Szkolenie: Certyfikowany Kurs Podatków VAT z uwzględnieniem zmian w 2011 r.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-kurs-podatkow-vat-z-uwzglednieniem-zmian-w-2011-r-25627-id695

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

-

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

Dzień I – transakcje krajowe

1. Ogólne zasady opodatkowania dostawy towarów i świadczenia usług.
2. Czynności nieodpłatne a ich ujęcie dla celu podatku VAT.
3. Świadczenie usług, przekazanie lub zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy.
4. Podatek VAT a świadczenia z ZFŚS.
5. Obowiązek podatkowy
6. Podstawa opodatkowania; zasady rozliczania rabatów, korekt in minus oraz nn plus; zagadnienie opodatkowania premii pieniężnych.
7. Podatek naliczony
8. Zasady odliczania podatku VAT od samochodów i paliw
9. Odliczenie podatku naliczonego w odniesieniu do duplikatów.
10. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, w tym m.in.: warunki stosowania, konieczność korekty.
11. Zasady wystawiania faktur VAT:
12. Faktur korygujące:
13. Zagadnienia szczególne dotyczące faktur VAT:
* "puste" faktury,
* anulowanie faktury.
14. Zasady refakturowania.
15. Likwidacja sankcji w podatku VAT.
16. Zmiany w 2011r.

Dzień II – transakcje zagraniczne

1. Podstawowe definicje w obrocie zagranicznym dla celu podatku VAT:
* wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów -WNT,
* wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – WDT,
* eksport i import towarów i usług.
2. Eksport towarów - nowy moment powstania obowiązku podatkowego, formy potwierdzenia (dokument celny), sposób rozliczenia eksportu
3. Import i "eksport" usług - prawidłowe ustalenie miejsce świadczenia, w tym m.in.: opodatkowanie licencji, usługi finansowe, usługi marketingowe.
4. Zasady opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów:
* przemieszczenie jako WNT,
* obowiązek podatkowy VAT,
* podstawa opodatkowania w WNT,
* problematyka magazynu konsygnacyjny
5. Zasady opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów:
* przemieszczenie jako WDT,
* obowiązek podatkowy VAT,
* podstawa opodatkowania w WDT,
* warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja oraz zmiany w terminach rozliczania WDT
6. Pojęcie transakcji trójstronnych oraz transakcji łańcuchowych.
7. Prawidłowe ustalenie kursu waluty obcej.
8. Rodzaje faktur VAT:
* faktury VAT zewnętrzne i wewnętrzne,
* faktura VAT RR,
* faktura VAT MP,
* faktura VAT marża,
* faktury wystawiane przez nabywcę,
* dokumenty zrównane z fakturami VAT,
* faktury wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej.
9. Zasady wystawiania faktur VAT:
* treść faktur,
* termin wystawienia,
* faktury zaliczkowe,
* błędy dotyczące fakturowania,
* wystawienie faktury po terminie.
10. Faktur korygujące:
* zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
* termin wystawienia faktur korygujących,
* ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT-7,
* zasady ujęcia faktur korygujących po stornie nabywcy.
11. Zasady wystawiania i ujmowania not korygujących.
12. Zasady wystawiania duplikatów faktur.
13. Zagadnienia szczególne dotyczące faktur VAT:
* "puste" faktury,
* anulowanie faktury.
14. Zasady refakturowania.
15. Praktyczne problemy związane z fakturowaniem:
* symbol PKWiU na fakturach,
* faktura a różne stawki VAT,
* podpis na fakturze, fakturze korygującej, nocie korygującej.
16. Zasady szczególne odliczania VAT, w przypadku:
* zasady odliczania VAT od samochodów osobowych i paliwa,
* sprzedaż samochodu a korekta podatku VAT oraz sprzedaż środków trwałych po wygaśnięciu umowy leasingu.
17. Odliczenie podatku naliczonego w odniesieniu do duplikatów – orzecznictwo.
18. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, w tym m.in.: warunki stosowania, konieczność korekty.
19. Deklaracje kwartalne podatku VAT.
20. Likwidacja sankcji w podatku VAT.
21. Najnowsze orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych.
22.Zmiany w 2011r.

Informacje o prelegentach:

Karolina Gierszewska
Z-ca Dyrektora Departamentu Podatków Pośrednich
Doradca podatkowy; prawnik, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca, autorka kilkuset publikacji z zakresu prawa podatkowego w prasie branżowej.

Paweł Łabno - Kierownik Zespołu Podatku od Towarów i Usług ECDDP, doradca podatkowy, prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, przez szereg lat współpracownik spółki doradztwa podatkowego, jest autorem licznych artykułów i komentarzy z zakresu prawa podatkowego publikowanych m.in. w: Forum Doradców Podatkowych, Vademecum Głównego Księgowego, Kwartalnik Prawa Podatkowego, Rzeczpospolita; specjalizuje się w tematyce podatku od towarów, reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, posiada również doświadczenie w audytach podatkowych.
Wykładowca problematyki podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 890 - -

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa, konsultacje z trenerem

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie ecddp.pl

Wydarzenie: Certyfikowany Kurs Podatków VAT z uwzględnieniem zmian w 2011 r.