Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-kurs-specjalisty-ds-specjalnej-strefy-ekonomicznej-33837-id1131

Informacje o szkoleniu

 • Certyfikowany kurs specjalisty ds. Specjalnej Strefy Ekonomicznej


  ID szkolenia: 33837
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Jordana
  Jordana
  Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00- 15:30
 • Organizator szkolenia:

  EduTax
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Korzyści: Uczestnictwo w szkoleniu zapewni przyswojenie zasadniczych pojęć i zagadnień stanowiących o specyfice działalności strefowej, a równocześnie umożliwi nabycie umiejętności niezbędnych dla samodzielnego rozwiązywania pojawiających się problemów związanych z inwestycją strefową, takich jak obliczanie i dyskontowanie kosztów kwalifikowanych, pomocy publicznej, dokonywania podziału dochodu oraz sporządzanie deklaracji podatkowych.

Szkolenie skierowane jest do:

- Specjaliści ds. księgowości, finansów, księgowi
- Główni księgowi, dyrektorzy finansowi
- Kierownicy działu podatków, specjaliści ds. podatków, tax managerowie

Program szkolenia:

Program szkolenia:

Dzień I

1. Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE
1.1. Warunki określone w Zezwoleniu wydanym do dnia 3 sierpnia 2008 r.;
1.1.1. Przedmiot działalności gospodarczej określony w Zezwoleniu a kwalifikacja przychodów;
1.1.2. Utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwie związku z nową inwestycją;
1.1.3. Minimalna wielkość nakładów inwestycyjnych określona w Zezwoleniu;
1.1.4. Okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych kwalifikowanych;
1.2. Dodatkowe warunki w Zezwoleniach wydanych od 4 sierpnia 2008 r.;
1.2.1. Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych;
1.2.2. Termin zakończenia inwestycji;
1.3. Zmiana warunków określonych w Zezwoleniu na wniosek inwestora;
1.4. Kontrola warunków Zezwolenia przez Zarządzającego SSE;
1.5. Przesłanki cofnięcia lub utraty zezwolenia;
1.6. Przedłużenie okresu istnienia specjalnych stref ekonomicznych do 2020 r. a ważność uprzednio wydanych Zezwoleń;2. Koszty kwalifikowane do objęcia pomocą ze względu na inwestycję w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
2.1. Kwalifikacja wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych do "kosztów inwestycji" w świetle ustawy o PDOP oraz ustawy o rachunkowości;
2.2. Moment poniesienia kosztu inwestycyjnego według zasady kasowej oraz memoriałowej;
2.3. Okres ponoszenia wydatków inwestycyjnych kwalifikowanych;
2.4. Obowiązek poniesienia wydatków kwalifikowanych na terenie strefy;
2.5. Omówienie poszczególnych wydatków inwestycyjnych na środki trwałe:
2.5.1. Wydatki na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, ich rozbudowę lub modernizację;
2.5.2. Wydatki na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntu;
2.5.3. Wydatki na leasing finansowy (najem, dzierżawę) maszyn i urządzeń;
2.5.4. Wydatki na najem lub dzierżawę budynków, budowli i gruntów;
2.6. Obowiązek nabywania wyłącznie nowych środków trwałych prze dużych przedsiębiorców;
2.7. Przesłanki zaliczania do kosztów kwalifikowanych wydatków na WNiP;
2.8. Wyłączenie wydatków z kosztów kwalifikowanych w przypadku przeniesienia własności (sprzedaży) środka trwałego przed upływem 5 lub 3 lat od przyjęcia go do ewidencji;
2.8.1. Likwidacja środka trwałego z przyczyn technicznych (zużycie, zniszczenie) a korekta kosztów kwalifikowanych;
2.8.2. Dopuszczalność wymiany środków trwałych podlegających szybkiego postępowi technologicznemu bez konieczności korygowania kosztów kwalifikowanych;
2.8.3. Inwestycje odtworzeniowe nie podlegające zaliczeniu do kosztów kwalifikowanych;

3. Koszty kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną ze względu na utworzenie nowych miejsc pracy
3.1. Konieczność nawiązania stosunku pracy po dacie uzyskania Zezwolenia;
3.2. Obliczanie „bazy” tj. średniego zatrudnienia w przedsiębiorstwie za okres 12 (lub 6) miesięcy przed dniem uzyskania Zezwolenia;
3.3. Obliczanie przyrostu netto miejsc pracy w przedsiębiorstwie, w wysokości założonej w Zezwoleniu, powyżej średniego zatrudnienia z okresu przed uzyskaniem Zezwolenia;
3.4. Obowiązek utrzymania nowoutworzonych miejsc pracy przez okres 5 lub 3 lat;
3.5. Zatrudnienie pracowników czy utworzenie nowych miejsc pracy;
3.6. Dwuletnie wynagrodzenie brutto nowego pracownika oraz składki ZUS pracodawcy jako koszt kwalifikowany;
3.7. Moment poniesienia kosztu kwalifikowanego z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy;

4. Wielkość przysługującej pomocy publicznej
4.1. Obliczenie wielkości pomocy publicznej przysługującej z tytułu kosztów nowej inwestycji;
4.1.1. Maksymalna wielkość pomocy publicznej przysługująca inwestorom w zależności od miejsca lokalizacji inwestycji;
4.1.2. Podwyższony współczynnik maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla Małych i Średnich przedsiębiorstw;
4.1.3. Zasady i warunki kwalifikacji przedsiębiorców jako Dużych lub Małych i Średnich w świetle regulacji Unii Europejskiej;
4.1.4. Intensywność pomocy dla "Dużych projektów inwestycyjnych" przekraczających równowartość 50 mln EURO;
4.1.5. Obowiązek dyskontowania wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych na dzień uzyskania Zezwolenia;
4.2. Obliczenie wielkości pomocy publicznej przysługującej ze względu na utworzenie nowych miejsc pracy;


4.3. Określenie maksymalnej wielkości pomocy publicznej w odniesieniu do wyższej kwoty kosztów kwalifikowanych;
4.4. Dopuszczalność łączenia innych źródeł pomocy np. dotacji bezpośrednich na zakup środków trwałych, zwolnienia z podatku od nieruchomości, dofinansowania tworzenia nowych miejsc pracy do wysokości maksymalnego pułapu pomocy przysługującego przedsiębiorcy;
4.5. Obowiązek notyfikacji pomocy do Komisji Europejskiej;

Dzień II

5. Kwalifikacja przychodów
5.1. Przedmiot działalności określony w Zezwoleniu strefowym a przychód zwolniony; Kwalifikacja przychodów zwolnionych w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów;
5.2. Obowiązek „wytworzenia” na terenie SSE towaru lub usługi jako warunek uznania przychodu za zwolniony z opodatkowania;
5.3. Przychód z tytułu działalności (usług) świadczonych kompleksowo (częściowo na terenie SSE, częściowo poza terenem SSE, np. usługi transportowe, montaż , instalacja urządzeń, serwis itp.); Omówienie przykładów z praktyki;
5.4. Problem przychodów finansowych i operacyjnych w świetle literalnej interpretacji przepisów podatkowych i strefowych;
5.5. Kwalifikacja poszczególnych przychodów m.in. odsetki z rachunku, odsetki z lokat, odsetki overnight, odsetki za nieterminową płatność, odszkodowania, różnice kursowe, bonusy, odpady produkcyjne;

6. Kwalifikacja i podział kosztów uzyskania przychodów
6.1. Priorytet bezpośredniego przypisania kosztów do danego źródła przychodów (do działalności zwolnionej lub opodatkowanej);
6.2. Zasady kwalifikacji kosztów bezpośrednich danego źródła przychodów (np. techniczny koszt wytworzenia, refaktury, likwidacja środków trwałych, koszty wytworzenia odpadów itp.);
6.3. Wyodrębnienie kosztów o charakterze pośrednim, wspólnych dla obu zakresów działalności (zwolnionej i opodatkowanej);
6.4. Podział kosztów wspólnych dla obu zakresów działalności proporcją przychodową określoną w art. 15 ust. 2 i 2a uPDOP;
6.5. Sposób ustalenie proporcji przychodowej; Niedopuszczalność stosowania innych proporcji;

7. Ustalanie podstawy opodatkowania (dochodu bądź straty)
7.1. Konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu (bądź straty) zwolnionego oraz opodatkowanego (art. 7 ust. 3 i 4 uPDOP);
7.1.1. Wyodrębnienie organizacyjne działalności strefowej – poglądy i praktyka;
7.2. Ustalanie dochodu zwolnionego z działalności strefowej w przypadku równoczesnego prowadzenia działalności poza terenem SSE (odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących podmiotów powiązanych art. 11 uPDOP).
7.3. Zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej;
7.4. Brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach;
7.5. Rozliczenie dochodu lub straty z działalności zwolnionej w deklaracji podatkowej CIT-8/8O (na przykładach);
7.6. Możliwości maksymalizacji dochodu na terenie SSE w okresie jej istnienia;
8. Rozliczenie uzyskanej pomocy publicznej
8.1. Zwolnienie z podatku dochodowego przysługujące podmiotom posiadającym Zezwolenie w świetle ustawy o PDOP/PDOF;
8.2. Definicja pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (obniżenia podstawy opodatkowania);
8.3. Obowiązek dyskontowanie uzyskanej pomocy publicznej na dzień otrzymania Zezwolenia;
8.4. Możliwość uwzględniania straty poniesionej na działalności strefowej przy obliczaniu faktycznie wykorzystanej pomocy publicznej przez „starych” przedsiębiorców;
8.5. Moment rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia podatkowego;
8.6.. Specjalny moment rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia przez przedsiębiorców "włączonych" do terenu SSE (tereny prywatne objęte granicami strefy);

9. Pozostałe zagadnienia
9.1. Omówienie aktualnych projektów zmiany ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych;
9.2. Pytania i odpowiedzi;

Informacje o prelegentach:

Maciej Taul – prawnik, aplikant IV roku aplikacji radcowskiej w OIRP w Katowicach; zawodowo od 2004 r. zajmujący się doradztwem podatkowym na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych, pracując uprzednio w międzynarodowych firmach doradczych (Roedl & Partner; ECDDP Sp. z o.o.) specjalizuje się w zagadnieniach związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych,
w szczególności dotyczących korzystania z pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz przysługujących zwolnień w podatku dochodowym; prowadzący liczne szkolenia otwarte
i zamknięte z tematyki dotyczącej podatków CIT i VAT oraz SSE.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 800 zł netto+23% VAT (2 dni), kolejne osoby z tej samej firmy 20% rabat

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe. Lunch i przerwy kawowe. Certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego bezpośrednio na naszej stronie internetowej lub poprzez pobranie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail: szkolenia[at]edutax.pl. Mogą też Państwo zgłosić udział wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy faksem na numer 32 763-24-01.

- Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przed szkoleniem wpłaty na konto, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. Płatności należy dokonać na konto: BRE Bank SA, numer rachunku : 73 1140 2004 0000 3602 6586 6540. Na przelewie prosimy umieścić następujące dane: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

- W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie EduTax zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy szkolenia wskazani przez osobę zgłaszającą zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie.

- Przy odwołaniu zgłoszenia do 7 dni przed terminem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Nie stawienie się na zajęcia, a także odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej faksem lub e-mail?em. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia. - Dokonując zgłoszenia oświadczają Państwo, że znają i akceptują warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

Wydarzenie: Certyfikowany kurs specjalisty ds. Specjalnej Strefy Ekonomicznej