Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-kurs-specjalisty-ds-rozliczania-czasu-pracy-kierowcow-24314-id1131

Informacje o szkoleniu

  • Certyfikowany kurs specjalisty ds. rozliczania czasu pracy kierowców


    ID szkolenia: 24314
    Typ: Szkolenia
    Kategoria: Zaopatrzenie, zakupy Transport, spedycja, logistyka
  • Termin szkolenia:

    Adres szkolenia:

    centrum Katowic
    Jordana 18
    40-043 Katowice
    Godziny zajęć (czas trwania):
    10:00- 15:30
  • Organizator szkolenia:

    EduTax
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia
- Zabezpieczenie przed nieuzasadnionymi roszczeniami
- Prawidłowe wyliczenie wynagrodzeń kierowców
- Przygotowanie do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Transportu Drogowego
- Unikanie konsekwencji naruszenia przepisów czasu pracy kierowców
- Praktyczne przygotowanie do pracy kierowcy zawodowego

Szkolenie skierowane jest do:

- Pracownicy działu kadr i płac, księgowi
- Kierownicy działu transportu, logistyki, spedycji
- Dyspozytorzy i planiści
- Właściciele firm transportowych
- Kierowcy zawodowi

Program szkolenia:

Dzień I

1. Rejestracja czasu pracy kierowcy

- Ustawowe wymogi instalacji i uzytkowania urządzeń rejestrujących czas pracy kierowców
- Pojazdy zwolnione z użytkowania tachografów
- Przewóz niezarobkowy, na potrzeby własne, przewóz rzeczy i osób, linie regularne
- Odstępstwa od stosowania norm czasu prowadzenia – prawidłowe zastosowania art. 12 - - - - Rozporządzenia 561/2006
- Wymóg legalizacji i kalibracji tachografów
- Tachografy analogowe – rodzaje tachografów i rodzaje wykresówek
- Rodzaje trybów tachografu
- Jazda na „łóżeczku” – praktyka a ustawodawstwo
- Rodzaje zapisów tachografu na wykresówkach
- Prawidłowy sposób wypełnienia wykresówek
- Dobór wykresówki do tachografu
- Odczytywanie informacji z wykresówki
- Prawidłowe ręczne odwozorywanie aktywności na rewersie wykresówki
-Elementy systemu tachografu cyfrowego
- Rodzaje tachografów cyfrowych – VDO, Stoneridge, Actia, EFKON
- Karty do tachografu cyfrowego - karta kierowcy, przedsiębiorstwam warsztatowa i kontrolna
- Wymóg i narzędzia pobierania danych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy
- Prawidłowa lokalizacja łącza komunikacyjnego w poszczególnych tachografach cyfrowych
- Procedura pobierania danych z tachografu cyfrowego
- Czas UTC a czas lokalny
-Piktogramy na wydrukach z tachografu cyfrowego
- Ręczne odworowania aktywności w przypadku tachografu cyfrowego
- Powszechne sposoby manipulacji zapisów na wykresówkach tachografu analogowego oraz na tachografie cyfrowym
- Prawne oraz praktyczne konsekwencje manipulacji zapisów tachografów
- Zakres geograficzny stosowania norm AETR oraz 561/2006
- Transport poza granice UE – jakie normy stosować?
- Zakres kontroli na trasie i w przedsiębiorstwie
- Uprawnione organy do kontroli czasu pracy kierowcy w Polsce
- Dokumentacja podlegająca kontroli
- Unijny formularz socjalny zaświadczający okresy nieprowadzenia pojazdu – jaki formularz stosować?

2. Czas jazdy, przerw i odpoczynków

- 24- i 30-godzinne okresy kontrolne a dzienne odpoczynki
- Dzienny odpoczynek regularny i skrócony
- Dzienny odpoczynek na promie lub platformie kolejowej
- Dzienny okres prowadzenia a norma czasu prowadzenia
- Przykład naruszenia łącznego czasu prowadzenia w dziennym okresie prowadzenia
- Związek między dziennymi odpoczynkami a dziennymi okresami prowadzenia – analiza przypadku
- Maksymalny okres prowadzenia pomiędzy prawidłowymi przerwami
- Przykład naruszenia – przerwa dzielona
- Prawidłowa przerwa w załodze kilkuosobowej
- Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące przerwy w załodze a zalecenia praktyczne
- Naruszenie lącznego czasu prowadzenia w tygodniu – brak konsekwencji
- Łączny czas prowadzenia w kolejnych dwóch tygodniach – analiza krzyżowa
- Odpoczynki tygodniowe regularne i skrócone w Rozporządzeniu 561/2006
- Prawidłowe rekompensowanie skróconych odpoczynków tygodniowych
- Prawidłowy odstęp pomiędzy odpoczynkami tygodniowymi
- Warunki wydłużenia odstępu pomiędzy odpoczynkami tygodniowymi na podstawie Roporządzenia 1073/2009
- Wpływ naruszenia odpoczynku tygodniowego na odpoczynki dzienne
- Porównanie podstawych norm prowadzenia i odpoczynków z umową AETR
- Taryfikatory kar i mandatów w Polsce
- Czy za to samo wykroczenie może być ukarany kierowca i przedsiębiorca?
- Porównanie taryfikatorów w poszczególnych krajach Unii Eurpejskiej
- Formalne wymogi przeprowadzenia prawidłowej kontroli drogowej – możliwości odwołania
- Protokół kontroli i decyzja administracyjna
- Kaucjonowanie
- Procedura odwoławcza
- Narzędzia do analizy czasu pracy kierowców

Dzień II

3. Ewidencjonowanie czasu pracy kierowcy

- Regulacje dotyczące kierowców w ustawie o czasie pracy kierowców i kodeksie pracy
- Ustawa o czasie pracy kierowców a Rozporządzenie 561/2006
- Dopuszczalne okresy rozliczeniowe w przewozie osób i rzeczy
- Ustawa antykryzysowa – możliwości i konsekwencje wydłużenia okresów rozliczeniowych
- W jaki sposób wprowadzić zmianę okresu rozliczeniowego?
- Podstawowy system czasu pracy
- Równoważny system czasu pracy – określenie maksymalnych planów w transporcie drogowym
- Harmonogram czasu pracy – czy jest wymagany i potrzebny?
- Zadaniowy system czasu pracy – formalne możliwości wprowadzenia systemu w firmie transportowej
- Możliwości organizacji pracy kierowcy w przerywanym i mieszanym systemie czasu pracy
- Podejście kodeksowe do czasu pracy a czas pracy kierowcy w ustawie o czasie pracy kierowcy
- Obowiązkowa przerwa w pracy kierowcy – „przerwa śniadaniowa”
- Niezaplanowane postoje kierowcy a czas jego pracy
- Odpoczynki dobowe a czas pracy
- Czas pracy w niedzielę i święta – prawidłowa definicja zakresu niedzieli w regulaminie pracy
- Szczególne przypadki dodatku za pracę w okresie niedzielno-świątecznym
- Dzień wolny od pracy – czy jedynie sobota?
- Rodzaje dyżurów kierowcy wynikające z przerwy w pracy, z przerwy w prowadzeniu pojazdu oraz z jazdy w załodze
- Konsekwencje pracy w porze nocnej
- Dokumentacja podlegająca kontroli przez inspektora PIP
- Obowiązek tworzenia ewidencji czasu pracy kierowcy
- Definicja doby pracowniczej i jej konsekwencje przy tworzeniu prawidłowej ewidencji czasu pracy kierowcy
- Nakładanie się dób pracowniczych – interpretacja GIP

4. Rozliczanie czasu pracy – wynagrodzenia kierowców

- Systemy wynagrodzeń zabronione w przypadku kierowcy
- Rodzaje godzin nadliczbowych dobowych
- Obliczenie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
- Problematyka godzin nadliczbowych w systemie równoważnym
- Godziny nadliczbowe średniotygodniowe
- Metoda PIP i MPiPS na obliczenie nadgodzin średniotygodniowych
- Rekompensowanie godzin nadliczbowych czasem wolnym
- Czas wolny za godziny nadliczbowe – czy wliczamy do wynagrodzenia?
- Limit godzin nadliczbowych w roku
- Rodzaje dyżurów kierowcy
- 60% i 30% stawki czy 100% i 50% stawki za dyżury?
- Zasady rekompensowania dyżurów czasem wolnym
- Czas wolny za dyżury – płatny czy nie?
- Czy możliwe jest rekompensowanie czasem wolnym wstecz?
- Dodatek za pracę w niedzielę – 100% czy 200%?
- Rekompensowanie pracy w niedzielę
- Wynagrodzenie za chorobowe, urlopy i nieobecności w pracy
- Porównanie systemów czasu pracy pod względem wysokości poborów – który z systemów jest najkorzystniejszy dla pracodawcy?
- Narzędzia do rozliczania wynagrodzenia kierowcy na podstawie zaewidencjonowanego czasu pracy
- Obowiązek rozliczania podróży służbowej
- Należności z tytuły podróży służbowej
- Rozliczanie krajowych delegacji służbowych
- Rozliczanie zagranicznych delegacji służbowych
- Narzędzia do rozliczania delegacji służbowych

Informacje o prelegentach:

Dariusz Wata
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Autor programu Tachospeed. Autor
i współautor artykułów poświęconych tematyce czasu pracy kierowców. Szkoleniowiec służb kontrolnych. Pomysłodawca systemu tachoPORT. Specjalizuje się w prawnych i księgowych zagadnieniach transportu drogowego, w szczególności w kwestiach związanych
z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w świetle obowiązujących przepisów.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 900 netto+23% VAT (2 dni szkolenia), kolejna osoba z tej samej firmy 20% rabat

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe oraz książka i CD z aktualnymi przepisami. Lunch i przerwy kawowe. Certyfikat ukończenia szkolenia.

Dostępne zniżki:

  • 5 O

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

- Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego bezpośrednio na naszej stronie internetowej lub poprzez pobranie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail: szkolenia[at]edutax.pl. Mogą też Państwo zgłosić udział wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy faksem na numer 32 763-24-01.

- Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przed szkoleniem wpłaty na konto, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. Płatności należy dokonać na konto: BRE Bank SA, numer rachunku : 73 1140 2004 0000 3602 6586 6540. Na przelewie prosimy umieścić następujące dane: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

- W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie EduTax zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy szkolenia wskazani przez osobę zgłaszającą zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie.

- Przy odwołaniu zgłoszenia do 7 dni przed terminem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Nie stawienie się na zajęcia, a także odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej faksem lub e-mailem. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia. - Dokonując zgłoszenia oświadczają Państwo, że znają i akceptują warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

Wydarzenie: Certyfikowany kurs specjalisty ds. rozliczania czasu pracy kierowców