Certyfikowany kurs z Zamówień publicznych dla pracowników komórek merytorycznych

O szkoleniu

Wyjątkowy kurs dla pracowników merytorycznych w zamówieniach publicznych.

Zapraszamy na 3 częściowe szkolenie, którego zadaniem jest przejście przez etapy realizacji zamówienia publicznego pod kątem osób merytorycznych. Od poprawnego przygotowania postępowania zależy jego skuteczne przeprowadzenie, to dlatego rola pracowników merytorycznych w procesie udzielania ZP jest tak ważna!


Przejdź razem z naszym ekspertem wszystkie najtrudniejsze kroki i zdobądź unikalne doświadczenie, które z pewnością ułatwi Ci pracę!

KURS SKŁADA SIĘ Z 3 SZKOLEŃ:

Dla uzyskania pełnej wiedzy i jak największej korzyści, proponujemy zrealizować wszystkie 3 części naszego szkolenia. Daną część szkolenia będzie można również zrealizować w formie vod, jeśli dany termin nie będzie Państwu odpowiadał.


1 CZĘŚĆ, 23-24 lutego, g. 9:30-15:30 : Certyfikowany kurs z zamówień publicznych dla pracowników komórek merytorycznych - część pierwsza - procedura przetargowa (Możliwość zrealizowania szkolenia w formie VOD po 24 lutego)

2 CZĘŚĆ: 30-31 marca, g. 9:30-15:30 : Certyfikowany kurs z zamówień publicznych dla pracowników komórek merytorycznych - część druga - tryby udzielania zamówień (Możliwość zrealizowania szkolenia w formie VOD po 31 marca)

3 CZĘŚĆ: 27-28 kwietnia, g. 9:30-15:30 : Certyfikowany kurs z zamówień publicznych dla pracowników komórek merytorycznych - część trzecia - zawieranie, realizacja i nadzór nad umowami (Możliwość zrealizowania szkolenia w formie VOD po 28 kwietnia)
Kto powinien wziąć udział?

Kurs dedykowany dla pracowników komórek merytorycznych.

Program szkolenia

PROGRAM CZĘŚĆ 1:

CZĘŚĆ 1. Wszystko co osoby merytoryczne muszą wiedzieć o zamówieniach publicznych, procedurze przetargowej

I. Planowanie

 • w jaki sposób powinny być udzialne zamówienia na to, co potrzebujemy kupić;
 • ustalenie wartości zamówienia: dlaczego nie możemy przyjąć tego co mamy w budżecie i to potraktować jako wartość szacunkową, czym jest „należyta staranność” w przypadku szacowania;
 • udzielanie zamówień w mniejszych częściach, zamówienia, które pojawiają się nieplanowane wcześniej: jak ich udzielać;
 • jak konkretnie opracować analizę potrzeb, w taki sposób, żeby była odpowiednia do udzielanego zamówienia. Omówienie listy pytań, która udzieleniu odpowiedzi „wygeneruje” analizę potrzeb;
 • czym wytłumaczyć uniemożliwienie składania ofert częściowych, kiedy zakaz ogranicza konkurencję, a kiedy jest uzasadniony;
 • analiza potrzeb, zasada efektywności: jak nowe wymagania przełożyć na udzielane zamówienia;

II. Polityka zakupowa państwa, a przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia: na jakie aspekty należy zwrócić szczególną uwagę.

III. Przygotowanie

 • w jaki sposób wykonawcy mogą nam podpowiadać w przygotowaniu postępowań. Dopuszczalne formy i sposoby kontaktu na linii Zamawiający – wykonawca;
 • opis przedmiotu zamówienia: co jest ważniejsze: żeby zamawiający opisał czy wykonawca się domyślił? Co, jeżeli zamawiający nie opisał i wykonawca się nie domyślił? Odpowiedź w wyroku KIO J (nie tylko w jednym);
 • o znakach towarowych powiedziano już (chyba) wszystko, podsumowanie informacji i „lub równoważne” w przykładach i orzecznictwie, uchwałach, wynikach kontroli;
 • czy i kiedy warunki udziału w postępowaniu nie tylko ograniczają konkurencję, ale też szkodzą samemu zamawiającemu: czego i jak wymagać od wykonawców;
 • „równoważność” w warunkach – czy to to samo co w opz?
 • przegląd dokumentów, które musi znać osoba merytoryczna a które są wymagane od wykonawców – zasady składania, uzupełniania, poprawiania;
 • o warunkach negatywnych i ich konsekwencjach: przykłady zastosowanie w postępowaniach;
 • co zrobić, gdy nie możemy określić konkretnie zakresu zamówienia: czy elastyczność w realizacji umów przetargowych w ogóle funkcjonuje? Jeżeli tak to jak to zrobić?
 • za co warto zapłacić więcej, jak to opisać, sprawdzić i uzasadnić: kryteria oceny ofert, poziomy, weryfikowalność, ocena;
 •  

IV. Zaangażowanie osób merytorycznych w procedurze

 • pytania, wątpliwości i wyjaśnienia SWZ. Kiedy odpowiedź musi być precyzyjna, a kiedy „zgodnie z SWZ” się wybroni. Jak odpowiedzi wpływają na opz i realizację
 • zamówienia, na co bezwzględnie należy uważać formułując wyjaśnienia;
 • omyłki i ich poprawianie na konkretnych przykładach popartych orzecznictwem;
 • musimy czy możemy wzywać do wyjaśnień oferty? Czy brak wyjaśnień oznacza bezwzględne odrzucenie oferty?
 • co wykonawca musi zrobić, żeby jego informacje zamawiający potraktował jako
 • skutecznie objęte tajemnicą przedsiębiorstwa;
 • które elementy oferty podlegają badaniu przez osoby merytoryczne i jak badanie ofert przeprowadzać;
 • rażąco niska cena w praktyce i orzecznictwie;
 • negocjacje jako tryb i negocjacje jako wariant udzielenia zamówienia: co, kiedy i jak można negocjować z wykonawcą;

V. Odpowiedzialność

 • odpowiedzialność z ustawy Pzp;
 • odpowiedzialność z tytułu dyscypliny finansów publicznych;
 • nieprawidłowości, naruszenia i korekty w zamówieniach finansowanych ze środków unijnych
 • inne organy kontroli i związana z tym odpowiedzialność;

PROGRAM CZĘŚĆ 2:

MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W INNYCH TRYBACH NIŻ PODSTAWOWE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Informacje wstępne, niezależne od zastosowanego trybu:

 1. Prawidłowe ustalenie szacunkowej wartości zamówienia (stanowiska kontroli i orzecznictwo)
 2. Równoważność w zamówieniach IT – przykłady, najnowsze orzecznictwo;
 3. Równoważność w warunkach udziału w postępowaniu – czy również należy przestrzegać, możliwość żądania konkretnych certyfikatów od osób;
 4. Omówienie podziału trybów na otwarte/zamknięte, konkurencyjne/niekonkurencyjne;
 5. Omówienie dokumentów zamówienia;

Postępowania powyżej progu UE:

 1. Omówienie specyfiki przetargu ograniczonego – kiedy warto ten tryb zastosować, jakie korzyści może przynieść selekcja wykonawców, jakie kryteria selekcji są dopuszczalne w świetle przepisów PZP.

Negocjacje z ogłoszeniem:

 • przesłanki do zastosowania;
 • jakie informacje musi obowiązkowo zawierać opis potrzeb i wymagań zamawiającego;
 • jakie informacje podlegają negocjacjom;
 • procedura udzielenia i czas niezbędny na przeprowadzenie całego postępowania;
 • możliwość udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych;
 • oferty ostateczne: zakres, badanie;
 • poufność informacji;

Dialog konkurencyjny:

 • przesłanki do zastosowania;
 • jakie informacje musi obowiązkowo zawierać opis potrzeb i wymagań zamawiającego;
 • obowiązkowe kryteria jakościowe w dialogu;
 • uzgodnienia w trakcie dialogu: co może podlegać dialogowi;
 • etapy dialogu;
 • procedura udzielenia i czas niezbędny na przeprowadzenie całego postępowania;
 • oferty: zakres, badanie, granice możliwości żądania uszczegółowienia, ulepszenia ofert;
 • poufność informacji;

Partnerstwo innowacyjne:

 • specyfika partnerstwa i przesłanki do zastosowania;
 • procedura udzielenia zamówienia w trybie partnerstwa;
 • etapy negocjacji;
 • sporządzenie opisu potrzeb i wymagań zamawiającego i zasady jego uszczegółowienia po negocjacjach;
 • procedura udzielenia i czas niezbędny na przeprowadzenie całego postępowania;
 • poufność informacji;
 • umowa ustanawiająca partnerstwo: minimalny zakres, podział realizacji umowy partnerstwa na etapy;
 • umowa ustanawiająca partnerstwo z wieloma partnerami

Negocjacje bez ogłoszenia:

 • przesłanki do zastosowania;
 • procedura udzielenia zamówienia;
 • zaproszenie do negocjacji wybranych wykonawców;
 • prowadzenie negocjacji;
 • procedura udzielenia i czas niezbędny na przeprowadzenie całego postępowania;
 • poufność informacji;

Zamówienie z wolnej ręki:

 • przesłanki do zastosowania;
 • procedura: omówienie;
 • ryzyka i obszary kontroli zamówień z wolnej ręki;

Postępowania o wartości mniejszej niż progi unijne:

 1. tryb podstawowy wariant 2 – omówienie, schemat postępowania, zakres i możliwości negocjacji oferty celem ulepszenia;
 2. partnerstwo innowacyjne: różnice względem postępowania prowadzonego w procedurze powyżej progów UE;
 3. negocjacje bez ogłoszenia: różnice względem postępowania prowadzonego w procedurze powyżej progów UE;
 4. zamówienie z wolnej ręki poniżej progów: różnice względem postępowania prowadzonego w procedurze powyżej progów UE;

Szczególne instrumenty udzielania zamówień i możliwość ich zastosowania w zamówieniach IT:

 1. umowy ramowe;
 2. dynamiczny system zakupów;

SZKOLENIE ZOSTANIE OPARTE NA PRZYKŁADACH SKUTECZNIE PRZEPROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ I TZW. DOBRYCH PRAKTYKACH.

PROGRAM CZĘŚĆ 3:

ZAWIERANIE, REALIZACJA i NADZÓR UMÓW PRZEZ OSOBY MERYTORYCZNE

Obowiązki zamawiającego poprzedzające zawarcie umowy

 1. Weryfikacja zabezpieczenia należytego wykonania umowy: na co należy zwrócić uwagę, jakie zapisy są niedopuszczalne, przypadki żądania zabezpieczenia w wyższej wysokości, zabezpieczenie a zmiany umowy i opcje;
 2. Formalności jakie muszą zostać spełnione po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy:
 • żądanie dokumentów dotyczących osób;
 • polisa wykonawcy: omówienie „podchwytliwych” zapisów;
 • formalności dotyczące konsorcjum: zakres możliwej weryfikacji umowy konsorcjum;

Uchylanie się od zawarcia umowy i wynikające z tego konsekwencje dla wykonawcy i zamawiającego;

Zawieranie umów

Reprezentacja stron umowy - reprezentacja wykonawcy w zależności od jego formy prawnej;

 1. Czym jest kontrasygnata Skarbnika i jaki wywołuje skutek prawny;
 2. Forma pisemna/elektroniczna/hybrydowa zawieranej umowy;
 3. Termin zawarcia umowy – kiedy można uznać umowę za zawartą;

Terminy

 1. Terminy w umowach zgodnie z PZP;
 2. Liczenie terminów zgodnie z kodeksem cywilnym;
 3. Zawarcie umowy a data obowiązywania umowy;

Wymogi prawne związane z realizacją umów

 1. Egzekwowanie zasady realnego wykonania zamówienia, zwłaszcza powinności dochodzenia roszczeń;
 2. Warunki zamówienia z dokumentów zamówienia, oferta wykonawcy a umowa;
 3. Hierarchia dokumentów/czynników kształtujących zobowiązanie: co jest ważniejsze? Umowa, przepisy prawa, normy techniczne?
 4. Obowiązki zamawiającego;
 5. Obowiązki wykonawcy;
 6. Zakazane postanowienia umów;
 7. Obowiązkowe postanowienia umów;
 8. Weryfikacja zatrudnienia na umowę o pracę;
 9. Jawność umów;

Wynagrodzenie wynikające z umowy

 1. Rozliczanie umowy, obowiązki wykonawcy, zakres jego odpowiedzialności i związane z nimi wynagrodzenie;
 2. Formy wynagrodzenia;
 3. Zaliczkowanie
 4. Płatności częściowe;
 5. Zasady i sposoby rozliczania opcji;
 6. Nominalizm i waloryzacja/indeksacja;

Podwykonawstwo i związane z nim obowiązki Zamawiającego;

 1. Możliwość realizacji zamówienia przez podwykonawcę;
 2. Podwykonawca w dostawach, usługach, robotach budowlanych;
 3. Odpowiedzialność solidarna Zamawiającego względem podwykonawcy;
 4. Obowiązkowe zapisy umów z podwykonawcą i ich egzekwowanie;
 5. Ryzyko nienależnego wykonania umowy przez podwykonawcę;

Odbiory

 1. Rodzaje protokołów odbioru;
 2. Odbiory bezusterkowe: uwarunkowania prawne i wątpliwości;
 3. Możliwość „cofnięcia” odbioru”;
 4. Odbiór jednostronny;
 5. Termin odbioru i związane z nim obowiązki zamawiającego;
 6. Konsekwencje niedokonania odbioru;

Zasady ustalania i egzekwowania kar umownych;

 1. Przesłanki odpowiedzialności wykonawcy;
 2. Nieterminowe wykonanie zamówienia: zwłoka a opóźnienie;
 3. Nienależyte wykonanie zamówienia: inne okoliczności niż nieterminowość;
 4. Poziomy kar umownych;
 5. Obniżenie kary umownej;
 6. Odpowiedzialność odszkodowawcza na zasadach ogólnych;

Rękojmia i gwarancja: zakres odpowiedzialności i egzekwowanie;

Zasady wprowadzania zmian treści zawartej umowy:

 1. Zmiany nieistotne;
 2. Realizacja dodatkowych dostaw, usług, robót;
 3. Wyjątkowa zmiana wykonawcy;
 4. Zmiana umowy wymuszona okolicznościami nieprzewidywalnymi;
 5. Zmiana „niskowartościowa”;
 6. Konsekwencje dokonania zmian umów w sprzeczności z obowiązującymi przepisami;

Odstąpienie, wypowiedzenie, rozwiązanie umowy i wynikające z tego konsekwencje. Unieważnienie umowy: przypadki;

Nowe obowiązki związane z rozliczeniem umowy:

 1. Ogłoszenie o wykonaniu umowy i termin w jakim musi zostać sporządzone;
 2. Raport z realizacji umowy;

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

IWONA HOLKA

Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych.

Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę za 3 moduły
2 997
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy;
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!