność i zaniechanie zamawiającego w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych
 2. Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu odwoławczym w świetle nowej ustawy PZP?
 3. Utworzenie sądu zamówień publicznych
 4. Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (mediacja, koncyliacja

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

GRZEGORZ CZABAN

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp;
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!